تقویم آموزشی مرکز شریعتی

 
تقویم آموزشی کلاس‌های فوق فشرده پاییز 98
روز شروع ترم
اول
میان ترم
اول
پایان ترم
اول
شروع ترم
دوم
میان ترم
دوم
پایان ترم
دوم
شروع ترم
سوم
میان ترم
سوم
پایان ترم
سوم
شنبه دوشنبه
چهارشنبه
چهارشنبه
98/7/10
شنبه
98/7/20
شنبه
98/8/4
دوشنبه
98/8/6
شنبه
98/8/18
چهارشنبه
98/8/29
شنبه
98/9/2
دوشنبه
98/9/11
شنبه
98/9/23
یکشنبه سه‌شنبه
پنج‌شنبه
سه‌شنبه
98/7/9
پنج‌شنبه
98/7/18
سه‌شنبه
98/7/30
پنج‌شنبه
98/8/2
پنج‌شنبه
98/8/16
سه‌شنبه
98/8/28
پنج‌شنبه
98/8/30
یکشنبه
98/9/10
پنج‌شنبه
98/9/21
 

 

 
تقویم آموزشی کلاس‌های فشرده پاییز 98
روز شروع ترم
اول
میان ترم
اول
پایان ترم
اول
شروع ترم
دوم
میان ترم
دوم
پایان ترم
دوم
شنبه
چهارشنبه
چهارشنبه
98/7/10
چهارشنبه
98/7/24
شنبه
98/8/18
چهارشنبه
98/8/22
چهارشنبه
98/9/6
شنبه
98/9/23
یکشنبه
سه‌شنبه
سه‌شنبه
98/7/9
سه‌شنبه
98/7/23
یکشنبه
98/8/19
سه‌شنبه
98/8/21
سه‌شنبه
98/9/5
یک‌شنبه
98/9/24
دوشنبه
پنج‌شنبه
پنج‌شنبه
98/7/11
پنج‌شنبه
98/7/25
پنج‌شنبه
98/8/16
دوشنبه
98/8/20
دوشنبه
98/9/4
پنج‌شنبه
98/9/21
 

 

 
تقویم آموزشی کلاس‌های عادی پاییز 98
روز شروع ترم میان ترم پایان ترم
شنبه
چهارشنبه
چهارشنبه
98/7/10
شنبه
98/8/18
شنبه
98/9/23
یکشنبه
سه‌شنبه
سه‌شنبه
98/7/9
یکشنبه
98/8/19
یکشنبه
98/9/24
دوشنبه
پنج‌شنبه
پنج‌شنبه
98/7/11
پنج‌شنبه
98/8/16
پنج‌شنبه
98/9/21
 
دی ان ان evoq, دات نت نیوک ,dnn
دی ان ان