پائیز 97

 

 

فهرست کلاسهاي ترم

 

 

 

1397/06/22

تاريخ:

 

 

 

 

12:35

ساعت:

 

 

 

 

 

سامانه آموزشهاي تخصصي جهاد دانشگاهي خراسان رضوي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

پاييز 1397

ترم:

 

 

روزهاي برگزاري

شهريه

محل برگزاري

جنسيت

تاريخ خاتمه

تاريخ شروع

استاد

طبقه بندي دوره

درس (دوره)

کد کلاس

رديف

 

شنبه (15 تا 16:30) چهارشنبه (15 تا 16:30)

1,550,000

 

خانم

1397/09/24

1397/07/11

طليعه صادقي

Children

مکالمه کودکان - C1

101/1

1

 

شنبه (16:45 تا 18:15) چهارشنبه (16:45 تا 18:15)

1,550,000

 

خانم

1397/09/24

1397/07/11

ياسمن حسيني معصوم

Children

مکالمه کودکان - C1

101/11

2

 

دوشنبه (18:30 تا 20) پنج شنبه (18:30 تا 20)

1,550,000

 

آقا

1397/09/26

1397/07/12

فاطمه گودرزي

Children

مکالمه کودکان - C1

101/2

3

 

دوشنبه (15 تا 16:30) پنج شنبه (15 تا 16:30)

1,550,000

 

خانم

1397/09/26

1397/07/12

مطهره امامي

Children

مکالمه کودکان - C1

101/7

4

 

شنبه (16:45 تا 18:15) چهارشنبه (16:45 تا 18:15)

1,550,000

 

خانم

1397/09/24

1397/07/11

 

Children

مکالمه کودکان - C1

101/5

5

 

شنبه (15 تا 16:30) چهارشنبه (15 تا 16:30)

1,550,000

 

خانم

1397/09/24

1397/07/11

مطهره امامي

Children

مکالمه کودکان - C1

101/3

6

 

یکشنبه (15 تا 16:30) سه شنبه (15 تا 16:30)

1,550,000

 

آقا

1397/09/25

1397/07/08

فائزه نقوي نيا

Children

مکالمه کودکان - C1

101/6

7

 

شنبه (8:30 تا 10) چهارشنبه (8:30 تا 10)

1,550,000

 

خانم

1397/09/24

1397/07/11

مطهره امامي

Children

مکالمه کودکان - C1

101/3

8

 

یکشنبه (16:45 تا 18:15) سه شنبه (16:45 تا 18:15)

1,550,000

 

آقا

1397/09/25

1397/07/08

ريحانه حسيني

Children

مکالمه کودکان - C1

101/10

9

 

یکشنبه (16:45 تا 18:15) سه شنبه (16:45 تا 18:15)

1,150,000

 

آقا

1397/09/25

1397/07/08

موناميبدي

Children

مکالمه کودکان - C1

101/8

10

 

دوشنبه (16:45 تا 18:15) پنج شنبه (16:45 تا 18:15)

1,550,000

 

خانم

1397/09/26

1397/07/12

فاطمه اصفهاني زاده

Children

مکالمه کودکان - C1

101/9

11

 

یکشنبه (18:30 تا 20) سه شنبه (18:30 تا 20)

1,550,000

 

آقا

1397/09/25

1397/07/08

موناميبدي

Children

مکالمه کودکان - C1

101/4

12

 

 

 

 

صفحه 1 از 15

 

 

 

فهرست کلاسهاي ترم

 

 

 

1397/06/22

تاريخ:

 

 

 

 

12:35

ساعت:

 

 

 

 

 

سامانه آموزشهاي تخصصي جهاد دانشگاهي خراسان رضوي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

یکشنبه (16:45 تا 18:15) سه شنبه (16:45 تا 18:15)

1,550,000

 

آقا

1397/09/25

1397/07/08

هانيه صفريان

Children

مکالمه کودکان - C10

110/2

13

 

شنبه (16:45 تا 18:15) چهارشنبه (16:45 تا 18:15)

1,550,000

 

خانم

1397/09/24

1397/07/11

سيمامحموديان

Children

مکالمه کودکان - C10

110/1

14

 

دوشنبه (16:45 تا 18:15) پنج شنبه (16:45 تا 18:15)

1,550,000

 

خانم

1397/09/26

1397/07/12

هدا جبروتي

Children

مکالمه کودکان - C11

111/1

15

 

یکشنبه (18:30 تا 20) سه شنبه (18:30 تا 20)

1,550,000

 

آقا

1397/09/25

1397/07/08

مهسا اميني

Children

مکالمه کودکان - C11

111/2

16

 

یکشنبه (18:30 تا 20) سه شنبه (18:30 تا 20)

1,550,000

 

آقا

1397/09/25

1397/07/08

شهرزاد ذره پرور مقدم

Children

مکالمه کودکان - C12

112/2

17

 

شنبه (18:30 تا 20) چهارشنبه (18:30 تا 20)

1,550,000

 

خانم

1397/09/24

1397/07/11

سيمامحموديان

Children

مکالمه کودکان - C12

112/1

18

 

شنبه (18:30 تا 20) چهارشنبه (18:30 تا 20)

1,550,000

 

خانم

1397/09/24

1397/07/11

مريم توکلي

Children

مکالمه کودکان - C13

113/1

19

 

یکشنبه (18:30 تا 20) سه شنبه (18:30 تا 20)

1,550,000

 

آقا

1397/09/25

1397/07/08

هانيه رضائي فر

Children

مکالمه کودکان - C13

113/2

20

 

شنبه (15 تا 16:30) چهارشنبه (15 تا 16:30)

1,550,000

 

خانم

1397/09/24

1397/07/11

الهه مهدوي شکيب

Children

مکالمه کودکان - C13

113/3

21

 

دوشنبه (18:30 تا 20) پنج شنبه (18:30 تا 20)

1,550,000

 

آقا

1397/09/26

1397/07/12

فاطمه کريم نژاد

Children

مکالمه کودکان - C2

102/2

22

 

دوشنبه (16:45 تا 18:15) پنج شنبه (16:45 تا 18:15)

1,550,000

 

خانم

1397/09/26

1397/07/12

فاطمه سروقدي

Children

مکالمه کودکان - C2

102/1

23

 

دوشنبه (18:30 تا 20) پنج شنبه (18:30 تا 20)

1,550,000

 

آقا

1397/09/26

1397/07/12

هانيه صفريان

Children

مکالمه کودکان - C3

103/2

24

 

دوشنبه (15 تا 16:30) پنج شنبه (15 تا 16:30)

1,550,000

 

خانم

1397/09/26

1397/07/12

مهسابلوريان حقيقي . .

Children

مکالمه کودکان - C3

103/1

25

 

شنبه (18:30 تا 20) چهارشنبه (18:30 تا 20)

1,550,000

 

خانم

1397/09/24

1397/07/11

فاطمه کريم نژاد

Children

مکالمه کودکان - C3

103/3

26

 

دوشنبه (16:45 تا 18:15) پنج شنبه (16:45 تا 18:15)

1,550,000

 

خانم

1397/09/26

1397/07/12

سعيده عمارتي

Children

مکالمه کودکان - C4

104/1

27

 

 

 

 

صفحه 2 از 15

 

 

 

فهرست کلاسهاي ترم

 

 

 

1397/06/22

تاريخ:

 

 

 

 

12:35

ساعت:

 

 

 

 

 

سامانه آموزشهاي تخصصي جهاد دانشگاهي خراسان رضوي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

یکشنبه (18:30 تا 20) سه شنبه (18:30 تا 20)

1,550,000

 

آقا

1397/09/25

1397/07/08

مهسابلوريان حقيقي . .

