برنامه کلاسی مرکز شریعتی

 
برنامه زبان انگلیسی تابستان 98، مرکز شریعتی
کد کلاس دوره استاد تاریخ شروع تاریخ خاتمه جنسیت شهریه روزهای برگزاری
دوره های فشرده
500/01 مکالمه فشرده سطوح پیشنیاز و 1 نرگس بقایی 1398/4/10 1398/6/16 مختلط 3,150,000 شنبه (16 تا 19:40) دو شنبه (16 تا 17:40)
500/123 مکالمه فشرده سطوح 1,2,3 تکتم جباری جوان 1398/4/11 1398/6/17 مختلط 6,300,000 یکشنبه (16 تا 19:40) سه شنبه (16 تا 19:40) پنج شنبه (8 تا 11:40)
500/34 مکالمه فشرده سطوح 3,4 زهره جلالی یزدی 1398/4/12 1398/6/16 مختلط 4,200,000 شنبه (8 تا 11:40) چهارشنبه (8 تا 11:40)
500/456 مکالمه فشرده سطوح 4,5,6 تکتم جباری جوان 1398/4/10 1398/6/16 مختلط 6,300,000 شنبه (16 تا 19:40) دوشنبه (8 تا 11:40) چهارشنبه (16 تا 19:40)
500/67 مکالمه فشرده سطوح 6,7 محمد حسین شایسته خو 1398/4/11 1398/6/17 مختلط 4,200,000 یکشنبه (14 تا 17:40) سه شنبه (14 تا 17:40)
500/78 مکالمه فشرده سطوح 7,8 مرجان اشتری 1398/4/13 1398/6/15 مختلط 4,200,000 پنج شنبه (14 تا 17:40) جمعه (8 تا 11:40)
500/89 مکالمه فشرده سطوح 8,9 مرتضی درویشیان حقیقی 1398/4/12 1398/6/16 مختلط 4,200,000 شنبه (16 تا 19:40) چهار شنبه (16 تا 19:40)
500/910 مکالمه فشرده سطوح 9,10 مرجان اشتری 1398/4/10 1398/6/14 مختلط 4,200,000 دوشنبه (8 تا 11:40) پنج شنبه (8 تا 11:40)
500/1011 مکالمه فشرده سطوح 10,11 حسن واحدیان 1398/4/10 1398/6/14 مختلط 4,350,000 دوشنبه (8 تا 11:40) پنج شنبه (8 تا 11:40)
500/1112 مکالمه فشرده سطوح 11,12 ستاد آموزش 1398/4/11 1398/6/17 مختلط 4,200,000 یکشنبه (16 تا 19:40) سه شنبه (16 تا 19:40)
دوره های عمومی
501/1 مکالمه بزرگسالان سطح 1 فاطمه حبیبیان 1398/4/12 1398/6/16 خانم 2,100,000 شنبه (10 تا 11:40)چهار شنبه (10 تا 11:40)
501/22 مکالمه بزرگسالان سطح 1 سمانه صاحب جمع 1398/4/12 1398/6/16 مختلط 2,100,000 شنبه (16 تا 17:40) چهارشنبه (16 تا 17:40)
501/33 مکالمه بزرگسالان سطح 1 نفیسه محمدی 1398/1/11 1398/6/17 مختلط 2,100,000 یکشنبه (18 تا 19:40) سه شنبه (18 تا 19:40)
501/44 مکالمه بزرگسالان سطح 1 نگین دارابی 1398/4/10 1398/6/14 مختلط 2,100,000 دوشنبه (18:00 تا 19:40) پنج شنبه (18:00 تا 19:40)
501/55 مکالمه بزرگسالان سطح 1 محمد حسین شایسته خو 1398/4/11 1398/6/17 مختلط 2,100,000 یکشنبه (18 تا 19:40) سه شنبه (18 تا 19:40)
502/1 مکالمه بزرگسالان سطح 2 فاطمه حبیبیان 1398/4/12 1398/6/16 خانم 2,100,000 شنبه (8 تا 9:40) چهارشنبه (8 تا 9:40)
502/22 مکالمه بزرگسالان سطح 2 سعید عامل ریاضتکش 1398/4/12 1398/6/16 مختلط 2,100,000 شنبه (18 تا 19:40) چهار شنبه (18 تا 19:40)
