بــرنامه زبان انگلیســـی ترم زمستان 97

مرکز شریعتی

ردیف

کد کلاس

درس (دوره)

استاد

تاریخ شروع

تاریخ خاتمه

جنسیت

شهریه

روزهای برگزاری

دوره های فشرده

 1.  

01/500

مکالمه فشرده سطوح پيش نياز و يک

فرزانه سادات طبسي

1397/10/08

1397/12/18

مختلط

2,600,000

شنبه (15:30 تا 18) چهارشنبه (15:30 تا 18)

 1.  

121/500

مکالمه فشرده سطوح 1,2

مرجان ابريشمي

1397/10/08

1397/12/18

مختلط

3,500,000

شنبه (8 تا 11:40) چهارشنبه (8 تا 11:40)

 1.  

122/500

مکالمه فشرده سطوح 1,2

تکتم جباری

1397/10/08

1397/12/18

مختلط

3,500,000

شنبه (16 تا 19:30) چهارشنبه (16 تا 19:40)

 1.  

232/500

مکالمه فشرده سطوح 2,3

سمانه صاحب جمع

1397/10/08

1397/12/18

مختلط

3,500,000

شنبه (16 تا 19:40) چهارشنبه (16 تا 19:40)

 1.  

341/500

مکالمه فشرده سطوح 3,4

محمد مصلح

1397/10/09

1397/12/19

مختلط

3,500,000

یکشنبه (8 تا 11:40) سه شنبه (8 تا 11:40)

 1.  

342/500

مکالمه فشرده سطوح 3,4

محمد حسين شايسته خو

1397/10/08

1397/12/18

مختلط

3,500,000

شنبه (16 تا 19:40) چهارشنبه (16 تا 19:40)

 1.  

452/500

مکالمه فشرده سطوح 4,5

نگين دارابي

1397/10/09

1397/12/19

مختلط

3,500,000

یکشنبه (16 تا 19:40) سه شنبه (16 تا 19:40)

 1.  

562/500

مکالمه فشرده سطوح 5,6

آسيه عباس زاده

1397/10/08

1397/12/18

مختلط

3,500,000

شنبه (16 تا 19:40) چهارشنبه (16 تا 19:40)

 1.  

672/500

مکالمه فشرده سطوح 6,7

نرگس بقايي

1397/10/09

1397/12/19

مختلط

3,500,000

یکشنبه (16 تا 19:40) سه شنبه (16 تا 19:40)

 1.  

910/500

مکالمه فشرده سطوح 9,10

زهره جلالي يزدي

1397/10/09

1397/12/19

مختلط

3,500,000

یکشنبه (16 تا 19:40) سه شنبه (16 تا 19:40)

 1.  

1011/500

مکالمه فشرده سطوح 10,11

حسن واحديان

1397/10/10

1397/12/20

مختلط

3,600,000

دوشنبه (8 تا 11:40) پنج شنبه (8 تا 11:40)

 1.  

1112/500

مکالمه فشرده سطوح 11 و 12

سعيد عامل رياضتکش

1397/10/09

1397/12/19

مختلط

3,700,000

یکشنبه (16 تا 19:40) سه شنبه (16 تا 19:40)

دوره های عمومی

 1.  

11/501

مکالمه بزرگسالان سطح 1

فرزانه سادات طبسي

1397/10/08

1397/12/18

مختلط

1,750,000

شنبه (10 تا 11:40) چهارشنبه (10 تا 11:40)

 1.  

22/501

مکالمه بزرگسالان سطح 1

سيده محيا ساغرواني

1397/10/09

1397/12/19

مختلط

1,750,000

یکشنبه (18 تا 19:40) سه شنبه (18 تا 19:40)

 1.  

3/501

مکالمه بزرگسالان سطح 1

شقايق ملارضايي

1397/10/09

1397/12/19

خانم

1,750,000

یکشنبه (16:30 تا 18:10) سه شنبه (16:30 تا 18:10)

 1.  

11/502

مکالمه بزرگسالان سطح 2

فرزانه سادات طبسي

1397/10/08

1397/12/18

مختلط

1,750,000

شنبه (8 تا 9:40) چهارشنبه (8 تا 9:40)

 1.  