Children

مکالمه کودکان - C4

104/2

28

 

یکشنبه (15 تا 16:30) سه شنبه (15 تا 16:30)

1,550,000

 

آقا

1397/09/25

1397/07/08

فاطمه سروقدي

Children

مکالمه کودکان - C5

105/6

29

 

یکشنبه (8:30 تا 10) سه شنبه (8:30 تا 10)

1,550,000

 

آقا

1397/09/25

1397/07/08

فاطمه سروقدي

Children

مکالمه کودکان - C5

105/6

30

 

شنبه (18:30 تا 20) چهارشنبه (18:30 تا 20)

1,550,000

 

خانم

1397/09/24

1397/07/11

سيما فلفلاني

Children

مکالمه کودکان - C5

105/1

31

 

دوشنبه (18:30 تا 20) پنج شنبه (18:30 تا 20)

1,550,000

 

آقا

1397/09/26

1397/07/12

ريحانه حسيني

Children

مکالمه کودکان - C5

105/4

32

 

دوشنبه (16:45 تا 18:15) پنج شنبه (16:45 تا 18:15)

1,550,000

 

خانم

1397/09/26

1397/07/12

مهسامحبي

Children

مکالمه کودکان - C5

105/3

33

 

شنبه (16:45 تا 18:15) چهارشنبه (16:45 تا 18:15)

1,550,000

 

خانم

1397/09/24

1397/07/11

مهسامحبي

Children

مکالمه کودکان - C5

105/5

34

 

دوشنبه (15 تا 16:30) پنج شنبه (15 تا 16:30)

1,550,000

 

خانم

1397/09/26

1397/07/12

سيمامحموديان

Children

مکالمه کودکان - C5

105/7

35

 

یکشنبه (18:30 تا 20) سه شنبه (18:30 تا 20)

1,550,000

 

آقا

1397/09/25

1397/07/08

فتانه امير پور

Children

مکالمه کودکان - C6

106/2

36

 

شنبه (15 تا 16:30) چهارشنبه (15 تا 16:30)

1,550,000

 

خانم

1397/09/24

1397/07/11

مريم توکلي

Children

مکالمه کودکان - C6

106/1

37

 

دوشنبه (16:45 تا 18:15) پنج شنبه (16:45 تا 18:15)

1,550,000

 

خانم

1397/09/26

1397/07/12

هانيه صفريان

Children

مکالمه کودکان - C7

107/1

38

 

یکشنبه (18:30 تا 20) سه شنبه (18:30 تا 20)

1,550,000

 

آقا

1397/09/25

1397/07/08

ياسمن حسيني معصوم

Children

مکالمه کودکان - C7

107/2

39

 

یکشنبه (18:30 تا 20) سه شنبه (18:30 تا 20)

1,550,000

 

آقا

1397/09/25

1397/07/08

ريحانه حسيني

Children

مکالمه کودکان - C8

108/2

40

 

یکشنبه (18:30 تا 20) سه شنبه (18:30 تا 20)

1,550,000

 

آقا

1397/09/25

1397/07/08

الهه مهدوي شکيب

Children

مکالمه کودکان - C9

109/2

41

 

شنبه (18:30 تا 20) چهارشنبه (18:30 تا 20)

1,550,000

 

خانم

1397/09/24

1397/07/11

طليعه صادقي

Children

مکالمه کودکان - C9

109/1

42

 

 

 

 

صفحه 3 از 15

 

 

 

فهرست کلاسهاي ترم

 

 

 

1397/06/22

تاريخ:

 

 

 

 

12:35

ساعت:

 

 

 

 

 

سامانه آموزشهاي تخصصي جهاد دانشگاهي خراسان رضوي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

یکشنبه (16:45 تا 18:15) سه شنبه (16:45 تا 18:15)

1,550,000

 

آقا

1397/09/25

1397/07/08

هانيه رضائي فر

Children

مکالمه کودکان - C9

109/4

43

 

دوشنبه (15 تا 16:30) پنج شنبه (15 تا 16:30)

1,550,000

 

خانم

1397/09/26

1397/07/12

فاطمه گودرزي

Children

مکالمه کودکان - CO

100/1

44

 

دوشنبه (18:30 تا 20) پنج شنبه (18:30 تا 20)

1,550,000

 

آقا

1397/09/26

1397/07/12

فاطمه اصفهاني زاده

Children

مکالمه کودکان - CO

100/2

45

 

شنبه (16:45 تا 18:15) چهارشنبه (16:45 تا 18:15)

1,350,000

 

خانم

1397/09/24

1397/07/11

مطهره امامي

Starter

مکالمه نوجوانان - S1

500/215

46

 

یکشنبه (16:45 تا 18:15) سه شنبه (16:45 تا 18:15)

1,350,000

 

آقا

1397/09/25

1397/07/08

فائزه نقوي نيا

Starter

مکالمه نوجوانان - S1

500/212

47

 

دوشنبه (18:30 تا 20) پنج شنبه (18:30 تا 20)

1,350,000

 

آقا

1397/09/26

1397/07/12

فتانه امير پور

Starter

مکالمه نوجوانان - S1

500/214

48

 

یکشنبه (15 تا 16:30) سه شنبه (15 تا 16:30)

1,350,000

 

آقا

1397/09/25

1397/07/08

نيره مادرشاهيان

Starter

مکالمه نوجوانان - S1

500/210

49

 

دوشنبه (15 تا 16:30) پنج شنبه (15 تا 16:30)

1,350,000

 

خانم

1397/09/26

1397/07/12

هانيه صفريان

Starter

مکالمه نوجوانان - S1

500/211

50

 

شنبه (18:30 تا 20) چهارشنبه (18:30 تا 20)

1,350,000

 

خانم

1397/09/24

1397/07/11

مهسامحبي

Starter

مکالمه نوجوانان - S1

500/213

51

 

دوشنبه (16:45 تا 18:15) پنج شنبه (16:45 تا 18:15)

1,350,000

 

خانم

1397/09/26

1397/07/12

مهسابلوريان حقيقي . .

