برنامه کلاسی مرکز شریعتی

برنامه گروه زبان انگلیسی بهار 99 مرکز شریعتی

برنامه زبان انگلیسی بهار 99 مرکز شریعتی

برنامه زبان های غیر انگلیسی بهار 99 مرکز شریعتی

برنامه زبان غیر انگلیسی زمستان 98 مرکز شریعتی

برنامه گروه کامپیوتر بهار 99 مرکز شریعتی

برنامه گروه علوم پزشکی بهار 99 مرکز شریعتی

برنامه علوم پزشکی بهار 99 مرکز شریعتی

 

برنامه گروه علوم انسانی بهار 99 مرکز شریعتی

دی ان ان evoq, دات نت نیوک ,dnn
دی ان ان