آموزشهای تخصصی مرکز اندیشه - برنامه کلاسهای مکالمه سطح- ترم تابستان 97

مکالمه سطوح کودکان - نوجوانان

ردیف

کد درس

جنس

نام درس

روزهای تشکیل

ساعت تشکیل

نام مدرس

شهریه (ريال)

تاریخ شروع

تاریخ پایان

        1             

011/400

خواهران

مکالمه فشرده C0-C1

روزهای زوج

10-8:30

زهرا محترم

2،200،000

11/04/97

21/06/97

        2             

012/400

برادران

مکالمه فشرده C0-C1

روزهای فرد

10-8:30

زهرا محترم

2،200،000

14/04/97

22/06/97

        3             

013/400

خواهران

مکالمه فشرده C0-C1

روزهای زوج

11:45-10:15

مهدیه فداکار

2،200،000

11/04/97

21/06/97

        4             

014/400

مختلط

مکالمه فشرده C0-C1

روزهای فرد

11:45-10:15

اسما ثمری

2،200،000

14/04/97

22/06/97

        5             

01/400

خواهران

مکالمه سطح C0

شنبه - چهارشنبه

18:45-17:15

اسما ثمری

1،550،000

09/04/97

18/06/97

        6             

02/400

برادران

مکالمه سطح C0

دوشنبه - پنجشنبه

11:45-10:15

فاطمه حسینی

1،550،000

11/04/97

19/06/97

        7             

03/400

خواهران

مکالمه سطح C0

شنبه - چهارشنبه

20:30-19

نیلوفر ابراهیم پور

1،550،000

09/04/97

18/06/97

        8             

04/400

برادران

مکالمه سطح C0

یکشنبه سه شنبه

18:45-17:15

مینا امیرخانی

1،550،000

10/04/97

17/06/97

        9             

04/400

خواهران

مکالمه سطح C0

یکشنبه سه شنبه

18:45-17:15

مینا امیرخانی

1،550،000

10/04/97

17/06/97

   10             

05/400

برادران

مکالمه سطح C0

شنبه چهارشنبه

11:45-10:15

فاطمه حسینی

1،550،000

09/04/97

18/06/97

   11             

05/400

خواهران

مکالمه سطح C0

شنبه چهارشنبه

11:45-10:15

فاطمه حسینی

1،550،000

09/04/97

18/06/97

   12             

21/400

برادران

مکالمه سطح C2

یکشنبه سه شنبه

11:45-10:15

سارا ولی نیا

1،550،000

10/04/97

17/06/97

   13             

21/400

خواهران

مکالمه سطح C2

یکشنبه سه شنبه

11:45-10:15

سارا ولی نیا

1،550،000

10/04/97

17/06/97

   14             

31/400

خواهران

مکالمه سطح C3

یکشنبه سه شنبه

11:45-10:15

عاطفه اسمعیلی

1،550،000

10/04/97

17/06/97

   15             

31/400

برادران

مکالمه سطح C3

یکشنبه سه شنبه

11:45-10:15

عاطفه اسمعیلی

1،550،000

10/04/97

17/06/97

   16             

41/400

خواهران

مکالمه سطح C4

شنبه - چهارشنبه

10-8:30

فائزه قدیریان

1،550،000

09/04/97

18/06/97

   17             

42/400

برادران

مکالمه سطح C4

شنبه - چهارشنبه

11:45-10:15

فائزه قدیریان

1،550،000

09/04/97

18/06/97

   18             

51/400

خواهران

مکالمه سطح C5

شنبه - چهارشنبه

10-8:30

پروانه حقیقی

1،550،000

09/04/97

18/06/97

   19             

52/400

برادران

مکالمه سطح C5

شنبه - چهارشنبه

11:45-10:15

پروانه حقیقی

1،550،000

09/04/97

18/06/97

   20             

61/400

مختلط

مکالمه سطح C6

یکشنبه سه شنبه

20:30-19

مهدیه فداکار

1،550،000

10/04/97

