برنامه کلاسی مرکز نوجوانان

 
برنامه زبان انگلیسی پاییز 98، مرکز نوجوانان
کد کلاس دوره استاد تاریخ شروع تاریخ خاتمه جنسیت شهریه روزهای برگزاری
سطوح L
501/4 مکالمه نوجوانان L1 مجید فکور 1398/7/9 1398/8/26 آقا 2,100,000 یکشنبه (15 تا 16:30) سه شنبه (15 تا 16:45) پنج شنبه (15 تا 16:30)
501/2 مکالمه نوجوانان L1 محمد نیکخواه 1398/7/9 1398/8/26 آقا 2,100,000 یک شنبه (18:30 تا 20) سه شنبه (18:30 تا 20) پنج شنبه (18:30 تا 20)
501/3 مکالمه نوجوانان L1 سیما محمودیان 1398/7/10 1398/8/27 خانم 2,100,000 شنبه (16:45 تا 18:15) دوشنبه (16:45 تا 18:15) چهارشنبه (16:45 تا 18:15)
501/1 مکالمه نوجوانان L1 سیما محمودیان 1398/7/10 1398/9/27 خانم 2,100,000 شنبه (15:00 تا 16:30) دوشنبه (15:00 تا 16:30) چهارشنبه (15:00 تا 16:30)
501/5 مکالمه نوجوانان L1   1398/7/10 1398/8/27 خانم 2,100,000 یک شنبه (16 تا 19:40) سه شنبه (16 تا 19:45)
502/6 مکالمه نوجوانان L2 کیانوش قهاری 1398/7/9 1398/8/26 آقا 2,100,000 یک شنبه (18:30 تا 20) سه شنبه (18:30 تا 20) پنج شنبه (18:30 تا 20)
502/2 مکالمه نوجوانان L2 محمد نیکخواه 1398/7/9 1398/8/26 آقا 2,100,000 یک شنبه (16:45 تا 18:15) سه شنبه (16:45 تا 18:15) پنج شنبه (16:45 تا 18:15)
502/3 مکالمه نوجوانان L2 سپیده کاشانی 1398/7/10 1398/8/27 خانم 2,100,000 شنبه (15 تا 16:30) دوشنبه (15 تا 16:30) چهارشنبه (15 تا 16:30)
502/4 مکالمه نوجوانان L2 کیانوش قهاری 1398/7/9 1398/9/26 آقا 2,100,000 یک شنبه (15 تا 16:30) سه شنبه (15 تا 16:30)
502/5 مکالمه نوجوانان L2 مجید فکور 1398/7/10 1398/9/27 خانم 2,100,000 شنبه (18:30 تا 20) چهارشنبه (18:30 تا 20)
502/1 مکالمه نوجوانان L2   1398/7/10 1398/8/27 خانم 2,100,000 شنبه (16:45 تا 18:15) دوشنبه (16:45 تا 18:15) چهارشنبه (16:45 تا 18:15)
503/1 مکالمه نوجوانان L3 سیما محمودیان 1398/7/10 1398/9/27 خانم 2,100,000 شنبه (15 تا 16:30) چهارشنبه (15 تا 16:30)
503/2 مکالمه نوجوانان L3 مژگان مرشدیان 1398/7/9 1398/9/26 آقا 2,100,000 یک شنبه (16:45 تا 18:15) سه شنبه (16:45 تا 18:15)
503/3 مکالمه نوجوانان L3 سپیده کاشانی 1398/7/10 1398/8/27 خانم 2,100,000 شنبه (16:45 تا 18:15) دوشنبه (16:45 تا 18:15) چهارشنبه (16:45 تا 18:15)
503/4 مکالمه نوجوانان L3 زینب اخوان ثالث 1398/7/11 1398/9/21 آقا 2,100,000 دوشنبه (18:30 تا 20) پنج شنبه (18:30 تا 20)
503/5 مکالمه نوجوانان L3 محترم رئوفی پور 1398/7/11 1398/9/21 خانم 2,100,000 دوشنبه (15 تا 16:30) پنج شنبه (15 تا 16:30)
503/6 مکالمه نوجوانان L3 هانیه رضایی فر 1398/7/9 1398/9/26 آقا 2,100,000 یک شنبه (15 تا 16:30) سه شنبه (15 تا 16:30)
503/7 مکالمه نوجوانان L3   1398/7/10 1398/8/27 خانم 2,100,000 شنبه (18:30 تا 20) دوشنبه (18:30 تا 20) چهارشنبه (18:30 تا 20)
504/1 مکالمه نوجوانان L4 کیانوش قهاری 1398/7/11 1398/9/21 خانم 2,100,000 دوشنبه (16:45 تا 18:15) پنج شنبه (16:45 تا 18:15)
504/2 مکالمه نوجوانان L4 زهرا نیک سیرت 1398/7/9 1398/8/26 آقا 2,100,000 یکشنبه (18:30 تا 20) سه شنبه (18:30 تا 20) پنج شنبه (18:30 تا 20)
504/3 مکالمه نوجوانان L4 مجید فکور 1398/7/10 1398/8/27 خانم 2,100,000  شنبه (15 تا 16:30) دوشنبه (15 تا 16:30) چهارشنبه (15 تا 16:30)
504/4 مکالمه نوجوانان L4 مژگان مرشدیان 1398/7/9 1398/9/26 آقا 2,100,000 یک شنبه (18:30 تا 20) سه شنبه (18:30 تا 20)
504/13 مکالمه نوجوانان L4 هدی حائری 1398/7/11 1398/9/21 خانم 2,100,000 دوشنبه (15 تا 16:30) پنج شنبه (15 تا 16:30)
504/6 مکالمه نوجوانان L4 کیانوش قهاری 1398/7/9 1398/9/26 آقا 2,100,000 یک شنبه (16:45 تا 18:15) سه شنبه (16:45 تا 18:15)
504/7 مکالمه نوجوانان L4 محترم رئوفی پور 1398/7/11 1398/9/21 خانم 2,100,000 شنبه (16:45 تا 18:15) چهارشنبه (16:45 تا 18:15)
504/8 مکالمه نوجوانان L4 کیانوش قهاری 1398/7/9 1398/9/26 آقا 2,100,000 یک شنبه (16:45 تا 18:15) سه شنبه (16:45 تا 18:15)
504/9 مکالمه نوجوانان L4 هانیه رضایی فر 1398/7/10 1398/9/27 خانم 2,100,000 شنبه (16:45 تا 18:15) چهار شنبه (16:45 تا 18:15)