Starter

مکالمه نوجوانان - S2

500/223

52

 

دوشنبه (15 تا 16:30) پنج شنبه (15 تا 16:30)

1,350,000

 

خانم

1397/09/26

1397/07/12

فائزه نقوي نيا

Starter

مکالمه نوجوانان - S2

500/221

53

 

یکشنبه (8:30 تا 10) سه شنبه (8:30 تا 10)

1,350,000

 

آقا

1397/09/25

1397/07/08

ياسمن حسيني معصوم

Starter

مکالمه نوجوانان - S2

500/220

54

 

شنبه (15 تا 16:30) چهارشنبه (15 تا 16:30)

1,350,000

 

خانم

1397/09/24

1397/07/11

نيره مادرشاهيان

Starter

مکالمه نوجوانان - S2

500/229

55

 

یکشنبه (15 تا 16:30) سه شنبه (15 تا 16:30)

1,350,000

 

آقا

1397/09/25

1397/07/08

ياسمن حسيني معصوم

Starter

مکالمه نوجوانان - S2

500/220

56

 

شنبه (18:30 تا 20) چهارشنبه (18:30 تا 20)

1,350,000

 

خانم

1397/09/24

1397/07/11

ياسمن حسيني معصوم

Starter

مکالمه نوجوانان - S2

500/227

57

 

 

 

 

صفحه 4 از 15

 

 

 

فهرست کلاسهاي ترم

 

 

 

1397/06/22

تاريخ:

 

 

 

 

12:35

ساعت:

 

 

 

 

 

سامانه آموزشهاي تخصصي جهاد دانشگاهي خراسان رضوي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دوشنبه (18:30 تا 20) پنج شنبه (18:30 تا 20)

1,350,000

 

آقا

1397/09/26

1397/07/12

هدا جبروتي

Starter

مکالمه نوجوانان - S2

500/222

58

 

شنبه (16:45 تا 18:15) چهارشنبه (16:45 تا 18:15)

1,350,000

 

خانم

1397/09/24

1397/07/11

طليعه صادقي

Starter

مکالمه نوجوانان - S2

500/225

59

 

یکشنبه (16:45 تا 18:15) سه شنبه (16:45 تا 18:15)

1,350,000

 

آقا

1397/09/25

1397/07/08

پرستو خاني

Starter

مکالمه نوجوانان - S2

500/224

60

 

یکشنبه (16:45 تا 18:15) سه شنبه (16:45 تا 18:15)

1,350,000

 

آقا

1397/09/25

1397/07/08

مهسابلوريان حقيقي . .

Starter

مکالمه نوجوانان - S3

500/232

61

 

یکشنبه (15 تا 16:30) سه شنبه (15 تا 16:30)

1,350,000

 

آقا

1397/09/25

1397/07/08

طليعه صادقي

Starter

مکالمه نوجوانان - S3

500/230

62

 

دوشنبه (15 تا 16:30) پنج شنبه (15 تا 16:30)

1,350,000

 

خانم

1397/09/26

1397/07/12

هانيه رضائي فر

Starter

مکالمه نوجوانان - S3

500/231

63

 

شنبه (15 تا 16:30) چهارشنبه (15 تا 16:30)

1,350,000

 

خانم

1397/09/24

1397/07/11

سيما فلفلاني

Starter

مکالمه نوجوانان - S3

500/235

64

 

یکشنبه (16:45 تا 18:15) سه شنبه (16:45 تا 18:15)

1,350,000

 

آقا

1397/09/25

1397/07/08

ياسمن حسيني معصوم

Starter

مکالمه نوجوانان - S3

500/238

65

 

شنبه (8:30 تا 10) چهارشنبه (8:30 تا 10)

1,350,000

 

خانم

1397/09/24

1397/07/11

سعيده عمارتي

Starter

مکالمه نوجوانان - S3

500/2311

66

 

شنبه (15 تا 16:30) چهارشنبه (15 تا 16:30)

1,350,000

 

خانم

1397/09/24

1397/07/11

سعيده عمارتي

Starter

مکالمه نوجوانان - S3

500/2311

67

 

دوشنبه (18:30 تا 20) پنج شنبه (18:30 تا 20)

1,350,000

 

آقا

1397/09/26

1397/07/12

سعيده عمارتي

Starter

مکالمه نوجوانان - S3

500/236

68

 

دوشنبه (16:45 تا 18:15) پنج شنبه (16:45 تا 18:15)

1,350,000

 

خانم

1397/09/26

1397/07/12

ريحانه حسيني

Starter

مکالمه نوجوانان - S3

500/233

69

 

شنبه (16:45 تا 18:15) چهارشنبه (16:45 تا 18:15)

1,350,000

 

خانم

1397/09/24

1397/07/11

بيتا کرامتي

Starter

مکالمه نوجوانان - S3

500/237

70

 

یکشنبه (18:30 تا 20) سه شنبه (18:30 تا 20)

1,350,000

 

آقا

1397/09/25

1397/07/08

فائزه نقوي نيا

Starter

مکالمه نوجوانان - S3

500/234

71

 

شنبه (16:45 تا 18:15) چهارشنبه (16:45 تا 18:15)

1,350,000

 

خانم

1397/09/24

1397/07/11

نيره مادرشاهيان

Starter

مکالمه نوجوانان - S3

500/239

72

 

 

 

 

صفحه 5 از 15

 

 

 

فهرست کلاسهاي ترم

 

 

 

1397/06/22

تاريخ:

 

 

 

 

12:35

ساعت:

 

 

 

 

 

سامانه آموزشهاي تخصصي جهاد دانشگاهي خراسان رضوي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

یکشنبه (16:45 تا 18:15) سه شنبه (16:45 تا 18:15)

1,350,000

 

آقا

1397/09/25

1397/07/08

الهه مهدوي شکيب

Starter

مکالمه نوجوانان - S4

500/246

73

 

دوشنبه (8:30 تا 10) پنج شنبه (8:30 تا 10)

1,350,000

 

خانم

1397/09/26

1397/07/12

فاطمه سروقدي

Starter

مکالمه نوجوانان - S4

500/245

74

 

یکشنبه (8:30 تا 10) سه شنبه (8:30 تا 10)

1,350,000

 

آقا

1397/09/25

1397/07/08

ريحانه حسيني

Starter

مکالمه نوجوانان - S4

500/242

75

 

دوشنبه (18:30 تا 20) پنج شنبه (18:30 تا 20)

1,350,000

 

آقا

1397/09/26

1397/07/12

فاطمه سروقدي

Starter

مکالمه نوجوانان - S4

500/240

76

 

یکشنبه (15 تا 16:30) سه شنبه (15 تا 16:30)

1,350,000

 

آقا

1397/09/25

1397/07/08

ريحانه حسيني

Starter

مکالمه نوجوانان - S4

500/242

77

 

دوشنبه (16:45 تا 18:15) پنج شنبه (16:45 تا 18:15)

1,350,000

 

خانم

1397/09/26

1397/07/12

هانيه رضائي فر

Starter

مکالمه نوجوانان - S4

500/243

78

 

یکشنبه (16:45 تا 18:15) سه شنبه (16:45 تا 18:15)

1,350,000

 

آقا

1397/09/25

1397/07/08

مجيد فکور

Starter

مکالمه نوجوانان - S4

500/244

79

 

شنبه (18:30 تا 20) چهارشنبه (18:30 تا 20)

1,350,000

 

خانم

1397/09/24

1397/07/11

الهه مهدوي شکيب

Starter

مکالمه نوجوانان - S4

500/241

80

 

دوشنبه (15 تا 16:30) پنج شنبه (15 تا 16:30)

1,350,000

 

خانم

1397/09/26

1397/07/12

فاطمه سروقدي

Starter

مکالمه نوجوانان - S4

500/245

81

 

شنبه (16:45 تا 18:15) چهارشنبه (16:45 تا 18:15)

