برنامه کلاسی مرکز شریعتی

 
برنامه زبان انگلیسی نیمه دوم پاییز 98، مرکز شریعتی
کد کلاس دوره استاد تاریخ شروع تاریخ خاتمه جنسیت شهریه روزهای برگزاری
دوره های فشرده
501/66 مکالمه فشرده سطح1 ستاد آموزش 1398/8/20 1398/9/23 مختلط 2,100,000 دوشنبه (16 تا 19:45)پنجشنبه (16 تا 19:45)
500/23 مکالمه فشرده سطوح 2,3 تکتم جباری جوان 1398/8/8 1398/9/23 مختلط 4,200,000 شنبه (16 تا 19:45) دوشنبه (8 تا 11:45) چهارشنبه (16 تا 19:45)
502/55 مکالمه فشرده سطح 2 تکتم جباری جوان 1398/8/8 1398/8/29 مختلط 2,100,000 شنبه (16 تا 19:45) دوشنبه (8 تا 11:45) چهارشنبه (16 تا 19:45)
503/55 مکالمه فشرده سطح 3 تکتم جباری جوان 1398/9/2 1398/9/23 مختلط 2,100,000 شنبه (16 تا 19:45) دوشنبه (8 تا 11:45) چهارشنبه (16 تا 19:45)
504/55 مکالمه فشرده سطح 4 حسن واحدیان 1398/8/21 1398/9/23 مختلط 2,100,000 شنبه (8 تا 11:45) سه شنبه (8 تا 11:45)
505/44 مکالمه فشرده سطح 5 محمد حسین شایسته خو 1398/8/21 1398/9/24 مختلط 2,100,000 یکشنبه (16 تا 19:45) سه شنبه (16 تا 19:45)
506/55 مکالمه فشرده سطح 6 مرجان اشتری 1398/8/22 1398/9/23 مختلط 2,100,000 شنبه (8 تا 11:45) چهارشنبه (8 تا 11:45)
507/44 مکالمه فشرده سطح 7 آسیه عباس زاده 1398/7/21 1398/9/24 مختلط 2,100,000 یک شنبه (16 تا 19:45) سه شنبه (16 تا 19:45)
508/55 مکالمه فشرده سطح 8 بیژن باطنی 1398/8/21 1398/9/24 مختلط 2,100,000 یک شنبه (16 تا 19:45) سه شنبه (16 تا 19:45)
509/44 مکالمه فشرده سطح 9 زهره جلالی یزدی 1398/8/21 1398/9/24 مختلط 2,100,000 یکشنبه (14 تا 17:45) سه شنبه (14 تا 17:45)
510/33 مکالمه فشرده سطح 10 سعید عامل ریاضتکش 1398/7/20 1398/9/21 مختلط 2,100,000 دوشنبه (16 تا 19:45) پنجشنبه (16 تا 19:45)
511/33 مکالمه فشرده سطح 11 سعید عامل ریاضتکش 1398/8/21 1398/9/24 مختلط 2,100,000 یک شنبه (16 تا 19:45) سه شنبه (16 تا 19:45)
دوره های تخصصی
580/6102 Speaking Extra 1 حسن واحدیان 1398/8/22 1398/9/20 مختلط 800,000 چهارشنبه (8 تا 9:30)
510/33 Speaking Extra 2 حسن واحدیان 1398/8/22 1398/9/20 مختلط 800,000 چهارشنبه (10 تا 11:30)
 

 