504/10 مکالمه نوجوانان L4   1398/7/11 1398/9/21 آقا 2,100,000 دوشنبه (18:30 تا 20) پنج شنبه (18:30 تا 20)
504/11 مکالمه نوجوانان L4 سپیده کاشانی 1398/7/10 1398/8/27 خانم 2,100,000 شنبه (18:30 تا 20) دوشنبه (18:30 تا 20) چهارشنبه (18:30 تا 20)
505/1 مکالمه نوجوانان L5 زینب فرخزاد 1398/7/11 1398/9/21 خانم 2,100,000 دوشنبه (15 تا 16:30) پنج شنبه (15 تا 16:30)
505/2 مکالمه نوجوانان L5 مهدی حائری 1398/7/9 1398/9/26 آقا 2,100,000 یکشنبه (15 تا 16:30) سه شنبه (15 تا 16:30)
505/3 مکالمه نوجوانان L5 هانیه رضایی فر 1398/7/10 1398/9/27 خانم 2,100,000 شنبه (18:30 تا 20) چهارشنبه (18:30 تا 20)
505/4 مکالمه نوجوانان L5 زینب اخوان ثالث 1398/7/9 1398/9/26 آقا 2,100,000 یک شنبه (16:45 تا 18:15) سه شنبه (16:45 تا 18:15)
505/5 مکالمه نوجوانان L5 مجید فکور 1398/7/10 1398/9/27 خانم 2,100,000 شنبه (16:45 تا 18:15) چهارشنبه (16:45 تا 18:15)
505/6 مکالمه نوجوانان L5 ریحانه رئوفی 1398/7/11 1398/9/21 آقا 2,100,000 دوشنبه (18:30 تا 20) پنج شنبه (18:30 تا 20)
505/7 مکالمه نوجوانان L5 محترم رئوفی پور 1398/7/10 1398/9/27 خانم 2,100,000 شنبه (15 تا 16:30) چهارشنبه (15 تا 16:30)
505/8 مکالمه نوجوانان L5 هانیه رضایی فر 1398/7/9 1398/9/26 آقا 2,100,000 یکشنبه (18:30 تا 20) سه شنبه  (18:30 تا 20)
506/1 مکالمه نوجوانان L6 ندا نمایی 1398/7/10 1398/9/27 خانم 2,100,000 شنبه (16:45 تا 18:15) چهارشنبه (16:45 تا 18:15)
506/2 مکالمه نوجوانان L6 زینب اخوان ثالث 1398/7/9 1398/9/26 آقا 2,100,000 یک شنبه (18:30 تا 20) سه شنبه (18:30 تا 20)
506/3 مکالمه نوجوانان L6 زینب فرخزاد 1398/7/10 1398/9/27 خانم 2,100,000 شنبه (15 تا 16:30) چهارشنبه (15 تا 16:30)
506/4 مکالمه نوجوانان L6 مجید فکور 1398/7/11 1398/9/21 آقا 2,100,000 شنبه (18:30 تا 20)چهارشنبه (18:30 تا 20)
506/5 مکالمه نوجوانان L6 دکتر افضلی 1398/7/10 1398/9/27 خانم 2,100,000 یک شنبه (18 تا 19:45) سه شنبه (18 تا 19:45)
506/6 مکالمه نوجوانان L6 ریحانه رئوفی 1398/7/9 1398/9/26 آقا 2,100,000 یم شنبه (15 تا 16:30) سه شنبه (15 تا 16:30)
506/7 مکالمه نوجوانان L6 مجید فکور 1398/7/11 1398/9/21 خانم 2,100,000 دوشنبه (16:45 تا 18:15) پنج شنبه (16:45 تا 18:15)
507/1 مکالمه نوجوانان L7 زهرا نیک سیرت 1398/7/11 1398/9/21 خانم 2,100,000 دوشنبه (15 تا 16:30) پنج شنبه (15 تا 16:30)
507/2 مکالمه نوجوانان L7 زهرا نیک سیرت 1398/7/9 1398/9/26 آقا 2,100,000 یک شنبه (16:45 تا 18:15) سه شنبه (16:45 تا 18:15)
507/3 مکالمه نوجوانان L7   1398/7/11 1398/9/21 خانم 2,100,000 دوشنبه (16:45 تا 18:15) پنج شنبه (16:45 تا 18:15)
507/4 مکالمه نوجوانان L7 سمانه تیموری 1398/7/9 1398/9/26 آقا 2,100,000 یک شنبه (15 تا 16:30) سه شنبه (15 تا 16:30)
507/5 مکالمه نوجوانان L7 راحله احمدیان 1398/7/10 1398/9/27 خانم 2,100,000 شنبه (16:45 تا 18:15) چهارشنبه (16:45 تا 18:15)
507/6 مکالمه نوجوانان L7 مجید فکور 1398/7/9 1398/9/26 آقا 2,100,000 یک شنبه (18:30 تا 20) سه شنبه (18:30 تا 20)
508/1 مکالمه نوجوانان L8 ریحانه رئوفی 1398/7/11 1398/9/21 خانم 2,100,000 دوشنبه (15 تا 16:30) پنج شنبه (15 تا 16:30)
508/2 مکالمه نوجوانان L8 شیوا قندریز 1398/7/9 1398/9/26 آقا 2,100,000 یکشنبه (15 تا 16:30) سه شنبه (15 تا 16:30)
508/3 مکالمه نوجوانان L8 ندا نمایی 1398/7/10 1398/9/27 خانم 2,100,000 شنبه (18:30 تا 20) چهارشنبه (18:30 تا 20)
508/4 مکالمه نوجوانان L8 زینب فرخزاد 1398/7/9 1398/9/26 آقا 2,100,000 یک شنبه (16:45 تا 18:15) سه شنبه (16:45 تا 18:15)
508/5 مکالمه نوجوانان L8 زینب اخوان ثالث 1398/7/11 1398/9/21 خانم 2,100,000 دوشنبه (16:45 تا 18:15) پنج شنبه (16:45 تا 18:15)
508/6 مکالمه نوجوانان L8 هدی حائری 1398/7/11 1398/9/21 آقا 2,100,000 دوشنبه (18:30 تا 20) پنج شنبه (18:30 تا 20)
508/7 مکالمه نوجوانان L8 سمانه تیموری 1398/7/10 1398/9/27 خانم 2,100,000 شنبه (15 تا 16:30) چهارشنبه (15 تا 16:30)
