برنامه کلاسی مرکز اندیشه

 

 
برنامه زبان انگلیسی پاییز 98، مرکز اندیشه
کد کلاس دوره استاد تاریخ شروع تاریخ خاتمه جنسیت شهریه روزهای برگزاری
سطوح L
501/1 مکالمه بزرگسالان سطح L1 خانم رحم دل 1398/7/11 1398/9/25 خانم 2,100,000 دوشنبه (18:30 تا 20) پنجشنبه (18:30 30)
501/2 مکالمه بزرگسالان سطح L1 خانم کرمی 1398/7/9 1398/9/26 آقا 2,100,000 یک شنبه (19 تا 20:30) سه شنبه (19 تا 20:30)
501/3 مکالمه بزرگسالان سطح L1 خانم علوی 1398/7/11 1398/9/25 خانم 2,100,000 دوشنبه (15 تا 16:30) پنجشنبه (15 تا 16:30)
501/4 مکالمه بزرگسالان سطح L1 خانم غلامی 1398/7/11 1398/9/25 آقا 2,100,000 دوشنبه (18:30 تا 20) پنجشنبه (18:30 تا 20)
501/5 مکالمه بزرگسالان سطح L1 خانم کرمی 1398/7/11 1398/9/25 خانم 2,100,000 دوشنبه (16:45 تا 18:15) پنجشنبه (16:45 تا 18:15)
501/121 ECLCمقدماتی (ترم 1 و 2) آقای مردان نیک 1398/7/10 1398/9/27 مختلط 4,200,000 شنبه (19 تا 20:30) چهارشنبه (19:00 تا 20:30)
502/1 مکالمه بزرگسالان سطح L2 خانم چزگی 1398/7/10 1398/9/27 خانم 2,100,000 شنبه (15:30 تا 17) چهارشنبه (15:30 تا 17)
502/2 مکالمه بزرگسالان سطح L2 خانم فداکار 1398/7/9 1398/9/26 آقا 2,100,000 یکشنبه (15:30 تا 17) سه شنبه (15:30 تا 17)
502/4 مکالمه بزرگسالان سطح L2 خانم غلامی 1398/7/9 1398/9/26 آقا 2,100,000 یکشنبه (19 تا 20:30) سه شنبه (19 تا 20:30)
502/5 مکالمه بزرگسالان سطح L2 آقای مردان نیک 1398/7/10 1398/9/27 خانم 2,100,000 شنبه (17:15 تا 18:45) چهارشنبه (17:15 تا 18:45)
502/6 مکالمه بزرگسالان سطح L2 خانم ضیائی 1398/7/9 1398/9/26 آقا 2,100,000 یکشنبه (17:15 تا 18:45) سه شنبه (17:15 تا 18:45)
502/7 مکالمه بزرگسالان سطح L2 خانم ولی نیا 1398/7/11 1398/9/25 خانم 2,100,000 دوشنبه (18:30 تا 20) پنجشنبه (18:30 تا 20)
502/11 مکالمه بزرگسالان سطح L2 خانم قدیریان 1398/7/11 1398/9/25 محتلط 2,100,000 دوشنبه (16:45 تا 18:15) پنجشنبه (16:45 تا 18:15)
503/1 مکالمه بزرگسالان سطح L3 خانم اسکندری 1398/7/10 1398/9/27 خانم 2,100,000 شنبه (15:30 تا 17) چهارشنبه (15:30 تا 17)
503/2 مکالمه بزرگسالان سطح L3 خانم امیرخانی 1398/7/9 1398/9/26 آقا 2,100,000 یکشنبه (13:30 تا 17) سه شنبه (15:30 تا 17)
503/3 مکالمه بزرگسالان سطح L3 خانم رحم دل 1398/7/11 1398/9/25 خانم 2,100,000 دوشنبه (16:45 تا 18:15) پنجشنبه (16:45 تا 18:15)
503/4 مکالمه بزرگسالان سطح L3 خانم ضیائی 1398/7/9 1398/9/26 آقا 2,100,000 یکشنبه (19 تا 20:30) سه شنبه (19 تا 20:30)
503/5 مکالمه بزرگسالان سطح L3 خانم اسکندری 1398/7/10 1398/9/27 خانم 2,100,000 شنبه (19 تا 20:30) چهار شنبه (19 تا 20:30)
503/11 مکالمه بطرگسالان سطح L3 خانم علوی 1398/7/11 1398/9/25 خانم 2,100,000 دوشنبه (16:45 تا 18:15) پنجشنبه (16:45 تا 18:15)
