بــرنامه زبان انگلیســـی ترم زمستان 97

مرکز نوجوانان

ردیف

کد کلاس

درس (دوره)

استاد

تاریخ شروع

تاریخ خاتمه

جنسیت

شهریه

روزهای برگزاری

 1.  

516/1

مکالمه نوجوانان-PANELدختر

دکتر عباس اقدسي

1397/10/08

1397/12/22

خانم

 

شنبه (16:30 تا 18) چهارشنبه (16:30 تا 18)

 1.  

500/210

مکالمه نوجوانان - S1 پسر

علي شريفيان فر

1397/10/09

1397/12/21

آقا

1.500.000

یکشنبه (14:45 تا 16:15) سه شنبه (14:45 تا 16:15)

 1.  

500/214

مکالمه نوجوانان - S1 پسر

فاطمه گودرزي

1397/10/09

1397/12/21

آقا

1.500.000

یکشنبه (16:30 تا 18) سه شنبه (16:30 تا 18)

 1.  

500/212

مکالمه نوجوانان - S1 پسر

پرستو خاني

1397/10/09

1397/12/21

آقا

1.500.000

یکشنبه (18:15 تا 19:45) سه شنبه (18:15 تا 19:45)

 1.  

500/218

مکالمه نوجوانان - S1پسر

فاطمه سروقدي

1397/10/10

1397/12/23

آقا

1.500.000

دوشنبه (18:15 تا 19:45) پنج شنبه (18:15 تا 19:45)

 1.  

500/211

مکالمه نوجوانان - S1دختر چرخشي

سيمامحموديان

1397/10/10

1397/12/23

خانم

1.500.000

دوشنبه (8:30 تا 10) پنج شنبه (8:30 تا 10)

 1.  

500/211

مکالمه نوجوانان - S1دخترچرخشي

سيمامحموديان

1397/10/10

1397/12/23

خانم

1.500.000

دوشنبه (14:45 تا 16:15) پنج شنبه (14:45 تا 16:15)

 1.  

500/224

مکالمه نوجوانان - S2پسر

مهسامحبي

1397/10/10

1397/12/23

آقا

1.500.000

دوشنبه (18:15 تا 19:45) پنج شنبه (18:15 تا 19:45)

 1.  

500/222

مکالمه نوجوانان - S2پسر

پرستو خاني

1397/10/09

1397/12/21

آقا

1.500.000

یکشنبه (16:30 تا 18) سه شنبه (16:30 تا 18)

 1.  

500/220

مکالمه نوجوانان - S2پسر چرخشي

مجيد فکور

1397/10/09

1397/12/21

آقا

1.500.000

یکشنبه (14:45 تا 16:15) سه شنبه (14:45 تا 16:15)

 1.  

500/220

مکالمه نوجوانان - S2پسر چرخشي

مجيد فکور

1397/10/09

1397/12/21

آقا

1.500.000

یکشنبه (8:30 تا 10) سه شنبه (8:30 تا 10)

 1.  

500/225

مکالمه نوجوانان - S2دختر

نيره مادرشاهيان

1397/10/08

1397/12/22

خانم

1.500.000

شنبه (14:45 تا 16:15) چهارشنبه (14:45 تا 16:15)

 1.  

500/236

مکالمه نوجوانان - S3 پسر

طليعه صادقي

1397/10/09

1397/12/21

آقا

1.500.000

یکشنبه (16:30 تا 18) سه شنبه (16:30 تا 18)

 1.  

500/232

مکالمه نوجوانان - S3 پسر

بيتا کرامتي

1397/10/09

1397/12/21

آقا

1.500.000

یکشنبه (14:45 تا 16:15) سه شنبه (14:45 تا 16:15)

 1.  

500/234

مکالمه نوجوانان - S3پسر

فتانه امير پور

1397/10/10

1397/12/23

آقا

1.500.000

دوشنبه (18:15 تا 19:45) پنج شنبه (18:15 تا 19:45)

 1.  