 
برنامه زبان انگلیسی پاییز 98، مرکز شریعتی
کد کلاس دوره استاد تاریخ شروع تاریخ خاتمه جنسیت شهریه روزهای برگزاری
دوره های فشرده
500/01 مکالمه فشرده سطوح پیشنیاز و 1 فرزانه سادات طبسی 1398/7/10 1398/9/23 مختلط 3,150,000 شنبه (15 تا 17:45) چهارشنبه (15 تا 17:45)
500/123 مکالمه فشرده سطوح 1,2,3 تکتم جباری جوان 1398/7/10 1398/9/23 مختلط 6,300,000 شنبه (16 تا 19:45) دوشنبه (16 تا 19:45) چهارشنبه (16 تا 19:45)
500/23 مکالمه فشرده سطوح 2,3 تکتم جباری جوان 1398/8/6 1398/9/23 مختلط 4,200,000 شنبه (16 تا 19:45) دوشنبه (16 تا 19:45) چهارشنبه (16 تا 19:45)
500/45 مکالمه فشرده سطوح 4,5 محمد حسین شایسته خو 1398/7/9 1398/9/24 مختلط 4,200,000 یک شنبه (16 تا 19:40) سه شنبه (16 تا 19:45)
500/56 مکالمه فشرده سطوح 5,6 مرجان اشتری 1398/7/10 1398/9/23 مختلط 4,200,000 شنبه (8 تا 11:45) چهارشنبه (8 تا 11:45)
500/67 مکالمه فشرده سطوح 6,7 آسیه عباس زاده 1398/7/9 1398/9/24 مختلط 4,200,000 یک شنبه (16 تا 19:45) سه شنبه (16 تا 19:45)
500/78 مکالمه فشرده سطوح 7,8 بیژن باطنی 1398/7/9 1398/9/24 مختلط 4,200,000 یک شنبه (16 تا 19:45) سه شنبه (16 تا 19:45)
500/89 مکالمه فشرده سطوح 8,9 زهره جلالی یزدی 1398/7/9 1398/9/24 مختلط 4,200,000 یک شنبه (14 تا 17:45) سه شنبه (14 تا 17:45)
500/910 مکالمه فشرده سطوح 9,10 سعید عامل ریاضتکش 1398/7/11 1398/9/21 مختلط 4,200,000 دوشنبه (16 تا 19:45) پنج شنبه (16 تا 19:45)
500/1011 مکالمه فشرده سطوح 10,11 سعید عامل ریاضتکش 1398/7/9 1398/9/24 مختلط 4,350,000 یک شنبه (16 تا 19:45) سه شنبه (16 تا 19:45)
دوره های عمومی
501/11 مکالمه بزرگسالان سطح 1 مرتضی درویشیان حقیقی 1398/7/9 1398/9/24 مختلط 2,100,000 سه شنبه (8 تا 11:45)
501/22 مکالمه بزرگسالان سطح 1 سیده محیا ساغروانی 1398/7/9 1398/9/24 مختلط 2,100,000 یک شنبه (16 تا 17:45) سه شنبه (16 تا 17:45)
501/33 مکالمه بزرگسالان سطح 1 نگین دارابی 1398/7/11 1398/9/21 مختلط 2,100,000 دوشنبه (16 تا 17:45) پنج شنبه (16 تا 17:45)
501/44 مکالمه بزرگسالان سطح 1 ستاد آموزش 1398/7/10 1398/9/23 مختلط 2,100,000 شنبه (18:00 تا 19:45) چهار شنبه (18:00 تا 19:45)
502/11 مکالمه بزرگسالان سطح 2 تکتم جباری جوان 1398/7/10 1398/9/23 مختلط 2,100,000 چهارشنبه (8 تا 11:45)
502/11 مکالمه بزرگسالان سطح 2 صبا دوائی 1398/7/11 1398/9/21 مختلط 2,100,000 دوشنبه (16 تا 17:45) پنج شنبه (16 تا 17:45)
502/3 مکالمه بزرگسالان سطح 2 یاشا کهن فکر 1398/7/10 1398/9/23 خانم 2,100,000 شنبه (18 تا 19:45) چهارشنبه (18 تا 19:45)
502/33 مکالمه بزرگسالان سطح 2 سیده محیا ساغروانی 1398/7/9 1398/9/24 مختلط 2,100,000 یکشنبه (18 تا 19:45) سه شنبه (18 تا 19:45)
502/44 مکالمه بزرگسالان سطح 2 محمد مصلح 1398/7/9 1398/9/24 مختلط 2,100,000 یکشنبه (16 تا 17:45) سه شنبه (16 تا 17:45)
503/11 مکالمه بزرگسالان سطح 3 مرجان ابریشمی 1398/7/9 1398/9/24 مختلط 2,100,000  سه شنبه (8 تا 11:45)
503/22 مکالمه بزرگسالان سطح 3 نفیسه محمدی 1398/7/9 1398/9/24 مختلط 2,100,000 یک شنبه (18 تا 19:45) سه شنبه (18 تا 19:45)
503/3 مکالمه بزرگسالان سطح 3 یاشا کهن فکر 1398/7/10 1398/9/23 خانم 2,100,000 شنبه (16 تا 17:45) چهارشنبه (16 تا 17:45)
503/33 مکالمه بزرگسالان سطح 3 صبا دوائی 1398/7/11 1398/9/21 مختلط 2,100,000 دوشنبه (18 تا 19:45) پنج شنبه (18 تا 19:45)
503/44 مکالمه بزرگسالان سطح 3 فرزانه سادات طبسی 1398/7/11 1398/9/21 مختلط 2,100,000 دوشنبه (18 تا 19:45) پنج شنبه (18 تا 19:45)
504/11 مکالمه بزرگسالان سطح 4 مهسا ضیایی 1398/7/11 1398/9/21 مختلط 2,100,000 دوشنبه (16 تا 17:45) پنج شنبه (16 تا 17:45)
504/22 مکالمه بزرگسالان سطح 4 سمانه صاحب جمع 1398/7/10 1398/9/23 مختلط 2,100,000 شنبه (18 تا 19:45) چهار شنبه (18 تا 17:45)
504/3 مکالمه بزرگسالان سطح 4 زهره جلالی یزدی 1398/7/10 1398/9/23 خانم 2,100,000 چهارشنبه (8 تا 11:45)
505/11 مکالمه بزرگسالان سطح 5 مرتضی درویشیان حقیقی 1398/7/11 1398/9/21 مختلط 2,100,000 دوشنبه (10 تا 11:40) پنج شنبه (10 تا 11:40)