503/111 مکالمه بزرگسالان سطح L3 خانم ولی نیا 1398/7/9 1398/9/26 مختلط 2,100,000 یکشنبه (19 تا 20:30) سه شنبه (19 تا 20:30)
504/1 مکالمه بزرگسالان سطح L4 خانم ابراهیم پور 1398/7/10 1398/9/27 خانم 2,100,000 شنبه (15:30 تا 17) چهارشنبه (15:30 تا 17)
504/2 مکالمه بزرگسالان سطح L4 خانم فتح اله پور 1398/7/9 1398/8/26 آقا 2,100,000 یکشنبه (15:30 تا 17) سه شنبه (15:30 تا 17)
504/3 مکالمه بزرگسالان سطح L4 خانم علوی 1398/7/10 1398/8/27 خانم 2,100,000  شنبه (15:30 تا 17) چهارشنبه (15:30 تا 17)
504/4 مکالمه بزرگسالان سطح L4 خانم امیرخانی 1398/7/9 1398/9/26 آقا 2,100,000 یکشنبه (18:45 تا 17:15) سه شنبه (18:45 تا 17:15)
504/5 مکالمه بزرگسالان سطح L4 خانم فتح اله پور 1398/7/10 1398/9/27 خانم 2,100,000 شنبه (18:45 تا 17:15) چهارشنبه (18:45 تا 17:15)
504/6 مکالمه بزرگسالان سطح L4 آقای درافشانی 1398/7/11 1398/9/25 آقا 2,100,000 دوشنبه (15 تا 16:30) پنجشنبه (15 تا 16:30)
504/7 مکالمه بزرگسالان سطح L4 خانم علوی 1398/7/10 1398/9/27 خانم 2,100,000 شنبه (19 تا 20:30) چهارشنبه (19 تا 20:30)
504/8 مکالمه بزرگسالان سطح L4 خانم فتح اله پور 1398/7/9 1398/9/26 آقا 2,100,000 یکشنبه (19 تا 20:30) سه شنبه (19 تا 20:30)
504/1111 مکالمه بزرگسالان سطح L4 خانم قاسمی 1398/7/10 1398/9/27 مختلط 2,100,000 شنبه (17:15 تا 18:45) چهار شنبه (17:15 تا 18:45)
504/113 مکالمه بزرگسالان سطح L4 خانم ابراهیم پور 1398/7/11 1398/9/21 خانم 2,100,000 دوشنبه (16:45 تا 18:15) پنجشنبه (16:45 تا 18:15)
505/1 مکالمه بزرگسالان سطح L5 خانم علوی 1398/7/11 1398/9/25 خانم 2,100,000 دوشنبه (18:30 تا 20) پنج شنبه (18:30 تا 20)
505/2 مکالمه بزرگسالان سطح L5 خانم ولی نیا 1398/7/9 1398/9/26 آقا 2,100,000 یکشنبه (15:30 تا 17) سه شنبه (15:30 تا 17)
505/3 مکالمه بزرگسالان سطح L5 خانم قاسمی 1398/7/10 1398/9/27 خانم 2,100,000 شنبه (19 تا 20:30) چهارشنبه (19 تا 20:30)
505/4 مکالمه بزرگسالان سطح L5 خانم امیرخانی 1398/7/9 1398/9/26 آقا 2,100,000 یکشنبه (19 تا 20:30) سه شنبه (19 تا 20:30)
505/5 مکالمهبزرگسالان سطح L5 خانم فتح اله پور 1398/7/10 1398/9/27 خانم 2,100,000 شنبه (15:30 تا 17) چهارشنبه (15:30 تا 17)
505/11 مکالمه بزرگسالان سطح L5 خانم ابراهیم پور 1398/7/10 1398/9/27 خواهران 2,100,000 شنبه (18:45 تا 17) چهارشنبه (18:45 تا 17)
506/1 مکالمه بزرگسالان سطح L6 آقای بنی هاشمی 1398/7/9 1398/9/26 خانم 2,100,000 یکشنبه (15:30 تا 17) سه شنبه (15:30 تا 17)
506/2 مکالمه بزرگسالان سطح L6 خانم فداکار 1398/7/9 1398/9/26 آقا 2,100,000 دوشنبه (18:30 تا 20) پنجشنبه (18:30 تا 20)
506/3 مکالمه بزرگسالان سطح L6 خانم ابراهیم پور 1398/7/11 1398/9/25 خانم 2,100,000 شنبه (15 تا 16:30) چهارشنبه (15 تا 16:30)
