برنامه کلاسی مرکز شریعتی

برنامه گروه زبان انگلیسی زمستان 98 مرکز شریعتی

برنامه زبان انگلیسی زمستان 98 مرکز شریعتی

برنامه زبان های غیر انگلیسی زمستان 98 مرکز شریعتی

برنامه زبان انگلیسی زمستان 98 مرکز شریعتی

برنامه گروه کامپیوتر زمستان 98 مرکز شریعتی

برنامه گروه علوم پزشکی زمستان 98 مرکز شریعتی

برنامه علوم پزشکی زمستان 98 مرکز شریعتی

 

برنامه گروه علوم انسانی زمستان 98 مرکز شریعتی

دی ان ان evoq, دات نت نیوک ,dnn
دی ان ان