17/06/97

   21             

71/400

خواهران

مکالمه سطح C7

یکشنبه سه شنبه

10-8:30

مهدیه فداکار

1،550،000

10/04/97

17/06/97

   22             

72/400

برادران

مکالمه سطح C7

یکشنبه سه شنبه

11:45-10:15

مهدیه فداکار

1،550،000

10/04/97

17/06/97

   23             

81/400

خواهران

مکالمه سطح C8

شنبه - چهارشنبه

10-8:30

عاطفه اسمعیلی

1،550،000

09/04/97

18/06/97

   24             

82/400

برادران

مکالمه سطح C8

شنبه - چهارشنبه

11:45-10:15

عاطفه اسمعیلی

1،550،000

09/04/97

18/06/97

   25             

91/400

خواهران

مکالمه سطح C9

یکشنبه سه شنبه

18:45-17:15

مهدیه فداکار

1،550،000

10/04/97

17/06/97

   26             

91/400

برادران

مکالمه سطح C9

یکشنبه سه شنبه

18:45-17:15

مهدیه فداکار

1،550،000

10/04/97

17/06/97

   27             

121/400

خواهران

مکالمه سطح C12

یکشنبه سه شنبه

17-15:30

مهدیه فداکار

1،550،000

10/04/97

17/06/97

   28             

122/400

برادران

مکالمه سطح C12

یکشنبه سه شنبه

20:30-19

معصومه قاسمی

1،550،000

10/04/97

17/06/97

   29             

31/517

خواهران

مکالمه سطح CL3

شنبه - چهارشنبه

17-15:30

سارا ولی نیا

1،300،000

09/04/97

18/06/97

   30             

32/517

برادران

مکالمه سطح CL3

یکشنبه سه شنبه

10-8:30

مریم پاکنفس

1،300،000

10/04/97

17/06/97

   31             

011/500

خواهران

مکالمه فشرده S01-S02

روزهای زوج

10-8:30

مهدیه فداکار

1،800،000

11/04/97

21/06/97

   32             

012/500

برادران

مکالمه فشرده S01-S02

روزهای فرد

11:45-10:15

زهرا محترم

1،800،000

14/04/97

22/06/97

   33             

013/500

خواهران

مکالمه فشرده S01-S02

روزهای زوج

11:45-10:15

زهرا محترم

1،800،000

11/04/97

21/06/97

   34             

014/500

برادران

مکالمه فشرده S01-S02

روزهای فرد

10-8:30

اسما ثمری

1،800،000

14/04/97

22/06/97

   35             

015/500

خواهران

مکالمه فشرده S01-S02

روزهای فرد

11:45-10:15

پروانه حقیقی

1،800،000

14/04/97

22/06/97

   36             

01/500

خواهران

مکالمه سطح S01

شنبه - چهارشنبه

18:45-17:15

نیلوفر ابراهیم پور

1،300،000

09/04/97

18/06/97

   37             

02/500

برادران

مکالمه سطح S01

یکشنبه سه شنبه

18:45-17:15

معصومه قاسمی

1،300،000

10/04/97

17/06/97

   38             

03/500

خواهران

مکالمه سطح S01

شنبه - چهارشنبه

20:30-19

اسما ثمری

1،300،000

09/04/97

18/06/97

   39             

04/500

برادران

مکالمه سطح S01

یکشنبه سه شنبه

20:30-19

مینا امیرخانی

1،300،000

10/04/97

17/06/97

   40             

05/500

خواهران

مکالمه سطح S01

دوشنبه - پنجشنبه

10-8:30

خانم مصلحیان

1،300،000

11/04/97

19/06/97

   41             

06/500

برادران

مکالمه سطح S01

شنبه - چهارشنبه

10-8:30

فاطمه حسینی

1،300،000

09/04/97

18/06/97

   42             

022/500

برادران

مکالمه سطح S02

دوشنبه - پنجشنبه

19:30-18

 