506/11 مکالمه بزرگسالان سطح L6 خانم فتح اله پور 1398/7/10 1398/9/27 خانم 2,100,000 شنبه (19 تا 20:30)چهارشنبه (19 تا :20:30)
507/1 مکالمه بزرگسالان سطح L7 خانم فداکار 1398/7/10 1398/9/27 خانم 2,100,000 شنبه (17:15 تا 18:45) چهارشنبه (17:15 تا 18:45)
507/2 مکالمه بزرگسالان سطح L7 آقای درافشانی 1398/7/9 1398/9/26 آقا 2,100,000 دوشنبه (16:45 تا 18:15) پنجشنبه (16:45 تا 18:15)
507/3 مکالمه بزرگسالان سطح L7 آقای درافشانی 1398/7/11 1398/9/21 خانم 2,100,000 دوشنبه (18:30 تا 20) پنجشنبه (18:30 تا 20)
507/4 مکالمه بزرگسالان سطح L7 خانم فتح اله پور 1398/7/9 1398/9/26 آقا 2,100,000 یکشنبه (17:15 تا 18:45) سه شنبه (17:15 تا 18:45)
508/1 مکالمه بزرگسالان سطح L8 خانم بهاری 1398/7/9 1398/9/26 خانم 2,100,000 یکشنبه (15:30 تا 17) سه شنبه (15:30 تا 17)
508/2 مکالمه بزرگسالان سطح L8 خانم فداکار 1398/7/9 1398/9/26 آقا 2,100,000 یکشنبه (17:15 تا 18:45) سه شنبه (17:15 تا 18:45)
508/3 مکالمه بزرگسالان سطح L8 خانم فداکار 1398/7/10 1398/9/27 خانم 2,100,000 شنبه (19 تا 20:30) چهارشنبه (19 تا 20:30)
509/1 مکالمه بزرگسالان سطح L9 خانم بهاری 1398/7/9 1398/9/26 خانم 2,100,000 یکشنبه (17:15 تا 18:45) سه شنبه (17:15 تا 18:45)
509/2 مکالمه بزرگسالان سطح L9 خانم بهاری 1398/7/9 1398/9/26 آقا 2,100,000 یکشنبه (19 تا 20:30) سه شنبه (19 تا 20:30)
510/1 مکالمه بزرگسالان L10 آقای بنی هاشمی 1398/7/11 1398/9/25 خانم 2,100,000 دوشنبه (15 تا 16:30) پنجشنبه (15 تا 16:30)
510/2 مکالمه بزرگسالان سطح L10 آقای بنی هاشمی 1398/7/9 1398/9/26 آقا 2,100,000 یکشنبه (17:15 تا 18:45) سه شنبه (17:15 تا 18:45)
510/3 مکالمه بزرگسالان سطح L10 آقای ضابطی پور 1398/7/9 1398/9/26 خانم 2,100,000 یکشنبه (15:30 تا 17) سه شنبه (15:30 تا 17)
511/11 مکالمه بزرگسالان سطح L11 خانم رضا زاده 1398/7/10 1398/9/27 مختلط 2,250,000 شنبه (15:30 تا 17) چهارشنبه (15:30 تا 17)
512/11 مکالمه بزرگسالان سطح L12 خانم رضا زاده 1398/7/10 1398/9/27 مختلط 2,250,000 شنبه (19 تا 20:30) چهارشنبه (19 تا 20:30)
513/1 مکالمه بزرگسالان سطح L13 خانم رضا زاده 1398/7/10 1398/9/27 خانم 2,250,000 شنبه (17:15 تا 18:45) چهارشنبه (17:15 تا 18:45)
513/2 مکالمه بزرگسالان سطح L13 آقای ضابطی پور 1398/7/9 1398/9/26 آقا 2,250,000 یکشنبه (17:15 تا 18:45) سه شنبه (17:15 تا 18:45)
514/11 مکالمه بزرگسالان سطح L14 آقای بنی هاشمی 1398/7/9 1398/9/26 مختلط 2,250,000 یکشنبه (19 تا 20:30) سه شنبه (19 تا 20:30)
515/11 مکالمه بزرگسالان سطح L15 آقای ضابطی پور 1398/7/9 1398/9/26 مختلط 2,250,000 یک شنبه (19 تا 20:30) سه شنبه (19 تا 20:30)
دوره های تخصصی
516/11 زبان تخصصی FCE1 آقای جلالی 1398/7/11 1398/9/25 مختلط 2,700,000 دوشنبه (16:45 تا 18:15) پنجشنبه (16:45 تا 18:15)
