بهار 97

کد کلاس

درس (دوره)

استاد

تاریخ شروع

تاریخ پایان

جنسیت

شهريه

روزهاي برگزاري

500/01

مکالمه فشرده سطوح پيش نياز و يک

زهره جلالي يزدي

1397/01/19

1397/03/29

مختلط

2,100,000

یکشنبه (15:30 تا 17:45) سه شنبه (15:30 تا 17:45)

500/121

مکالمه فشرده سطوح 1,2

فرزانه سادات  طبسي

1397/01/19

1397/03/29

مختلط

2,800,000

یکشنبه (8 تا 11:30) سه شنبه (8 تا 11:30)

500/122

مکالمه فشرده سطوح 1,2

نرگس بقايي

1397/01/18

1397/03/30

مختلط

2,800,000

شنبه (16 تا 19:30) چهارشنبه (16 تا 19:30)

500/231

مکالمه فشرده سطوح 2,3

مرجان ابريشمي

1397/01/20

1397/03/31

مختلط

2,800,000

دوشنبه (8 تا 11:30) پنج شنبه (8 تا 11:30)

500/232

مکالمه فشرده سطوح 2,3

نفيسه محمدي

1397/01/19

1397/03/29

مختلط

2,800,000

یکشنبه (16 تا 19:30) سه شنبه (16 تا 19:30)

500/341

مکالمه فشرده سطوح 3,4

زهره جلالي يزدي

1397/01/19

1397/03/29

مختلط

2,800,000

یکشنبه (8 تا 11:30) سه شنبه (8 تا 11:30)

500/342

مکالمه فشرده سطوح 3,4

نازنين ايزدي

1397/01/19

1397/03/29

مختلط

2,800,000

یکشنبه (16 تا 19:30) سه شنبه (16 تا 19:30)

500/451

مکالمه فشرده سطوح 4,5

حسن واحديان

1397/01/20

1397/03/31

مختلط

2,800,000

دوشنبه (8 تا 11:30) پنج شنبه (8 تا 11:30)

500/452

مکالمه فشرده سطوح 4,5

سعيد عامل رياضتکش

1397/01/19

1397/03/29

مختلط

2,800,000

یکشنبه (16 تا 19:30) سه شنبه (16 تا 19:30)

500/562

مکالمه فشرده سطوح 5,6

نرگس بقايي

1397/01/19

1397/03/29

مختلط

2,800,000

یکشنبه (16 تا 19:30) سه شنبه (16 تا 19:30)

500/672

مکالمه فشرده سطوح 6,7

مرتضي درويشيان حقيقي

1397/01/20

1397/03/31

مختلط

2,800,000

دوشنبه (16 تا 19:30) پنج شنبه (16 تا 19:30)

500/9101

مکالمه فشرده سطوح 9,10

زهره جلالي يزدي

1397/01/18

1397/03/30

مختلط

2,800,000

شنبه (8 تا 11:30) چهارشنبه (8 تا 11:30)

501/1

مکالمه بزرگسالان سطح 1

سمانه صاحب جمع

1397/01/18

1397/03/30

خانم

1,400,000

شنبه (16 تا 17:30) چهارشنبه (16 تا 17:30)

501/22

مکالمه بزرگسالان سطح 1

مرجان ابريشمي

1397/01/20

1397/03/31

مختلط

1,400,000

دوشنبه (18 تا 19:30) پنج شنبه (18 تا 19:30)

501/33

مکالمه بزرگسالان سطح 1

محمد حسين شايسته خو

1397/01/18

1397/03/30

مختلط

1,400,000

شنبه (18 تا 19:30) چهارشنبه (18 تا 19:30)

502/11

مکالمه بزرگسالان سطح 2

محمد مصلح

1397/01/18

1397/03/30

مختلط

1,400,000

یکشنبه (8 تا 9:30) سه شنبه (8 تا 9:30)

502/22

مکالمه بزرگسالان سطح 2

مهسا ضيايي

1397/01/18

1397/03/30

مختلط

1,400,000

شنبه (18 تا 19:30) چهارشنبه (18 تا 19:30)

