بهار 97

کد

نام دوره

روزهای تشکیل

زمان تشکیل

تاریخ شروع

جنسیت

استاد

(شهریه (ریال

01/400

مکالمه سطح C0

دوشنبه-پنجشنبه

19:30-18

20/01/97

مختلط

شکیبا رمضانی

1،350،000

11/400

مکالمه سطح C1

شنبه-چهارشنبه

18:45-17:15

18/01/97

مختلط

اسما ثمری

1،350،000

21/400

مکالمه سطح C2

شنبه-چهارشنبه

18:45-17:15

18/01/97

مختلط

سارا ولی نیا

1،350،000

31/400

مکالمه سطح C3

شنبه-چهارشنبه

20:30-19

18/01/97

مختلط

اسما ثمری

1،350،000

33/400

مکالمه سطح C3

شنبه-چهارشنبه

17-15:30

18/01/97

مختلط

اسما ثمری

1،350،000

41/400

مکالمه سطح C4

دوشنبه-پنجشنبه

17:45-16:15

20/01/97

خواهران

فاطمه حسینی

1،350،000

42/400

مکالمه سطح C4

دوشنبه-پنجشنبه

19:30-18

20/01/97

برادران

فاطمه حسینی

1،350،000

51/400

مکالمه سطح C5

یکشنبه-سه شنبه

18:45-17:15

19/01/97

مختلط

پروانه حقیقی

1،350،000

61/400

مکالمه سطح C6

شنبه-چهارشنبه

17-15:30

18/01/97

مختلط

عاطفه اسمعیلی

1،350،000

63/400

مکالمه سطح C6

شنبه-چهارشنبه

20:30-19

18/01/97

مختلط

عاطفه اسمعیلی

1،350،000

71/400

مکالمه سطح C7

شنبه-چهارشنبه

18:45-17:15

18/01/97

خواهران

مهدیه فداکار

1،350،000

72/400

مکالمه سطح C7

یکشنبه-سه شنبه

20:30-19

19/01/97

مختلط

مریم پاک نفس

1،350،000

81/400

مکالمه سطح C8

یکشنبه-سه شنبه

18:45-17:15

19/01/97

مختلط

معصومه قاسمی

1،350،000

91/400

مکالمه سطح C9

یکشنبه-سه شنبه

18:45-17:15

19/01/97

مختلط

مریم پاک نفس

1،350،000

111/400

مکالمه سطح C11

شنبه-چهارشنبه

20:30-19

18/01/97

مختلط

سعیده حاجی زادگان

1،350،000

21/517

مکالمه سطح CL2

یکشنبه-سه شنبه

17-15:30

19/01/97

خواهران

سارا ولی نیا

1،150،000

22/517

مکالمه سطح CL2

یکشنبه-سه شنبه

18:45-17:15

19/01/97

برادران

سارا ولی نیا

1،150،000

01/500

مکالمه سطح S01

دوشنبه-پنجشنبه

17:45-16:15

20/01/97

خواهران

الهام خشایار منش

1،150،000

02/500

مکالمه سطح S01

دوشنبه-پنجشنبه

19:30-18

20/01/97

برادران

الهام خشایار منش

1،150،000

021/500

مکالمه سطح S02

شنبه-چهارشنبه

18:45-17:15

18/01/97

خواهران

زهرا محترم

1،150،000

022/500

مکالمه سطح S02

یکشنبه-سه شنبه

20:30-19

19/01/97

برادران

پروانه حقیقی

1،150،000

12/500

مکالمه سطح S1

دوشنبه-پنجشنبه

19:30-18

20/01/97

برادران

ستاد آموزش

1،150،000

11/500

مکالمه سطح S1

شنبه-چهارشنبه

18:45-17:15

18/01/97

خواهران

نیلوفر ابراهیم پور

1،150،000

23/500

مکالمه سطح S2

دوشنبه-پنجشنبه

19:30-18

20/01/97

خواهران

فائزه قدیریان

1،150،000

24/500

مکالمه سطح S2

دوشنبه-پنجشنبه

17:45-16:15

20/01/97

برادران

فائزه قدیریان

1،150،000

21/500

مکالمه سطح S2

شنبه-چهارشنبه

17-15:30

18/01/97

خواهران

سارا ولی نیا

1،150،000

22/500

مکالمه سطح S2

یکشنبه-سه شنبه

20:30-19

19/01/97

برادران

سارا ولی نیا

1،150،000

33/500

مکالمه سطح S3