22/502

مکالمه بزرگسالان سطح 2

سيده مريم حامدي

1397/10/09

1397/12/19

مختلط

1,750,000

یکشنبه (14:30 تا 16:10) سه شنبه (14:30 تا 16:10)

 1.  

33/502

مکالمه بزرگسالان سطح 2

مرتضي درويشيان حقيقي

1397/10/09

1397/12/19

مختلط

1,750,000

یکشنبه (16 تا 17:40) سه شنبه (16 تا 17:40)

 1.  

44/502

مکالمه بزرگسالان سطح 2

مرجان اشتري

1397/10/08

1397/12/18

مختلط

1,750,000

شنبه (18 تا 19:40) چهارشنبه (18 تا 19:40)

 1.  

11/503

مکالمه بزرگسالان سطح 3

حسن واحديان

1397/10/08

1397/12/18

مختلط

1,750,000

شنبه (8 تا 9:40) چهارشنبه (8 تا 9:40)

 1.  

22/503

مکالمه بزرگسالان سطح 3

مرجان ابريشمي

1397/10/10

1397/12/20

مختلط

1,750,000

دوشنبه (18 تا 19:40) پنج شنبه (18 تا 19:40)

 1.  

33/503

مکالمه بزرگسالان سطح 3

سيده محيا ساغرواني

1397/10/09

1397/12/19

مختلط

1,750,000

یکشنبه (16 تا 17:40) سه شنبه (16 تا 17:40)

 1.  

11/504

مکالمه بزرگسالان سطح 4

حسن واحديان

1397/10/08

1397/12/18

مختلط

1,750,000

شنبه (10 تا 11:40) چهارشنبه (10 تا 11:40)

 1.  

22/504

مکالمه بزرگسالان سطح 4

مرجان ابريشمي

1397/10/10

1397/12/20

مختلط

1,750,000

دوشنبه (16 تا 17:40) پنج شنبه (16 تا 17:40)

 1.  

3/504

مکالمه بزرگسالان سطح 4

ياشا کهن فکر

1397/10/08

1397/12/18

خانم

1,750,000

شنبه (18 تا 19:40) چهارشنبه (18 تا 19:40)

 1.  

11/505

مکالمه بزرگسالان سطح 5

حسن واحديان

1397/10/09

1397/12/19

مختلط

1,750,000

یکشنبه (8 تا 9:40) سه شنبه (8 تا 9:40)

 1.  

22/505

مکالمه بزرگسالان سطح 5

ياشا کهن فکر

1397/10/08

1397/12/18

مختلط

1,750,000

شنبه (16:30 تا 18:10) چهارشنبه (16:30 تا 18:10)

 1.  

3/505

مکالمه بزرگسالان سطح 5

فاطمه حبيبيان

1397/10/10

1397/12/20

خانم

1,750,000

دوشنبه (18 تا 19:40) پنج شنبه (18 تا 19:40)

 1.  

33/505

مکالمه بزرگسالان سطح 5

سعيد عامل رياضتکش

1397/10/08

1397/12/18

مختلط

1,750,000

شنبه (18 تا 19:40) چهارشنبه (18 تا 19:40)

 1.  

11/506

مکالمه بزرگسالان سطح 6

حسن واحديان

1397/10/09

1397/12/19

مختلط

1,750,000

یکشنبه (10 تا 11:40) سه شنبه (10 تا 11:40)

 1.  

22/506

مکالمه بزرگسالان سطح 6

سعيد عامل رياضتکش

1397/10/08

1397/12/18

مختلط

1,750,000

شنبه (16 تا 17:40) چهارشنبه (16 تا 17:40)

 1.  

3/506

مکالمه بزرگسالان سطح 6

زهرا حبيبي

1397/10/09

1397/12/19

خانم

1,750,000

یکشنبه (18 تا 19:40) سه شنبه (18 تا 19:40)

 1.  

33/506

مکالمه بزرگسالان سطح 6

مرتضي درويشيان حقيقي

1397/10/10

1397/12/20

مختلط

1,750,000

دوشنبه (18 تا 19:40) پنج شنبه (18 تا 19:40)

 1.  