516/22 زبان تخصصی FCE2 آقای جلالی 1398/7/11 1398/9/25 مختلط 2,700,000 ئوشنبه (18:30 تا 20) پنجشنبه (18:30 تا 20)
517/11 زبان تخصصی CAE1 آقای روح بخش 1398/7/9 1398/9/27 مختلط 2,700,000 یکشنبه (17:15 تا 18:45) چهارشنبه (17:15 تا 18:45)
518/11 ECLC شش ماهه بزرگسال آقای بنی هاشمی 1398/7/9 1398/9/26 مختلط 11,000,000 اعلام تلفنی
519/11 Pre IELTS آقای روح بخش 1398/7/10 1398/12/10 مختلط 11,500,000 شنبه (17 تا 18:45) سه شنبه (17 تا 18:45)
سطوح C
400/01 مکالمه کودکان سطح CO خانم شاهانی 1398/7/11 1398/9/25 خانم 1,900,000 دوشنبه (16:45 تا 18:15) پنجشنبه (16:45 تا 18:15)
101/2 مکالمه کودکان سطح CO خانم شاهانی 1398/7/11 1398/9/25 مختلط 1,900,000 دوشنبه (18:30 تا 20) پنج شنبه (18:30 تا 20)
400/11 مکالمه کودکان سطح C1 خانم ابراهیم زاده 1398/7/10 1398/9/27 خانم 1,900,000 شنبه (8:30 تا 10) چهارشنبه (8:30 تا 10)
400/12 مکالمه کودکان سطح C1 خانم حکم آبادی 1398/7/11 1398/9/25 آقا 1,900,000 دوشنبه (16:45 تا 18:15) پنج شنبه (16:45 تا 18:15)
400/13 مکالمه کودکان سطح C1 خانم کرمی 1398/7/11 1398/9/25 خانم 1,900,000 دوشنبه (15 تا 16:30) پنجشنبه (15 تا 16:30)
400/14 مکالمه کودکان سطح C1 خانم بالاور 1398/7/9 1398/9/26 آقا 1,900,000 یکشنبه (8:30 تا 10) سه شنبه (8:30 تا 10)
400/21 مکالمه کودکان سطح C2 خانم ابتدایی 1398/7/10 1398/9/27 خانم 1,900,000 شنبه (15:30 تا 17) چهارشنبه (15:30 تا 17)
400/23 مکالمه کودکان سطح C2 خانم صبوری 1398/7/10 1398/9/27 خانم 1,900,000 شنبه (8:30 تا 10) چهارشنبه (8:30 تا 10)
400/24 مکالمه کودکان سطح C2 خانم صبوری 1398/7/9 1398/9/26 آقا 1,900,000 یکشنبه (17:15 تا 18:45) سه شنبه (17:15 تا 18:45)
400/31 مکالمه کودکان سطح C3 خانم ابتدایی 1398/7/10 1398/9/27 خانم 1,900,000 شنبه (17:15 تا 18:45) چهارشنبه (17:15 تا 18:45)
400/32 مکالمه کودکان سطح C3 خانم کرمی 1398/7/11 1398/9/25 آقا 1,900,000 دوشنبه (18:30 تا 20) پنج شنبه (18:30 تا 20)
400/41 مکالمه کودکان سطح C4 خانم ثمری 1398/7/10 1398/9/27 خانم 1,900,000 شنبه (17:15 تا 18:45) چهارشنبه (17:15 تا 18:45)
400/42 مکالمه کودکان سطح C4 خانم عباسی 1398/7/9 1398/9/26 آقا 1,900,000 یکشنبه (17:15 تا 18:45) سه شنبه (17:15 تا 18:45)
400/51 مکالمه کودکان سطح C5 خانم ثمری 1398/7/10 1398/9/27 خانم 1,900,000 شنبه (15:30 تا 17) چهارشنبه (15:30 تا 17)
400/52 مکالمه کودکان سطح C5 خانم کرمی 1398/7/9 1398/9/26 آقا 1,900,000 یکشنبه (17:15 تا 18:45) سه شنبه (17:15 تا 18:45)
400/53 مکالمه کودکان سطح C5 خانم ولی نیا 1398/7/9 1398/9/26 خانم 1,900,000 یکشنبه (17:15 تا 18:45) سه شنبه (17:15 تا 18:45)
400/54 مکالمه کودکان سطح C5 خانم حسینی 1398/7/11 1398/9/25 آقا 1,900,000 دوشنبه (15 تا 16:30) پنجشنبه (15 تا 16:30)