502/3

مکالمه بزرگسالان سطح 2

نسترن عبداحد

1397/01/19

1397/03/29

خانم

1,400,000

یکشنبه (16 تا 17:30) سه شنبه (16 تا 17:30)

502/44

مکالمه بزرگسالان سطح 2

سيده محيا ساغرواني

1397/01/19

1397/03/29

مختلط

1,400,000

یکشنبه (18 تا 19:30) سه شنبه (18 تا 19:30)

503/11

مکالمه بزرگسالان سطح 3

حسن واحديان

1397/01/18

1397/03/30

مختلط

1,400,000

شنبه (10 تا 11:30) چهارشنبه (10 تا 11:30)

503/22

مکالمه بزرگسالان سطح 3

سعيد عامل رياضتکش

1397/01/20

1397/03/31

مختلط

1,400,000

دوشنبه (16 تا 17:30) پنج شنبه (16 تا 17:30)

503/3

مکالمه بزرگسالان سطح 3

شقايق ملارضايي

1397/01/18

1397/03/30

خانم

1,400,000

شنبه (16:30 تا 18) چهارشنبه (16:30 تا 18)

503/44

مکالمه بزرگسالان سطح 3

مرتضي درويشيان حقيقي

1397/01/19

1397/03/29

مختلط

1,400,000

یکشنبه (18 تا 19:30) سه شنبه (18 تا 19:30)

504/22

مکالمه بزرگسالان سطح 4

فرزانه سادات  طبسي

1397/01/18

1397/03/30

مختلط

1,400,000

شنبه (16 تا 17:30) چهارشنبه (16 تا 17:30)

504/33

مکالمه بزرگسالان سطح 4

وحيد عدالتي

1397/01/19

1397/03/29

مختلط

1,400,000

یکشنبه (16 تا 17:30) سه شنبه (16 تا 17:30)

504/44

مکالمه بزرگسالان سطح 4

سيده مريم حامدي

1397/01/19

1397/03/29

مختلط

1,400,000

یکشنبه (18 تا 19:30) سه شنبه (18 تا 19:30)

504/55

مکالمه بزرگسالان سطح 4

فرزانه سادات  طبسي

1397/01/20

1397/03/31

مختلط

1,400,000

دوشنبه (18 تا 19:30) پنج شنبه (18 تا 19:30)

505/11

مکالمه بزرگسالان سطح 5

محمد مصلح

1397/01/19

1397/03/29

مختلط

1,400,000

یکشنبه (10 تا 11:30) سه شنبه (10 تا 11:30)

505/22

مکالمه بزرگسالان سطح 5

سميرا علمي راد

1397/01/19

1397/03/29

مختلط

1,400,000

یکشنبه (16 تا 17:30) سه شنبه (16 تا 17:30)

505/3

مکالمه بزرگسالان سطح 5

مرجان ابريشمي

1397/01/20

1397/03/31

خانم

1,400,000

دوشنبه (16 تا 17:30) پنج شنبه (16 تا 17:30)

505/33

مکالمه بزرگسالان سطح 5

سمانه صاحب جمع

1397/01/18

1397/03/30

مختلط

1,400,000

شنبه (18 تا 19:30) چهارشنبه (18 تا 19:30)

506/11

مکالمه بزرگسالان سطح 6

حسن واحديان

1397/01/19

1397/03/29

مختلط

1,400,000

یکشنبه (10 تا 11:30) سه شنبه (10 تا 11:30)

506/22

مکالمه بزرگسالان سطح 6

صبا دوائي

1397/01/18

1397/03/30

مختلط

1,400,000

شنبه (16 تا 17:30) چهارشنبه (16 تا 17:30)

506/3

مکالمه بزرگسالان سطح 6

زهرا حبيبي

1397/01/19

1397/03/29

خانم

1,400,000

یکشنبه (16 تا 17:30) سه شنبه (16 تا 17:30)

506/33

مکالمه بزرگسالان سطح 6

فرزانه سادات  طبسي

1397/01/18

1397/03/30

مختلط

1,400,000

شنبه (18 تا 19:30) چهارشنبه (18 تا 19:30)