1،300،000

11/04/97

19/06/97

   43             

11/500

خواهران

مکالمه سطح S1

شنبه - چهارشنبه

18:45-17:15

سارا ولی نیا

1،300،000

09/04/97

18/06/97

   44             

12/500

برادران

مکالمه سطح S1

یکشنبه سه شنبه

18:45-17:15

حسین اسدی

1،300،000

10/04/97

17/06/97

   45             

13/500

خواهران

مکالمه سطح S1

شنبه - چهارشنبه

10-8:30

پروانه اسکندری

1،300،000

09/04/97

18/06/97

   46             

14/500

برادران

مکالمه سطح S1

یکشنبه سه شنبه

10-8:30

شیرین میراب

1،300،000

10/04/97

17/06/97

   47             

21/500

خواهران

مکالمه سطح S2

شنبه - چهارشنبه

18:45-17:15

سودابه طهمورثی

1،300،000

09/04/97

18/06/97

   48             

22/500

برادران

مکالمه سطح S2

دوشنبه - پنجشنبه

19:30-18

سارا ولی نیا

1،300،000

11/04/97

19/06/97

   49             

23/500

خواهران

مکالمه سطح S2

شنبه - چهارشنبه

11:45-10:15

پروانه اسکندری

1،300،000

09/04/97

18/06/97

   50             

24/500

برادران

مکالمه سطح S2

یکشنبه سه شنبه

11:45-10:15

شیرین میراب

1،300،000

10/04/97

17/06/97

   51             

31/500

خواهران

مکالمه سطح S3

یکشنبه سه شنبه

10-8:30

سارا ولی نیا

1،300،000

10/04/97

17/06/97

   52             

32/500

برادران

مکالمه سطح S3

یکشنبه سه شنبه

10-8:30

عاطفه اسمعیلی

1،300،000

10/04/97

17/06/97

   53             

33/500

خواهران

مکالمه سطح S3

دوشنبه - پنجشنبه

17:45-16:15

فاطمه حسینی

1،300،000

11/04/97

19/06/97

   54             

34/500

برادران

مکالمه سطح S3

دوشنبه - پنجشنبه

19:30-18

فاطمه حسینی

1،300،000

11/04/97

19/06/97

   55             

41/500

خواهران

مکالمه سطح S4

دوشنبه - پنجشنبه

11:45-10:15

فاطمه خواجویان

1،300،000

11/04/97

19/06/97

   56             

42/500

برادران

مکالمه سطح S4

یکشنبه سه شنبه

11:45-10:15

مریم پاکنفس

1،300،000

10/04/97

17/06/97

   57             

43/500

خواهران

مکالمه سطح S4

دوشنبه - پنجشنبه

17:45-16:15

فاطمه خواجویان

1،300،000

11/04/97

19/06/97

   58             

44/500

برادران

مکالمه سطح S4

دوشنبه - پنجشنبه

17:45-16:15

امید پیرزاده

1،300،000

11/04/97

19/06/97

   59             

45/500

خواهران

مکالمه سطح S4

دوشنبه - پنجشنبه

19:30-18

سعیده حاجی زادگان

1،300،000

11/04/97

19/06/97

   60             

51/500

خواهران

مکالمه سطح S5

شنبه - چهارشنبه

20:30-19

سارا ولی نیا

1،300،000

09/04/97

18/06/97

   61             

52/500

برادران

مکالمه سطح S5

دوشنبه - پنجشنبه

10-8:30

عاطفه اسمعیلی

1،300،000

11/04/97

19/06/97

   62             

52/500

برادران

مکالمه سطح S5

دوشنبه - پنجشنبه

10-8:30

فاطمه خواجویان

1،300،000

11/04/97

19/06/97

   63             

61/500

خواهران

مکالمه سطح S6

دوشنبه - پنجشنبه

11:45-10:15

عاطفه اسمعیلی

1،300،000

11/04/97

19/06/97

   64             

63/500

خواهران

مکالمه سطح S6

دوشنبه - پنجشنبه

17:45-16:15

سارا ولی نیا

1،300،000

11/04/97

19/06/97

   65             

62/500

برادران

مکالمه سطح S6

دوشنبه - پنجشنبه

19:30-18

فاطمه خواجویان

1،300،000

11/04/97

19/06/97

 

 

 

مکالمه سطوح کودکان - نوجوانان

ردیف

کد درس

جنس

نام درس

روزهای تشکیل

ساعت تشکیل

نام مدرس

شهریه (ريال)