1,350,000

 

خانم

1397/09/24

1397/07/11

فرزانه بيچرانلويي

Starter

مکالمه نوجوانان - S4

500/247

82

 

شنبه (18:30 تا 20) چهارشنبه (18:30 تا 20)

1,350,000

 

خانم

1397/09/24

1397/07/11

نيره مادرشاهيان

Starter

مکالمه نوجوانان - S5

500/255

83

 

دوشنبه (16:45 تا 18:15) پنج شنبه (16:45 تا 18:15)

1,350,000

 

خانم

1397/09/26

1397/07/12

سيمامحموديان

Starter

مکالمه نوجوانان - S5

500/251

84

 

دوشنبه (18:30 تا 20) پنج شنبه (18:30 تا 20)

1,350,000

 

آقا

1397/09/26

1397/07/12

هانيه رضائي فر

Starter

مکالمه نوجوانان - S5

500/250

85

 

شنبه (16:45 تا 18:15) چهارشنبه (16:45 تا 18:15)

1,350,000

 

خانم

1397/09/24

1397/07/11

الهه مهدوي شکيب

Starter

مکالمه نوجوانان - S5

500/253

86

 

یکشنبه (16:45 تا 18:15) سه شنبه (16:45 تا 18:15)

1,350,000

 

آقا

1397/09/25

1397/07/08

نيره مادرشاهيان

Starter

مکالمه نوجوانان - S5

500/254

87

 

 

 

 

صفحه 6 از 15

 

 

 

فهرست کلاسهاي ترم

 

 

 

1397/06/22

تاريخ:

 

 

 

 

12:35

ساعت:

 

 

 

 

 

سامانه آموزشهاي تخصصي جهاد دانشگاهي خراسان رضوي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

یکشنبه (15 تا 16:30) سه شنبه (15 تا 16:30)

1,350,000

 

آقا

1397/09/25

1397/07/08

الهه مهدوي شکيب

Starter

مکالمه نوجوانان - S5

500/256

88

 

یکشنبه (18:30 تا 20) سه شنبه (18:30 تا 20)

1,350,000

 

آقا

1397/09/25

1397/07/08

مجيد فکور

Starter

مکالمه نوجوانان - S5

500/252

89

 

دوشنبه (18:30 تا 20) پنج شنبه (18:30 تا 20)

1,350,000

 

آقا

1397/09/26

1397/07/12

سيمامحموديان

Starter

مکالمه نوجوانان - S6

500/266

90

 

دوشنبه (15 تا 16:30) پنج شنبه (15 تا 16:30)

1,350,000

 

خانم

1397/09/26

1397/07/12

زهرا نيک سيرت

Starter

مکالمه نوجوانان - S6

500/263

91

 

شنبه (16:45 تا 18:15) چهارشنبه (16:45 تا 18:15)

1,350,000

 

خانم

1397/09/24

1397/07/11

مريم توکلي

Starter

مکالمه نوجوانان - S6

500/267

92

 

یکشنبه (18:30 تا 20) سه شنبه (18:30 تا 20)

1,350,000

 

آقا

1397/09/25

1397/07/08

نيره مادرشاهيان

Starter

مکالمه نوجوانان - S6

500/260

93

 

یکشنبه (15 تا 16:30) سه شنبه (15 تا 16:30)

1,350,000

 

آقا

1397/09/25

1397/07/08

هانيه رضائي فر

Starter

مکالمه نوجوانان - S6

500/264

94

 

شنبه (18:30 تا 20) چهارشنبه (18:30 تا 20)

1,350,000

 

خانم

1397/09/24

1397/07/11

فرزانه بيچرانلويي

Starter

مکالمه نوجوانان - S6

500/265

95

 

دوشنبه (16:45 تا 18:15) پنج شنبه (16:45 تا 18:15)

1,350,000

 

خانم

1397/09/26

1397/07/12

فتانه امير پور

Starter

مکالمه نوجوانان - S6

500/261

96

 

یکشنبه (16:45 تا 18:15) سه شنبه (16:45 تا 18:15)

1,350,000

 

آقا

1397/09/25

1397/07/08

مهسا اميني

Starter

مکالمه نوجوانان - S6

500/262

97

 

شنبه (18:30 تا 20) چهارشنبه (18:30 تا 20)

1,350,000

 

خانم

1397/09/24

1397/07/11

 

Starter

مکالمه نوجوانان - SO1

500/203

98

 

دوشنبه (15 تا 16:30) پنج شنبه (15 تا 16:30)

1,350,000

 

خانم

1397/09/26

1397/07/12

فاطمه گودرزي

Starter

مکالمه نوجوانان - SO1

500/205

99

 

دوشنبه (18:30 تا 20) پنج شنبه (18:30 تا 20)

1,350,000

 

آقا

1397/09/26

1397/07/12

 

Starter

مکالمه نوجوانان - SO1

500/202

100

 

شنبه (16:45 تا 18:15) چهارشنبه (16:45 تا 18:15)

1,350,000

 

خانم

1397/09/24

1397/07/11

سيده يلدا لطفي

Starter

مکالمه نوجوانان - SO1

500/201

101

 

یکشنبه (16:45 تا 18:15) سه شنبه (16:45 تا 18:15)

1,350,000

 

آقا

1397/09/25

1397/07/08

فاطمه سروقدي

Starter

مکالمه نوجوانان - SO1

500/200

102

 

 

 

 

صفحه 7 از 15

 

 

 

فهرست کلاسهاي ترم

 

 

 

1397/06/22

تاريخ:

 

 

 

 

12:35

ساعت:

 

 

 

 

 

سامانه آموزشهاي تخصصي جهاد دانشگاهي خراسان رضوي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

یکشنبه (18:30 تا 20) سه شنبه (18:30 تا 20)

1,350,000

 

آقا

1397/09/25

1397/07/08

پرستو خاني

Starter

مکالمه نوجوانان - SO2

500/308

103

 

دوشنبه (15 تا 16:30) پنج شنبه (15 تا 16:30)

1,350,000

 

خانم

1397/09/26

1397/07/12

ريحانه حسيني

Starter

مکالمه نوجوانان - SO2

500/301

104

 

شنبه (15 تا 16:30) چهارشنبه (15 تا 16:30)

1,350,000

 

خانم

1397/09/24

1397/07/11

سيمامحموديان

Starter

مکالمه نوجوانان - SO2

500/3011

105

 

دوشنبه (16:45 تا 18:15) پنج شنبه (16:45 تا 18:15)

1,350,000

 

خانم

1397/09/26

1397/07/12

مطهره امامي

Starter

مکالمه نوجوانان - SO2

500/305

106

 

دوشنبه (18:30 تا 20) پنج شنبه (18:30 تا 20)

1,350,000

 

آقا

1397/09/26

1397/07/12

مهسابلوريان حقيقي . .