505/22 مکالمه بزرگسالان سطح 5 سعید عامل ریاضتکش 1398/7/10 1398/9/23 مختلط 2,100,000 شنبه (16 تا 17:45) چهارشنبه (16 تا 17:45)
505/3 مکالمه بزرگسالان سطح 5 نرگس بقایی 1398/7/9 1398/9/24 خانم 2,100,000 یکشنبه (18 تا 19:45) سه شنبه (18 تا 19:45)
505/33 مکالمه بزرگسالان سطح 5 آقای نجاتی 1398/7/11 1398/9/21 مختلط 2,100,000 دوشنبه (18 تا 19:45) پنج شنبه (18 تا 19:45)
506/22 مکالمه بزرگسالان سطح 6 مرتضی درویشیان حقیقی 1398/7/11 1398/9/21 مختلط 2,100,000 دوشنبه (16 تا 17:45) پنج شنبه (16 تا 17:45)
506/3 مکالمه بزرگسالان سطح 6 مصطفی موحدیان 1398/7/11 1398/9/21 خانم 2,100,000 دوشنبه (8 تا 9:45) پنج شنبه (8 تا 9:45)
506/33 مکالمه بزرگسالان سطح 6 سیده مریم حامدی 1398/7/10 1398/9/23 مختلط 2,100,000 شنبه (14 تا 15:45) چهار شنبه (14 تا 15:45)
506/44 مکالمه بزرگسالان سطح 6 محمد مصلح 1398/7/9 1398/9/24 مختلط 2,100,000 یک شنبه (18 تا 19:45) سه شنبه (18 تا 19:45)
507/11 مکالمه بزرگسالان سطح 7 سعید عامل ریاضتکش 1398/7/10 1398/9/23 مختلط 2,100,000 شنبه (18 تا 19:45) چهارشنبه (18 تا 19:45)
507/22 مکالمه بزرگسالان سطح 7 مسعود مهدیزاده نیا 1398/7/9 1398/9/24 مختلط 2,100,000 یکشنبه (16 تا 17:45) سه شنبه (16 تا 17:45)
507/3 مکالمه بزرگسالان سطح 7 فاطمه حبیبیان 1398/7/11 1398/9/21 خانم 2,100,000 دوشنبه (8 تا 9:45) پنج شنبه (8 تا 9:45)
507/33 مکالمه بزرگسالان سطح 7 سیده مریم حامدی 1398/7/11 1398/9/21 مختلط 2,100,000 دوشنبه (14 تا 15:45) پنج شنبه (14 تا 15:45)
508/11 مکالمه بزرگسالان سطح 8 سمانه صاحب جمع 1398/7/10 1398/9/23 مختلط 2,100,000 شنبه (16 تا 17:45) چهارشنبه (16 تا 17:45)
508/22 مکالمه بزرگسالان سطح 8 زهره جلالی یزدی 1398/7/9 1398/9/24 مختلط 2,100,000 یک شنبه (18 تا 19:45) سه شنبه (18 تا 19:45)
508/3 مکالمه بزرگسالان سطح 8 فاطمه حبیبیان 1398/7/11 1398/9/21 خانم 2,100,000 دوشنبه (10 تا 11:45) پنج شنبه (10 تا 11:45)
508/44 مکالمه بزرگسالان سطح 8 نگین دارابی 1398/7/11 1398/9/21 مختلط 2,100,000 دوشنبه (18 تا 19:45) پنج شنبه (18 تا 19:45)
509/11 مکالمه بزرگسالان سطح 9 نفیسه محمدی 1398/7/9 1398/9/24 مختلط 2,100,000 یک شنبه (16 تا 17:45) سه شنبه (16 تا 17:45)
509/22 مکالمه بزرگسالان سطح 9 بیژن باطنی 1398/7/10 1398/9/23 مختلط 2,100,000 شنبه (18 تا 19:45) چهارشنبه (18 تا 19:45)
509/3 مکالمه بزرگسالان سطح 9 فرزانه سادات طبسی 1398/7/11 1398/9/21 خانم 2,100,000 دوشنبه (18 تا 19:45) پنج شنبه (18 تا 19:45)
510/11 مکالمه بزرگسالان سطح 10 مرتضی درویشیان حقیقی 1398/7/11 1398/9/21 مختلط 2,100,000 دوشنبه (8 تا 9:45) پنج شنبه (8 تا 9:45)
510/3 مکالمه بزرگسالان سطح 10 نرگس بقایی 1398/7/9 1398/9/24 خانم 2,100,000 یک شنبه (16 تا 17:45) سه شنبه (16 تا 17:45)
510/33 مکالمه بزرگسالان سطح 10 آقای نجاتی 1398/7/11 1398/9/21 مختلط 2,100,000 دوشنبه (16 تا 17:45) پنج شنبه (16 تا 17:45)
510/44 مکالمه بزرگسالان سطح 10 امید حدادیان شاد 1398/7/10 1398/9/23 مختلط 2,100,000 شنبه (18 تا 19:45) چهارشنبه (18 تا 19:45)
511/11 مکالمه بزرگسالان سطح 11 شقایق ملارضایی 1398/7/10 1398/9/23 مختلط 2,250,000 شنبه (16 تا 17:45) چهارشنبه (16 تا 17:45)
511/22 مکالمه بزرگسالان سطح 11 مسعود مهدیزاده نیا 1398/7/9 1398/9/24 مختلط 2,250,000 یک شنبه (18 تا 19:45) سه شنبه (18 تا 19:45)
511/33 مکالمه بزرگسالان سطح 11 وحید عدالتی 1398/7/11 1398/9/21 مختلط 2,250,000 دوشنبه (18 تا 19:45) پنج شنبه (18 تا 19:45)
512/11 مکالمه بزرگسالان سطح 12 سعید عامل ریاضتکش 1398/7/9 1398/9/24 مختلط 2,250,000 یک شنبه (14:00 تا 15:45) سه شنبه (14:00 تا 15:45)
512/22 مکالمه بزرگسالان سطح 12 صبا دوائی 1398/7/10 1398/9/23 مختلط 2,250,000 شنبه (16 تا 17:45) چهارشنبه (16 تا 17:45)
512/33 مکالمه بزرگسالان سطح 12 مرتضی درویشیان حقیقی 1398/7/11 1398/9/21 مختلط 2,250,000 دوشنبه (18 تا 19:45) پنج شنبه (18 تا 19:45)
513/11 مکالمه بزرگسالان سطح 13 مصطفی موحدیان 1398/7/11 1398/9/21 مختلط 2,250,000 دوشنبه (10 تا 11:45) پنج شنبه (10 تا 11:45)
