برنامه کلاسی مرکز شریعتی

 
برنامه زبان انگلیسی بهار 98، مرکز شریعتی
کد کلاس دوره استاد تاریخ شروع تاریخ خاتمه جنسیت شهریه روزهای برگزاری
دوره های فشرده
500/01 مکالمه فشرده سطوح پیشنیاز و 1 نرگس بقایی 1398/1/22 1398/3/30 مختلط 2,600,000 دوشنبه (8 تا 10:40) پنج شنبه (8 تا 10:40)
500/02 مکالمه فشرده سطوح پیشنیاز و 1 نرگس بقایی 1398/1/19 1398/3/27 مختلط 2,600,000 شنبه (16 تا 19:40) دوشنبه (14 تا 15:40)
500/23 مکالمه فشرده سطوح 2,3 تکتم جباری جوان 1398/2/12 1398/3/30 مختلط 3,500,000 یکشنبه (16 تا 19:40) سه شنبه (16 تا 19:40) پنج شنبه (8 تا 11:40)
500/123 مکالمه فشرده سطوح 1,2,3 تکتم جباری جوان 1398/1/20 1398/3/30 مختلط 5,250,000 یکشنبه (16 تا 19:40) سه شنبه (16 تا 19:40) پنج شنبه (8 تا 11:40)
500/1234 مکالمه فشرده سطوح 1,2,3,4 ستاد آموزش 1398/1/20 1398/3/30 مختلط 7,000,000 شنبه (20 تا 21:30) یکشنبه (20 تا 21:30) دوشنبه (6 تا 9:15) سه شنبه (20 تا 21:30) چهارشنبه (20 تا 21:30) پنجشنبه (6 تا 9:15)
500/45 مکالمه فشرده سطوح 4,5 نگین دارابی 1398/1/22 1398/3/30 مختلط 3,500,000 دوشنبه (16 تا 19:40) پنج شنبه (16 تا 19:40)
500/56 مکالمه فشرده سطوح 5,6 حسن واحدیان 1398/1/20 1398/3/28 مختلط 3,500,000 یکشنبه (8 تا 11:40) سه شنبه (8 تا 11:40)
500/562 مکالمه فشرده سطوح 5,6 محمد حسین شایسته خو 1398/1/21 1398/3/29 مختلط 3,500,000 شنبه (16 تا 19:40) چهارشنبه (16 تا 19:40)
500/67 مکالمه فشرده سطوح 6,7 مرتضی درویشیان حقیقی 1398/1/20 1398/3/28 مختلط 3,500,000 یکشنبه (16 تا 19:40) سه شنبه (16 تا 19:40)
500/789 مکالمه فشرده سطوح 7,89 نفیسه محمدی 1398/1/20 1398/3/30 مختلط 5,250,000 یکشنبه (16 تا 19:40) سه شنبه (16 تا 19:40) پنج شنبه (8 تا 11:40)
دوره های عمومی
501/11 مکالمه بزرگسالان سطح 1 نرگس بقایی 1398/1/20 1398/3/28 مختلط 1,750,000 یکشنبه (8 تا 9:40) سه شنبه (8 تا 9:40)
501/22 مکالمه بزرگسالان سطح 1 ستاد آموزش 1398/1/21 1398/3/29 مختلط 1,750,000 شنبه (18 تا 19:40) چهار شنبه (18 تا 19:40)
501/3 مکالمه بزرگسالان سطح 1 زهره جلالی یزدی 1398/1/21 1398/3/28 خانم 1,750,000 یکشنبه (16 تا 17:40) سه شنبه (16 تا 17:40)
501/44 مکالمه بزرگسالان سطح 1 مرتضي درويشيان حقيقي 1398/1/22 1398/3/30 مختلط 1,750,000 دوشنبه (19:45 تا 21:30) پنج شنبه (19:45 تا 21:30)
501/77 مکالمه بزرگسالان سطح 1 ستاد آموزش 1398/1/23 1398/3/31 مختلط 1,750,000 جمعه (8:10 تا 12)
502/11 مکالمه بزرگسالان سطح 2 نرگس بقایی 1398/1/20 1398/3/28 مختلط 1,750,000 یکشنبه (10 تا 11:40) سه شنبه (10 تا 11:40)
502/22 مکالمه بزرگسالان سطح 2 نرگس بقایی 1398/1/19 1398/3/30 مختلط 1,750,000 شنبه (15 تا 15:40) دو شنبه (16 تا 17:40)
502/3 مکالمه بزرگسالان سطح 2 آسیه عباس زاده 1398/1/20 1398/3/28 خانم 1,750,000 یکشنبه (16 تا 17:40) سه شنبه (16 تا 17:40)