509/1 مکالمه نوجوانان L9 سمانه تیموری 1398/7/10 1398/9/27 خانم 2,100,000 شنبه (16:45 تا 18:15) چهارشنبه (16:45 تا 18:15)
509/2 مکالمه نوجوانان L9 ریحانه رئوفی 1398/7/9 1398/9/26 آقا 2,100,000 یک شنبه (16:45 تا 18:15) سه شنبه (16:45 تا 18:15)
509/3 مکالمه نوجوانان L9 ریحانه رئوفی 1398/7/11 1398/9/21 خانم 2,100,000 دوشنبه (16:45 تا 18:15) پنج شنبه (16:45 تا 18:15)
509/4 مکالمه نوجوانان L9 سعیده کاووسی 1398/7/11 1398/9/21 آقا 2,100,000 دوشنبه (18:30 تا 20) پنج شنبه (18:30 تا 20)
509/5 مکالمه نوجوانان L9 محترم رئوفی پور 1398/7/10 1398/9/27 خانم 2,100,000 شنبه (18:30 تا 20) چهارشنبه (18:30 تا 20)
510/1 مکالمه نوجوانان L10 سمانه تیموری 1398/7/10 1398/9/27 خانم 2,100,000 شنبه (18:30 تا 20) چهارشنبه (18:30 تا 20)
510/2 مکالمه نوجوانان L10 شیوا قندریز 1398/7/9 1398/9/26 آقا 2,100,000 یک شنبه (16:45 تا 18:15) سه شنبه (16:45 تا 18:15)
510/3 مکالمه نوجوانان L10 زینب فرخزاد 1398/7/11 1398/9/21 خانم 2,100,000 دوشنبه (16:45 تا 18:15) پنج شنبه (16:45 تا 18:15)
510/4 مکالمه نوجوانان L10 سمانه تیموری 1398/7/9 1398/9/26 آقا 2,100,000 یکشنبه (18:30 تا 20) سه شنبه (18:30 تا 20)
511/1 مکالمه نوجوانان L11 راحله احمدیان 1398/7/10 1398/9/27 خانم 2,250,000 شنبه (18:30 تا 20) چهارشنبه (18:30 تا 20)
511/2 مکالمه نوجوانان L11 ریحانه رئوفی 1398/7/9 1398/9/26 آقا 2,250,000 یکشنبه (18:30 تا 20) سه شنبه (18:30 تا 20)
511/3 مکالمه نوجوانان L11 محترم رئوفی پور 1398/7/11 1398/9/21 خانم 2,250,000 دوشنبه (16:45 تا 18:15) پنج شنبه (16:45 تا 18:45)
512/1 مکالمه نوجوانان L12 هدی حائری 1398/7/11 1398/9/21 خانم 2,250,000 دوشنبه (16:45 تا 18:15) پنج شنبه (16:45 تا 18:15)
512/2 مکالمه نوجوانان L12 سمانه تیموری 1398/7/9 1398/9/26 آقا 2,250,000 یکشنبه (16:45 تا 18:15) سه شنبه (16:45 تا 18:15)
512/3 مکالمه نوجوانان L12   1398/7/10 1398/9/27 خانم 2,250,000 شنبه (18:30 تا 20) چهارشنبه (18:30 تا 20)
512/3 مکالمه نوجوانان L12 هدی حائری 1398/7/9 1398/9/26 آقا 2,250,000 یکشنبه (18:30 تا 20) سه شنبه (18:30 تا 20)
513/1 مکالمه نوجوانان L13 زینب فرخزاد 1398/7/10 1398/9/27 خانم 2,250,000 شنبه (16:45 تا 18:15) چهارشنبه (16:45 تا 18:15)
513/2 مکالمه نوجوانان L13 علیرضا رحیمیان 1398/7/9 1398/9/26 آقا 2,250,000 یکشنبه (16:45 تا 18:15) سه شنبه (16:45 تا 18:15)
514/1 مکالمه نوجوانان L14 دکتر شقایق شایسته 1398/7/10 1398/9/27 خانم 2,250,000 شنبه (16:45 تا 18:15) چهارشنبه (16:45 تا 18:15)
514/2 مکالمه نوجوانان L14 شیوا قندریز 1398/7/9 1398/9/26 آقا 2,250,000 یکشنبه (18:30 تا 20) سه شنبه (18:30 تا 20)
515/1 مکالمه نوجوانان L15 زینب فرخزاد 1398/7/10 1398/9/27 خانم 2,250,000 شنبه (18:30 تا 20) چهارشنبه (18:30 تا 20)
515/2 مکالمه نوجوانان L15 هدی حائری 1398/7/9 1398/9/26 آقا 2,250,000 یک شنبه (16:45 تا 18:15) سه شنبه (16:45 تا 18:15)
دوره های تخصصی
516/1 Panel دکتر عباس اقدسی 1398/7/10 1398/9/27 خانم 2,700,000 شنبه (18:30 تا 20) چهارشنبه (18:30 تا 20)
516/2 Panel سمانه اسکندری 1398/7/9 1398/9/26 آقا 2,700,000 یک شنبه (8:30 تا 12) سه شنبه (8:30 تا 12)
517/8 FCE دکتر مینا حامدی 1398/7/9 1398/9/26 آقا 2,700,000 یکشنبه (18:30 تا 20) سه شنبه (18:30 تا 20)
517/1 FCE دکتر شقایق شایسته 1398/7/10 1398/9/27 خانم 2,700,000 شنبه (18:30 تا 20) چهارشنبه (18:30 تا 20)
517/2 FCE دکتر عباس اقدسی 1398/7/10 1398/9/27 خانم 2,700,000 شنبه (16:45 تا 18:15) چهارشنبه (16:45 تا 18:15)
517/3 FCE سمانه اسکندری 1398/7/9 1398/9/26 آقا 2,700,000 یکشنبه (16:45 تا 18:00) سه شنبه (1645 تا 18:00)
517/4 FCE بهناز معاون 1398/7/9 1398/9/26 آقا 2,700,000 یکشنبه (16:45 تا 18:15) سه شنبه (16:45 تا 18:15)
517/6 FCE علیرضا رحیمیان 1398/7/9 1398/9/26 آقا 2,700,000 یکشنبه (18:30 تا 20) سه شنبه (18:30 تا 20)
سطوح C
101/1 مکالمه کودکان C1 زهره جنگی 1398/7/10 1398/9/27 خانم 1,900,000 شنبه (18:30 تا 20) چهارشنبه (18:30 تا 20)