513/22 مکالمه بزرگسالان سطح 13 مرتضی درویشیان حقیقی 1398/7/9 1398/9/24 مختلط 2,250,000 یک شنبه (18 تا 19:45) سه شنبه (18 تا 19:45)
514/22 مکالمه بزرگسالان سطح 14 نسترن عبداحد 1398/7/11 1398/9/21 مختلط 2,250,000 دوشنبه (18:00 تا 19:45) پنج شنبه (18:00 تا 19:45)
514/33 مکالمه بزرگسالان سطح 14 سمیرا علمی راد 1398/7/9 1398/9/24 مختلط 2,250,000 یک شنبه (16 تا 17:45) سه شنبه (16 تا 17:45)
515/11 مکالمه بزرگسالان سطح 15 وحید عدالتی 1398/7/11 1398/9/21 مختلط 2,250,000 دوشنبه (16 تا 17:45) پنج شنبه (16 تا 17:45)
515/11 مکالمه بزرگسالان سطح 15 سیده مریم حامدی 1398/7/10 1398/9/23 مختلط 2,250,000 شنبه (18 تا 19:45) چهارشنبه (18 تا 19:45)
دوره های تخصصی
564/1 آزمون جذب مدرس   1398/10/19 1398/10/19 مختلط 550,000 پنج شنبه (9 تا 12)
563/1 TTC Teacher ACECR Team Training 1398/6/9 1398/7/1 مختلط 4,200,000 شنبه (8:30 تا 12) دوشنبه (8:30 تا 12) پنج شنبه (8:30 تا 12)
563/2 TTC Teacher ACECR Team Training 1398/10/26 1398/11/26 مختلط 4,200,000 شنبه (8:30 تا 12) دوشنبه (8:30 تا 12) پنج شنبه (8:30 تا 12)
562/1 MSRT مصطفی موحدیان 1398/7/17 1398/12/21 مختلط 7,000,000 شنبه (12:00 تا 15:30) چهارشنبه (12:00 تا 15:30)
566/1 ECLC (صبح با 20 درصد تخفیف) مهسا ضیایی 1398/7/11 1398/12/22 مختلط 8,800,000 دوشنبه (10:00 تا 11:30) پنج شنبه (10:00 تا 11:30)
566/2 ECLC مهسا ضیایی 1398/7/11 1398/12/22 مختلط 11,000,000 دوشنبه (18:00 تا 19:30) پنج شنبه (18:00 تا 19:30)
570/510 Grammar 1 مصطفی موحدیان 1398/7/9 1398/9/24 مختلط 1,400,000 سه شنبه (14 تا 15:30)
570/1115 Grammar 2 مصطفی موحدیان 1398/7/11 1398/9/21 مختلط 1,400,000 پنج شنبه (14 تا 15:30)
580/610 Extra Speaking 1 نسترن عبد احد 1398/7/8 1398/9/18 مختلط 1,400,000 دوشنبه (16 تا 17:30)
580/1115 Extra Speaking 2 نسترن عبد احد 1398/7/11 1398/9/21 مختلط 1,400,000 پنج شنبه (16 تا 17:30)
580/566 Extra Speaking (ویژه فراگیران ECLC) مهسا ضیایی 1398/7/11 1398/9/21 مختلط 1,400,000 پنج شنبه (14 تا 15:30)
520/1 مکالمه موضوعی Panel سیده مریم حامدی 1398/7/9 1398/9/23 مختلط 2,700,000 یکشنبه (18:00 تا 19:45) سه شنبه (18:00 تا 19:45)
520/2 مکالمه موضوعی Panel بیژن باطنی 1398/7/10 1398/9/23 مختلط 2,700,000 شنبه (16:00 تا 17:45) چهارشنبه (16:00 تا 17:45)
550/1 FCE 1 سمیرا علمی راد 1398/7/9 1398/9/24 مختلط 2,700,000 یک شنبه (18:00 تا 19:45) سه شنبه (18:00 تا 19:45)
550/2 FCE 2 سیده مریم حامدی 1398/7/10 1398/9/23 مختلط 2,700,000 شنبه (16:00 تا 17:45) چهارشنبه (16:00 تا 17:45)
550/4 FCE 4 صبا دوائی 1398/7/10 1398/9/23 مختلط 2,700,000 شنبه (18:00 تا 19:45) چهارشنبه (18:00 تا 19:45)
530/2 CAE 2 سیده مریم حامدی 1398/7/9 1398/9/24 مختلط 2,700,000 یکشنبه (16:00 تا 17:45) سه شنبه (16:00 تا 17:45)
IELTS
561/12 PRE IELTS کامل مصطفی موحدیان 1398/7/11 1398/9/25 مختلط 11,500,000 دوشنبه (16 تا 19:30) پنج شنبه (16 تا 19:30)
561/11 PRE IELTS 1 مصطفی موحدیان 1398/7/11 1398/9/25 مختلط 6,500,000 دوشنبه (16 تا 19:30) پنج شنبه (16 تا 19:30)
561/2 PRE IELTS 2 مصطفی موحدیان 1398/7/10 1398/9/23 مختلط 6,500,000 شنبه (16 تا 19:30) چهارشنبه (16 تا 19:30)
561/3 PRE IELTS SPEAKING مصطفی موحدیان 1398/7/13 1398/9/23 مختلط 1,600,000 شنبه (20 تا 21:30)
560/12 IELTS کامل   1398/7/30 1398/12/20 مختلط 16,000,000 یکشنبه (14 تا 18:00) سه شنبه (16 تا 20)
560/121 تک مهارت IELTS کامل - Reading مصطفی موحدیان 1398/7/30 1398/12/20 مختلط 6,000,000 سه شنبه (16 تا 17:30)
560/122 تک مهارت IELTS کامل - Writing مصطفی موحدیان 1398/7/30 1398/12/20 مختلط 6,000,000 سه شنبه (18 تا 19:30)
560/123 تک مهارت IELTS کامل - Listening مصطفی موحدیان 1398/7/28 1398/10/29 مختلط 3,000,000 یک شنبه (14تا 15:30)
560/124 تک مهارت IELTS کامل - Speaking عباس عبداله پور 1398/7/28 1398/11/27 مختلط 4,500,000 یکشنبه (16 تا 17:30)
560/5 IELTS WRITING GENERAL TASK 1 عباس عبداله پور 1398/7/10 1398/9/27 مختلط 3,000,000 چهارشنبه (16 تا 17:30)
 