506/44

مکالمه بزرگسالان سطح 6

سعيد عامل رياضتکش

1397/01/20

1397/03/31

مختلط

1,400,000

دوشنبه (18 تا 19:30) پنج شنبه (18 تا 19:30)

507/1

مکالمه بزرگسالان سطح 7

زهرا حبيبي

1397/01/19

1397/03/29

خانم

1,400,000

یکشنبه (18 تا 19:30) سه شنبه (18 تا 19:30)

507/11

مکالمه بزرگسالان سطح 7

سعيد عامل رياضتکش

1397/01/18

1397/03/30

مختلط

1,400,000

شنبه (16 تا 17:30) چهارشنبه (16 تا 17:30)

508/11

مکالمه بزرگسالان سطح 8

سيده مريم حامدي

1397/01/18

1397/03/30

مختلط

1,400,000

شنبه (14:30 تا 16) چهارشنبه (14:30 تا 16)

508/22

مکالمه بزرگسالان سطح 8

مسعود مهديزاده نيا

1397/01/19

1397/03/29

مختلط

1,400,000

یکشنبه (16 تا 17:30) سه شنبه (16 تا 17:30)

508/33

مکالمه بزرگسالان سطح 8

بيژن باطني

1397/01/19

1397/03/29

مختلط

1,400,000

یکشنبه (18 تا 19:30) پنج شنبه (18 تا 19:30)

509/11

مکالمه بزرگسالان سطح 9

حسن واحديان

1397/01/19

1397/03/29

مختلط

1,400,000

یکشنبه (8 تا 9:30) سه شنبه (8 تا 9:30)

509/22

مکالمه بزرگسالان سطح 9

مصطفي موحديان

1397/01/18

1397/03/30

مختلط

1,400,000

شنبه (16 تا 17:30) چهارشنبه (16 تا 17:30)

509/33

مکالمه بزرگسالان سطح 9

نسترن عبداحد

1397/01/19

1397/03/29

مختلط

1,400,000

یکشنبه (18 تا 19:30) سه شنبه (18 تا 19:30)

510/11

مکالمه بزرگسالان سطح 10

آسيه عباس زاده

1397/01/18

1397/03/30

مختلط

1,400,000

شنبه (16 تا 17:30) چهارشنبه (16 تا 17:30)

510/22

مکالمه بزرگسالان سطح 10

مسعود مهديزاده نيا

1397/01/19

1397/03/29

مختلط

1,400,000

یکشنبه (18 تا 19:30) سه شنبه (18 تا 19:30)

511/11

مکالمه بزرگسالان سطح 11

بيژن باطني

1397/01/19

1397/03/29

مختلط

1,500,000

یکشنبه (16 تا 17:30) پنج شنبه (16 تا 17:30)

511/22

مکالمه بزرگسالان سطح 11

اميد حداديان شاد

1397/01/18

1397/03/30

مختلط

1,500,000

شنبه (18 تا 19:30) چهارشنبه (18 تا 19:30)

512/11

مکالمه بزرگسالان سطح 12

سيده مريم حامدي

1397/01/19

1397/03/30

مختلط

1,500,000

یکشنبه (15 تا 16:30) سه شنبه (15 تا 16:30)

512/22

مکالمه بزرگسالان سطح 12

شقايق ملارضايي

1397/01/18

1397/03/30

مختلط

1,500,000

شنبه (18 تا 19:30) چهارشنبه (18 تا 19:30)

513/11

مکالمه بزرگسالان سطح 13

حسن واحديان

1397/01/18

1397/03/30

مختلط

1,500,000

شنبه (8 تا 9:30) چهارشنبه (8 تا 9:30)

513/22

مکالمه بزرگسالان سطح 13

صبا دوائي

1397/01/18

1397/03/30

مختلط

1,500,000

شنبه (18 تا 19:30) چهارشنبه (18 تا 19:30)