500/230

مکالمه نوجوانان - S3دختر

نيره مادرشاهيان

1397/10/10

1397/12/23

آقا

1.500.000

دوشنبه (18:15 تا 19:45) پنج شنبه (18:15 تا 19:45)

 1.  

500/231

مکالمه نوجوانان - S3دختر

 

1397/10/10

1397/12/23

خانم

1.500.000

دوشنبه (14:45 تا 16:15) پنج شنبه (14:45 تا 16:15)

 1.  

500/231

مکالمه نوجوانان - S3دختر چرخشي

 

1397/10/10

1397/12/23

خانم

1.500.000

دوشنبه (8:30 تا 10) پنج شنبه (8:30 تا 10)

 1.  

500/240

مکالمه نوجوانان - S4 پسر

مهسابلوريان حقيقي . .

1397/10/09

1397/12/21

آقا

1.500.000

یکشنبه (18:15 تا 19:45) سه شنبه (18:15 تا 19:45)

 1.  

500/242

مکالمه نوجوانان - S4 پسر

مريم توکلي

1397/10/11

1397/12/21

آقا

1.500.000

یکشنبه (14:45 تا 16:15) سه شنبه (14:45 تا 16:15)

 1.  

500/244

مکالمه نوجوانان - S4 پسر

مجيد فکور

1397/10/09

1397/12/21

آقا

1.500.000

یکشنبه (16:30 تا 18) سه شنبه (16:30 تا 18)

 1.  

500/246

مکالمه نوجوانان - S4پسر

هدا جبروتي

1397/10/10

1397/12/23

آقا

1.500.000

دوشنبه (18:15 تا 19:45) پنج شنبه (18:15 تا 19:45)

 1.  

500/245

مکالمه نوجوانان - S4دختر

نيره مادرشاهيان

1397/10/10

1397/12/23

خانم

1.500.000

دوشنبه (14:45 تا 16:15) پنج شنبه (14:45 تا 16:15)

 1.  

500/247

مکالمه نوجوانان - S4دختر

فاطمه سروقدي

1397/10/10

1397/12/23

خانم

1.500.000

دوشنبه (16:30 تا 18) پنج شنبه (16:30 تا 18)

 1.  

500/254

مکالمه نوجوانان - S5 پسر

مريم توکلي

1397/10/11

1397/12/21

آقا

1.500.000

یکشنبه (16:30 تا 18) سه شنبه (16:30 تا 18)

 1.  

500/256

مکالمه نوجوانان - S5 پسر

ياسمن حسيني معصوم

1397/10/09

1397/12/21

آقا

1.500.000

یکشنبه (16:30 تا 18) سه شنبه (16:30 تا 18)

 1.  

500/250

مکالمه نوجوانان - S5 پسر چرخشي

هانيه رضائي فر

1397/10/09

1397/12/21

آقا

1.500.000

یکشنبه (14:45 تا 16:15) سه شنبه (14:45 تا 16:15)

 1.  

500/250

مکالمه نوجوانان - S5 پسر چرخشي

هانيه رضائي فر

1397/10/09

1397/12/21

آقا

1.500.000

یکشنبه (8:30 تا 10) سه شنبه (8:30 تا 10)

 1.  

500/252

مکالمه نوجوانان - S5پسر

ريحانه حسيني

1397/10/10

1397/12/23

آقا

1.500.000

دوشنبه (18:15 تا 19:45) پنج شنبه (18:15 تا 19:45)

 1.  

500/259

مکالمه نوجوانان - S5دختر

ريحانه حسيني

1397/10/10

1397/12/23

خانم

1.500.000

دوشنبه (14:45 تا 16:15) پنج شنبه (14:45 تا 16:15)

 1.  

500/260

مکالمه نوجوانان - S6 پسر

مجيد فکور

1397/10/09

1397/12/21

آقا

1.500.000

یکشنبه (18:15 تا 19:45) سه شنبه (18:15 تا 19:45)

 1.  

500/262

مکالمه نوجوانان - S6 پسر

الهه مهدوي شکيب

1397/10/09

1397/12/21

آقا

1.500.000

یکشنبه (16:30 تا 18) سه شنبه (16:30 تا 18)

 1.  