 

 
برنامه زبان های غیر انگلیسی پاییز 98، مرکز شریعتی
کد کلاس درس (دوره) طبقه بندی دوره استاد تاریخ شروع جنسیت شهریه (ریال) روزهای برگزاری
مکالمه زبان فرانسه
401/1 مکالمه زبان فرانسه سطح 1 مکالمه زبان فرانسه سطح 1 خانم مصباحی اعلام تلفنی مختلط 2,400,000 شنبه (18:45 تا 20:15) چهارشنبه (18:45 تا 20:15)
402/1 مکالمه زبان فرانسه سطح 2 مکالمه زبان فرانسه سطح 2 خانم مصباحی اعلام تلفنی مختلط 2,400,000 دوشنبه (16 تا 19:30)
403/1 مکالمه زبان فرانسه سطح 3 مکالمه زبان فرانسه سطح 3 خانم مصباحی اعلام تلفنی مختلط 2,400,000 چهارشنبه (15:15 تا 18:30)
404/1 مکالمه زبان فرانسه سطح 4 مکالمه زبان فرانسه سطح 4 خانم مصباحی اعلام تلفنی مختلط 2,400,000 شنبه (15:15 تا 18:30)
مکالمه زبان آلمانی
555/123 آلمانی سطوح A1, A2, B1 دوره های فشرده آقای احمدزاده 1398/7/20 مختلط 23,500,000 شنبه (14 تا 17:30) دوشنبه (14 تا 17:30) چهارشنبه (14 تا 17:30)
555/22 آلمانی سطح A2 سطح A آقای احمدزاده 1397/7/21 مختلط 7,200,000 یکشنبه (17:45 تا 20:30) سه شنبه (17:45 تا 20:30)
555/45 آلمانی سطوح B2, C1 دوره های فشرده آقای احمدزاده 1398/7/20 مختلط 23,500,000 شنبه (17:45 تا 20:30) دو شنبه (17:45 تا 20:30) چهارشنبه (17:45 تا 20:30)
مکالمه زبان عربی
151/1 مکالمه زبان عربی سطح 1 مکالمه زبان عربی سطح 1 خانم غلامی 1398/4/2 مختلط 1,950,000 یکشنبه (18 تا 9:30) پنجشنبه (8 تا 9:30)
151/2 مکالمه زبان عربی سطح 1 مکالمه زبان عربی سطح 1 خانم حبیب اعلام تلفنی مختلط 1,950,000 یکشنبه (15 تا 16:30) پنجشنبه (15 تا 1630)
152/1 مکالمه زبان عربی سطح 2 مکالمه زبان عربی سطح 2 خانم غلامی اعلام تلفنی مختلط 1,950,000 یکشنبه (18:30 تا 20) پنجشنبه (18:30 تا 20)
154/1 مکالمه زبان عربی سطح 4 مکالمه زبان عربی سطح 4 خانم غلامی اعلام تلفنی مختلط 1,950,000 یکشنبه (16:30 تا 18) پنجشنبه (16:30 تا 18)
157/1 مکالمه زبان عربی سطح 7 مکالمه زبان عربی سطح 7 خانم حبیب اعلام تلفنی مختلط 1,950,000 یکشنبه (16 تا 17:30)سه شنبه (16 تا 17:30)
159/1 مکالمه زبان عربی سطح 9 مکالمه زبان عربی سطح 9 خانم غلامی اعلام تلفنی مختلط 1,950,000 یکشنبه (10 تا 11:30) سه شنبه (10 تا 11:30)
1513/1 الافلام (ترم 5 تا 12) تخصصی خانم غلامی اعلام تلفنی مختلط 1,200,000 پنج شنبه (8 تا 9:30)
1514/1 الندوه (ترم 4 تا 8) تخصصی خانم غلامی اعلام تلفنی مختلط 1,200,000 یکشنبه (8 تا 9:30)
 