502/44 مکالمه بزرگسالان سطح 2 سیده محیا ساغروانی 1398/1/20 1398/3/28 مختلط 1,750,000 یکشنبه (18 تا 19:40) سه شنبه (18 تا 19:40)
502/77 مکالمه بزرگسالان سطح 2 ستاد آموزش 1398/1/23 1398/3/31 مختلط 1,750,000 جمعه (8:10 تا 12)
503/11 مکالمه بزرگسالان سطح 3 حسن واحدیان 1398/1/22 1398/3/30 مختلط 1,750,000 دوشنبه (8 تا 9:40) پنج شنبه (8 تا 9:40)
503/22 مکالمه بزرگسالان سطح 3 سمانه صاحب جمع 1398/1/21 1398/3/29 مختلط 1,750,000 شنبه (16 تا 17:40) چهارشنبه (16 تا 17:40)
503/3 مکالمه بزرگسالان سطح 3 سیده محیا ساغروانی 1398/1/20 1398/3/28 خانم 1,750,000 یکشنبه (16 تا 17:40) سه شنبه (16 تا 17:40)
503/33 مکالمه بزرگسالان سطح 3 مرجان ابریشمی 1398/1/22 1398/3/30 مختلط 1,750,000 دوشنبه (16 تا 17:40) پنج شنبه (16 تا 17:40)
503/44 مکالمه بزرگسالان سطح 3 مسعود مهدیزاده نیا 1398/1/20 1398/3/28 مختلط 1,750,000 یکشنبه (18 تا 19:40) سه شنبه (18 تا 19:40)
503/77 مکالمه بزرگسالان سطح 3 ستاد آموزش 1398/1/23 1398/3/31 مختلط 1,750,000 جمعه (8:10 تا 12)
504/11 مکالمه بزرگسالان سطح 4 حسن واحدیان 1398/1/21 1398/3/29 مختلط 1,750,000 شنبه (10 تا 11:40) چهار شنبه (10 تا 11:40)
504/22 مکالمه بزرگسالان سطح 4 مرجان ابریشمی 1398/1/22 1398/3/30 مختلط 1,750,000 دوشنبه (18 تا 19:40) پنج شنبه (18 تا 19:40)
504/33 مکالمه بزرگسالان سطح 4 بیژن باطنی 1398/1/22 1398/3/30 مختلط 1,750,000 یکشنبه (16 تا 17:40) پنج شنبه (16 تا 17:40)
504/77 مکالمه بزرگسالان سطح 4 ستاد آموزش 1398/1/23 1398/3/31 مختلط 1,750,000 جمعه (8:10 تا 12)
505/11 مکالمه بزرگسالان سطح 5 نفیسه محمدی 1398/1/21 1398/3/29 مختلط 1,750,000 شنبه (10 تا 11:40) چهار شنبه (10 تا 11:40)
505/22 مکالمه بزرگسالان سطح 5 سعید عامل ریاضتکش 1398/1/22 1398/3/30 مختلط 1,750,000 دوشنبه (16 تا 17:40) پنج شنبه (16 تا 17:40)
505/3 مکالمه بزرگسالان سطح 5 فرزانه سادات طبسی 1398/1/21 1398/3/29 خانم 1,750,000 شنبه (18 تا 19:40) چهار شنبه (18 تا 19:40)
505/77 مکالمه بزرگسالان سطح 5 ستاد آموزش 1398/1/23 1398/3/31 مختلط 1,750,000 جمعه (8:10 تا 12)
506/11 مکالمه بزرگسالان سطح 6 حسن واحدیان 1398/1/21 1398/3/29 مختلط 1,750,000 شنبه (8 تا 9:40) چهار شنبه (8 تا 9:40)
506/22 مکالمه بزرگسالان سطح 6 زهره جلالی یزدی 1398/1/20 1398/3/28 مختلط 1,750,000 یکشنبه (18 تا 19:40) سه شنبه (18 تا 19:40)
506/3 مکالمه بزرگسالان سطح 6 فاطمه حبیبیان 1398/1/21 1398/3/29 خانم 1,750,000 شنبه (18 تا 19:40) چهارشنبه (18 تا 19:40)
506/33 مکالمه بزرگسالان سطح 6 فرزانه سادات طبسی 1398/1/21 1398/3/29 مختلط 1,750,000 شنبه (16 تا 17:40) چهار شنبه (16 تا 17:40)
506/77 مکالمه بزرگسالان سطح 6 ستاد آموزش 1398/1/23 1398/3/31 مختلط 1,750,000 جمعه (8:20 تا 12)