400/61 مکالمه کودکان سطح C6 خانم آخوندی 1398/7/10 1398/9/27 خانم 1,900,000 شنبه (19 تا 20:30) چهارشنبه (19 تا 20:30)
400/622 مکالمه کودکان سطح C6 خانم غلامی 1398/7/9 1398/9/26 مختلط 1,900,000 یکشنبه (17:15 تا 18:45) سه شنبه (17:15 تا 18:45)
400/71 مکالمه کودکان سطح C7 خانم آخوندی 1398/7/10 1398/9/27 مختلط 1,900,000 شنبه (17:15 تا 18:45) چهارشنبه (17:15 تا 18:45)
400/81 مکالمه کودکان سطح C8 خانم علوی 1398/7/10 1398/9/27 مختلط 1,900,000 شنبه (17:15 تا 18:45) چهارشنبه (17:15 تا 18:45)
400/91 مکالمه کودکان سطح C9 خانم فداکار 1398/7/11 1398/9/25 خانم 1,900,000 دوشنبه (16:45 تا 18:15) پنج شنبه (16:45 تا 18:15)
400/911 مکالمه کودکان سطح C9 خانم فداکار 1398/7/11 1398/9/25 مختلط 1,900,000 دوشنبه (18:30 تا 20) پنج شنبه (18:30 تا 20)
400/101 مکالمه کودکان سطح C10 خانم اسکندری 1398/7/10 1398/9/27 مختلط 1,900,000 شنبه (17:15 تا 18:45) چهارشنبه (17:15 تا 18:45)
400/111 مکالمه کودکان سطح C11 خانم ثمری 1398/7/9 1398/9/26 خانم 1,900,000 یکشنبه (17:15 تا 18:45) سه شنبه (17:15 تا 18:45)
400/112 مکالمه کودکان سطح C11 خانم ثمری 1398/7/9 1398/9/26 آقا 1,900,000 یکشنبه (19 تا 20:30) سه شنبه (19 تا 20:30)
400/121 مکالمه کودکان سطح C12 خانم ثمری 1398/7/10 1398/9/27 مختلط 1,900,000 شنبه (19 تا 20:30) چهارشنبه (19 تا 20:30)
400/131 مکالمه کودکان سطح C13 خانم ثمری 1398/7/11 1398/9/25 خانم 1,900,000 دوشنبه (16:45 تا 18:15) پنج شنبه (16:45 تا 18:15)
400/132 مکالمه کودکان سطح C13 خانم ثمری 1398/7/11 1398/9/25 مختلط 1,900,000 دوشنبه (18:30 تا 20) پنجشنبه (18:30 تا 20)
سطوح S
500/01 مکالمه نوجوانان سطح SO1 خانم رشیدی 1398/7/10 1398/9/27 خانم 1,800,000 شنبه (17:15 تا 18:45) چهارشنبه (17:15 تا 18:45)
500/02 مکالمه نوجوانان سطح SO1 خانم ابتدایی 1398/7/11 1398/9/25 آقا 1,800,000 دوشنبه (20 تا 18:30) پنجشنبه (18:30 تا 20)
500/04 مکالمه نوجوانان سطح SO1 خانم خسروی 1398/7/11 1398/9/25 آقا 1,800,000 دوشنبه (16:45 تا 18:15) پنجشنبه (16:45 تا 18:15)
500/03 مکالمه نوجوانان سطح SO1 خانم ابتدایی 1398/7/11 1398/9/25 خانم 1,800,000 دوشنبه (16:45 تا 18:15) پنج شنبه (16:45 تا 18:15)
500/021 مکالمه نوجوانان سطح SO2 خانم ابتدایی 1398/7/10 1398/9/27 خانم 1,800,000 شنبه (8:30 تا 10) چهارشنبه (8:30 تا 10)
500/022 مکالمه نوجوانان سطح SO2 خانم آخوندی 1398/7/9 1398/9/26 آقا 1,800,000 یکشنبه (8:30 تا 10) سه شنبه (8:30 تا 10)
500/023 مکالمه نوجوانان سطح SO2 خانم ابراهیم زاده 1398/7/10 1398/9/27 خانم 1,800,000 شنبه (15:30 تا 17) چهارشنبه (15:30 تا 17)
500/024 مکالمه نوجوانان سطح SO2 خانم آخوندی 1398/7/9 1398/9/26 آقا 1,800,000 یکشنبه (15:30 تا 17) سه شنبه (15:30 تا 17)
500/025 مکالمه نوجوانان سطح SO2 خانم ابتدایی 1398/7/11 1398/9/25 خانم 1,800,000 دوشنبه (15 تا 16:30) پنج شنبه (15 تا 16:30)