3/507

مکالمه بزرگسالان سطح 7

مرجان اشتري

1397/10/08

1397/12/18

خانم

1,750,000

شنبه (16 تا 17:40) چهارشنبه (16 تا 17:40)

 1.  

33/507

مکالمه بزرگسالان سطح 7

بيژن باطني

1397/10/09

1397/12/19

مختلط

1,750,000

یکشنبه (18 تا 19:40) پنج شنبه (18 تا 19:40)

 1.  

44/507

مکالمه بزرگسالان سطح 7

آسيه عباس زاده

1397/10/09

1397/12/19

مختلط

1,750,000

یکشنبه (16 تا 17:40) سه شنبه (16 تا 17:40)

 1.  

55/507

مکالمه بزرگسالان سطح 7

سيده مريم حامدي

1397/10/10

1397/12/20

مختلط

1,750,000

دوشنبه (14:10 تا 15:50) پنج شنبه (14:10 تا 15:50)

 1.  

22/508

مکالمه بزرگسالان سطح 8

مسعود مهديزاده نيا

1397/10/09

1397/12/19

مختلط

1,750,000

یکشنبه (16 تا 17:40) سه شنبه (16 تا 17:40)

 1.  

3/508

مکالمه بزرگسالان سطح 8

نرگس بقايي

1397/10/10

1397/12/20

خانم

1,750,000

دوشنبه (16 تا 17:40) پنج شنبه (16 تا 17:40)

 1.  

44/508

مکالمه بزرگسالان سطح 8

صبا دوائي

1397/10/08

1397/12/18

مختلط

1,750,000

شنبه (18 تا 19:40) چهارشنبه (18 تا 19:40)

 1.  

22/509

مکالمه بزرگسالان سطح 9

فرزانه سادات طبسي

1397/10/08

1397/12/18

مختلط

1,750,000

شنبه (18 تا 19:40) چهارشنبه (18 تا 19:40)

 1.  

3/509

مکالمه بزرگسالان سطح 9

زهرا حبيبي

1397/10/09

1397/12/19

خانم

1,750,000

یکشنبه (16 تا 17:40) سه شنبه (16 تا 17:40)

 1.  

33/509

مکالمه بزرگسالان سطح 9

نرگس بقايي

1397/10/10

1397/12/20

مختلط

1,750,000

دوشنبه (18 تا 19:40) پنج شنبه (18 تا 19:40)

 1.  

22/510

مکالمه بزرگسالان سطح 10

بيژن باطني

1397/10/09

1397/12/19

مختلط

1,750,000

یکشنبه (16 تا 17:40) پنج شنبه (16 تا 17:40)

 1.  

33/510

مکالمه بزرگسالان سطح 10

اميد حداديان شاد

1397/10/08

1397/12/18

مختلط

1,750,000

شنبه (18 تا 19:40) چهارشنبه (18 تا 19:40)

 1.  

22/511

مکالمه بزرگسالان سطح 11

مرتضي درويشيان حقيقي

1397/10/09

1397/12/19

مختلط

1,850,000

یکشنبه (18 تا 19:40) سه شنبه (18 تا 19:40)

 1.  

33/511

مکالمه بزرگسالان سطح 11

صبا دوائي

1397/10/08

1397/12/18

مختلط

1,850,000

شنبه (16 تا 17:40) چهارشنبه (16 تا 17:40)

 1.  

22/512

مکالمه بزرگسالان سطح 12

نسترن عبداحد

1397/10/10

1397/12/20

مختلط

1,850,000

دوشنبه (16 تا 17:40) پنج شنبه (16 تا 17:40)

 1.  

33/512

مکالمه بزرگسالان سطح 12

آسيه عباس زاده

1397/10/09

1397/12/19

مختلط

1,850,000

یکشنبه (18 تا 19:40) سه شنبه (18 تا 19:40)

 1.  

22/513

مکالمه بزرگسالان سطح 13

سيده مريم حامدي

1397/10/08

1397/12/18

مختلط

1,850,000

شنبه (14:30 تا 16:10) چهارشنبه (14:30 تا 16:10)

 1.  