Starter

مکالمه نوجوانان - SO2

500/306

107

 

شنبه (16:45 تا 18:15) چهارشنبه (16:45 تا 18:15)

1,350,000

 

خانم

1397/09/24

1397/07/11

سيما فلفلاني

Starter

مکالمه نوجوانان - SO2

500/307

108

 

شنبه (18:30 تا 20) چهارشنبه (18:30 تا 20)

1,350,000

 

خانم

1397/09/24

1397/07/11

سيده يلدا لطفي

Starter

مکالمه نوجوانان - SO2

500/309

109

 

یکشنبه (16:45 تا 18:15) سه شنبه (16:45 تا 18:15)

1,350,000

 

آقا

1397/09/25

1397/07/08

طليعه صادقي

Starter

مکالمه نوجوانان - SO2

500/302

110

 

یکشنبه (15 تا 16:30) سه شنبه (15 تا 16:30)

1,350,000

 

آقا

1397/09/25

1397/07/08

مجيد فکور

Starter

مکالمه نوجوانان - SO2

500/304

111

 

یکشنبه (8:30 تا 10) سه شنبه (8:30 تا 10)

1,350,000

 

آقا

1397/09/25

1397/07/08

هانيه صفريان

Starter

مکالمه نوجوانان - SO2

500/300

112

 

یکشنبه (15 تا 16:30) سه شنبه (15 تا 16:30)

1,350,000

 

آقا

1397/09/25

1397/07/08

هانيه صفريان

Starter

مکالمه نوجوانان - SO2

500/300

113

 

دوشنبه (16:45 تا 18:15) پنج شنبه (16:45 تا 18:15)

1,350,000

 

خانم

1397/09/26

1397/07/12

فائزه نقوي نيا

Starter

مکالمه نوجوانان - SO2

500/303

114

 

دوشنبه (8:30 تا 10) پنج شنبه (8:30 تا 10)

1,350,000

 

آقا

1397/09/26

1397/07/12

ريحانه حسيني

Starter

مکالمه نوجوانان - SO2

500/301

115

 

دوشنبه (18:30 تا 20) پنج شنبه (18:30 تا 20)

1,350,000

 

آقا

1397/09/26

1397/07/12

مهسامحبي

Starter

مکالمه نوجوانان - SO2

500/3010

116

 

دوشنبه (16:45 تا 18:15) پنج شنبه (16:45 تا 18:15)

1,700,000

 

خانم

1397/09/26

1397/07/12

زينب فرخزاد

پيشرفته

مکالمه نوجوانان - L11

511/1

117

 

 

 

 

صفحه 8 از 15

 

 

 

فهرست کلاسهاي ترم

 

 

 

1397/06/22

تاريخ:

 

 

 

 

12:35

ساعت:

 

 

 

 

 

سامانه آموزشهاي تخصصي جهاد دانشگاهي خراسان رضوي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

شنبه (18:30 تا 20) چهارشنبه (18:30 تا 20)

1,700,000

 

خانم

1397/09/24

1397/07/11

محترم رئوفي پور 

پيشرفته

مکالمه نوجوانان - L11

511/3

118

 

دوشنبه (18:30 تا 20) پنج شنبه (18:30 تا 20)

1,700,000

 

آقا

1397/09/26

1397/07/12

محمد رضا گلشني

پيشرفته

مکالمه نوجوانان - L11

511/4

119

 

یکشنبه (16:45 تا 18:15) سه شنبه (16:45 تا 18:15)

1,700,000

 

آقا

1397/09/25

1397/07/08

سميرا ريحاني

پيشرفته

مکالمه نوجوانان - L11

511/2

120

 

دوشنبه (16:45 تا 18:15) پنج شنبه (16:45 تا 18:15)

1,700,000

 

خانم

1397/09/26

1397/07/12

محمد رضا گلشني

پيشرفته

مکالمه نوجوانان - L12

512/3

121

 

دوشنبه (15 تا 16:30) پنج شنبه (15 تا 16:30)

1,700,000

 

خانم

1397/09/26

1397/07/12

سمانه تيموري

پيشرفته

مکالمه نوجوانان - L12

512/5

122

 

شنبه (18:30 تا 20) چهارشنبه (18:30 تا 20)

1,700,000

 

خانم

1397/09/24

1397/07/11

هدي حائري

پيشرفته

مکالمه نوجوانان - L12

512/1

123

 

یکشنبه (18:30 تا 20) سه شنبه (18:30 تا 20)

1,700,000

 

آقا

1397/09/25

1397/07/08

هدي حائري

پيشرفته

مکالمه نوجوانان - L12

512/4

124

 

یکشنبه (16:45 تا 18:15) سه شنبه (16:45 تا 18:15)

1,700,000

 

آقا

1397/09/25

1397/07/08

سمانه اسکندري

پيشرفته

مکالمه نوجوانان - L12

512/2

125

 

دوشنبه (16:45 تا 18:15) پنج شنبه (16:45 تا 18:15)

1,700,000

 

خانم

1397/09/26

1397/07/12

سميرا ريحاني

پيشرفته

مکالمه نوجوانان - L13

513/1

126

 

دوشنبه (18:30 تا 20) پنج شنبه (18:30 تا 20)

1,700,000

 

آقا

1397/09/26

1397/07/12

عليرضا رحيميان

پيشرفته

مکالمه نوجوانان - L13

513/2

127

 

شنبه (15 تا 16:30) چهارشنبه (15 تا 16:30)

1,700,000

 

خانم

1397/09/24

1397/07/11

زينب فرخزاد

پيشرفته

مکالمه نوجوانان - L13

513/3

128

 

یکشنبه (18:30 تا 20) سه شنبه (18:30 تا 20)

1,700,000

 

آقا

1397/09/25

1397/07/08

عليرضا رحيميان

پيشرفته

مکالمه نوجوانان - L14

514/2

129

 

شنبه (16:45 تا 18:15) چهارشنبه (16:45 تا 18:15)

1,700,000

 

خانم

1397/09/24

1397/07/11

 

پيشرفته

مکالمه نوجوانان - L14

514/1

130

 

شنبه (16:45 تا 18:15) چهارشنبه (16:45 تا 18:15)

1,700,000

 

خانم

1397/09/24

1397/07/11

دکتر شقايق شايسته

پيشرفته

مکالمه نوجوانان - L15

515/1

131

 

یکشنبه (15 تا 16:30) سه شنبه (15 تا 16:30)

1,700,000

 

آقا

1397/09/25

1397/07/08

عليرضا رحيميان

پيشرفته

مکالمه نوجوانان - L15

515/4

132

 

 

 

 

صفحه 9 از 15

 

 

 

فهرست کلاسهاي ترم

 

 

 

1397/06/22

تاريخ:

 

 

 

 

12:35

ساعت:

 

 

 

 

 

سامانه آموزشهاي تخصصي جهاد دانشگاهي خراسان رضوي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

یکشنبه (18:30 تا 20) سه شنبه (18:30 تا 20)

1,700,000

 

آقا

1397/09/25

1397/07/08

سمانه تيموري

پيشرفته

مکالمه نوجوانان - L15

515/2

133

 

دوشنبه (16:45 تا 18:15) پنج شنبه (16:45 تا 18:15)

2,250,000

 

خانم

1397/09/26

1397/07/12

عليرضا رحيميان

تخصصي

FCE

400/3

134

 

شنبه (18:30 تا 20) چهارشنبه (18:30 تا 20)

2,250,000

 

خانم

1397/09/24

1397/07/11

دکتر شقايق شايسته

تخصصي

FCE

516/4

135

 