502/3 مکالمه بزرگسالان سطح 2 نرگس بقایی 1398/4/11 1398/6/17 مختلط 2,100,000 یکشنبه (18 تا 19:40) سه شنبه (86 تا 19:40)
502/44 مکالمه بزرگسالان سطح 2 مرتضی درویشیان حقیقی 1398/4/10 1398/6/14 مختلط 2,100,000 دوشنبه (20 تا 21:40) پنج شنبه (20 تا 21:40)
502/55 مکالمه بزرگسالان سطح 2 زهره جلالی یزدی 1398/4/11 1398/6/17 مختلط 2,100,000 یکشنبه (16 تا 17:40) سه شنبه (16 تا 17:40)
503/11 مکالمه بزرگسالان سطح 3 نرگس بقایی 1398/4/11 1398/6/17 مختلط 2,100,000 یکشنبه (10 تا 11:40) سه شنبه (10 تا 11:40)
503/22 مکالمه بزرگسالان سطح 3 بیژن باطنی 1398/4/12 1398/6/16 مختلط 2,100,000 شنبه (18 تا 19:40) چهارشنبه (18 تا 19:40)
503/33 مکالمه بزرگسالان سطح 3 فرزانه سادات طبسی 1398/4/10 1398/6/14 مختلط 2,100,000 دوشنبه (16 تا 17:40) پنج شنبه (16 تا 17:40)
503/44 مکالمه بزرگسالان سطح 3 مهیا غلا پور 1398/4/11 1398/6/17 مختلط 2,100,000 یکشنبه (18 تا 19:40) سه شنبه (18 تا 19:40)
504/22 مکالمه بزرگسالان سطح 4 مصطفی موحدیان 1398/4/10 1398/6/14 مختلط 2,100,000 دوشنبه (8 تا 9:40) پنج شنبه (8 تا 9:40)
504/22 مکالمه بزرگسالان سطح 4 وحید عدالتی 1398/4/12 1398/6/16 مختلط 2,100,000 شنبه (16 تا 17:40) چهار شنبه (16 تا 17:40)
504/3 مکالمه بزرگسالان سطح 4 فاطمه حبیبیان 1398/4/10 1398/6/14 خانم 2,100,000 دوشنبه (16 تا 17:40) پنج شنبه (16 تا 17:40)
504/77 مکالمه بزرگسالان سطح 4 محمد مصلح 1398/4/11 1398/6/17 مختلط 2,100,000 یکشنبه (18 تا 19:40) سه شنبه (18 تا 19:40)
504/77 مکالمه بزرگسالان سطح 4 مرجان ابریشمی 1398/4/10 1398/6/14 مختلط 2,100,000 دوشنبه (14 تا 15:40) پنج شنبه (14 تا 15:40)
505/11 مکالمه بزرگسالان سطح 5 مرتضی درویشیان حقیقی 1398/4/10 1398/6/14 مختلط 2,100,000 دوشنبه (10 تا 11:40) پنج شنبه (10 تا 11:40)
505/22 مکالمه بزرگسالان سطح 5 بیژن باطنی 1398/4/12 1398/6/16 مختلط 2,100,000 شنبه (16 تا 17:40) چهارشنبه (16 تا 17:40)
505/3 مکالمه بزرگسالان سطح 5 فاطمه حبیبیان 1398/4/10 1398/6/14 خانم 2,100,000 دوشنبه (18 تا 19:40) پنج شنبه (18 تا 19:40)
505/33 مکالمه بزرگسالان سطح 5 آقای نجاتی 1398/4/11 1398/6/17 مختلط 2,100,000 یکشنبه (18 تا 19:40) سه شنبه (18 تا 19:40)
506/11 مکالمه بزرگسالان سطح 6 مرتضی درویشیان حقیقی 1398/4/12 1398/6/16 مختلط 2,100,000 شنبه (10 تا 11:40) چهار شنبه (10 تا 11:40)
506/22 مکالمه بزرگسالان سطح 6 آسیه عباس زاده 1398/4/12 1398/6/16 مختلط 2,100,000 شنبه (18 تا 19:40) چهار شنبه (18 تا 19:40)