دوشنبه-پنجشنبه

17:45-16:15

20/01/97

خواهران

سارا ولی نیا

1،150،000

34/500

مکالمه سطح S3

دوشنبه-پنجشنبه

17:45-16:15

20/01/97

برادران

ستاد آموزش

1،150،000

31/500

مکالمه سطح S3

شنبه-چهارشنبه

20:30-19

18/01/97

خواهران

نیلوفر ابراهم پور

1،150،000

32/500

مکالمه سطح S3

یکشنبه-سه شنبه

20:30-19

19/01/97

برادران

معصومه قاسمی

1،150،000

42/500

مکالمه سطح S4

دوشنبه-پنجشنبه

17:30-16

20/01/97

برادران

امیدپیرزاده

1،150،000

44/500

مکالمه سطح S4

دوشنبه-پنجشنبه

19:30-18

20/01/97

برادران

فاطمه خواجویان

1،150،000

41/500

مکالمه سطح S4

شنبه-چهارشنبه

18:45-17:15

18/01/97

خواهران

عاطفه اسمعیلی

1،150،000

52/500

مکالمه سطح S5

دوشنبه-پنجشنبه

19:30-18

20/01/97

برادران

سارا ولی نیا

1،150،000

53/500

مکالمه سطح S5

دوشنبه-پنجشنبه

17:45-16:15

20/01/97

خواهران

فاطمه خواجویان

1،150،000

51/500

مکالمه سطح S5

شنبه-چهارشنبه

18:45-17:15

18/01/97

خواهران

حسین اسدی

1،150،000

61/500

مکالمه سطح S6

شنبه-چهارشنبه

17-15:30

18/01/97

خواهران

حسین اسدی

1،150،000

63/500

مکالمه سطح S6

شنبه-چهارشنبه

20:30-19

18/01/97

خواهران

مهدیه فداکار

1،150،000

62/500

مکالمه سطح S6

یکشنبه-سه شنبه

19-17:30

19/01/97

برادران

مهدیه فداکار

1،150،000

01/501

مکالمه سطح L1

ورودی اول

دوشنبه-پنجشنبه

19:00-17:30

20/01/97

خواهران

امید پیرزاده

1،400،000

02/501

مکالمه سطح L1

ورودی اول

دوشنبه-پنجشنبه

17:45-16:15

20/01/97

برادران

ستاد آموزش

1،400،000

1/501

مکالمه سطح L1

فراگیرانی که سطوح S را گذرانده اند

شنبه-چهارشنبه

20:30-19

18/01/97

خواهران

ستاد آموزش

1،400،000

2/501

مکالمه سطح L1

فراگیرانی که سطوح S را گذرانده اند

یکشنبه-سه شنبه

19-17:30

19/01/97

برادران

ستاد آموزش

1،400،000

1/502

مکالمه سطح L2

فراگیرانی که سطوح S را گذرانده اند

شنبه-چهارشنبه

20:30-19

18/01/97

خواهران

یاسر خیرخواه نیا

1،400،000

2/502

مکالمه سطح L2

فراگیرانی که سطوح S را گذرانده اند

دوشنبه-پنجشنبه

20:30-19

20/01/97

برادران

امید پیرزاده

1،400،000

01/502

مکالمه سطح L2

فراگیرانی که سطوح S را نگذرانده اند

دوشنبه-پنجشنبه

17:45-16:15

20/01/97

خواهران

سمانه ذوالفقاری

1،400،000

02/502

مکالمه سطح L2

فراگیرانی که سطوح S را نگذرانده اند

دوشنبه-پنجشنبه

19:30-18

20/01/97

برادران

سمانه ذوالفقاری

1،400،000

11/502

مکالمه سطح L2 بزرگسالان

یکشنبه-سه شنبه

20:30-19

19/01/97

مختلط

ستاد آموزش

1،400،000

1/503

مکالمه سطح L3

فراگیرانی که سطوح S را گذرانده اند

شنبه-چهارشنبه

18:45-17:15

18/01/97

خواهران

سعیده حاجی زادگان

1،400،000

2/503

مکالمه سطح L3

فراگیرانی که سطوح S را گذرانده اند

دوشنبه-پنجشنبه

19:30-18

20/01/97

برادران

حسین اسدی

1،400،000

11/503

مکالمه سطح L3

فراگیرانی که سطوح S را نگذرانده اند

شنبه-چهارشنبه

20:30-19