 
برنامه گروه کامپیوتر پاییز 98، مرکز شریعتی
کد دوره نام درس روزهای تشکیل زمان تشکیل طول دوره (ساعت) شهریه (ریال) زمان شروع پیشنیاز
فنی و مهندسی
105/1 مدیریت پروژه پنجشنبه 16:30 الی 20 30 3,200,000 اعلام تلفنی -
1455/1 Solidworks پنجشنبه 16:30 الی 20 50 4,500,000 اعلام تلفنی دانشجویان و فارغ التحصیلان مکانیک و مرتبط
157/1 MATLAB مقدماتی چهارشنبه 18 الی 21:15 30 3,200,000 اعلام تلفنی -
147/21 (1) GIS دوشنبه 16:30 الی 20 30 3,500,000 اعلام تلفنی -
161/1 SPSS جمعه 9 الی 12:30 37 3,500,000 اعلام تلفنی -
701/1 طراحي سازه فولادي با نرم افزارهاي Safe & Etabs شنبه-پنجشنبه 16:30 الی 20 100  (با 25% تخفیف) 7,500,000 اعلام تلفنی -
طراحی و گرافیک
133/11 فتوشاپ مقدماتی یکشنبه-چهارشنبه 14:45 الی 18 30 2,400,000 اعلام می گردد -
133/1 فتوشاپ مقدماتی و پیشرفته یکشنبه-چهارشنبه 14:45 الی 18 75 4,900,000 اعلام می گردد -
109/11 اتوکد مقدماتی شنبه-چهارشنبه 16:30 الی 20 30 2,500,000 اعلام می گردد -
109/1 اتوکد مقدماتی و پیشرفته شنبه-چهارشنبه 16:30 الی 20 70 5,600,000