506/3 مکالمه بزرگسالان سطح 6 مرجان ابریشمی 1398/4/10 1398/6/14 خانم 2,100,000 دوشنبه (16 تا 17:40) پنج شنبه (16 تا 17:40)
506/33 مکالمه بزرگسالان سطح 6 آقای نجاتی 1398/4/11 1398/6/17 مختلط 2,100,000 یکشنبه (16 تا 17:40) سه شنبه (16 تا 17:40)
507/11 مکالمه بزرگسالان سطح 7 مهیا غلامپور 1398/4/12 1398/6/16 مختلط 2,100,000 شنبه (10 تا 11:40) چهارشنبه (10 تا 11:40)
507/22 مکالمه بزرگسالان سطح 7 سعید عامل ریاضتکش 1398/4/11 1398/6/17 مختلط 2,100,000 یکشنبه (18 تا 19:40) سه شنبه (18 تا 19:40)
507/3 مکالمه بزرگسالان سطح 7 فرزانه سادات طبسی 1398/4/10 1398/6/14 خانم 2,100,000 دوشنبه (18 تا 19:40) پنج شنبه (18 تا 19:40)
507/33 مکالمه بزرگسالان سطح 7 آسیه عباس زاده 1398/4/12 1398/6/16 مختلط 2,100,000 شنبه (16 تا 17:40) چهار شنبه (16 تا 17:40)
507/44 مکالمه بزرگسالان سطح 7 نگین دارابی 1398/4/10 1398/6/14 مختلط 2,100,000 دوشنبه (16 تا 17:40) پنجشنبه (16 تا 17:40)
508/11 مکالمه بزرگسالان سطح 8 مصطفی موحدیان 1398/4/10 1398/6/14 مختلط 2,100,000 دوشنبه (10 تا 11:40) پنج شنبه (10 تا 11:40)
508/22 مکالمه بزرگسالان سطح 8 سمانه صاحب جمع 1398/4/14 1398/6/16 مختلط 2,100,000 شنبه (18 تا 19:40) چهارشنبه (18 تا 19:40)
508/3 مکالمه بزرگسالان سطح 8 نفیسه محمدی 1398/4/11 1398/6/17 خانم 2,100,000 یکشنبه (16 تا 17:40) سه شنبه (16 تا 17:40)
508/33 مکالمه بزرگسالان سطح 8 بیژن باطنی 1398/4/10 1398/6/14 مختلط 2,100,000 دوشنبه (18 تا 19:40) پنج شنبه (18 تا 19:40)
509/11 مکالمه بزرگسالان سطح 9 حسن واحدیان 1398/4/14 1398/6/16 مختلط 2,100,000 شنبه (8 تا 9:40) چهارشنبه (8 تا 9:40)
509/22 مکالمه بزرگسالان سطح 9 فرزانه سادات طبسی 1398/4/11 1398/6/17 مختلط 2,100,000 یکشنبه (16 تا 17:40) سه شنبه (16 تا 17:40)
509/3 مکالمه بزرگسالان سطح 9 زهره جلالی یزدی 1398/4/11 1398/6/17 خانم 2,100,000 یکشنبه (18 تا 19:40) سه شنبه (18 تا 19:40)
509/33 مکالمه بزرگسالان سطح 9 نسترن عبداحد 1398/4/10 1398/6/14 مختلط 2,100,000 دوشنبه (19:40 تا 18) پنجشنبه (18 تا 19:40)
509/44 مکالمه بزرگسالان سطح 9 سعید عامل ریاضتکش 1398/4/12 1398/6/16 مختلط 2,100,000 شنبه (16 تا 17:40) چهارشنبه (16 تا 17:40)
510/11 مکالمه بزرگسالان سطح 10 محمد مصلح 1398/4/11 1398/6/17 مختلط 2,100,000 یکشنبه (16 تا 17:40) سه شنبه (16 تا 17:40)
510/22 مکالمه بزرگسالان سطح 10 وحید عدالتی 1398/4/12 1398/6/16 مختلط 2,100,000 شنبه (18 تا 19:40) چهارشنبه (18 تا 19:40)