507/11 مکالمه بزرگسالان سطح 7 حسن واحدیان 1398/1/22 1398/3/30 مختلط 1,750,000 دوشنبه (10 تا 11:40) پنج شنبه (10 تا 11:40)
507/22 مکالمه بزرگسالان سطح 7 آسیه عباس زاده 1398/1/20 1398/3/28 مختلط 1,750,000 یکشنبه (18 تا 19:40) سه شنبه (18 تا 19:40)
507/3 مکالمه بزرگسالان سطح 7 فرزانه سادات طبسی 1398/1/22 1398/3/30 خانم 1,750,000 دوشنبه (16 تا 17:40) پنج شنبه (16 تا 17:40)
507/33 مکالمه بزرگسالان سطح 7 سمانه صاحب جمع 1398/1/21 1398/3/29 مختلط 1,750,000 شنبه (18 تا 19:40) چهار شنبه (18 تا 19:40)
507/77 مکالمه بزرگسالان سطح 7 ستاد آموزش 1398/1/23 1398/3/31 مختلط 1,750,000 جمعه (8:10 تا 12)
508/11 مکالمه بزرگسالان سطح 8 نفیسه محمدی 1398/1/21 1398/3/29 مختلط 1,750,000 شنبه (12 تا 13:40) چهار شنبه (12 تا 13:40)
508/22 مکالمه بزرگسالان سطح 8 نرگس بقایی 1398/1/22 1398/3/30 مختلط 1,750,000 دوشنبه (18 تا 19:40) پنج شنبه (18 تا 19:40)
508/3 مکالمه بزرگسالان سطح 8 زهرا حبیبی 1398/1/20 1398/3/28 خانم 1,750,000 یکشنبه (18 تا 19:40) سه شنبه (18 تا 19:40)
508/33 مکالمه بزرگسالان سطح 8 سعید عامل ریاضتکش 1398/1/21 1398/3/29 مختلط 1,750,000 شنبه (16 تا 17:40) چهار شنبه (16 تا 17:40)
508/77 مکالمه بزرگسالان سطح 8 ستاد آموزش 1398/1/23 1398/3/31 مختلط 1,750,000 جمعه (8:10 تا 12)
509/11 مکالمه بزرگسالان سطح 9 مسعود مهدیزاده نیا 1398/1/20 1398/3/28 مختلط 1,750,000 یکشنبه (16 تا 17:40) سه شنبه (16 تا 17:40)
509/22 مکالمه بزرگسالان سطح 9 مرتضی درویشیان حقیقی 1398/1/22 1398/3/30 مختلط 1,750,000 دوشنبه (18 تا 19:40) پنج شنبه (18 تا 19:40)
509/3 مکالمه بزرگسالان سطح 9 فاطمه حبیبیان 1398/1/21 1398/3/29 خانم 1,750,000 شنبه (16 تا 17:40) چهارشنبه (16 تا 17:40)
509/77 مکالمه بزرگسالان سطح 9 ستاد آموزش 1398/1/23 1398/3/31 مختلط 1,750,000 جمعه (8:10 تا 12)
510/11 مکالمه بزرگسالان سطح 10 امید حدادیان شاد 1398/1/21 1398/3/29 مختلط 1,750,000 شنبه (18 تا 19:40) چهارشنبه (18 تا 19:40)
510/22 مکالمه بزرگسالان سطح 10 سعید عامل ریاضتکش 1398/1/22 1398/3/30 مختلط 1,750,000 دوشنبه (18 تا 19:40) پنج شنبه (18 تا 19:40)
510/3 مکالمه بزرگسالان سطح 10 زهرا حبیبی 1398/1/20 1398/3/28 خانم 1,750,000 یکشنبه (16 تا 17:40) سه شنبه (16 تا 17:40)
510/77 مکالمه بزرگسالان سطح 10 ستاد آموزش 1398/1/23 1398/3/31 مختلط 1,750,000 جمعه (8:10 تا 12)
511/11 مکالمه بزرگسالان سطح 11 مصطفی واحدیان 1398/1/21 1398/3/29 مختلط 1,850,000 شنبه (10 تا 11:40) چهار شنبه (10 تا 11:40)
511/22 مکالمه بزرگسالان سطح 11 سیده مریم حامدی 1398/1/22 1398/3/30 مختلط 1,850,000 دوشنبه (14 تا 15:50) پنج شنبه (14 تا 15:50)
511/33 مکالمه بزرگسالان سطح 11 بیژن باطنی 1398/1/22 1398/3/30 مختلط 1,850,000 یکشنبه (18 تا 19:40) پنج شنبه (18 تا 19:40)