تاریخ شروع

تاریخ پایان

   66             

011/501

مختلط

مکالمه سطح L1 بزرگسالان

شنبه - چهارشنبه

20:30-19

سعیده حاجی زادگان

1،600،000

09/04/97

18/06/97

   67             

1/501

خواهران

مکالمه سطح L1

شنبه - چهارشنبه

10-8:30

ساناز زحلی

1،600،000

09/04/97

18/06/97

   68             

2/501

برادران

مکالمه سطح L1

یکشنبه سه شنبه

11:45-10:15

محمد ضابطی پور

1،600،000

10/04/97

17/06/97

   69             

02/501

برادران

مکالمه سطح L1 ورودی اول

دوشنبه - پنجشنبه

17:45-16:15

گلی فتح اله پور

1،600،000

11/04/97

19/06/97

   70             

03/501

خواهران

مکالمه سطح L1 ورودی اول

دوشنبه - پنجشنبه

19:30-18

گلی فتح اله پور

1،600،000

11/04/97

19/06/97

   71             

05/501

خواهران

مکالمه سطح L1 ورودی اول نوجوان

شنبه - چهارشنبه

18:45-17:15

سعیده حاجی زادگان

1،600،000

09/04/97

18/06/97

   72             

04/501

برادران

مکالمه سطح L1 ورودی اول نوجوان

یکشنبه سه شنبه

20:30-19

بهزاد خجسته

1،600،000

10/04/97

17/06/97

   73             

01/502

خواهران

مکالمه سطح L2 فراگیرانی که سطوح S را نگذرانده اند

دوشنبه - پنجشنبه

17:45-16:15

پروانه حقیقی

1،600،000

11/04/97

19/06/97

   74             

02/502

برادران

مکالمه سطح L2 فراگیرانی که سطوح S را نگذرانده اند

یکشنبه سه شنبه

18:45-17:15

کمال درافشانی

1،600،000

10/04/97

17/06/97

   75             

04/502

برادران

مکالمه سطح L2 فراگیرانی که سطوح S را نگذرانده اند

یکشنبه سه شنبه

18:45-17:15

سودابه طهمورثی

1،600،000

10/04/97

17/06/97

   76             

03/502

خواهران

مکالمه سطح L2 فراگیرانی که سطوح S را نگذرانده اند

دوشنبه - پنجشنبه

19:30-18

پروانه حقیقی

1،600،000

11/04/97

19/06/97

   77             

05/502

خواهران

مکالمه سطح L2 فراگیرانی که سطوح S را نگذرانده اند

دوشنبه - پنجشنبه

19:30-18

آقای قربانی

1،600،000

11/04/97

19/06/97

   78             

1/502

خواهران

مکالمه سطح L2

شنبه - چهارشنبه

10-8:30

زهرا بهاری

1،600،000

09/04/97

18/06/97

   79             

2/502

برادران

مکالمه سطح L2 فراگیرانی که سطوح S را گذرانده اند

دوشنبه - پنجشنبه

10-8:30

امید پیرزاده

1،600،000

11/04/97

19/06/97

   80             

01/503

خواهران

مکالمه سطح L3 فراگیرانی که سطوح S را نگذرانده اند

شنبه - چهارشنبه

18:45-17:15

تارا رضا زاده

1،600،000

09/04/97

18/06/97

   81             

02/503

برادران

مکالمه سطح L3 فراگیرانی که سطوح S را نگذرانده اند

دوشنبه - پنجشنبه

19:30-18

امید پیرزاده

1،600،000

11/04/97

19/06/97

   82             

1/503

خواهران

مکالمه سطح L3 فراگیرانی که سطوح S را گذرانده اند

دوشنبه - پنجشنبه

17:45-16:15

سعیده حاجی زادگان

1،600،000

11/04/97

19/06/97

   83             

2/503

برادران

مکالمه سطح L3 فراگیرانی که سطوح S را گذرانده اند

دوشنبه - پنجشنبه

17:45-16:15

سمانه ذوالفقاری

1،600،000

11/04/97

19/06/97

   84             

11/503

مختلط

مکالمه سطح L3

وِیژه بزرگسالان

یکشنبه سه شنبه

20:30-19

سودابه طهمورثی

1،600،000

10/04/97

17/06/97

   85             

45/504

مختلط

مکالمه فشرده سطح L4-L5