101/2 مکالمه کودکان C1 زهره جنگی 1398/7/11 1398/9/21 آقا 1,900,000 دوشنبه (18:30 تا 20) پنج شنبه (18:30 تا 20)
101/3 مکالمه کودکان C1 محبوبه بختیار 1398/7/10 1398/9/27 خانم 1,900,000 شنبه (16:45 تا 18:15) چهارشنبه (16:45 تا 18:15)
101/4 مکالمه کودکان C1 مهسا بلوریان حقیقی 1398/7/9 1398/9/26 آقا 1,900,000 یکشنبه (15 تا 16:30) سه شنبه (15 تا 16:30)
101/5 مکالمه کودکان C1 مهشید ملکی 1398/7/10 1398/9/27 خانم 1,900,000 شنبه (15 تا 16:30) چهارشنبه (15 تا 16:30)
101/7 مکالمه کودکان C1 فاطمه سادات حسینی زهرائی 1398/7/11 1398/9/21 خانم 1,900,000 دوشنبه (15 تا 16:30) پنج شنبه (15 تا 16:30)
101/8 مکالمه کودکان C1 زینب بهرامی 1398/7/9 1398/10/26 آقا 1,900,000 یک شنبه (16:45تا 18:15) سه شنبه (16:45 تا 18:15)
101/9 مکالمه کودکان C1 علیا کفائیان 1398/7/11 1398/9/21 خانم 1,900,000 دوشنبه (16:45 تا 18:15) پنج شنبه (16:45 تا 18:15)
101/10 مکالمه کودکان C1   1398/7/9 1398/9/26 آقا 1,900,000 یکشنبه (15 تا 16:30) سه شنبه (15 تا 16:30)
101/10 مکالمه کودکان C1   1398/7/9 1398/9/26 آقا 1,900,000 یکشنبه (8:30 تا 10) سه شنبه (8:30 تا 10)
101/11 مکالمه کودکان C1   1398/7/11 1398/9/21 خانم 1,900,000 دوشنبه (8:30 تا 10) پنج شنبه (8:30 تا 10)
101/11 مکالمه کودکان C1   1398/7/11 1398/9/21 خانم 1,900,000 دوشنبه (15 تا 16:30) پنج شنبه (15 تا 16:30)
102/1 مکالمه کودکان C2 سارا احمدیان 1398/7/10 1398/9/27 خانم 1,900,000 شنبه (16:45 تا 18:15) چهارشنبه (16:45 تا 18:15)
102/2 مکالمه کودکان C2 فاطمه کریم نژاد 1398/7/11 1398/9/21 آقا 1,900,000 دوشنبه (18:30 تا 20) پنج شنبه (18:30 تا 20)
102/3 مکالمه کودکان C2 مطهره امامی 1398/7/11 1398/9/21 خانم 1,900,000 دوشنبه (15 تا 16:30) پنج شنبه (15 تا 16:30)
102/4 مکالمه کودکان C2 زینب بهرامی 1398/7/9 1398/9/26 آقا 1,900,000 یک شنبه (15 تا 16:30) سه شنبه (15 تا 16:30)
102/5 مکالمه کودکان C2   1398/7/9 1398/9/27 خانم 1,900,000 شنبه (15 تا 16:30) چهار شنبه (15 تا 16:30)
102/5 مکالمه کودکان C2   1398/7/10 1398/9/27 خانم 1,900,000 شنبه (8:30 تا 10) چهار شنبه (8:30 تا 10)
102/6 مکالمه کودکان C2 سارا امیری 1398/7/9 1398/9/26 آقا 1,900,000 یکشنبه (16:45 تا 18:15) سه شنبه (16:45 تا 18:15)
103/1 مکالمه کودکان C3 مطهره امامی 1398/7/11 1398/9/21 خانم 1,900,000 دوشنبه (16:45 تا 18:15) پنج شنبه (16:45 تا 18:15)
103/2 مکالمه کودکان C3 سارا حمیدیان 1398/7/11 1398/9/21 آقا 1,900,000 دوشنبه (18:30 تا 20) پنج شنبه (18:30 تا 20)
103/3 مکالمه کودکان C3 فاطمه سروقدی 1398/7/10 1398/9/27 خانم 1,900,000 شنبه (18:30 تا 20) چهارشنبه (18:30 تا 20)
103/4 مکالمه کودکان C3 فاطمه کریم نژاد 1398/7/9 1398/9/26 آقا 1,900,000 یکشنبه (16:45 تا 18:15) سه شنبه (16:45 تا 18:15)
104/1 مکالمه کودکان C4 فاطمه گودرزی 1398/7/10 1398/9/27 خانم 1,900,000 شنبه (18:30 تا 20) چهارشنبه (18:30 تا 20)
104/2 مکالمه کودکان C4 مهشید ملکی 1398/7/9 1398/9/26 آقا 1,900,000 یکشنبه (16:45 تا 18:15) سه شنبه (16:45 تا 18:15)
104/3 مکالمه کودکان C4 حانیه امین 1398/7/11 1398/9/21 خانم 1,900,000 دوشنبه (16:45 تا 18:15) پنج شنبه (16:45 تا 18:15)
104/4 مکالمه کودکان C4 مطهره امامی 1398/7/11 1398/9/21 آقا 1,900,000 دوشنبه (18:30 تا 20) پنج شنبه (18:30 تا 20)
105/1 مکالمه کودکان C5 محبوبه بختیار 1398/7/11 1398/9/21 خانم 1,900,000 دوشنبه (16:45 تا 18:15) پنج شنبه (16:45 تا 18:15)
105/2 مکالمه کودکان C5   1398/7/9 1398/9/26 آقا 1,900,000 یکشنبه (15 تا 16:30) سه شنبه (15 تا 16:30)
105/3 مکالمه کودکان C5 زهره جنگی 1398/7/10 1398/9/27 خانم 1,900,000 شنبه (15 تا 16:30) چهارشنبه (15 تا 16:30)
105/4 مکالمه کودکان C5 مهشید ملکی 1398/7/9 1398/9/26 آقا 1,900,000 یکشنبه (18:30 تا 20) سه شنبه (18:30 تا 20)
105/5 مکالمه کودکان C5 سارا امیری 1398/7/10 1398/9/27 خانم 1,900,000 شنبه (16:45 تا 18:15) چهارشنبه (16:45 تا 18:15)