اعلام می گردد

-
110/11 3DMAX مقدماتی دوشنبه-پنجشنبه 14:45 الی 18 40 3,600,000 اعلام می گردد فتوشاپ یا اتوکد مقدماتی
110/1 3DMAX مقدماتی و پیشرفته دوشنبه-پنجشنبه 14:45 الی 18 80 7,800,000 اعلام می گردد فتوشاپ یا اتوکد مقدماتی
107/1 revit شنبه 18 الی 21:15 40 3,600,000 اعلام می گردد -
برنامه نویسی
144/11 طراحی صفحات وب مقدماتی یکشنبه-سه شنبه 16:30 الی 20 66 4,500,000 اعلام تلفنی -
144/21 طراحی صفحات وب پیشرفته یکشنبه-سه شنبه 16:30 الی 20 40 4,500,000 اعلام تلفنی -
107/1 VB دوشنبه 9 الی 12:30 30 2,200,000 اعلام تلفنی -
106/1 ++C دوشنبه 16:30 الی 20 30 2,300,000 اعلام تلفنی -
104/3 #C شنبه 16:30 الی 20 40 4,000,000 اعلام تلفنی ++C
149/1 PHP چهارشنبه 14:45 الی 18 30 3,500,000 اعلام تلفنی آشنایی با یک زبان برنامه نویسی
108/1 ASP.net جمعه 9 الی 12:30 50 5,000,000 اعلام تلفنی ++C یا #C
111/1 SQL Server شنبه 16:30 الی 20 50 5,000,000 اعلام تلفنی -
108/1 Java جمعه 9 الی 12:30 30 2,800,000 اعلام تلفنی آشنایی با یک زبان برنامه نویسی
103/1 (1) Android چهارشنبه 14:30 الی 17 40 4,500,000 اعلام تلفنی مصاحبه
102/1 Wordpress سه شنبه 16:30 الی 20 25 3,500,000 اعلام تلفنی HTML
سخت افزار و شبکه
136/31 +Network یکشنبه-پنجشنبه 16:30 الی 20 40 3,200,000 اعلام تلفنی -
136/41 CCNA یکشنبه-پنجشنبه 16:30 الی 20 60 7,500,000 اعلام تلفنی +Network
136/51 +Network & CCNA یکشنبه-سه شنبه 16:30 الی 20 100 9,900,000 اعلام تلفنی -
دوره های عمومی
140/304 ICDL هفت مهارت یکشنبه-سه شنبه-پنجشنبه 8 الی 11:30 130 5,750,000 اعلام تلفنی -
140/305 ICDL 1 (مفاهیم، ویندوز، Word، اینترنت) یکشنبه-سه شنبه-پنجشنبه 8 الی 11:30 70 3,150,000 اعلام تلفنی -
140/306 ICDL هفت مهارت یکشنبه-سه شنبه-پنجشنبه 18 الی 21:15 130 5,750,000 اعلام تلفنی -
140/307 ICDL 1 (مفاهیم، ویندوز، Word، اینترنت) یکشنبه-سه شنبه-پنجشنبه 18 الی 21:15 70 3,150,000 اعلام تلفنی -
دوره های مجازی ICDL
1400/01 ICDL هفت مهارت در 24 ساعت شبانه روز به صورت اینترنتی 130 4,800,000 یک هفته پس از ثبت نام -
1400/02 ICDL 1 (مفاهیم، ویندوز، Word، اینترنت) در 24 ساعت شبانه روز به صورت اینترنتی 62 2,500,000 یک هفته پس از ثبت نام -
1400/03 ICDL 2 (نرم افزارهای Excel Access PowerPoint) در 24 ساعت شبانه روز به صورت اینترنتی 72 2,700,000 یک هفته پس از ثبت نام ICDL 1
1400/04 مفاهیم در 24 ساعت شبانه روز به صورت اینترنتی 12 550,000 یک هفته پس از ثبت نام -
1400/05 ویندوز در 24 ساعت شبانه روز به صورت اینترنتی 12 550,000 یک هفته پس از ثبت نام -
1400/06 Word در 24 ساعت شبانه روز به صورت اینترنتی 26 1,100,000 یک هفته پس از ثبت نام -
1400/07 Excel در 24 ساعت شبانه روز به صورت اینترنتی 26 1,100,000 یک هفته پس از ثبت نام ICDL 1
1400/08 Access در 24 ساعت شبانه روز به صورت اینترنتی 26 1,100,000 یک هفته پس از ثبت نام ICDL 1
1400/09 PowerPoint در 24 ساعت شبانه روز به صورت اینترنتی 20 850,000 یک هفته پس از ثبت نام ICDL 1
1400/10 اینترنت در 24 ساعت شبانه روز به صورت اینترنتی 12 550,000 یک هفته پس از ثبت نام -
 