511/44 مکالمه بزرگسالان سطح 11 مهدی مومن 1398/1/21 1398/3/29 مختلط 1,850,000 شنبه (18 تا 19:40) چهارشنبه (18 تا 19:40)
512/11 مکالمه بزرگسالان سطح 12 سیده مریم حامدی 1398/1/20 1398/3/28 مختلط 1,850,000 یکشنبه (14:30 تا 16:10) سه شنبه (14:30 تا 16:10)
512/22 مکالمه بزرگسالان سطح 12 سعید عامل ریاضتکش 1398/1/21 1398/3/29 مختلط 1,850,000 شنبه (18 تا 19:40) چهارشنبه (18 تا 19:40)
512/33 مکالمه بزرگسالان سطح 12 نسترن عبد احد 1398/1/22 1398/3/30 مختلط 1,850,000 دوشنبه (16 تا 17:40) پنج شنبه (16 تا 17:40)
513/11 مکالمه بزرگسالان سطح 13 مرتضی درویشیان حقیقی 1398/1/22 1398/3/30 مختلط 1,850,000 دوشنبه (16 تا 17:40) پنج شنبه (16 تا 17:40)
513/22 مکالمه بزرگسالان سطح 13 صبا دوائی 1398/1/20 1398/3/28 مختلط 1,850,000 یکشنبه (18 تا 19:40) سه شنبه (18 تا 19:40)
514/11 مکالمه بزرگسالان سطح 14 سیده مریم حامدی 1398/1/21 1398/3/29 مختلط 1,850,000 شنبه (14:30 تا 16:10) چهار شنبه (14:30 تا 16:10)
514/22 مکالمه بزرگسالان سطح 14 نسترن عبد احد 1398/1/22 1398/3/30 مختلط 1,850,000 دوشنبه (18 تا 19:10) پنج شنبه (18 تا 19:10)
515/11 مکالمه بزرگسالان سطح 15 وحید عدالتی 1398/1/21 1398/3/29 مختلط 1,850,000 شنبه (16 تا 17:10) چهار شنبه (16 تا 17:10)
515/22 مکالمه بزرگسالان سطح 15 شقایق ملارضایی 1398/1/20 1398/3/28 مختلط 1,850,000 یک شنبه (18:30 تا 20:10) سه شنبه (18:30 تا 20:10)
دوره های تخصصی
520/1 مکالمه موضوعی Panel سیده مریم حامدی 1398/1/21 1398/3/29 مختلط 2,250,000 شنبه (16:30 تا 18:10) چهار شنبه (16:30 تا 18:10)
550/1 FCE 1 سیده مریم حامدی 1398/1/21 1398/3/29 مختلط 2,250,000 شنبه (14:30 تا 16:10) چهار شنبه (14:30 تا 16:10)
550/2 FCE 2 وحید عدالتی 1398/1/21 1398/3/29 مختلط 2,250,000 شنبه (18 تا 19:40) چهار شنبه (18 تا 19:40)
550/3 FCE 3 شقایق ملارضایی 1398/1/20 1398/3/28 مختلط 2,250,000 یکشنبه (16:30 تا 18) سه شنبه (1630 تا 18)
550/4 FCE 4 سیده مریم حامدی 1398/1/20 1398/3/28 مختلط 2,250,000 یکشنبه (16:30 تا 18:10) سه شنبه (16:30 تا 18:10)
560/1 IELTS کامل عباس عبداله پور، مصطفی موحدیان 1398/1/20 1398/6/26 مختلط 13,000,000 یکشنبه (16 تا 19:40) سه شنبه (16 تا 19:30)
560/11 تک مهارت IELTS کامل - Reading مصطفی موحدیان 1398/6/25 1398/6/24 مختلط 4,500,000 یکشنبه (16 تا 17:30)
560/12 تک مهارت IELTS کامل - Writing مصطفی موحدیان 1398/1/25 1398/6/24 مختلط 4,500,000 یکشنبه (18 تا 19:30)
560/13 تک مهارت IELTS کامل - Speaking عباس عبداله پور 1398/1/20 1398/5/29 مختلط 3,400,000 سه شنبه (16 تا 17:30)
560/14 تک مهارت IELTS کامل - Listening مصطفی موحدیان 1398/1/20 1398/4/25 مختلط 2,400,000 سه شنبه (18 تا 19:30)