105/6 مکالمه کودکان C5 مهسا محبی 1398/7/9 1398/9/26 آقا 1,900,000 یکشنبه (16:45 تا 18:15) سه شنبه (16:45 تا 18:15)
105/7 مکالمه کودکان C5 مهشید ملکی 1398/7/10 1398/9/27 خانم 1,900,000 شنبه (18:30 تا 20) چهارشنبه (18:30 تا 20)
105/8 مکالمه کودکان C5 حانیه امین 1398/7/11 1398/9/21 آقا 1,900,000 دوشنبه (18:30 تا 20) پنج شنبه (18:30 تا 20)
105/10 مکالمه کودکان C5 هانیه صفریان 1398/7/9 1398/9/26 آقا 1,900,000 یکشنبه (16:45 تا 18:15) سه شنبه (16:45 تا 18:15)
106/1 مکالمه کودکان C6 شکیبا ملک زاده 1398/7/11 1398/9/21 خانم 1,900,000 دوشنبه (16:45 تا 18:15) پنج شنبه (16:45 تا 18:15)
106/2 مکالمه کودکان C6 مهسا بلوریان حقیقی 1398/7/9 1398/9/26 آقا 1,900,000 یکشنبه (18:30 تا 20) سه شنبه (18:30 تا 20)
107/1 مکالمه کودکان C7 سیما محمودیان 1398/7/11 1398/9/21 خانم 1,900,000 دوشنبه (15 تا 16:30) پنج شنبه (15 تا 16:30)
107/2 مکالمه کودکان C7 فاطمه سروقدی 1398/7/11 1398/9/21 آقا 1,900,000 دوشنبه (18:30 تا 20) پنج شنبه (18:30 تا 20)
107/3 مکالمه کودکان C7 مهسا محبی 1398/7/10 1398/9/27 خانم 1,900,000 شنبه (18:30 تا 20) چهارشنبه (18:30 تا 20)
108/1 مکالمه کودکان C8 فاطمه گودرزی 1398/7/10 1398/9/27 خانم 1,900,000 شنبه (16:45 تا 18:15) چهارشنبه (16:45 تا 18:15)
108/2 مکالمه کودکان C8 سارا امیری 1398/7/9 1398/9/26 آقا 1,900,000 یکشنبه (18:30 تا 20) سه شنبه (18:30 تا 20)
108/4 مکالمه کودکان C8 سیما محمودیان 1398/7/9 1398/9/26 آقا 1,900,000 یکشنبه (16:45 تا 18:15) سه رشنبه (16:45 تا 18:15)
109/1 مکالمه کودکان C9 فاطمه کریم نژاد 1398/7/11 1398/9/21 خانم 1,900,000 دوشنبه (16:45 تا 18:15) پنج شنبه (16:45 تا 18:15)
109/2 مکالمه کودکان C9 مهسا بلوریان حقیقی 1398/7/11 1398/9/21 آقا 1,900,000 دوشنبه (18:30 تا 20) پنج شنبه (18:30 تا 20)
109/3 مکالمه کودکان C9 بیتا کرامی 1398/7/10 1398/9/27 خانم 1,900,000 شنبه (16:45 تا 18:15) چهارشنبه (16:45 تا 18:15)
109/4 مکالمه کودکان C9 سیما محمودیان 1398/7/9 1398/9/26 آقا 1,900,000 یکشنبه (15 تا 16:30) سه شنبه (15 تا 16:30)
109/5 مکالمه کودکان C9 هانیه صفریان 1398/7/10 1398/9/27 خانم 1,900,000 شنبه (18:30 تا 20) چهارشنبه (18:30 تا 20)
100/1 مکالمه کودکان CO مهرآذین مدرسی 1398/7/11 1398/9/21 خانم 1,900,000 دوشنبه (16:45 تا 18:15) پنج شنبه (16:45 تا 18:15)
100/2 مکالمه کودکان CO علیا کفائیان 1398/7/11 1398/9/21 آقا 1,900,000 دوشنبه (18:30 تا 20) پنج شنبه (18:30 تا 20)
100/3 مکالمه کودکان CO محبوبه بختیار 1398/7/10 1398/9/27 خانم 1,900,000 شنبه (15 تا 16:30) چهارشنبه (15 تا 16:30)
سطوح S
500/211 مکالمه نوجوانان S1 نیره مادرشاهیان 1398/7/10 1398/9/27 خانم 1,800,000 شنبه (16:45 تا 18:15) چهارشنبه (16:45 تا 18:45)
500/216 مکالمه نوجوانان S1 نیره مادرشاهیان 1398/7/9 1398/8/26 آقا 1,800,000 یک شنبه (18:30 تا 20) سه شنبه (18:30 تا 20)
500/217 مکالمه نوجوانان S1 زهره جنگی 1398/7/11 1398/9/21 خانم 1,800,000 دوشنبه (16:45 تا 18:15) پنج شنبه (16:45 تا 18:15)
500/212 مکالمه نوجوانان S1 مهسا بلوریان حقیقی 1398/7/9 1398/9/26 آقا 1,800,000 یکشنبه (16:45 تا 18:15) سه شنبه (16:45 تا 18:15)
500/214 مکالمه نوجوانان S1   1398/7/9 1398/9/26 آقا 1,800,000 یک شنبه (15 تا 16:30) سه شنبه (15 تا 16:30)
500/210 مکالمه نوجوانان S1 مهرآذین مدرسی 1398/7/11 1398/9/21 آقا 1,800,000 دوشنبه (18:30 تا 20) پنج شنبه (18:30 تا 20)
500/213 مکالمه نوجوانان S1 سارا احمدیان 1398/7/10 1398/9/27 خانم 1,800,000 شنبه (18:30 تا 20) چهارشنبه (18:30 تا 20)
500/215 مکالمه نوجوانان S1 زینب بهرامی 1398/7/11 1398/9/21 خانم 1,800,000 دوشنبه (15 تا 16:30) پنج شنبه (15 تا 16:30)
500/221 مکالمه نوجوانان S2 محبوبه بختیار 1398/7/11 1398/9/21 خانم 1,800,000 دوشنبه (15 تا 16:30) پنج شنبه (15 تا 16:30)
500/227 مکالمه نوجوانان S2 فاطمه گودرزی 1398/7/10 1398/9/27 خانم 1,800,000 شنبه (15 تا 16:30) چهارشنبه (15 تا 16:30)