33/513

مکالمه بزرگسالان سطح 13

سعيد عامل رياضتکش

1397/10/10

1397/12/20

مختلط

1,850,000

دوشنبه (18 تا 19:40) پنج شنبه (18 تا 19:40)

 1.  

22/514

مکالمه بزرگسالان سطح 14

سيده مريم حامدي

1397/10/08

1397/12/18

مختلط

1,850,000

شنبه (16 تا 17:40) چهارشنبه (16 تا 17:40)

 1.  

33/514

مکالمه بزرگسالان سطح 14

سميرا علمي راد

1397/10/23

1397/12/19

مختلط

1,850,000

یکشنبه (18 تا 19:40) سه شنبه (18 تا 19:40)

 1.  

22/515

مکالمه بزرگسالان سطح 15

سيده مريم حامدي

1397/10/09

1397/12/19

مختلط

1,850,000

یکشنبه (16:30 تا 18:10) سه شنبه (16:30 تا 18:10)

دوره های تخصصی

 1.  

1/566

ECLC (با تخفیف ویژه)

مهسا ضيايي

1397/10/10

1398/03/00

مختلط

6,800,000

دوشنبه (8 تا 9:30) پنج شنبه (8 تا 9:30)

 1.  

2/566

ECLC

مهسا ضيايي

1397/10/10

1398/03/00

مختلط

8,500,000

دوشنبه (18 تا 19:30) پنج شنبه (18 تا 19:30)

 1.  

610/580

Extra gSpeakin (سطوح 6 تا 10)

مرتضي درويشيان حقيقي

1397/10/10

1397/12/20

مختلط

980,000

دوشنبه (16 تا 17:30)

 1.  

1115/580

Extra Speaking (سطوح 11 تا 15)

مرتضي درويشيان حقيقي

1397/10/13

1397/12/16

مختلط

980,000

پنج شنبه (16 تا 17:30)

 1.  

510/570

Grammar (سطوح 5 تا 10)

نسترن عبداحد

1397/10/10

1397/12/20

مختلط

1,100,000

دوشنبه (18 تا 19:45)

 1.  

1115/570

Grammar (سطوح 11 تا 15)

نسترن عبداحد

1397/10/13

1397/12/16

مختلط

1,100,000

پنج شنبه (18 تا 19:45)

 1.  

1/550

1FCE

شقايق ملارضايي

1397/10/09

1397/12/19

مختلط

2,250,000

یکشنبه (18:30 تا 20:10) سه شنبه (18:30 تا 20:10)

 1.  

2/550

2FCE

وحيد عدالتي

1397/10/08

1397/12/18

مختلط

2,250,000

شنبه (18 تا 19:40) چهارشنبه (18 تا 19:40)

 1.  

3/550

3FCE

سميرا علمي راد

1397/10/23

1397/12/19

مختلط

2,250,000

یکشنبه (16 تا 17:40) سه شنبه (16 تا 17:40)

 1.  

1/530

1CAE

وحيد عدالتي

1397/10/08

1397/12/18

مختلط

2,250,000

شنبه (16 تا 17:40) چهارشنبه (16 تا 17:40)

 1.  

4/530

4CAE

سيده مريم حامدي

1397/10/09

1397/12/19

مختلط

2,250,000

یکشنبه (18:10 تا 19:50) سه شنبه (18:10 تا 19:50)

 1.  

2/560

IELTS  PRE کامل

مصطفي موحديان

1397/10/08

1398/03/00

مختلط

9,500,000

شنبه (16 تا 19:30) چهارشنبه (16 تا 19:30)

 1.  

2/560

IELTS  PRE  1

مصطفي موحديان

1397/10/08

1397/12/18

مختلط

5,250,000

شنبه (16 تا 19:30) چهارشنبه (16 تا 19:30)

 1.  

2/560

IELTS  PRE  2

مصطفي موحديان

1397/10/10

1397/12/18

مختلط

5,250,000

دوشنبه (16 تا 19:30) پنجشنبه (16 تا 19:30)

 1.  

1/560

IELTS

 

1397/10/09

1398/01/00

مختلط

13,000,000

یکشنبه (16 تا 19:30) چهارشنبه (16 تا 19:30)

 
 
 
 
 
 
دی ان ان evoq, دات نت نیوک ,dnn
دی ان ان