 
برنامه گروه علوم پزشکی پاییز 98، مرکز شریعتی
کد کلاس درس (دوره) طبقه بندی دوره استاد تاریخ شروع جنسیت شهریه (ریال) روزهای برگزاری
تکنیسین داروخانه
600/22 تکنیسین داروخانه آموزش تکنیسین داروخانه - اعلام تلفنی مختلط 5,800,000 شنبه (16 تا 19:30) دوشنبه (16 تا 19:30) چهارشنبه (16 تا 19:30)
600/23 تکنیسین داروخانه آموزش تکنیسین داروخانه - اعلام تلفنی مختلط 5,800,000 یکشنبه (8:30 تا 12) سه شنبه (8:30 تا 12) پنجشنبه (8:30 تا 12)
کمک های اولیه و فوریت های پزشکی
700/19 کمک های اولیه و فوریت های پزشکی کمک های اولیه و فوریت های پزشکی - اعلام تلفنی مختلط 3,850,000 یکشنبه (16:00 تا 19:30) سه شنبه (16 تا 19:30)
 
 
 
برنامه گروه علوم انسانی پاییز 98، مرکز شریعتی
کد کلاس درس (دوره) طبقه بندی دوره استاد تاریخ شروع جنسیت شهریه (ریال) روزهای برگزاری
تربیت معلم مدارس ابتدایی
200/18 تربیت معلم مدارس ابتدایی تربیت معلم مدارس ابتدایی - اعلام تلفنی مختلط 4,150,000 شنبه (16 تا 19:30) دوشنبه (16 تا 19:30) چهارشنبه (16 تا 19:30)
200/19 تربیت معلم مدارس ابتدایی تربیت معلم مدارس ابتدایی - اعلام تلفنی مختلط 4,150,000 یکشنبه (8:30 تا 12) سه شنبه (8:30 تا 12) پنجشنبه (8:30 تا 12)
 

 

 
حسابداری حرفه ای پاییز 98، مرکز شریعتی
کد کلاس درس (دوره) شهریه (ریال) روزهای برگزاری ساعت برگزاری تاریخ شروع محل برگزاری
حسابداری حرفه ای 1
301/11 حسابداری مالی 1 2,000,000 یکشنبه-سه شنبه- پنجشنبه 16 الی 19:30 98/7/14 111
301/12 حسابداری مالی 2 2,000,000 یکشنبه-سه شنبه-پنجشنبه 16الی 19:30 98/8/16 111
301/13 کاربرد کامپیوتر در حسابداری 1,500,000 یکشنبه-سه شنبه-پنجشنبه 16الی 19:30 98/9/14 کارگاه کامپیوتر
کل شهریه ترم 5,500,000
حسابداری حرفه ای 2
302/11 حسابداری صنعتی 1 2,200,000 شنبه-دوشنبه- چهارشنبه 16الی 19:30 98/7/13 111
302/12 حسابداری مالی 3 2,200,000 شنبه-دوشنبه-چهارشنبه 16 الی 19:30 98/8/18 111
302/13 حسابداری مالیاتی 1,600,000 شنبه-دوشنبه-چهارشنبه 16 الی 19:30 98/9/16 111
کل شهریه ترم 6,000,000
 

 

 
تربیت مربی کودک پاییز 98، مرکز شریعتی
کد کلاس درس (دوره) شهریه (ریال) روزهای برگزاری استاد ساعت برگزاری تاریخ شروع محل برگزاری
تربیت مربی کودک گروه صبح (کد 211/1)
211/11 بازیهای کودکان و مهارتهای حرکتی پایه 680,000 چهارشنبه آقای سالاری 8 الی 11:30 98/7/24 107
211/12 آشنایی با مفاهیم علوم 460,000 یکشنبه آقای محمدپور 8الی 10 98/7/21 107
211/13 آشنایی با مفاهیم ریاضی 460,000 یکشنبه خانم میرشاهی 10الی 12 98/7/21 107
211/14 آشنایی با کاردستی کودکان، هنر و نقاشی کودکان، روش پرورش خلاقیت کودکان 1,400,000 سه شنبه خانم رحیم زاده 15:30الی 20 98/7/23 107
کل شهریه ترم 5,500,000
تربیت مربی کودک گروه عصر (کد 221/3)
221/31 روانشناسی و حقوق کودک 910,000 دوشنبه خانم میرزایی 15 الی 17:30 98/7/22 107
221/32 مهارتهای زندگی و کمکهای اولیه 460,000 دوشنبه خانم خسروجردی 13الی 15 98/7/22 107
221/33 قصه گویی و ادبیات کودکان 230,000 شنبه خانم زنگنه 14الی 15 98/7/20 107
221/44 آشنایی با فعالیتهای نمایشی (تئاتر و سرود) 460,000 شنبه خانم زنگنه 15الی 17 98/7/20 107
221/35 مفاهیم علوم اجتماعی، دینی و قرآنی 670,000 پنجشنبه خانم قنبرپور 16الی 18:30 98/7/25 107
221/36 آشنایی با اصول برنامه پیش دبستانی 270,000 پنجشنبه خانم شریفی 14الی 15:30 98/7/25 107
کل شهریه ترم 3,000,000
 
دی ان ان evoq, دات نت نیوک ,dnn
دی ان ان