511/11 مکالمه بزرگسالان سطح 11 سیده مریم حامدی 1398/4/11 1398/6/17 مختلط 2,250,000 یکشنبه (14 تا 15:40) سه شنبه (14 تا 15:40)
511/22 مکالمه بزرگسالان سطح 11 صبا دوائی 1398/4/12 1398/7/16 مختلط 2,250,000 شنبه (16 تا 17:40) چهار شنبه (16 تا 17:40)
511/33 مکالمه بزرگسالان سطح 11 امید حدادیان شاد 1398/4/12 1398/6/16 مختلط 2,250,000 شنبه (18 تا 19:40) چهارشنبه (18 تا 19:40)
512/11 مکالمه بزرگسالان سطح 12 حسن واحدیان 1398/4/12 1398/6/16 مختلط 2,250,000 شنبه (10:00 تا 11:40) چهار شنبه (10:00 تا 11:40)
512/22 مکالمه بزرگسالان سطح 12 سعید عامل ریاضتکش 1398/4/11 1398/6/17 مختلط 2,250,000 یکشنبه (16 تا 17:40) سه شنبه (16 تا 17:40)
512/33 مکالمه بزرگسالان سطح 12 مرتضی درویشیان حقیقی 1398/4/10 1398/6/14 مختلط 2,250,000 دوشنبه (18 تا 19:40) پنج شنبه (18 تا 19:40)
513/11 مکالمه بزرگسالان سطح 13 مرتضی درویشیان حقیقی 1398/4/14 1398/6/14 مختلط 2,250,000 دوشنبه (16 تا 17:40) پنج شنبه (16 تا 17:40)
513/22 مکالمه بزرگسالان سطح 13 صبا دوائی 1398/4/12 1398/6/16 مختلط 2,250,000 شنبه (18 تا 19:40) چهارشنبه (18 تا 19:40)
514/11 مکالمه بزرگسالان سطح 14 بیژن باطنی 1398/4/10 1398/6/14 مختلط 2,250,000 دوشنبه (16:00 تا 17:40) پنج شنبه (16:00 تا 17:40)
514/22 مکالمه بزرگسالان سطح 14 سیده مریم حامدی 1398/4/12 1398/6/16 مختلط 2,250,000 شنبه (18 تا 19:10) چهارشنبه (18 تا 19:10)
515/11 مکالمه بزرگسالان سطح 15 سیده مریم حامدی 1398/4/12 1398/6/16 مختلط 2,250,000 شنبه (14 تا 15:40) چهار شنبه (14 تا 15:40)
دوره های تخصصی
564/1 آزمون جذب مدرس زبان انگلیسی   1398/4/20 1398/6/20 مختلط 550,000 پنج شنبه (9 تا 12)
563/1 TTC تربیت مدرس حرفه ای زبان انگلیسی آقای عبداله پور، آقای عدالتی 1398/4/27 1398/5/24 مختلط 4,200,000 دوشنبه (8:30 تا 12) سه شنبه (8:30 تا 12) پنج شنبه (8:30 تا 12)
562/1 MSRT ستاد آموزش 1398/4/11 1398/6/17 مختلط 7,000,000 یکشنبه (14:00 تا 17:40) سه شنبه (14:00 تا 17:40)
565/1 VOC عباس عبداله پور 1398/4/10 1398/6/14 مختلط 2,500,000 دوشنبه (16:00 تا 17:40) پنج شنبه (16:00 تا 17:40)
520/1 مکالمه موضوعی Panel سیده مریم حامدی 1398/4/11 1398/6/17 مختلط 2,700,000 یکشنبه (18:00 تا 19:40) سه شنبه (18:00 تا 19:40)
520/2 مکالمه موضوعی Panel حسن واحدیان 1398/4/11 1398/6/17 مختلط 2,700,000 یکشنبه (8:00 تا 9:40) سه شنبه (8:00 تا 9:40)
550/1 FCE 1 سیده مریم حامدی 1398/4/12 1398/6/16 مختلط 2,700,000 شنبه (16:00 تا 17:40) چهار شنبه (16:00 تا 17:40)
550/3 FCE 3 حسن واحدیان 1398/4/11 1398/6/17 مختلط 2,700,000 یکشنبه (10:00 تا 11:40) سه شنبه (10:00 تا 11:40)