500/222 مکالمه نوجوانان S2 مجید فکور 1398/7/9 1398/9/26 آقا 1,800,000 یکشنبه (16:45 تا 18:15) سه شنبه (16:45 تا 18:15)
500/224 مکالمه نوجوانان S2 شکیبا ملک زاده 1398/7/11 1398/9/21 آقا 1,800,000 دوشنبه (18:30 تا 20) پنج شنبه (18:30 تا 20)
500/226 مکالمه نوجوانان S2 علی شریفیانفر 1398/7/9 1398/9/26 آقا 1,800,000 یک شنبه (18:30 تا 20) سه شنبه (18:30 تا 20)
500/223 مکالمه نوجوانان S2 مونا میبدی 1398/7/11 1398/9/21 خانم 1,800,000 دوشنبه (16:45 تا 18:15) پنج شنبه (16:45 تا 18:15)
500/220 مکالمه نوجوانان S2 نیره مادرشاهیان 1398/7/9 1398/9/26 آقا 1,800,000 یکشنبه (15 تا 16:30) سه شنبه (15 تا 16:30)
500/229 مکالمه نوجوانان S2 طلیعه صادقی 1398/7/10 1398/9/27 خانم 1,800,000 شنبه (18:30 تا 20) چهارشنبه (18:30 تا 20)
500/221 مکالمه نوجوانان S2 زهره جنگی 1398/7/9 1398/9/26 خانم 1,800,000 شنبه (16:45 تا 18:15) چهارشنبه (16:45 تا 18:15)
500/228 مکالمه نوجوانان S2 یاسمن حسینی معصوم 1398/7/10 1398/8/27 خانم 1,800,000 شنبه (16:45 تا 18:15) چهارشنبه (16:45 تا 18:15)
500/230 مکالمه نوجوانان S3 مهسا محبی 1398/7/11 1398/9/21 آقا 1,800,000 یکشنبه (18:30 تا 20) سه شنبه (18:30 تا 20)
500/238 مکالمه نوجوانان S3 پرستو خانی 1398/7/11 1398/9/21 خانم 1,800,000 دو شنبه (16:45 تا 18:15) پنج شنبه (16:45 تا 18:15)
500/231 مکالمه نوجوانان S3 پریسا ساداتی 1398/7/11 1398/9/21 خانم 1,800,000 دوشنبه (15 تا 16:30) پنج شنبه (15 تا 16:30)
500/233 مکالمه نوجوانان S3 هانیه صفریان 1398/7/10 1398/9/27 خانم 1,800,000 شنبه (16:45 تا 18:15) چهارشنبه (16:45 تا 18:15)
500/239 مکالمه نوجوانان S3 سارا امیری 1398/7/10 1398/9/27 خانم 1,800,000 شنبه (18:30 تا 20) چهارشنبه (18:30 تا 20)
500/231 مکالمه نوجوانان S3 پریسا ساداتی 1398/7/11 1398/9/21 خانم 1,800,000 دوشنبه (8:30 تا 10) پنج شنبه (8:30 تا 10)
500/232 مکالمه نوجوانان S3 مریم توکلی 1398/7/9 1398/9/26 خانم 1,800,000 یکشنبه (16:45 تا 18:15) سه شنبه (16:45 تا 18:15)
500/234 مکالمه نوجوانان S3 محبوبه بختیار 1398/7/11 1398/9/21 آقا 1,800,000 دوشنبه (18:30 تا 20) پنج شنبه (18:30 تا 20)
500/237 مکالمه نوجوانان S3 هانیه رضایی فر 1398/7/10 1398/9/27 خانم 1,800,000 شنبه (15 تا 16:30) چهار شنبه (15 تا 16:30)
500/248 مکالمه نوجوانان S4 پریسا ساداتی 1398/7/11 1398/9/21 آقا 1,800,000 دوشنبه (18:30 تا 20) پنج شنبه (18:30 تا 20)
500/246 مکالمه نوجوانان S4 یاسمن حسینی معصوم 1398/7/9 1398/9/26 آقا 1,800,000 یکشنبه (18:30 تا 20) سه شنبه (18:30 تا 20)
500/248 مکالمه نوجوانان S4 طلیعه صادقی 1398/7/10 1398/9/27 خانم 1,800,000 شنبه (16:45 تا 18:15) چهارشنبه (16:45 تا 18:15)
500/247 مکالمه نوجوانان S4 فرزانه بیچرانلویی 1398/7/10 1398/9/27 خانم 1,800,000 شنبه (18:30 تا 20) چهارشنبه (18:30 تا 20)
500/249 مکالمه نوجوانان S4 فاطمه سروقدی 1398/7/11 1398/9/21 خانم 1,800,000 دوشنبه (16:45 تا 18:15) پنج شنبه (16:45 تا 18:15)
500/240 مکالمه نوجوانان S4 فتانه امیرپور 1398/7/9 1398/9/26 آقا 1,800,000 یک شنبه (15:00 تا 16:30) سه شنبه (15:00 تا 16:30)
500/240 مکالمه نوجوانان S4 فتانه امیرپور 1398/7/10 1398/9/27 آقا 1,800,000 یکشنبه (8:30 تا 10) سه شنبه (8:30 تا 10)
500/244 مکالمه نوجوانان S4 هانیه رضایی فر 1398/7/9 1398/9/26 آقا 1,800,000 یکشنبه (16:45 تا 18:15) سه شنبه (16:45 تا 18:15)
500/241 مکالمه نوجوانان S4 نیره مادرشاهیان 1398/7/10 1398/9/27 خانم 1,800,000 شنبه (15 تا 16:30) چهارشنبه (15 تا 16:30)
500/243 مکالمه نوجوانان S4 مهسا بلوریان حقیقی 1398/7/11 1398/9/21 خانم 1,800,000 دوشنبه (15 تا 16:30) پنج شنبه (15 تا 16:30)
500/242 مکالمه نوجوانان S4 مهسا حقیقی 1398/7/9 1398/9/26 آقا 1,800,000 یکشنبه (15 تا 16:30)سه شنبه (15 تا 16:30)
500/252 مکالمه نوجوانان S5 مریم توکلی 1398/7/9 1398/9/26 آقا 1,800,000 یکشنبه (15 تا 16:30) سه شنبه (15 تا 16:30)
500/254 مکالمه نوجوانان S5 نیره مادرشاهیان 1398/7/9 1398/9/26 آقا 1,800,000 یکشنبه (16:45 تا 18:15) سه شنبه (16:45 تا 18:15)