یکشنبه (18:30 تا 20) سه شنبه (18:30 تا 20)

2,250,000

 

آقا

1397/09/25

1397/07/08

بهنازمعاون

تخصصي

FCE

300/2

136

 

شنبه (18:30 تا 20) چهارشنبه (18:30 تا 20)

2,250,000

 

خانم

1397/09/24

1397/07/11

دکتر عباس اقدسي

تخصصي

FCE

516/3

137

 

شنبه (18:30 تا 20) چهارشنبه (18:30 تا 20)

2,250,000

 

خانم

1397/09/24

1397/07/11

دکتر مينا حامدي

تخصصي

FCE

516/2

138

 

یکشنبه (18:30 تا 20) سه شنبه (18:30 تا 20)

2,250,000

 

آقا

1397/09/25

1397/07/08

سمانه اسکندري

تخصصي

FCE

400/2

139

 

یکشنبه (16:45 تا 18:15) سه شنبه (16:45 تا 18:15)

2,250,000

 

آقا

1397/09/25

1397/07/08

بهنازمعاون

تخصصي

Panel

200/2

140

 

شنبه (16:45 تا 18:15) چهارشنبه (16:45 تا 18:15)

2,250,000

 

خانم

1397/09/24

1397/07/11

دکتر عباس اقدسي

تخصصي

Panel

516/1

141

 

یکشنبه (16:45 تا 18:15) سه شنبه (16:45 تا 18:15)

1,600,000

 

آقا

1397/09/25

1397/07/08

سمانه تيموري

متوسط

مکالمه نوجوانان - L10

510/4

142

 

یکشنبه (18:30 تا 20) سه شنبه (18:30 تا 20)

1,600,000

 

آقا

1397/09/25

1397/07/08

سميرا ريحاني

متوسط

مکالمه نوجوانان - L10

510/2

143

 

دوشنبه (15 تا 16:30) پنج شنبه (15 تا 16:30)

1,600,000

 

خانم

1397/09/26

1397/07/12

محترم رئوفي پور 

متوسط

مکالمه نوجوانان - L10

510/1

144

 

دوشنبه (16:45 تا 18:15) پنج شنبه (16:45 تا 18:15)

1,600,000

 

خانم

1397/09/26

1397/07/12

ريحانه رئوفي

متوسط

مکالمه نوجوانان - L10

510/5

145

 

شنبه (18:30 تا 20) چهارشنبه (18:30 تا 20)

1,600,000

 

خانم

1397/09/24

1397/07/11

شيوا قندريز

متوسط

مکالمه نوجوانان - L10

510/3

146

 

یکشنبه (16:45 تا 18:15) سه شنبه (16:45 تا 18:15)

1,600,000

 

آقا

1397/09/25

1397/07/08

هدي حائري

متوسط

مکالمه نوجوانان - L8

508/2

147

 

 

 

 

صفحه 10 از 15

 

 

 

فهرست کلاسهاي ترم

 

 

 

1397/06/22

تاريخ:

 

 

 

 

12:35

ساعت:

 

 

 

 

 

سامانه آموزشهاي تخصصي جهاد دانشگاهي خراسان رضوي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

یکشنبه (15 تا 16:30) سه شنبه (15 تا 16:30)

1,600,000

 

آقا

1397/09/25

1397/07/08

سميرا ريحاني

متوسط

مکالمه نوجوانان - L8

508/4

148

 

شنبه (16:45 تا 18:15) چهارشنبه (16:45 تا 18:15)

1,600,000

 

خانم

1397/09/24

1397/07/11

راحله احمديان

متوسط

مکالمه نوجوانان - L8

508/3

149

 

دوشنبه (15 تا 16:30) پنج شنبه (15 تا 16:30)

1,600,000

 

خانم

1397/09/26

1397/07/12

سميرا ريحاني

متوسط

مکالمه نوجوانان - L8

508/1

150

 

یکشنبه (18:30 تا 20) سه شنبه (18:30 تا 20)

1,600,000

 

آقا

1397/09/25

1397/07/08

رضا سعيدي

متوسط

مکالمه نوجوانان - L8

508/6

151

 

شنبه (18:30 تا 20) چهارشنبه (18:30 تا 20)

1,600,000

 

خانم

1397/09/24

1397/07/11

زينب فرخزاد

متوسط

مکالمه نوجوانان - L8

508/5

152

 

یکشنبه (15 تا 16:30) سه شنبه (15 تا 16:30)

1,600,000

 

آقا

1397/09/25

1397/07/08

سمانه تيموري

متوسط

مکالمه نوجوانان - L9

509/2

153

 

یکشنبه (16:45 تا 18:15) سه شنبه (16:45 تا 18:15)

1,600,000

 

آقا

1397/09/25

1397/07/08

شيوا قندريز

متوسط

مکالمه نوجوانان - L9

509/4

154

 

شنبه (18:30 تا 20) چهارشنبه (18:30 تا 20)

1,600,000

 

خانم

1397/09/24

1397/07/11

نسرين وزيري

متوسط

مکالمه نوجوانان - L9

509/1

155

 

دوشنبه (18:30 تا 20) پنج شنبه (18:30 تا 20)

1,600,000

 

آقا

1397/09/26

1397/07/12

سمانه تيموري

متوسط

مکالمه نوجوانان - L9

509/6

156

 

شنبه (16:45 تا 18:15) چهارشنبه (16:45 تا 18:15)

1,600,000

 

خانم

1397/09/24

1397/07/11

هدي حائري

متوسط

مکالمه نوجوانان - L9

509/3

157

 

دوشنبه (18:30 تا 20) پنج شنبه (18:30 تا 20)

7,500,000

 

آقا

1397/12/15

1397/07/12

محترم رئوفي پور 

مقدماتي

TCLC

400/5

158

 

دوشنبه (16:45 تا 18:15) پنج شنبه (16:45 تا 18:15)

7,500,000

 

خانم

1397/09/26

1397/07/12

زهرا نيک سيرت

مقدماتي

TCLC

500/3

159

 

شنبه (16:45 تا 18:15) چهارشنبه (16:45 تا 18:15)

7,500,000

 

خانم

1397/12/28

1397/07/08

انسيه بوژمهراني

مقدماتي

TCLC

500/7

160

 

یکشنبه (16:45 تا 18:15) سه شنبه (16:45 تا 18:15)

1,600,000

 

آقا

1397/09/25

1397/07/08

شهرزاد ذره پرور مقدم

مقدماتي

مکالمه نوجوانان - L1

501/4

161

 

شنبه (16:45 تا 18:15) چهارشنبه (16:45 تا 18:15)

1,600,000

 

خانم

1397/09/24

1397/07/11

زهرا نيک سيرت

مقدماتي

مکالمه نوجوانان - L1

501/1

162

 

 

 

 

صفحه 11 از 15

 

 

 

فهرست کلاسهاي ترم

 

 

 

1397/06/22

تاريخ:

 

 

 

 

12:35

ساعت:

 

 

 

 

 

سامانه آموزشهاي تخصصي جهاد دانشگاهي خراسان رضوي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

شنبه (8:30 تا 10) چهارشنبه (8:30 تا 10)