500/026 مکالمه نوجوانان سطح SO2 خانم شاهانی 1398/7/11 1398/9/25 آقا 1,800,000 دوشنبه (15 تا 16:30) پنجشنبه (15 تا 16:30)
500/11 مکالمه نوجوانان سطح S1 خانم رشیدی 1398/7/10 1398/9/27 خانم 1,800,000 شنبه (15:30 تا 17) چهارشنبه (15:30 تا 17)
500/12 مکالمه نوجوانان سطح S1 خانم ولی نیا 1398/7/9 1398/8/26 آقا 1,800,000 یکشنبه (8:30 تا 10) سه شنبه (8:30 تا 10)
500/13 مکالمه نوجوانان سطح S1 خانم قدیریان 1398/7/11 1398/9/25 خانم 1,800,000 دوشنبه (15 تا 16:30) پنجشنبه (15 تا 16:30)
500/14 مکالمه نوجوانان سطح S1 خانم بالاور 1398/7/9 1398/9/26 آقا 1,800,000 یکشنبه (15:30 تا 17) سه شنبه (15:30 تا 17)
500/15 مکالمه نوجوانان سطح S1 خانم فداکار 1398/7/10 1398/9/27 خانم 1,800,000 شنبه (8:30 تا 10) چهارشنبه (8:30 تا 10)
500/16 مکالمه نوجوانان سطح S1 خانم فداکار 1398/7/11 1398/9/25 آقا 1,800,000 دوشنبه (15 تا 16:30) پنج شنبه (15 تا 16:30)
500/21 مکالمه نوجوانان سطح S2 خانم چزگی 1398/7/10 1398/9/27 خانم 1,800,000 شنبه (8:30 تا 10) چهارشنبه (8:30 تا 10)
500/22 مکالمه نوجوانان سطح S2 خانم کرمی 1398/7/9 1398/9/26 آقا 1,800,000 یکشنبه (15:30 تا 17) سه شنبه (15:30 تا 17)
500/23 مکالمه نوجوانان سطح S2 خانم ثمری 1398/7/11 1398/9/25 خانم 1,800,000 دوشنبه (15 تا 16:30) پنجشنبه (15 تا 16:30)
500/24 مکالمه نوجوانان سطح S2 خانم عباسی 1398/7/9 1398/9/26 آقا 1,800,000 یکشنبه (19 تا 20:30) سه شنبه (19 تا 20:30)
500/25 مکالمه نوجوانان سطح S2 خانم قاسمی 1398/7/10 1398/9/27 خانم 1,800,000 شنبه (15:30 تا 17) چهارشنبه (15:30 تا 17)
500/31 مکالمه نوجوانان سطح S3 خانم رشیدی 1398/7/10 1398/9/27 خانم 1,800,000 شنبه (19 تا 20:30) چهارشنبه (19 تا 20:30)
500/32 مکالمه نوجوانان سطح S3 خانم ثمری 1398/7/9 1398/9/26 آقا 1,800,000 یکشنبه (15:30 تا 17) سه شنبه (15:30 تا 17)
500/33 مکالمه نوجوانان سطح S3 خانم فداکار 1398/7/10 1398/9/27 خانم 1,800,000 شنبه (15:30 تا 17) چهارشنبه (15:30 تا 17)
500/34 مکالمه نوجوانان سطح S3 خانم ضیائی 1398/7/9 1398/9/26 آقا 1,800,000 یکشنبه (8:30 تا 10) سه شنبه (8:30 تا 10)
500/41 مکالمه نوجوانان سطح S4 خانم ضیائی 1398/7/9 1398/9/26 خانم 1,800,000 یکشنبه (15:30 تا 17) سه شنبه (15:30 تا 17)
500/42 مکالمه نوجوانان سطح S4 خانم غلامی 1398/7/9 1398/9/26 آقا 1,800,000 یکشنبه (8:30 تا 10) سه شنبه (8:30 تا 10)
500/43 مکالمه نوجوانان سطح S4 خانم فتح اله پور 1398/7/10 1398/9/27 خانم 1,800,000 شنبه (8:30 تا 10) چهارشنبه (8:30 تا 10)
500/44 مکالمه نوجوانان سطح S4 خانم فداکار 1398/7/9 1398/9/26 آقا 1,800,000 یکشنبه (15:30 تا 17) سه شنبه (15:30 تا 17)
500/51 مکالمه نوجوانان سطح S5 خانم چزگی 1398/7/10 1398/9/27 خانم 1,800,000 شنبه (19 تا 20:30) چهارشنبه (19 تا 20:30)