500/251 مکالمه نوجوانان S5 مهسا محبی 1398/7/10 1398/9/27 خانم 1,800,000 شنبه (16:45 تا 18:15) چهارشنبه (16:45 تا 18:15)
500/255 مکالمه نوجوانان S5 بیتا کرمی 1398/7/10 1398/9/27 خانم 1,800,000 شنبه (18:30 تا 20) چهارشنبه (18:30 تا 20)
500/250 مکالمه نوجوانان S5 علی شریفیانفر 1398/7/11 1398/9/21 آقا 1,800,000 دوشنبه (18:30 تا 20) پنج شنبه (18:30 تا 20)
500/253 مکالمه نوجوانان S5 پریسا ساداتی 1398/7/11 1398/9/21 خانم 1,800,000 دوشنبه (16:45 تا 18:15) پنج شنبه (16:45 تا 18:15)
500/263 مکالمه نوجوانان S6 الهه مهدوی شکیب 1398/7/10 1398/9/27 خانم 1,800,000 شنبه (16:45 تا 18:15) چهارشنبه (16:45 تا 18:15)
500/261 مکالمه نوجوانان S6 مهسا محبی 1398/7/10 1398/9/27 خانم 1,800,000 شنبه (15 تا 16:30) چهارشنبه (15 تا 16:30)
500/266 مکالمه نوجوانان S6 مهسا نیک سیرت 1398/7/9 1398/9/26 آقا 1,800,000 یکشنبه (15 تا 16:30) سه شنبه (15 تا 16:30)
500/261 مکالمه نوجوانان S6 مهسا محبی 1398/7/10 1398/9/27 خانم 1,800,000 شنبه (15 تا 16:30) چهارشنبه (15 تا 16:30)
500/264 مکالمه نوجوانان S6 فتانه امیرپور 1398/7/9 1398/9/26 آقا 1,800,000 یکشنبه (16:45 تا 18:15) سه شنبه (16:45 تا 18:15)
500/265 مکالمه نوجوانان S6 نیره مادرشاهیان 1398/7/10 1398/9/27 خانم 1,800,000 شنبه (18:30 تا 20) چهارشنبه (18:30 تا 20)
500/267 مکالمه نوجوانان S6 مهسا بلوریان حقیقی 1398/7/11 1398/9/21 خانم 1,800,000 دوشنبه (16:45 تا 18:15) پنج شنبه (16:45 تا 18:15)
500/262 مکالمه نوجوانان S6 هانیه صفریان 1398/7/9 1398/9/26 آقا 1,800,000 یکشنبه (18:30 تا 20) سه شنبه (18:30 تا 20)
500/260 مکالمه نوجوانان S6 سیدعلی جلالیان حسینی 1398/7/11 1398/9/21 آقا 1,800,000 دوشنبه (18:30 تا 20) پنج شنبه (18:30 تا 20)
500/203 مکالمه نوجوانان SO1   1398/7/10 1398/9/27 خانم 1,800,000 شنبه (8:30 تا 10) چهارشنبه (8:30 تا 10)
500/202 مکالمه نوجوانان SO1   1398/7/9 1398/9/26 آقا 1,800,000 یکشنبه (15 تا 16:30) سه شنبه (15 تا 16:30)
500/203 مکالمه نوجوانان SO1   1398/7/10 1398/9/27 خانم 1,800,000 یکشنبه (15 تا 16:30) سه شنبه (15 تا 16:30)
500/200 مکالمه نوجوانان SO1 الهام سورگی 1398/7/11 1398/9/21 آقا 1,800,000 دوشنبه (18:30 تا 20) پنج شنبه (18:30 تا 20)
500/201 مکالمه نوجوانان SO1   1398/7/11 1398/9/21 خانم 1,800,000 شنبه (16:45 تا 18) چهارشنبه (16:45 تا 18)
500/308 مکالمه نوجوانان SO2 علی شریفیانفر 1398/7/9 1398/9/26 آقا 1,800,000 یکشنبه (16:45 تا 8) سه شنبه (16:45 تا 18)
500/301 مکالمه نوجوانان SO2   1398/7/11 1398/9/21 خانم 1,800,000 دوشنبه (15 تا 16:30) پنج شنبه (15 تا 16:30)
500/306 مکالمه نوجوانان SO2 مهشید ملکی 1398/7/9 1398/9/26 آقا 1,800,000 یکشنبه (8:30 تا 10) سه شنبه (8:30 تا 10)
500/307 مکالمه نوجوانان SO2 سارا امیری 1398/7/10 1398/9/27 خانم 1,800,000 شنبه (15 تا 16:30) چهارشنبه (15 تا 16:30)
500/305 مکالمه نوجوانان SO2 الهام سورگی 1398/7/11 1398/9/21 خانم 1,800,000 دوشنبه (16:45 تا 18) پنج شنبه (16:45 تا 18)
500/300 مکالمه نوجوانان SO2 سارا احمدیان 1398/7/9 1398/9/26 آقا 1,800,000 یکشنبه (18:30 تا 20) سه شنبه (18:30 تا 20)
500/302 مکالمه نوجوانان SO2 علی شریفیانفر 1398/7/9 1398/9/26 آقا 1,800,000 یکشنبه (15 تا 16:30) سه شنبه (15 تا 16:30)
500/306 مکالمه نوجوانان SO2 مهشید ملکی 1398/7/9 1398/9/26 آقا 1,800,000 یکشنبه (15 تا 16:30) سه شنبه (15 تا 16:30)
500/303 مکالمه نوجوانان SO2 مهشید ملکی 1398/7/10 1398/9/27 خانم 1,800,000 شنبه (16:45 تا 18:15) چهارشنبه (16:45 تا 18:15)
500/304 مکالمه نوجوانان SO2 مونا میبدی 1398/7/11 1398/9/21 آقا 1,800,000 دوشنبه (18:30 تا 20) پنج شنبه (8:305 تا 20)
500/309 مکالمه نوجوانان SO2 محبوبه بختیار 1398/7/10 1398/9/27 خانم 1,800,000 شنبه (18:30 تا 20) چهارشنبه (18:30 تا 20)
500/301 مکالمه نوجوانان SO2   1398/7/11 1398/9/21 خانم 1,800,000 دوشنبه (8:30 تا 10) پنج شنبه (8:30 تا 10)
 
 