18/01/97

خواهران

ستاد آموزش

1،400،000

12/503

مکالمه سطح L3

فراگیرانی که سطوح S را نگذرانده اند

یکشنبه-سه شنبه

20:30-19

19/01/97

برادران

مهدیه فداکار

1،400،000

1/504

مکالمه سطح L4

فراگیرانی که سطوح S را گذرانده اند

شنبه-چهارشنبه

17:30-16

18/01/97

خواهران

سودابه طهمورثی

1،400،000

2/504

مکالمه سطح L4

فراگیرانی که سطوح S را گذرانده اند

دوشنبه-پنجشنبه

19:30-18

20/01/97

برادران

ستاد آموزش

1،400،000

3/504

مکالمه سطح L4

فراگیرانی که سطوح S را گذرانده اند

شنبه-چهارشنبه

19-17:30

18/01/97

خواهران

سودابه طهمورثی

1،400،000

5/504

مکالمه سطح L4

فراگیرانی که سطوح S را نگذرانده اند

شنبه-چهارشنبه

17-15:30

18/01/97

خواهران

جواد بنی هاشمی

1،400،000

11/504

مکالمه سطح L4

بزرگسالان

یکشنبه-سه شنبه

20:30-19

19/01/97

مختلط

بزرگسالان

کمال درافشانی

1،400،000

12/504

مکالمه سطح L4

فراگیرانی که سطوح S را نگذرانده اند

یکشنبه-سه شنبه

19-17:30

19/01/97

برادران

سودابه طهمورثی

1،400،000

1/505

مکالمه سطح L5

شنبه-چهارشنبه

20:30-19

18/01/97

خواهران

سودابه طهمورثی

1،400،000

11/505

مکالمه سطح L5

یکشنبه-سه شنبه

20:30-19

19/01/97

مختلط

سودابه طهمورثی

1،400،000

1/506

مکالمه سطح L6

شنبه-چهارشنبه

20:30-19

18/01/97

خواهران

کمال درافشانی

1،400،000

2/506

مکالمه سطح L6

یکشنبه-سه شنبه

20:30-19

19/01/97

برادران

حسین اسدی

1،400،000

3/506

مکالمه سطح L6

دوشنبه-پنجشنبه

17:45-16:15

20/01/97

خواهران

حسین اسدی

1،400،000

1/507

مکالمه سطح L7

یکشنبه-سه شنبه

17-15:30

19/01/97

خواهران

شیما روحانی

1،400،000

2/507

مکالمه سطح L7

یکشنبه-سه شنبه

18:45-17:15

19/01/97

برادران

حسین اسدی

1،400،000

3/507

مکالمه سطح L7

دوشنبه-پنجشنبه

17:45-16:15

20/01/97

خواهران

کمال درافشانی

1،400،000

11/507

مکالمه سطح L7

یکشنبه-سه شنبه

20:30-19

19/01/97

مختلط

شیما روحانی

1،400،000

1/508

مکالمه سطح L8

دوشنبه-پنجشنبه

19:30-18

20/01/97

خواهران

کمال درافشانی

1،400،000

11/508

مکالمه سطح L8

یکشنبه-سه شنبه

20:30-19

19/01/97

مختلط

لیا بشری

1،400،000

1/509

مکالمه سطح L9

شنبه-چهارشنبه

20:30-19

18/01/97

خواهران

جواد بنی هاشمی

1،400،000

11/509

مکالمه سطح L9

یکشنبه-سه شنبه

18:45-17:15

19/01/97

مختلط

شیما روحانی

1،400،000

1/510

مکالمه سطح L10

شنبه-چهارشنبه

18:45-17:15

18/01/97

خواهران

جواد بنی هاشمی

1،400،000

11/510

مکالمه سطح L10

یکشنبه-سه شنبه

18:45-17:15

19/01/97

مختلط

لیا بشری

1،400،000

1/511

مکالمه سطح L11

شنبه-چهارشنبه

17-15:30

18/01/97

خواهران

مهدی مومن

1،500،000

11/511

مکالمه سطح L11

شنبه-چهارشنبه

20:30-19

18/01/97

مختلط

مهدی مومن

1،500،000

11/512

مکالمه سطح L12

یکشنبه-سه شنبه

20:30-19

19/01/97

مختلط

محمد ضابطی پور

1،500،000

11/513

مکالمه سطح L13

یکشنبه-سه شنبه

18:45-17:15