530/1 CAE 1 سیده مریم حامدی 1398/4/11 1398/6/17 مختلط 2,700,000 یکشنبه (16:00 تا 17:40) سه شنبه (16:00 تا 17:40)
566/1 ECLC مهسا ضیایی 1398/4/10 1398/9/25 مختلط 8,800,000 دوشنبه (8 تا 9:30) پنج شنبه (8 تا 9:30)
566/2 ECLC مهسا ضیایی 1398/4/12 1398/9/23 مختلط 8,800,000 شنبه (16 تا 17:40) چهارشنبه (16 تا 17:40)
570/1115 Grammar 2 (سطوح 11 تا 15) مصطفی موحدیان 1398/4/11 1398/6/12 مختلط 1,400,000 سه شنبه (16 تا 17:40)
570/510 Grammar 1 (سطوح 5 تا 10) مصطفی موحدیان 1398/4/13 1398/6/14 مختلط 1,400,000 پنج شنبه (14 تا 15:40)
680/1115 Extra Speaking (سطوح 11 تا 15) نسترن عبد احد 1398/4/10 1398/6/11 مختلط 1,200,000 دوشنبه (16 تا 17:40)
580/610 Extra Speaking (سطوح 6 تا 10) نسترن عبد احد 1398/4/13 1398/6/14 مختلط 1,200,000 پنج شنبه (16 تا 17:40)
IELTS
560/1 IELTS کامل   1398/4/10 1398/6/24 مختلط 16,000,000 یکشنبه (16 تا 20) سه شنبه (16 تا 20)
560/11 تک مهارت IELTS کامل - Reading مصطفی موحدیان 1398/4/16 1398/8/26 مختلط 6,000,000 یکشنبه (16 تا 17:30)
560/12 تک مهارت IELTS کامل - Writing مصطفی موحدیان 1398/4/16 1398/8/26 مختلط 6,000,000 یکشنبه (18 تا 19:30)
560/13 تک مهارت IELTS کامل - Speaking عباس عبداله پور 1398/1/18 1398/8/28 مختلط 4,500,000 سه شنبه (16 تا 17:30)
560/14 تک مهارت IELTS کامل - Listening مصطفی موحدیان 1398/4/18 1398/7/30 مختلط 3,000,000 سه شنبه (18 تا 19:30)
561/12 PRE IELTS 1,2 مصطفی موحدیان 1398/4/12 1398/9/20 مختلط 11,500,000 شنبه (16 تا 19:30) چهارشنبه (16 تا 19:30)
561/1 PRE IELTS 1 مصطفی موحدیان 1398/4/12 1398/6/13 مختلط 6,500,000 شنبه (16 تا 19:30) چهارشنبه (16 تا 19:30)
561/2 PRE IELTS 2 مصطفی موحدیان 1398/4/10 1398/6/14 مختلط 6,500,000 دوشنبه (16 تا 19:30) پنج شنبه (16 تا 19:30)
560/15 GENERAL WRITING IELTS TASK 1 عباس عبداله پور 1398/4/12 1398/7/24 مختلط 3,000,000 چهارشنبه (16 تا 17:30)
561/3 SPEAKING IELTS PRE مصطفی موحدیان 1398/4/10 1398/6/11 مختلط 1,400,000 دوشنبه (20 تا 21:30)
 
 
برنامه زبان های غیر انگلیسی تابستان 98، مرکز شریعتی
کد کلاس درس (دوره) طبقه بندی دوره استاد تاریخ شروع جنسیت شهریه (ریال) روزهای برگزاری
مکالمه زبان فرانسه
401/1 مکالمه زبان فرانسه سطح 1 مکالمه زبان فرانسه سطح 1 خانم مصباحی اعلام تلفنی مختلط 2,400,000 دوشنبه (16 تا 19:30)
402/1 مکالمه زبان فرانسه سطح 2 مکالمه زبان فرانسه سطح 2 خانم مصباحی اعلام تلفنی مختلط 2,400,000 شنبه (16 تا 17:30) چهارشنبه (16 تا 17:30)