560/15 GENERAL WRITING IELTS TASK 1 عباس عبداله پور 1398/1/21 1398/4/19 مختلط 2,600,000 چهارشنبه (16 تا 17:30)
561/1 PRE IELTS 1 مصطفی موحدیان 1398/1/22 1398/3/30 مختلط 4,750,000 دوشنبه (16 تا 19:30) پنج شنبه (16 تا 19:30)
561/12 PRE IELTS کامل مصطفی موحدیان 1398/1/22 1398/6/28 مختلط 9,500,000 دوشنبه (16 تا 19:30) پنج شنبه (16 تا 19:30)
561/2 PRE IELTS 2 مصطفی موحدیان 1398/1/21 1398/3/29 مختلط 4,750,000 شنبه (16 تا 19:30) چهارشنبه (16 تا 19:30)
580/610 Pre IELTS Speaking (سطوح 8 تا 10) مصطفی موحدیان 1398/1/24 1398/4/1 مختلط 1,200,000 شنبه (20 تا 21:30)
566/1 ECLC مهسا ضیایی 1398/1/22 1398/6/28 مختلط 8,500,000 دوشنبه (16 تا 17:30) پنج شنبه (16 تا 17:30)
570/1115 Grammar 2 (سطوح 11 تا 15) مصطفی موحدیان 1398/1/22 1398/3/30 مختلط 1,100,000 پنج شنبه (14 تا 15:30)
570/510 Grammar 1 (سطوح 5 تا 10) مصطفی موحدیان 1398/1/20 1398/3/28 مختلط 1,100,000 سه شنبه (16 تا 17:30)
580/1115 Extra Speaking (سطوح 11 تا 15) نسترن عبد احد 1398/1/22 1398/3/30 مختلط 9,800,000 پنج شنبه (14 تا 15:30)
580/610 Extra Speaking (سطوح 6 تا 10) نسترن عبد احد 1398/1/19 1398/3/27 مختلط 9,800,000 دوشنبه (14 تا 15:30)
590/1 CPE 1 سیده مریم حامدی 1398/1/20 1398/3/28 مختلط 2,350,000 یکشنبه (18:10 تا 19:50) سه شنبه (18:10 تا 19:50)
 
 
برنامه زبان های غیر انگلیسی بهار 98، مرکز شریعتی
کد کلاس درس (دوره) طبقه بندی دوره استاد تاریخ شروع جنسیت شهریه (ریال) روزهای برگزاری
مکالمه زبان فرانسه
401/1 مکالمه زبان فرانسه سطح 1 مکالمه زبان فرانسه سطح 1 خانم مصباحی اعلام تلفنی مختلط 1,950,000 شنبه (16 تا 17:30) چهارشنبه (16 تا 17:30)
402/1 مکالمه زبان فرانسه سطح 2 مکالمه زبان فرانسه سطح 2 خانم مصباحی اعلام تلفنی مختلط 1,950,000 سه شنبه (16 تا 19:30)
407/1 مکالمه زبان فرانسه سطح 7 مکالمه زبان فرانسه سطح 7 خانم مصباحی اعلام تلفنی مختلط 1,950,000 شنبه (18 تا 19:30) چهارشنبه (18 تا 19:30)
مکالمه زبان آلمانی
555/1 آلمانی سطح A1 آلمانی سطح A1 آقای احمدزاده 1398/2/3 مختلط 6,000,000 سه شنبه (16:30 تا 20) جمعه (9 تا 12:30)
555/12 آلمانی سطح +A1 آلمانی سطح +A1 آقای احمدزاده 1397/1/21 مختلط 1,200,000 دوشنبه (16:30 تا 20) چهار شنبه (16:30 تا 20)
555/2 آلمانی سطح A2 آلمانی سطح A2 آقای احمدزاده 1398/2/11 مختلط 6,000,000 شنبه (16:30 تا 20:00) دو شنبه (16:30 تا 20:00) چهارشنبه (16:30 تا 20:00)
مکالمه زبان عربی
151/1 مکالمه زبان عربی سطح 1 مکالمه زبان عربی سطح 1 خانم غلامی اعلام تلفنی مختلط 1,600,000 یکشنبه (18:30 تا 20) پنجشنبه (18:30 تا 20)
152/1 مکالمه زبان عربی سطح 2 مکالمه زبان عربی سطح 2 خانم غلامی اعلام تلفنی مختلط 1,600,000 یکشنبه (17 تا 18:30) چهار شنبه (17 تا 18:30)