514/11

مکالمه بزرگسالان سطح 14

مهسا ضيايي

1397/01/18

1397/03/30

مختلط

1,500,000

شنبه (16 تا 17:30) چهارشنبه (16 تا 17:30)

514/22

مکالمه بزرگسالان سطح 14

سميرا علمي راد

1397/01/19

1397/03/29

مختلط

1,500,000

یکشنبه (18 تا 19:30) سه شنبه (18 تا 19:30)

515/11

مکالمه بزرگسالان سطح 15

مصطفي موحديان

1397/01/18

1397/03/30

مختلط

1,500,000

شنبه (18 تا 19:30) چهارشنبه (18 تا 19:30)

1/566

ECLC

آقای احمد روحبخش

1397/01/20

1397/06/26

مختلط

9,500,000

دوشنبه (18 تا 19:30) پنج شنبه (18 تا 19:30)

520/1

مکالمه موضوعي Panel

صبا دوائي

1397/01/19

1397/03/29

مختلط

1,950,000

یکشنبه (18 تا 19:30) سه شنبه (18 تا 19:30)

520/2

مکالمه موضوعي Panel

محمد علي سيني چي

1397/01/19

1397/03/29

مختلط

1,950,000

یکشنبه (14 تا 15:30) سه شنبه (14 تا 15:30)

530/1

CAE

وحيد عدالتي

1397/01/19

1397/03/29

مختلط

1,950,000

یکشنبه (18 تا 19:30) سه شنبه (18 تا 19:30)

530/2

CAE

سيده مريم حامدي

1397/01/18

1397/03/30

مختلط

1,950,000

شنبه (16:45 تا 18:15) چهارشنبه (16:45 تا 18:15)

540/610

aExtr Speaking (سطوح 6 تا 10)

مرتضي درويشيان حقيقي

1397/01/19

1397/03/29

مختلط

840,000

یکشنبه (16 تا 17:30)

540/1115

Extra Speaking  (سطوح 11 تا 15)

مرتضي درويشيان حقيقي

1397/01/21

1397/03/29

مختلط

840,000

سه شنبه (16 تا 17:30)

550/1

1FCE

سيده مريم حامدي

1397/01/18

1397/03/30

مختلط

1,950,000

شنبه (18:30 تا 20) چهارشنبه (18:30 تا 20)

550/2

2FCE

دکتر طباطبائيان

1397/01/18

1397/03/30

مختلط

1,950,000

شنبه (18 تا 19:30) چهارشنبه (18 تا 19:30)

550/3

3FCE

صبا دوائي

1397/01/18

1397/03/30

مختلط

1,950,000

یکشنبه (16 تا 17:30) سه شنبه (16 تا 17:30)

550/4

4FCE

سيده مريم حامدي

1397/01/19

1397/03/29

مختلط

1,950,000

یکشنبه (16:45 تا 18:15) سه شنبه (16:45 تا 18:15)

560/12

IELTS

محمد علي سيني چي

1397/01/20

1397/03/31

مختلط

9,800,000

دوشنبه (16 تا 19:30) پنج شنبه (16 تا 19:30)

561/1

Pre-IELTS

مصطفي موحديان

1397/01/20

1397/03/31

مختلط

3,900,000

دوشنبه (16 تا 19:30) پنج شنبه (16 تا 19:30)

565/1

MSRT

مصطفي موحديان

1397/01/19

1397/03/29

مختلط

5,000,000

یکشنبه (15 تا 18:30) سه شنبه (15 تا 18:30)

 
 

کد دوره

نام درس

روزهای تشکیل

زمان تشکیل

طول دوره

(ساعت)

شهریه

(ریال)