403/1 مکالمه زبان فرانسه سطح 3 مکالمه زبان فرانسه سطح 3 خانم مصباحی اعلام تلفنی مختلط 2,400,000 شنبه (18 تا 19:30) چهارشنبه (18 تا 19:30)
مکالمه زبان آلمانی
555/1 آلمانی سطح A1 آلمانی سطح A1 آقای احمدزاده 1398/4/23 مختلط 7,200,000 یکشنبه (16:30 تا 20) پنجشنبه (16:30 تا 20)
555/2 آلمانی سطح A2 آلمانی سطح A2 آقای احمدزاده 1398/5/18 مختلط 7,200,000 سه شنبه (16:30 تا 20) جمعه (9 تا 12:30)
555/3 آلمانی سطح B1 آلمانی سطح B1 آقای احمدزاده 1398/4/22 مختلط 12,000,000 شنبه (16:30 تا 20:00) دو شنبه (16:30 تا 20:00) چهارشنبه (16:30 تا 20:00)
مکالمه زبان عربی
151/1 مکالمه زبان عربی سطح 1 مکالمه زبان عربی سطح 1 خانم غلامی 1398/4/2 مختلط 1,950,000 یکشنبه (18:30 تا 20) پنجشنبه (18:30 تا 20)
151/2 مکالمه زبان عربی سطح 1 مکالمه زبان عربی سطح 1 خانم حبیب اعلام تلفنی مختلط 1,950,000 شنبه (18 تا 19:30) چهارشنبه (18 تا 19:30)
153/1 مکالمه زبان عربی سطح 3 مکالمه زبان عربی سطح 3 خانم حبیب اعلام تلفنی مختلط 1,950,000 یکشنبه (16:30 تا 18) پنج شنبه (16:30 تا 18)
156/1 مکالمه زبان عربی سطح 6 مکالمه زبان عربی سطح 6 خانم غلامی اعلام تلفنی مختلط 1,950,000 یکشنبه (15 تا 16:30) پنجشنبه (15 تا 16:30)
158/1 مکالمه زبان عربی سطح 8 مکالمه زبان عربی سطح 8 خانم حبیب اعلام تلفنی مختلط 1,950,000 شنبه (16 تا 17:30) چهارشنبه (16 تا 17:30)
159/1 مکالمه زبان عربی سطح 9 مکالمه زبان عربی سطح 9 خانم غلامی اعلام تلفنی مختلط 1,950,000 یکشنبه (10 تا 11:30) پنجشنبه (10 تا 11:30)
1513/1 الافلام (ترم 5 تا 12) تخصصی خانم غلامی اعلام تلفنی مختلط 1,200,000 پنج شنبه (8 تا 9:30)
1514/1 الندوه (ترم 4 تا 8) تخصصی خانم غلامی اعلام تلفنی مختلط 1,200,000 یکشنبه (8 تا 9:30)
 
 
برنامه گروه کامپیوتر تابستان 98، مرکز شریعتی
کد دوره نام درس روزهای تشکیل زمان تشکیل طول دوره (ساعت) شهریه (ریال) زمان شروع پیشنیاز
فنی و مهندسی
105/1 مدیریت پروژه پنجشنبه 16:30 الی 20 30 3,200,000 اعلام تلفنی -
1455/1 Solidworks یکشنبه-سه شنبه 16:30 الی 20 50 4,500,000 اعلام تلفنی دانشجویان و فارغ التحصیلان مکانیک و مرتبط
157/1 MATLAB مقدماتی سه شنبه 18 الی 21:15 30 3,200,000 اعلام تلفنی -
147/21 (1) GIS دوشنبه 16:30 الی 20 30 3,500,000 اعلام تلفنی -
147/22 (2) GIS شنبه 16:30 الی 20 30 7,500,000 اعلام تلفنی (1) GIS
161/1 SPSS جمعه 9 الی 12:30 37 3,500,000 اعلام تلفنی -
701/1 طراحي سازه فولادي با نرم افزارهاي Safe & Etabs شنبه-پنجشنبه 16:30 الی 20 100  (با 25% تخفیف) 7,500,000 اعلام تلفنی -