500/52 مکالمه نوجوانان سطح S5 خانم صبوری 1398/7/9 1398/9/26 آقا 1,800,000 یکشنبه (19 تا 20:30) سه شنبه (19 تا 20:30)
500/54 مکالمه نوجوانان سطح S5 خانم عباسی 1398/7/9 1398/9/26 آقا 1,800,000 یکشنبه (15:30 تا 17) سه شنبه (15:30 تا 17)
500/61 مکالمه نوجوانان سطح S6 خانم چزگی 1398/7/10 1398/9/27 خانم 1,800,000 شنبه (17:15 تا 18:45) چهارشنبه (17:15 تا 18:45)
500/62 مکالمه نوجوانان سطح S6 خانم بالاور 1398/7/9 1398/9/26 آقا 1,800,000 یکشنبه (17:15 تا 18:45) سه شنبه (17:15 تا 18:45)
500/63 مکالمه نوجوانان سطح S6 خانم حسینی 1398/7/11 1398/9/25 خانم 1,800,000 دوشنبه (16:45 تا 18:15) پنجشنبه (16:45 تا 18:15)
 
 
برنامه زبان های غیر انگلیسی پاییز 98، مرکز اندیشه
کد کلاس دوره استاد تاریخ شروع تاریخ خاتمه جنسیت شهریه روزهای برگزاری
مکالمه زبان عربی
  مکالمه عربی سطح 1 آقای ملوندی 1398/7/10 1398/9/27 مختلط 1,950,000 شنبه (19 تا 20:30) چهارشنبه (19 تا 20:30)
  مکالمه عربی سطح 2 آقای ملوندی 1398/7/9 1398/9/26 مختلط 1,950,000 یکشنبه (19 تا 20:30) سه شنبه (19 تا 20:30)
 
 
برنامه گروه کامپیوتر پاییز 98، مرکز اندیشه
کد دوره نام درس روزهای تشکیل ساعت تشکیل جنسیت شهریه (ریال) زمان شروع نام مدرس
طراحی و گرافیک
133/1 فتوشاپ مقدماتی دوشنبه-پنجشنبه 14:30 الی 18 مختلط 2,400,000 اعلام می گردد حوریه یغمایی
133/11 فتوشاپ مقدماتی-پیشرفته دوشنبه-پنجشنبه 14:30 الی 18 مختلط 4,900,000 اعلام می گردد حوریه یغمایی
برنامه نویسی
110/11 ++C پنجشنبه 18 الی 20:30 مختلط 2,300,000 اعلام تلفنی -
دوره های عمومی
140/60 ICDL هفت مهارت یکشنبه-سه شنبه 17:15 الی 20:30 مختلط 5,750,000 98/7/30 احمدرضا زنگنه
140/61 ICDL 1 (مفاهیم، ویندوز، Word، اینترنت) یکشنبه-سه شنبه 17:15 الی 20:30 مختلط 3,150,000 98/7/30 احمدرضا زنگنه
140/62 ICDL 2 (نرم افزارهای Excel Access PowerPoint) پنجشنبه 8:30 الی 12 مختلط 3,300,000 اعلام تلفنی -
120/1 Word یکشنبه-سه شنبه 17:15 الی 20:30 مختلط 1,500,000 اعلام می گردد -
120/2 Excel پنجشنبه 8:30 الی 12 مختلط 1,600,000 اعلام می گردد -
120/3 PowerPoint پنجشنبه 8:30 الی 12 مختلط 1,400,000 98/4/18 -
دوره های مجازی ICDL
کد دوره نام درس زمان تشکیل طول دوره شهریه (ریال) زمان شروع پیشنیاز
1400/01 ICDL هفت مهارت در 24 ساعت شبانه روز به صورت اینترنتی 130 4,800,000 یک هفته پس از ثبت نام -
1400/02 ICDL 1 (مفاهیم، ویندوز، Word، اینترنت) در 24 ساعت شبانه روز به صورت اینترنتی 62 2,500,000 یک هفته پس از ثبت نام -
1400/03 ICDL 2 (نرم افزارهای Excel Access PowerPoint) در 24 ساعت شبانه روز به صورت اینترنتی 72 2,700,000 یک هفته پس از ثبت نام ICDL 1
1400/04 مفاهیم در 24 ساعت شبانه روز به صورت اینترنتی 12 550,000 یک هفته پس از ثبت نام -