برنامه گروه کامپیوتر تابستان 98، مرکز نوجوانان
کد دوره نام درس روزهای تشکیل زمان تشکیل طول دوره (ساعت) شهریه (ریال) زمان شروع پیشنیاز
دوره های دانش آموزی
142/11 کودک رایانه E-Kids - دختران (8 تا 12 سال) شنبه-چهارشنبه 9 الی 12:30 70 3,500,000 اعلام تلفنی -
142/12 کودک رایانه E-Kids - پسران (8 تا 12 سال) یکشنبه-سه شنبه 9 الی 12:30 70 3,500,000 اعلام تلفنی -
140/245 ICDL 1 (مفاهیم، ویندوز، Word، اینترنت) - دختران شنبه-چهارشنبه 9 الی 12:30 70 3,150,000 98/4/19 -
140/246 ICDL 1 (مفاهیم، ویندوز، Word، اینترنت) - پسران یکشنبه-سه شنبه 9 الی 12:30 70 3,150,000 98/4/18 -
140/247 ICDL 2 (نرم افزارهای Excel Access PowerPoint) - دختران دوشنبه-پنجشنبه 9 الی 12:30 72 2,700,000 اعلام تلفنی قبل از ثبت نام مراجعه به دفتر آموزش
140/248 ICDL 2 (نرم افزارهای Excel Access PowerPoint) - پسران دوشنبه-پنجشنبه 9 الی 12:30 72 2,700,000 اعلام تلفنی -
133/11 فتوشاپ مقدماتی - دختران دوشنبه-پنجشنبه 9 الی 12:30 30 2,400,000 98/4/24 -
133/12 فتوشاپ مقدماتی - پسران شنبه-چهارشنبه 14:45 الی 16:15 30 2,400,000 98/4/22 -
110/11 انیمیشن مقدماتی - دختران یکشنبه-سه شنبه 16:30 الی 20 40 3,600,000 98/4/16 قبل از ثبت نام مراجعه به دفتر آموزش
110/12 انیمیشن مقدماتی - پسران یکشنبه-سه شنبه 16:30 الی 20 40 3,600,000 98/4/16 -
109/11 اتوکد مقدماتی - دختران دوشنبه-پنجشنبه 16:30 الی 20 30 2,500,000 98/4/24 قبل از ثبت نام مراجعه به دفتر آموزش
109/12 اتوکد مقدماتی - پسران دوشنبه-پنجشنبه 16:30 الی 20 30 2,500,000 98/4/24 -
144/21 طراحی صفحات وب مقدماتی - دختران شنبه-چهارشنبه 14:45 الی 18 66 4,500,000 اعلام تلفنی قبل از ثبت نام مراجعه به دفتر آموزش
144/22 طراحی صفحات وب مقدماتی - پسران شنبه-چهارشنبه 14:45 الی 18 66 4,500,000 اعلام تلفنی -
105/11 Scratch  - دختران دوشنبه-پنجشنبه 9 الی 10:30 30 2,300,000 اعلام تلفنی قبل از ثبت نام مراجعه به دفتر آموزش
105/12 Scratch  - پسران دوشنبه-پنجشنبه 9 الی 10:30 30 2,300,000 اعلام تلفنی -
107/11 VB (1)  - دختران پنجشنبه 9 الی 12:30 30 2,200,000 اعلام تلفنی قبل از ثبت نام مراجعه به دفتر آموزش
107/12 VB (1)  - پسران پنجشنبه 9 الی 12:30 30 2,200,000 اعلام تلفنی -
106/11 ++C (دختران) یکشنبه 16:30 الی 20 30 2,300,000 98/4/23 قبل از ثبت نام مراجعه به دفتر آموزش
106/12 ++C (پسران) پنجشنبه 9 الی 12:30 30 2,300,000 اعلام می گردد -
108/11 Java  - دختران جمعه 9 الی 12:30 30 2,800,000 اعلام تلفنی قبل از ثبت نام مراجعه به دفتر آموزش
108/12 Java  - پسران جمعه 9 الی 12:30 30 2,800,000 اعلام تلفنی -
103/11 (1) Android  - دختران سه شنبه 14:45 الی 18 40 4,500,000 اعلام تلفنی قبل از ثبت نام مراجعه به دفتر آموزش
103/12 (1) Android  - پسران سه شنبه 14:45 الی 18 40 4,500,000 اعلام تلفنی قبل از ثبت نام مراجعه به دفتر آموزش
دوره های مجازی ICDL
1400/01 ICDL هفت مهارت در 24 ساعت شبانه روز به صورت اینترنتی 130 4,800,000 یک هفته پس از ثبت نام -
1400/02 ICDL 1 (مفاهیم، ویندوز، Word، اینترنت) در 24 ساعت شبانه روز به صورت اینترنتی 62 2,500,000 ایک هفته پس از ثبت نام -
1400/03 ICDL 2 (نرم افزارهای Excel Access PowerPoint) در 24 ساعت شبانه روز به صورت اینترنتی 72 2,700,000 یک هفته پس از ثبت نام -
1400/04 مفاهیم در 24 ساعت شبانه روز به صورت اینترنتی 12 550,000 یک هفته پس از ثبت نام -
1400/05 ویندوز در 24 ساعت شبانه روز به صورت اینترنتی 12 550,000 یک هفته پس از ثبت نام -
1400/06 Word در 24 ساعت شبانه روز به صورت اینترنتی 26 1,100,000 یک هفته پس از ثبت نام -
1400/07 Excel در 24 ساعت شبانه روز به صورت اینترنتی 26 1,100,000 یک هفته پس از ثبت نام -
1400/08 Access در 24 ساعت شبانه روز به صورت اینترنتی 26 1,100,000 یک هفته پس از ثبت نام -
1400/09 PowerPoint در 24 ساعت شبانه روز به صورت اینترنتی 20 850,000 یک هفته پس از ثبت نام -
1400/10 اینترنت در 24 ساعت شبانه روز به صورت اینترنتی 12 550,000 یک هفته پس از ثبت نام -
 
دی ان ان evoq, دات نت نیوک ,dnn
دی ان ان