طراحی و گرافیک
133/11 فتوشاپ مقدماتی (خواهران) دوشنبه-پنجشنبه 9 الی 12:30 30 2,400,000 98/4/24 -
133/11 فتوشاپ مقدماتی شنبه-چهارشنبه 14:45 الی 16:15 30 2,400,000 98/4/22 -
133/1 فتوشاپ مقدماتی و پیشرفته شنبه-چهارشنبه 16:30 الی 20 75 4,900,000 98/4/22 -
109/11 اتوکد مقدماتی دوشنبه-پنجشنبه 16:30 الی 20 30 2,500,000 98/4/24 -
109/1 اتوکد مقدماتی و پیشرفته دوشنبه-پنجشنبه 16:30 الی 20 70 5,600,000 98/4/24 -
110/11 3DMAX مقدماتی یکشنبه-سه شنبه 16:30 الی 20 40 3,600,000 98/4/16 فتوشاپ یا اتوکد مقدماتی
110/1 3DMAX مقدماتی و پیشرفته یکشنبه-سه شنبه 16:30 الی 20 80 7,800,000 98/4/16 فتوشاپ یا اتوکد مقدماتی
110/1 revit یکشنبه-سه شنبه 14:45 الی 16:15 40 3,600,000 98/4/18 -
برنامه نویسی
144/21 طراحی صفحات وب مقدماتی شنبه-چهارشنبه 14:45 الی 18 66 4,500,000 اعلام تلفنی -
107/1 VB پنجشنبه 9 الی 12:30 30 2,200,000 اعلام تلفنی -
106/1 ++C یکشنبه 16:30 الی 20 30 2,300,000 98/4/23 -
106/2 ++C (برادران) پنجشنبه 9 الی 12:30 30 2,300,000 98/4/23 -
104/3 #C دوشنبه 14:45 الی 18 40 4,000,000 اعلام تلفنی ++C
149/1 PHP یکشنبه 18 الی 21:15 30 3,500,000 اعلام تلفنی آشنایی با یک زبان برنامه نویسی
108/1 ASP.net جمعه 9 الی 12:30 50 5,000,000 اعلام تلفنی ++C یا #C
111/1 SQL Server شنبه 16:30 الی 20 50 5,000,000 اعلام تلفنی -
108/1 Java جمعه 9 الی 12:30 30 2,800,000 اعلام تلفنی آشنایی با یک زبان برنامه نویسی
103/1 (1) Android سه شنبه 14:45 الی 18 40 4,500,000 اعلام تلفنی مصاحبه
102/1 Wordpress سه شنبه 16:30 الی 20 25 3,500,000 اعلام تلفنی HTML
سخت افزار و شبکه
136/31 +Network یکشنبه-سه شنبه 16:30 الی 20 40 3,200,000 اعلام تلفنی -
136/41 CCNA یکشنبه-سه شنبه 16:30 الی 20 60 7,500,000 اعلام تلفنی +Network
136/51 +Network & CCNA یکشنبه-سه شنبه 16:30 الی 20 100 9,900,000 اعلام تلفنی -
دوره های عمومی
140/304 ICDL هفت مهارت شنبه-دوشنبه-چهارشنبه 8 الی 11:30 130 5,750,000 اعلام تلفنی -
140/305 ICDL 1 (مفاهیم، ویندوز، Word، اینترنت) شنبه-دوشنبه-چهارشنبه 8 الی 11:30 70 3,150,000 اعلام تلفنی -
140/302 ICDL هفت مهارت شنبه-دوشنبه-چهارشنبه 18 الی 21:15 130 4,600,000 اعلام تلفنی -
140/303 ICDL 1 (مفاهیم، ویندوز، Word، اینترنت) شنبه-دوشنبه-چهارشنبه 18 الی 21:15 70 2,500,000 اعلام تلفنی -
140/306 ICDL هفت مهارت یکشنبه-سه شنبه-پنجشنبه 16:30 الی 20 130 5,750,000 اعلام تلفنی -
140/307 ICDL 1 (مفاهیم، ویندوز، Word، اینترنت) یکشنبه-سه شنبه-پنجشنبه 16:30 الی 20 70 3,150,000 اعلام تلفنی -