153/1 مکالمه زبان عربی سطح 3 مکالمه زبان عربی سطح 3 خانم حبیب اعلام تلفنی مختلط 1,600,000 شنبه (18 تا 19:30) چهارشنبه (18 تا 19:30)
156/1 مکالمه زبان عربی سطح 6 مکالمه زبان عربی سطح 6 خانم غلامی اعلام تلفنی مختلط 1,600,000 یکشنبه (15 تا 16:30) پنجشنبه (15 تا 16:30)
157/1 مکالمه زبان عربی سطح 7 مکالمه زبان عربی سطح 7 خانم حبیب اعلام تلفنی مختلط 1,600,000 شنبه (16 تا 17:30) چهارشنبه (16 تا 17:30)
158/1 مکالمه زبان عربی سطح 8 مکالمه زبان عربی سطح 8 خانم غلامی اعلام تلفنی مختلط 1,600,000 پنجشنبه (8 تا 11:30)
1513/1 الافلام (ترم 5 تا 12) تخصصی خانم غلامی اعلام تلفنی مختلط 980,000 چهارشنبه (8 تا 9:30)
1514/1 الندوه (ترم 4 تا 8) تخصصی خانم غلامی اعلام تلفنی مختلط 980,000 چهارشنبه (10 تا 11:30)
 
 
برنامه گروه کامپیوتر بهار 98، مرکز شریعتی
کد دوره نام درس روزهای تشکیل زمان تشکیل طول دوره (ساعت) شهریه (ریال) زمان شروع پیشنیاز
فنی و مهندسی
105/1 مدیریت پروژه پنجشنبه 16:30 الی 20 30 2,100,000 اعلام تلفنی -
1455/1 Solidworks پنجشنبه 16:30 الی 20 50 2,750,000 اعلام تلفنی دانشجویان و فارغ التحصیلان مکانیک و مرتبط
157/1 MATLAB مقدماتی یکشنبه 14:45 الی 18 30 2,200,000 اعلام تلفنی -
147/21 (1) GIS دوشنبه 16:30 الی 20 30 2,600,000 اعلام تلفنی -
147/21 (2) GIS سه شنبه 16:30 الی 20 30 3,200,000 اعلام تلفنی (1) GIS
161/1 SPSS جمعه 9 الی 12:30 37 2,500,000 اعلام تلفنی -
طراحی و گرافیک
133/11 فتوشاپ مقدماتی شنبه-چهارشنبه 16 الی 19:30 30 1,450,000 اعلام تلفنی -
133/1 فتوشاپ مقدماتی و پیشرفته شنبه-چهارشنبه 16 الی 19:30 75 3,550,000 اعلام تلفنی -
109/11 اتوکد مقدماتی دوشنبه-پنجشنبه 14:45 الی 18 30 1,700,000 اعلام تلفنی -
109/1 اتوکد مقدماتی و پیشرفته دوشنبه-پنجشنبه 14:45 الی 18 70 4,000,000 اعلام تلفنی -
110/11 3DMAX مقدماتی یکشنبه-سه شنبه 16:30 الی 20 40 2,800,000 اعلام تلفنی فتوشاپ یا اتوکد مقدماتی
110/1 3DMAX مقدماتی و پیشرفته یکشنبه-سه شنبه 16:30 الی 20 80 5,500,000 اعلام تلفنی فتوشاپ یا اتوکد مقدماتی
110/1 revit یکشنبه-سه شنبه 14:45 الی 16:15 40 2,800,000 اعلام تلفنی -
برنامه نویسی
144/21 طراحی صفحات وب مقدماتی سه شنبه-پنجشنبه 14:30 الی 16 66 3,100,000 اعلام تلفنی -
144/31 طراحی صفحات وب پیشرفته سه شنبه-پنجشنبه 14:30 الی 16 40 2,650,000 اعلام تلفنی طراحی صفحات وب مقدماتی
107/1 VB دوشنبه 16:30 الی 20 30 1,300,000 اعلام تلفنی -
106/1 ++C دوشنبه 16:30 الی 20 30 1,500,000 اعلام تلفنی -
104/3 #C چهارشنبه 14:45 الی 18 40 2,650,000 اعلام تلفنی ++C
149/1 PHP یکشنبه 18 الی 21:15 30 2,400,000 اعلام تلفنی آشنایی با یک زبان برنامه نویسی
108/1 ASP.net جمعه 9 الی 12:30 50 3,300,000 اعلام تلفنی ++C یا #C
111/1 SQL Server شنبه 16:30 الی 20 50 3,450,000 اعلام تلفنی -