دوشنبه - پنجشنبه

11:45-8:30

جواد بنی هاشمی

3،200،000

11/04/97

19/06/97

   86             

1/504

خواهران

مکالمه سطح L4

شنبه - چهارشنبه

11:45-10:15

ساناز زحلی

1،600،000

09/04/97

18/06/97

   87             

2/504

برادران

مکالمه سطح L4

دوشنبه - پنجشنبه

11:45-10:15

امید پیرزاده

1،600،000

11/04/97

19/06/97

   88             

11/504

خواهران

مکالمه سطح L4

ویژه بزرگسالان

شنبه - چهارشنبه

20:30-19

سودابه طهمورثی

1،600،000

09/04/97

18/06/97

   89             

12/504

برادران

مکالمه سطح L4

فراگیرانی که سطوح S را نگذرانده اند

دوشنبه - پنجشنبه

19:30-18

سمانه ذوالفقاری

1،600،000

11/04/97

19/06/97

   90             

1/505

خواهران

مکالمه سطح L5

شنبه - چهارشنبه

11:45-10:15

زهرا بهاری

1،600،000

09/04/97

18/06/97

   91             

2/505

برادران

مکالمه سطح L5

یکشنبه سه شنبه

10-8:30

محمد ضابطی پور

1،600،000

10/04/97

17/06/97

   92             

3/505

خواهران

مکالمه سطح L5

شنبه - چهارشنبه

10-8:30

جواد بنی هاشمی

1،600،000

09/04/97

18/06/97

   93             

5/505

خواهران

مکالمه سطح L5

شنبه - چهارشنبه

20:30-19

تارا رضا زاده

1،600،000

09/04/97

18/06/97

   94             

11/505

مختلط

مکالمه سطح L5

یکشنبه سه شنبه

20:30-19

حسین اسدی

1،600،000

10/04/97

17/06/97

   95             

1/506

خواهران

مکالمه سطح L6

شنبه - چهارشنبه

20:30-19

جواد بنی هاشمی

1،600،000

09/04/97

18/06/97

   96             

11/506

مختلط

مکالمه سطح L6

یکشنبه سه شنبه

20:30-19

کمال درافشانی

1،600،000

10/04/97

17/06/97

   97             

3/507

خواهران

مکالمه سطح L7

شنبه - چهارشنبه

11:45-10:15

جواد بنی هاشمی

1،600،000

09/04/97

18/06/97

   98             

1/507

خواهران

مکالمه سطح L7

شنبه - چهارشنبه

18:45-17:15

جواد بنی هاشمی

1،600،000

09/04/97

18/06/97

   99             

2/507

برادران

مکالمه سطح L7

یکشنبه سه شنبه

18:45-17:15

بهزاد خجسته

1،600،000

10/04/97

17/06/97

100             

1/508

خواهران

مکالمه سطح L8

یکشنبه سه شنبه

17-15:30

جواد بنی هاشمی

1،600،000

10/04/97

17/06/97

101             

2/508

برادران

مکالمه سطح L8

یکشنبه سه شنبه

18:45-17:15

شیما روحانی

1،600،000

10/04/97

17/06/97

102             

11/508

مختلط

مکالمه سطح L8

شنبه - چهارشنبه

20:30-19

دکتر ژیان

1،600،000

09/04/97

18/06/97

103             

1/509

خواهران

مکالمه سطح L9

یکشنبه سه شنبه

20:30-19

شیما روحانی

1،600،000

10/04/97

17/06/97

104             

11/509

مختلط

مکالمه سطح L9

یکشنبه سه شنبه

20:30-19

جواد بنی هاشمی

1،600،000

10/04/97

17/06/97

105             

1/510

خواهران

مکالمه سطح L10

شنبه - چهارشنبه

17-15:30

جواد بنی هاشمی

1،600،000

09/04/97

18/06/97

106             

11/510

مختلط

مکالمه سطح L10

یکشنبه سه شنبه

20:30-19

لیا بشری

1،600،000

10/04/97

17/06/97

107             

1/511

خواهران

مکالمه سطح L11

شنبه - چهارشنبه

18:45-17:15

دکتر ژیان

1،700،000

09/04/97

18/06/97

108             

11/511

مختلط

مکالمه سطح L11

یکشنبه سه شنبه

18:45-17:1