1,600,000

 

خانم

1397/09/24

1397/07/11

 

مقدماتي

مکالمه نوجوانان - L1

501/3

163

 

دوشنبه (16:45 تا 18:15) پنج شنبه (16:45 تا 18:15)

1,600,000

 

خانم

1397/09/26

1397/07/12

سعيده کاووسي

مقدماتي

مکالمه نوجوانان - L1

501/7

164

 

یکشنبه (18:30 تا 20) سه شنبه (18:30 تا 20)

1,600,000

 

آقا

1397/09/25

1397/07/08

ندانمايي

مقدماتي

مکالمه نوجوانان - L1

501/6

165

 

دوشنبه (15 تا 16:30) پنج شنبه (15 تا 16:30)

1,600,000

 

خانم

1397/09/26

1397/07/12

زينب اخوان ثالث

مقدماتي

مکالمه نوجوانان - L1

501/5

166

 

یکشنبه (15 تا 16:30) سه شنبه (15 تا 16:30)

1,600,000

 

آقا

1397/09/25

1397/07/08

 

مقدماتي

مکالمه نوجوانان - L1

501/2

167

 

شنبه (15 تا 16:30) چهارشنبه (15 تا 16:30)

1,600,000

 

خانم

1397/09/24

1397/07/11

 

مقدماتي

مکالمه نوجوانان - L1

501/3

168

 

دوشنبه (18:30 تا 20) پنج شنبه (18:30 تا 20)

1,600,000

 

آقا

1397/09/26

1397/07/12

سميرا ريحاني

مقدماتي

مکالمه نوجوانان - L1

501/8

169

 

یکشنبه (15 تا 16:30) سه شنبه (15 تا 16:30)

1,600,000

 

آقا

1397/09/25

1397/07/08

زينب اخوان ثالث

مقدماتي

مکالمه نوجوانان - L2

502/2

170

 

شنبه (18:30 تا 20) چهارشنبه (18:30 تا 20)

1,600,000

 

خانم

1397/09/24

1397/07/11

 

مقدماتي

مکالمه نوجوانان - L2

502/1

171

 

دوشنبه (18:30 تا 20) پنج شنبه (18:30 تا 20)

1,600,000

 

آقا

1397/09/26

1397/07/12

عليرضا هروي

مقدماتي

مکالمه نوجوانان - L2

502/6

172

 

دوشنبه (15 تا 16:30) پنج شنبه (15 تا 16:30)

1,600,000

 

خانم

1397/09/26

1397/07/12

عليرضا صالحي

مقدماتي

مکالمه نوجوانان - L2

502/5

173

 

شنبه (16:45 تا 18:15) چهارشنبه (16:45 تا 18:15)

1,600,000

 

خانم

1397/09/24

1397/07/11

سپيده کاشاني

مقدماتي

مکالمه نوجوانان - L2

502/9

174

 

دوشنبه (16:45 تا 18:15) پنج شنبه (16:45 تا 18:15)

1,600,000

 

خانم

1397/09/26

1397/07/12

عليرضا هروي

مقدماتي

مکالمه نوجوانان - L2

502/3

175

 

شنبه (15 تا 16:30) چهارشنبه (15 تا 16:30)

1,600,000

 

خانم

1397/09/24

1397/07/11

هدي حائري

مقدماتي

مکالمه نوجوانان - L2

502/7

176

 

یکشنبه (18:30 تا 20) سه شنبه (18:30 تا 20)

1,600,000

 

آقا

1397/09/25

1397/07/08

بيژن حجازي

مقدماتي

مکالمه نوجوانان - L2

502/4

177

 

 

 

 

صفحه 12 از 15

 

 

 

فهرست کلاسهاي ترم

 

 

 

1397/06/22

تاريخ:

 

 

 

 

12:35

ساعت:

 

 

 

 

 

سامانه آموزشهاي تخصصي جهاد دانشگاهي خراسان رضوي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

شنبه (15 تا 16:30) چهارشنبه (15 تا 16:30)

1,600,000

 

خانم

1397/09/24

1397/07/11

زهرا نيک سيرت

مقدماتي

مکالمه نوجوانان - L3

503/3

178

 

یکشنبه (18:30 تا 20) سه شنبه (18:30 تا 20)

1,600,000

 

آقا

1397/09/25

1397/07/08

ريحانه رئوفي

مقدماتي

مکالمه نوجوانان - L3

503/2

179

 

دوشنبه (16:45 تا 18:15) پنج شنبه (16:45 تا 18:15)

1,600,000

 

خانم

1397/09/26

1397/07/12

زينب اخوان ثالث

مقدماتي

مکالمه نوجوانان - L3

503/7

180

 

شنبه (16:45 تا 18:15) چهارشنبه (16:45 تا 18:15)

1,600,000

 

خانم

1397/09/24

1397/07/11

نسرين وزيري

مقدماتي

مکالمه نوجوانان - L3

503/1

181

 

یکشنبه (16:45 تا 18:15) سه شنبه (16:45 تا 18:15)

1,600,000

 

آقا

1397/09/25

1397/07/08

زينب اخوان ثالث

مقدماتي

مکالمه نوجوانان - L3

503/6

182

 

دوشنبه (15 تا 16:30) پنج شنبه (15 تا 16:30)

1,600,000

 

خانم

1397/09/26

1397/07/12

سعيده کاووسي

مقدماتي

مکالمه نوجوانان - L3

503/5

183

 

یکشنبه (15 تا 16:30) سه شنبه (15 تا 16:30)

1,600,000

 

آقا

1397/09/25

1397/07/08

ندانمايي

مقدماتي

مکالمه نوجوانان - L3

503/4

184

 

یکشنبه (15 تا 16:30) سه شنبه (15 تا 16:30)

1,600,000

 

آقا

1397/09/25

1397/07/08

ريحانه رئوفي

مقدماتي

مکالمه نوجوانان - L4

504/6

185

 

دوشنبه (16:45 تا 18:15) پنج شنبه (16:45 تا 18:15)

1,600,000

 

خانم

1397/09/26

1397/07/12

محترم رئوفي پور 

مقدماتي

مکالمه نوجوانان - L4

504/3

186

 

شنبه (15 تا 16:30) چهارشنبه (15 تا 16:30)

1,600,000

 

خانم

1397/09/24

1397/07/11

سعيده خرمي

مقدماتي

مکالمه نوجوانان - L4

504/5

187

 

شنبه (16:45 تا 18:15) چهارشنبه (16:45 تا 18:15)

1,600,000

 

خانم

1397/09/24

1397/07/11

زينب فرخزاد

مقدماتي

مکالمه نوجوانان - L4

504/1

188

 

یکشنبه (18:30 تا 20) سه شنبه (18:30 تا 20)

1,600,000

 

آقا

1397/09/25

1397/07/08

زينب اخوان ثالث

مقدماتي

مکالمه نوجوانان - L4

504/2

189

 

یکشنبه (16:45 تا 18:15) سه شنبه (16:45 تا 18:15)

1,600,000

 

آقا

1397/09/25

1397/07/08

ندانمايي

مقدماتي

مکالمه نوجوانان - L4

504/4

190

 