1400/05 ویندوز در 24 ساعت شبانه روز به صورت اینترنتی 12 550,000 یک هفته پس از ثبت نام -
1400/06 Word در 24 ساعت شبانه روز به صورت اینترنتی 26 1,100,000 یک هفته پس از ثبت نام -
1400/07 Excel در 24 ساعت شبانه روز به صورت اینترنتی 26 1,100,000 یک هفته پس از ثبت نام ICDL 1
1400/08 Access در 24 ساعت شبانه روز به صورت اینترنتی 26 1,100,000 یک هفته پس از ثبت نام ICDL 1
1400/09 PowerPoint در 24 ساعت شبانه روز به صورت اینترنتی 20 850,000 یک هفته پس از ثبت نام ICDL 1
1400/10 اینترنت در 24 ساعت شبانه روز به صورت اینترنتی 12 550,000 یک هفته پس از ثبت نام -
 
 
برنامه گروه علوم انسانی پاییز 98، مرکز اندیشه
کد دوره نام درس روزهای تشکیل ساعت تشکیل جنسیت شهریه (ریال) زمان شروع نام مدرس
200/23 تربیت مربی کودک شنبه-چهارشنبه 14:30 الی 19 خواهران 3,000,000 98/8/1 -
 
 
برنامه گروه علوم پزشکی پاییز 98، مرکز اندیشه
کد دوره نام درس روزهای تشکیل ساعت تشکیل جنسیت شهریه (ریال) زمان شروع نام مدرس
- تکنیسین داروخانه روزهای زوج 8:30 الی 12 مختلط

5,800,000

با تخفیف ویژه

98/8/1 -
 
 
برنامه گروه هنر پاییز 98، مرکز اندیشه
ردیف نام دوره روزهای تشکیل ساعت تشکیل طول دوره شهریه (ریال)
1 خط تحریری 1 شنبه-چهارشنبه 15:30 الی 17 30 ساعت 1,500,000
2 خوشنویسی با قلم شنبه-چهارشنبه 15:30 الی 17 30 ساعت 1,800,000
3 خوشنویسی به زبان انگلیسی پنجشنبه 8:30 الی 11:45 30 ساعت 1,500,000
4 نقاشی و خلاقیت کودک پنجشنبه 8:30 الی 11:45 30 ساعت 1,500,000
5 تکنیک نقاشی پنجشنبه 8:30 الی 11:45 30 ساعت 1,500,000
6 طراحی پنجشنبه 11 الی 14 30 ساعت 1,500,000
7 نقاشی روی پارچه پنجشنبه 8:30 الی 11:45 20 ساعت 1,450,000
8 جواهردوزی چهارشنبه 8:30 الی 11:45 20 ساعت 1,800,000
9 گلدوزی برزیلی چهارشنبه 8:30 الی 11:45 20 ساعت 1,800,000
10 نقاشی دیواری پنجشنبه 8:30 الی 11:45 20 ساعت 1,800,000
11 عکاسی پنجشنبه 8:30 الی 11:45 20 ساعت 2,000,000
12 دکوپاژ سه شنبه 8:30 الی 11:45 20 ساعت 1,450,000
13 پتینه یکشنبه 8:30 الی 11:45 20 ساعت 1,450,000
14 نقاشی روی شیشه (ویترای) شنبه 8:30 الی 11:45 20 ساعت 1,800,000
 
 
برنامه سایر دوره ها پاییز 98، مرکز اندیشه
ردیف نام دوره روزهای تشکیل ساعت تشکیل طول دوره شهریه (ریال)
آموزش محاسبات ذهنی با چرتکه - UCMAS
1 ترم 1 (پیش دبستانی 1 و 2) یکشنبه-سه شنبه 15:45 الی 17 19 جلسه 900,000 + هزینه پک آموزشی
2 ترم 1 (اول و دوم دبستان) پنجشنبه 9:15 الی 10 12 جلسه 900,000 + هزینه پک آموزشی
3 ترم 1 (سوم و چهارم دبستان) دوشنبه-پنجشنبه 18:30 الی 20 12 جلسه 900,000 + هزینه پک آموزشی
4 ترم 3 (اول و دو م دبستان) یکشنبه-سه شنبه 17:15 الی 18:30 12 جلسه 900,000 + هزینه کتاب
5 ترم 3 (سوم و چهارم دبستان) یکشنبه-سه شنبه 18:45 الی 20 12 جلسه 900,000 + هزینه کتاب
 
دی ان ان evoq, دات نت نیوک ,dnn
دی ان ان