140/299 ICDL 2 (نرم افزارهای Excel Access PowerPoint) شنبه-دوشنبه-چهارشنبه 18 الی 21:15 72 3,300,000 اعلام تلفنی ICDL 1
دوره های مجازی ICDL
1400/01 ICDL هفت مهارت در 24 ساعت شبانه روز به صورت اینترنتی 130 4,800,000 یک هفته پس از ثبت نام -
1400/02 ICDL 1 (مفاهیم، ویندوز، Word، اینترنت) در 24 ساعت شبانه روز به صورت اینترنتی 62 2,500,000 ایک هفته پس از ثبت نام -
1400/03 ICDL 2 (نرم افزارهای Excel Access PowerPoint) در 24 ساعت شبانه روز به صورت اینترنتی 72 2,700,000 یک هفته پس از ثبت نام ICDL 1
1400/04 مفاهیم در 24 ساعت شبانه روز به صورت اینترنتی 12 550,000 یک هفته پس از ثبت نام -
1400/05 ویندوز در 24 ساعت شبانه روز به صورت اینترنتی 12 550,000 یک هفته پس از ثبت نام -
1400/06 Word در 24 ساعت شبانه روز به صورت اینترنتی 26 1,100,000 یک هفته پس از ثبت نام -
1400/07 Excel در 24 ساعت شبانه روز به صورت اینترنتی 26 1,100,000 یک هفته پس از ثبت نام ICDL 1
1400/08 Access در 24 ساعت شبانه روز به صورت اینترنتی 26 1,100,000 یک هفته پس از ثبت نام ICDL 1
1400/09 PowerPoint در 24 ساعت شبانه روز به صورت اینترنتی 20 850,000 یک هفته پس از ثبت نام ICDL 1
1400/10 اینترنت در 24 ساعت شبانه روز به صورت اینترنتی 12 550,000 یک هفته پس از ثبت نام -
 
 
برنامه گروه علوم پزشکی تابستان 98، مرکز شریعتی
کد کلاس درس (دوره) طبقه بندی دوره استاد تاریخ شروع جنسیت شهریه (ریال) روزهای برگزاری
تکنیسین داروخانه
600/20 تکنیسین داروخانه آموزش تکنیسین داروخانه - اعلام تلفنی مختلط 5,800,000 شنبه (16 تا 19:30) دوشنبه (16 تا 19:30) چهارشنبه (16 تا 19:30)
600/21 تکنیسین داروخانه آموزش تکنیسین داروخانه - اعلام تلفنی مختلط 5,800,000 یکشنبه (8:30 تا 12) سه شنبه (8:30 تا 12) پنج شنبه (8:30 تا 12)
کمک های اولیه و فوریت های پزشکی
700/17 کمک های اولیه و فوریت های پزشکی کمک های اولیه و فوریت های پزشکی - اعلام تلفنی مختلط 3,850,000 یکشنبه (16:00 تا 19:30) سه شنبه (16 تا 19:30)
 
 
 
برنامه گروه علوم انسانی تابستان 98، مرکز شریعتی
کد کلاس درس (دوره) طبقه بندی دوره استاد تاریخ شروع جنسیت شهریه (ریال) روزهای برگزاری
تربیت معلم مدارس ابتدایی
200/18 تربیت معلم مدارس ابتدایی تربیت معلم مدارس ابتدایی - اعلام تلفنی مختلط 4,150,000 شنبه (16 تا 19:30) دوشنبه (16 تا 19:30) چهارشنبه (16 تا 19:30)
200/19 تربیت معلم مدارس ابتدایی تربیت معلم مدارس ابتدایی - اعلام تلفنی مختلط 4,150,000 یکشنبه (8:30 تا 12) سه شنبه (8:30 تا 12) پنجشنبه (8:30 تا 12)
 
دی ان ان evoq, دات نت نیوک ,dnn
دی ان ان