دوشنبه (18:30 تا 20) پنج شنبه (18:30 تا 20)

1,600,000

 

آقا

1397/09/26

1397/07/12

زينب اخوان ثالث

مقدماتي

مکالمه نوجوانان - L4

504/8

191

 

شنبه (18:30 تا 20) چهارشنبه (18:30 تا 20)

1,600,000

 

خانم

1397/09/24

1397/07/11

زهرا نيک سيرت

مقدماتي

مکالمه نوجوانان - L4

504/7

192

 

 

 

 

صفحه 13 از 15

 

 

 

فهرست کلاسهاي ترم

 

 

 

1397/06/22

تاريخ:

 

 

 

 

12:35

ساعت:

 

 

 

 

 

سامانه آموزشهاي تخصصي جهاد دانشگاهي خراسان رضوي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

یکشنبه (15 تا 16:30) سه شنبه (15 تا 16:30)

1,600,000

 

آقا

1397/09/25

1397/07/08

هدي حائري

مقدماتي

مکالمه نوجوانان - L4

504/10

193

 

یکشنبه (18:30 تا 20) سه شنبه (18:30 تا 20)

1,600,000

 

آقا

1397/09/25

1397/07/08

مژگان مرشديان

مقدماتي

مکالمه نوجوانان - L5

505/6

194

 

یکشنبه (15 تا 16:30) سه شنبه (15 تا 16:30)

1,600,000

 

آقا

1397/09/25

1397/07/08

شيوا قندريز

مقدماتي

مکالمه نوجوانان - L5

505/2

195

 

دوشنبه (15 تا 16:30) پنج شنبه (15 تا 16:30)

1,600,000

 

خانم

1397/09/26

1397/07/12

عليرضا رحيميان

مقدماتي

مکالمه نوجوانان - L5

505/3

196

 

یکشنبه (16:45 تا 18:15) سه شنبه (16:45 تا 18:15)

1,600,000

 

آقا

1397/09/25

1397/07/08

ريحانه رئوفي

مقدماتي

مکالمه نوجوانان - L5

505/8

197

 

دوشنبه (18:30 تا 20) پنج شنبه (18:30 تا 20)

1,600,000

 

آقا

1397/09/26

1397/07/12

سعيده کاووسي

مقدماتي

مکالمه نوجوانان - L5

505/4

198

 

شنبه (18:30 تا 20) چهارشنبه (18:30 تا 20)

1,600,000

 

خانم

1397/09/24

1397/07/11

سپيده کاشاني

مقدماتي

مکالمه نوجوانان - L5

505/7

199

 

شنبه (15 تا 16:30) چهارشنبه (15 تا 16:30)

1,600,000

 

خانم

1397/09/24

1397/07/11

محترم رئوفي پور 

مقدماتي

مکالمه نوجوانان - L5

505/5

200

 

شنبه (16:45 تا 18:15) چهارشنبه (16:45 تا 18:15)

1,600,000

 

خانم

1397/09/24

1397/07/11

شيوا قندريز

مقدماتي

مکالمه نوجوانان - L5

505/1

201

 

دوشنبه (15 تا 16:30) پنج شنبه (15 تا 16:30)

1,600,000

 

خانم

1397/09/26

1397/07/12

زينب فرخزاد

مقدماتي

مکالمه نوجوانان - L6

506/5

202

 

یکشنبه (18:30 تا 20) سه شنبه (18:30 تا 20)

1,600,000

 

آقا

1397/09/25

1397/07/08

شيوا قندريز

مقدماتي

مکالمه نوجوانان - L6

506/6

203

 

یکشنبه (15 تا 16:30) سه شنبه (15 تا 16:30)

1,600,000

 

آقا

1397/09/25

1397/07/08

محترم رئوفي پور 

مقدماتي

مکالمه نوجوانان - L6

506/2

204

 

شنبه (18:30 تا 20) چهارشنبه (18:30 تا 20)

1,600,000

 

خانم

1397/09/24

1397/07/11

راحله احمديان

مقدماتي

مکالمه نوجوانان - L6

506/9

205

 

شنبه (15 تا 16:30) چهارشنبه (15 تا 16:30)

1,600,000

 

خانم

1397/09/24

1397/07/11

 

مقدماتي

مکالمه نوجوانان - L6

506/1

206

 

شنبه (16:45 تا 18:15) چهارشنبه (16:45 تا 18:15)

1,600,000

 

خانم

1397/09/24

1397/07/11

سعيده خرمي

مقدماتي

مکالمه نوجوانان - L6

506/3

207

 

 

 

 

صفحه 14 از 15

 

 

 

فهرست کلاسهاي ترم

 

 

 

1397/06/22

تاريخ:

 

 

 

 

12:35

ساعت:

 

 

 

 

 

سامانه آموزشهاي تخصصي جهاد دانشگاهي خراسان رضوي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دوشنبه (18:30 تا 20) پنج شنبه (18:30 تا 20)

1,600,000

 

آقا

1397/09/26

1397/07/12

زهرا نيک سيرت

مقدماتي

مکالمه نوجوانان - L6

506/8

208

 

دوشنبه (16:45 تا 18:15) پنج شنبه (16:45 تا 18:15)

1,600,000

 

خانم

1397/09/26

1397/07/12

سمانه تيموري

مقدماتي

مکالمه نوجوانان - L6

506/7

209

 

یکشنبه (16:45 تا 18:15) سه شنبه (16:45 تا 18:15)

1,600,000

 

آقا

1397/09/25

1397/07/08

مژگان مرشديان

مقدماتي

مکالمه نوجوانان - L6

506/4

210

 

شنبه (18:30 تا 20) چهارشنبه (18:30 تا 20)

1,600,000

 

خانم

1397/09/24

1397/07/11

سعيده خرمي

مقدماتي

مکالمه نوجوانان - L7

507/7

211

 

شنبه (15 تا 16:30) چهارشنبه (15 تا 16:30)

1,600,000

 

خانم

1397/09/24

1397/07/11

شيوا قندريز

مقدماتي

مکالمه نوجوانان - L7

507/1

212

 

شنبه (16:45 تا 18:15) چهارشنبه (16:45 تا 18:15)

1,600,000

 

خانم

1397/09/24

1397/07/11

محترم رئوفي پور 

مقدماتي

مکالمه نوجوانان - L7

507/3

213

 

دوشنبه (16:45 تا 18:15) پنج شنبه (16:45 تا 18:15)

1,600,000

 

خانم

1397/09/26

1397/07/12

عليرضا صالحي

مقدماتي

مکالمه نوجوانان - L7

507/5

214

 

یکشنبه (16:45 تا 18:15) سه شنبه (16:45 تا 18:15)

1,600,000

 

آقا

1397/09/25

1397/07/08

رضا سعيدي

مقدماتي

مکالمه نوجوانان - L7

507/4

215

 

دوشنبه (18:30 تا 20) پنج شنبه (18:30 تا 20)

1,600,000

 

آقا

1397/09/26

1397/07/12

ريحانه رئوفي

مقدماتي

مکالمه نوجوانان - L7

507/2

216

 

 

 

 

 

 

صفحه 15 از 15

 

 

 
دی ان ان evoq, دات نت نیوک ,dnn
دی ان ان