19/01/97

مختلط

آقای تولایی

1،500،000

11/514

مکالمه سطح L14

یکشنبه-سه شنبه

20:30-19

19/01/97

مختلط

آقای تولایی

1،500،000

11/515

مکالمه سطح L15

دوشنبه-پنجشنبه

17:45-16:15

20/01/97

مختلط

مهدی مومن

1،500،000

11/516

زبان پیشرفته FCE1

یکشنبه-سه شنبه

18:45-17:15

19/01/97

مختلط

محمد ضابطی پور

1،950،000

21/516

زبان پیشرفته FCE2

شنبه-چهارشنبه

18:45-17:15

18/01/97

مختلط

مهدی مومن

1،950،000

31/516

زبان پیشرفته FCE3

دوشنبه-پنجشنبه

19:30-18

20/01/97

مختلط

مهدی مومن

1،950،000

11/518

EXTRA SPEAKING

(L5-L7)

پنجشنبه

17:45-16:15

23/01/97

مختلط

ستاد آموزش

840،000

12/518

EXTRA SPEAKING

 (L8-L10)

پنجشنبه

17:45-16:15

23/01/97

مختلط

ستاد آموزش

840،000

 

کد

نام دوره

روزهای تشکیل

زمان تشکیل

تاریخ شروع

جنسیت

استاد

(شهریه (ریال

51/140

ICDL

(مفاهیم-ویندوز-Word-اینترنت-Excel-Access-Power Point)

شنبه – چهارشنبه

20:30-17:15

اعلام تلفنی

خواهران / برادران

-

4،100،000

52/140

ICDL1

(مفاهیم-ویندوز-Word-اینترنت)

شنبه – چهارشنبه

20:30-17:15

اعلام تلفنی

خواهران / برادران

-

2،200،000

53/140

ICDL2

(Excel-Access-Power Point)

یکشنبه – سه شنبه

18:45-15:30

19/01/97

خواهران / برادران

-

2،300،000

تخفیف ویژه 10%

54/140

ICDL1

شنبه – چهار شنبه

12-08:30

20% تخفیف ویژه دوره

خواهران / برادران

-

2،200،000

1/121

Word

شنبه – چهارشنبه

20:30-17:15

اعلام تلفنی

خواهران / برادران

-

950،000

1/122

Excel

یکشنبه – سه شنبه

18:45-15:30

19/01/97

خواهران / برادران

-

1،050،000

3/122

Excel

شنبه – چهارشنبه

20:30-17:15

اعلام تلفنی

خواهران / برادران

-

1،050،000

1/123

Power Point

یکشنبه – سه شنبه

18:45-15:30

اعلام تلفنی

خواهران / برادران

-

800،000

3/123

Power Point

شنبه – چهارشنبه

20:30-17:15

اعلام تلفنی

خواهران / برادران

-

800،000

1/133

فتوشاپ مقدماتی

شنبه – چهارشنبه

17:00-15:30

اعلام تلفنی

خواهران / برادران

حوریه یغمایی

1،250،000

1/109

اتوکد مقدماتی

شنبه – چهارشنبه

17:00-15:30

اعلام تلفنی

خواهران / برادران

-

1،500،000

1/110

برنامه نویسی C++

پنجشنبه

12-8:30

اعلام تلفنی

خواهران / برادران

-

1،300،000

1/111

سرعت واصول تایپ فارسی و انگلیسی

پنجشنبه

15-13:30

اعلام تلفنی

خواهران / برادران

-

1،050،000

1/112

ویندوز پیشرفته

پنجشنبه

15-13:30

اعلام تلفنی

خواهران / برادران

-

1،250،000

 

کد

نام دوره

روزهای تشکیل

زمان تشکیل

تاریخ شروع

جنسیت

استاد

(شهریه (ریال

13/300

حسابداری حرفه ای ترم 1

روزهای زوج

با تخفیف 20%

12-8:30

اعلام تلفنی

خواهران/برادران

-

3،950،000

 

کد

نام دوره

روزهای تشکیل

زمان تشکیل

تاریخ شروع

جنسیت

استاد

(شهریه (ریال

13/200

تربیت مربی کودک

شنبه

 چهارشنبه

19-14:30

18:30-14:30

29/01/97

خواهران

-

1،950،000

 
 
دی ان ان evoq, دات نت نیوک ,dnn
دی ان ان