108/1 Java جمعه 9 الی 12:30 30 2,000,000 اعلام تلفنی آشنایی با یک زبان برنامه نویسی
103/1 (1) Android شنبه 14:45 الی 18 40 2,650,000 اعلام تلفنی مصاحبه
102/1 Wordpress سه شنبه 16:30 الی 20 25 2,500,000 اعلام تلفنی HTML
سخت افزار و شبکه
136/31 +Network یکشنبه-سه شنبه 16:30 الی 20 40 2,900,000 اعلام تلفنی -
136/41 CCNA یکشنبه-سه شنبه 16:30 الی 20 60 6,900,000 اعلام تلفنی +Network
136/51 +Network & CCNA یکشنبه-سه شنبه 16:30 الی 20 100 9,400,000 اعلام تلفنی -
دوره های عمومی
119/1 ویندوز پیشرفته شنبه-چهارشنبه 9 الی 12:30 30 1,450,000 اعلام تلفنی ویندوز مقدماتی
140/300 ICDL هفت مهارت یکشنبه-سه شنبه-پنجشنبه 8 الی 11:30 130 4,600,000 اعلام تلفنی -
140/301 ICDL 1 (مفاهیم، ویندوز، Word، اینترنت) یکشنبه-سه شنبه-پنجشنبه 8 الی 11:30 70 2,500,000 اعلام تلفنی -
140/302 ICDL هفت مهارت شنبه-دوشنبه-چهارشنبه 18 الی 21:15 130 4,600,000 اعلام تلفنی -
140/303 ICDL 1 (مفاهیم، ویندوز، Word، اینترنت) شنبه-دوشنبه-چهارشنبه 18 الی 21:15 70 2,500,000 اعلام تلفنی -
140/299 ICDL 2 (نرم افزارهای Excel Access PowerPoint) شنبه-دوشنبه-چهارشنبه 16:30 الی 20 72 2,600,000 اعلام تلفنی ICDL 1
دوره های مجازی ICDL
1400/01 ICDL هفت مهارت در 24 ساعت شبانه روز به صورت اینترنتی 130 3,900,000 اعلام تلفنی ویندوز مقدماتی
1400/02 ICDL 1 (مفاهیم، ویندوز، Word، اینترنت) در 24 ساعت شبانه روز به صورت اینترنتی 62 2,100,000 اعلام تلفنی -
1400/03 ICDL 2 (نرم افزارهای Excel Access PowerPoint) در 24 ساعت شبانه روز به صورت اینترنتی 72 2,180,000 اعلام تلفنی ICDL 1
1400/04 مفاهیم در 24 ساعت شبانه روز به صورت اینترنتی 12 450,000 اعلام تلفنی -
1400/05 ویندوز در 24 ساعت شبانه روز به صورت اینترنتی 12 450,000 اعلام تلفنی -
1400/06 Word در 24 ساعت شبانه روز به صورت اینترنتی 26 890,000 اعلام تلفنی -
1400/07 Excel در 24 ساعت شبانه روز به صورت اینترنتی 26 890,000 اعلام تلفنی ICDL 1
1400/08 Access در 24 ساعت شبانه روز به صورت اینترنتی 26 890,000 اعلام تلفنی ICDL 1
1400/09 PowerPoint در 24 ساعت شبانه روز به صورت اینترنتی 20 690,000 اعلام تلفنی ICDL 1
1400/10 اینترنت در 24 ساعت شبانه روز به صورت اینترنتی 12 450,000 اعلام تلفنی -
 
 
برنامه گروه علوم پزشکی بهار 98، مرکز شریعتی
کد کلاس درس (دوره) طبقه بندی دوره استاد تاریخ شروع جنسیت شهریه (ریال) روزهای برگزاری
تکنیسین داروخانه
600/19 تکنیسین داروخانه آموزش تکنیسین داروخانه - 1398/2/7 مختلط 4,950,000 شنبه (16 تا 19:30) دوشنبه (16 تا 19:30) چهارشنبه (16 تا 19:30)
کمک های اولیه و فوریت های پزشکی
800/1 کمک های اولیه و فوریت های پزشکی کمک های اولیه و فوریت های پزشکی - 1398/2/8 مختلط 3,200,000 یکشنبه (16:00 تا 19:30) سه شنبه (16 تا 19:30)