زمان شروع

پیشنیاز

طراحی و گرافیک

11/133

فتوشاپ مقدماتی

دوشنبه – پنجشنبه

14:45 الی 18

30

1.250.000

اعلام تلفنی

-

1/133

فتوشاپ مقدماتی و پیشرفته

دوشنبه – پنجشنبه

14:45 الی 18

75

3.100.000

اعلام تلفنی

-

11/109

اتوکد مقدماتی

یکشنبه

چهارشنبه

16:30 الی 20

14:45 الی 18

30

1.500.000

اعلام تلفنی

-

1/109

اتوکد مقدماتی و پیشرفته

یکشنبه

چهارشنبه

16:30 الی 20

14:45 الی 18

70

3.500.000

اعلام تلفنی

-

11/110

3dmax مقدماتی

شنبه

سه شنبه

14:45 الی 18

16:30 الی 20

40

2.450.000

اعلام تلفنی

فتوشاپ مقدماتی یا اتوکد مقدماتی

1/110

3dmax مقدماتی و پیشرفته

شنبه

سه شنبه

14:45 الی 18

16:30 الی 20

80

4.800.000

اعلام تلفنی

فتوشاپ مقدماتی یا اتوکد مقدماتی

برنامه نویسی

21/144

طراحی صفحات وب مقدماتی

یکشنبه

سه شنبه

14:30 الی 16

14:30 الی 18

66

2.700.000

اعلام تلفنی

-

31/144

طراحی صفحات وب پیشرفته

یکشنبه

سه شنبه

14:30 الی 16

14:30 الی 18

40

2.300.000

اعلام تلفنی

طراحی صفحات وب مقدماتی و C++

1/106

C++

چهارشنبه

16:30 الی 20

30

1.300.000

اعلام تلفنی

-

3/104

C#

شنبه – چهارشنبه

15 الی 16:30

40

2.300.000

اعلام تلفنی

C++

1/149

PHP

پنجشنبه

18 الی 21

30

2.100.000

اعلام تلفنی

آشنایی با یک زبان برنامه نویسی

1/108

ASP.net

پنجشنبه

18 الی 21

50

2.900.000

اعلام تلفنی

C++  یا  C#

1/111

SQL Server

شنبه

16:30 الی 20

50

3.000.000

اعلام تلفنی

-

2/108

Java

جمعه

9 الی 12:30

30

1.750.000

اعلام تلفنی

آشنایی با یک زبان برنامه نویسی

1/103

Android (1)

شنبه

16:30 الی 20

40

2.300.000

اعلام تلفنی

ثبت نام پس از مصاحبه به صورت حضوری

سخت افزار و شبکه

21/136

نصب و مدیریت شبکه

سه شنبه

18 الی 21:15

60

4.250.000

اعلام تلفنی

مصاحبه

دوره های عمومی

1/119

ویندوز پیشرفته

شنبه چهارشنبه

9 الی 12:30

30

1.250.000

اعلام تلفنی

ویندوز مقدماتی

281/140

 ICDL هفت مهارت

یکشنبهسه شنبه-پنجشنبه

8 الی 11:30

130

4.100.000

اعلام تلفنی

-

282/140

ICDL1(مفاهیم، ویندوز، Word، اینترنت)

یکشنبهسه شنبه-پنجشنبه

8 الی 11:30

70

2.200.000

اعلام تلفنی

-

283/140

 ICDL هفت مهارت

شنبهدوشنبه-چهارشنبه

18 الی 21:15

130

4.100.000

اعلام تلفنی

-

284/140

ICDL1(مفاهیم، ویندوز، Word، اینترنت)

شنبهدوشنبه-چهارشنبه

18 الی 21:15

70

2.200.000

اعلام تلفنی

-

دوره های مجازی ICDL

01/1400

 ICDL هفت مهارت

در 24 ساعت شبانه روز به صورت اینترنتی

130

3.450.000

یک هفته پس از ثبت نام

-

02/1400

ICDL1(مفاهیم، ویندوز، Word، اینترنت)

در 24 ساعت شبانه روز به صورت اینترنتی

70

1.850.000

یک هفته پس از ثبت نام

-

03/1400

ICDL2 (Excel، Access، Power Point)