800/2 کمک های اولیه و فوریت های پزشکی (نیمه دوم) کمک های اولیه و فوریت های پزشکی - اعلام تلفنی مختلط 3,200,000 یکشنبه (16:00 تا 19:30) سه شنبه (16 تا 19:30)
 
 
 
برنامه گروه علوم انسانی (تربیت معلم مدارس ابتدایی) بهار 98، مرکز شریعتی
کد کلاس درس (دوره) طبقه بندی دوره استاد تاریخ شروع جنسیت شهریه (ریال) روزهای برگزاری
تربیت معلم مدارس ابتدایی
200/18 تربیت معلم مدارس ابتدایی تربیت معلم مدارس ابتدایی - اعلام تلفنی مختلط 3,300,000 شنبه (16 تا 19:30) دوشنبه (16 تا 19:30) چهارشنبه (16 تا 19:30)
 


 
برنامه گروه علوم انسانی (تربیت مربی کودک) بهار 98، مرکز شریعتی
کد درس نام درس میزان شهریه (ریال) روزهای تشکیل کلاس استاد ساعت تشکیل کلاس تاریخ شروع کلاس محل برگزاری دوره
ترم اول تربیت مربی کودک گروه صبح (کد 211/1)
211/11 بازیهای کودکان و مهارتهای حرکتی پایه 520,000 چهارشنبه آقای سالاری 11:30-8 98/01/28 107
211/12 آشنایی با مفاهیم علوم 350,000 یکشنبه آقای محمدپور 10-8 98/01/25 107
211/13 آشنایی با مفاهیم ریاضی 350,000 یکشنبه خانم میرشاهی 12-10 98/01/25 107
211/14 آشنایی با کاردستی کودکان، هنر و نقاشی کودکان، روش پرورش خلاقیت کودکان 1,080,000 پنجشنبه خانم رحیم زاده 12-8 98/01/29 107
کل شهریه ترم 2,300,000
ترم دوم تربیت مربی کودک گروه صبح (کد 221/3)
211/31 روانشناسی و حقوق کودک 700,000 دوشنبه خانم میرزایی 17:30-15 98/01/26 107
221/32 مهارتهای زندگی و کمکهای اولیه 350,000 دوشنبه خانم خسروجردی 15-13 98/01/26 107
221/33 قصه گویی و ادبیات کودکان 170,000 شنبه خانم زنگنه 15-14 98/01/24 107
221/34 آشنایی با فعالیت های نمایشی (تیاتر و سرود) 350,000 شنبه خانم زنگنه 17-15 98/01/24 107
221/35 مفاهیم علوم اجتماعی، دینی و قرآنی 520,000 پنجشنبه خانم قنبرپور 18:30-16 98/01/29 107
221/36 آشنایی با اصول برنامه پیش دبستانی 210,000 پنجشنبه خانم شریفی 15:30-14 98/01/29 107
کل شهریه ترم 2,300,000
 

 

 
برنامه گروه علوم انسانی (حسابداری) بهار 98، مرکز شریعتی
کد درس نام درس میزان شهریه (ریال) روزهای تشکیل کلاس ساعت تشکیل کلاس تاریخ شروع کلاس محل برگزاری دوره
حسابداری حرفه ای 1 (کد 301/1)
301/11 حسابداری مالی 1 1,650,000 یکشنبه، سه شنبه، پنجشنبه 19:30-16 98/01/20 203
301/12 حسابداری مالی 2 1,650,000 یکشنبه، سه شنبه، پنجشنبه 19:30-16 98/02/19 203
301/13 کاربرد کامپیوتر در حسابداری 1,200,000 یکشنبه، سه شنبه، پنجشنبه 19:30-16 98/03/23 کارگاه کامپیوتر
کل شهریه ترم 4,500,000
حسابداری حرفه ای 2 (کد 302/1)
302/11 حسابداری صنعتی 1 1,850,000 شنبه، دوشنبه، چهارشنبه 19:30-16 98/01/21 203
302/12 حسابداری مالی 3 1,850,000 شنبه، دوشنبه، چهارشنبه 19:30-16 98/02/16 203
302/13 حسابداری مالیاتی 1,300,000 شنبه، دوشنبه، چهارشنبه 19:30-16 98/03/18 203
کل شهریه ترم 5,000,000
 

 

دی ان ان evoq, دات نت نیوک ,dnn
دی ان ان