در 24 ساعت شبانه روز به صورت اینترنتی

72

1.900.000

یک هفته پس از ثبت نام

ICDL1

04/1400

مفاهیم

در 24 ساعت شبانه روز به صورت اینترنتی

12

330.000

یک هفته پس از ثبت نام

-

05/1400

ویندوز

در 24 ساعت شبانه روز به صورت اینترنتی

12

210.000

یک هفته پس از ثبت نام

-

06/1400

Word

در 24 ساعت شبانه روز به صورت اینترنتی

26

690.000

یک هفته پس از ثبت نام

-

07/1400

Excel

در 24 ساعت شبانه روز به صورت اینترنتی

26

690.000

یک هفته پس از ثبت نام

ICDL1

08/1400

Access

در 24 ساعت شبانه روز به صورت اینترنتی

26

690.000

یک هفته پس از ثبت نام

ICDL1

09/1400

Power Point

در 24 ساعت شبانه روز به صورت اینترنتی

20

530.000

یک هفته پس از ثبت نام

ICDL1

10/1400

اینترنت

در 24 ساعت شبانه روز به صورت اینترنتی

12

330.000

یک هفته پس از ثبت نام

-

 

کد کلاس

درس (دوره)

استاد

تاریخ شروع

تاریخ پایان

جنسیت

شهريه

روزهاي برگزاري

تکنسین داروخانه

600/16

تکنسین داروخانه

-

اعلام تلفنی

-

مختلط

4.500.000

شنبه(16 الی 19:30) دوشنبه (16 الی 19:30) چهارشنبه (16 الی 19:30)

کمکهای اولیه و فوریتهای پزشکی

700/14

کمکهای اولیه و فوریتهای پزشکی

آقای حسنی

اعلام تلفنی

-

مختلط

2.900.000

یکشنبه(16 الی 19:30) سه شنبه (16 الی 19:30)

 

کد دوره

نام درس

روزهای تشکیل

زمان تشکیل

طول دوره

(ساعت)

شهریه

(ریال)

زمان شروع

پیشنیاز

1/105

مدیریت پروژه

پنجشنبه

16:30 الی 20

30

1.800.000

اعلام تلفنی

-

1/1455

Solidworks

پنجشنبه

16:30 الی 20

50

2.400.000

اعلام تلفنی

رشته های مرتبط

1/157

Matlab مقدماتی

یکشنبه

16:30 الی 20

30

1.900.000

اعلام تلفنی

-

21/147

GIS(1)

دوشنبه

16:30 الی 20

30

2.250.000

اعلام تلفنی

-

22/147

GIS(2)

دوشنبه - پنجشنبه

15 الی 16:30

30

2.800.000

اعلام تلفنی

GIS(1)

1/161

SPSS

جمعه

9 الی 12:30

37

2.150.000

اعلام تلفنی

-

 

کد کلاس

درس (دوره)

استاد

تاریخ شروع

تاریخ پایان

جنسیت

شهريه

روزهاي برگزاري

تربیت مربی مهد کودک

211/1

تربیت مربی مهد کودک ترم 1

-

97/01/26

97/03/17

خانم

1.950.000

یکشنبه(8 الی 12)چهارشنبه (8 الی 12) پنجشنبه (8 الی 11:30)

221/1

تربیت مربی مهد کودک ترم 2

-

97/01/27

97/03/17

خانم

1.950.000

شنبه (14 الی 17)دوشنبه (13 الی 17:30) پنجشنبه (14 الی 18:30)

حسابداری حرفه ای

301/1

حسابداری حرفه ای 1

خانم صارمی نیا

97/01/19

97/03/31

مختلط

3.950.000

یکشنبه(16 الی 19:30) سه شنبه (16 الی 19:30) پنج شنبه (16 الی 19:30)

302/1

حسابداری حرفه ای 2

آقای صارمی نیا

97/01/18

97/04/04

مختلط

4.350.000

شنبه(16 الی 19:30) دوشنبه (16 الی 19:30) چهارشنبه (16 الی 19:30)

تربیت معلم مدارس ابتدائی

200/15

تربیت معلم مدارس ابتدائی

-

اعلام تلفنی

-

مختلط

2.900.000

شنبه(16 الی 19:30) دوشنبه (16 الی 19:30) چهارشنبه (16 الی 19:30)

 
دی ان ان evoq, دات نت نیوک ,dnn
دی ان ان