500/264

مکالمه نوجوانان - S6پسر

سيمامحموديان

1397/10/10

1397/12/23

آقا

1.500.000

دوشنبه (18:15 تا 19:45) پنج شنبه (18:15 تا 19:45)

 1.  

500/265

مکالمه نوجوانان - S6دختر

سيمامحموديان

1397/10/10

1397/12/23

خانم

1.500.000

دوشنبه (16:30 تا 18) پنج شنبه (16:30 تا 18)

 1.  

500/202

مکالمه نوجوانان - SO1 پسر

علي شريفيان فر

1397/10/09

1397/12/21

آقا

1.500.000

یکشنبه (16:30 تا 18) سه شنبه (16:30 تا 18)

 1.  

500/200

مکالمه نوجوانان - SO1 پسر

علي شريفيان فر

1397/10/09

1397/12/21

آقا

1.500.000

یکشنبه (18:15 تا 19:45) سه شنبه (18:15 تا 19:45)

 1.  

500/201

مکالمه نوجوانان - SO1دختر

مطهره امامي

1397/10/10

1397/12/23

خانم

1.500.000

دوشنبه (14:45 تا 16:15) پنج شنبه (14:45 تا 16:15)

 1.  

500/302

مکالمه نوجوانان - SO2 پسر

مهسابلوريان حقيقي . .

1397/10/09

1397/12/21

آقا

1.500.000

یکشنبه (16:30 تا 18) سه شنبه (16:30 تا 18)

 1.  

500/300

مکالمه نوجوانان - SO2پسر

علي شريفيان فر

1397/10/10

1397/12/23

آقا

1.500.000

دوشنبه (18:15 تا 19:45) پنج شنبه (18:15 تا 19:45)

 1.  

500/301

مکالمه نوجوانان - SO2دختر چرخشي

 

1397/10/10

1397/12/23

خانم

1.500.000

دوشنبه (14:45 تا 16:15) پنج شنبه (14:45 تا 16:15)

 1.  

500/301

مکالمه نوجوانان - SO2دختر چرخشي

 

1397/10/10

1397/12/23

خانم

1.500.000

دوشنبه (8:30 تا 10) پنج شنبه (8:30 تا 10)

 1.  

500/257

مکالمه نوجوانان - دختر S5

هدا جبروتي

1397/10/10

1397/12/23

خانم

1.500.000

دوشنبه (16:30 تا 18) پنج شنبه (16:30 تا 18)

 1.  

500/215

مکالمه نوجوانان-S1 دختر

هديه امين طوسي

1397/10/08

1397/12/22

خانم

1.500.000

شنبه (16:30 تا 18) چهارشنبه (16:30 تا 18)

 1.  

500/217

مکالمه نوجوانان-S1 دختر

نيره مادرشاهيان

1397/10/08

1397/12/22

خانم

1.500.000

شنبه (18:15 تا 19:45) چهارشنبه (18:15 تا 19:45)

 1.  

500/221

مکالمه نوجوانان-S2 دختر

فائزه نقوي نيا

1397/10/08

1397/12/22

خانم

1.500.000

شنبه (16:30 تا 18) چهارشنبه (16:30 تا 18)

 1.  

500/223

مکالمه نوجوانان-S2دختر

طليعه صادقي

1397/10/08

1397/12/22

خانم

1.500.000

شنبه (18:15 تا 19:45) چهارشنبه (18:15 تا 19:45)

 1.  

500/235

مکالمه نوجوانان-S3 دختر

ياسمن حسيني معصوم

1397/10/08

1397/12/22

خانم

1.500.000

شنبه (16:30 تا 18) چهارشنبه (16:30 تا 18)

 1.  

500/233

مکالمه نوجوانان-S3 دختر

هانيه رضائي فر

1397/10/08

1397/12/22

خانم

1.500.000

شنبه (18:15 تا 19:45) چهارشنبه (18:15 تا 19:45)

 1.  

500/237

مکالمه نوجوانان-S3دختر

سيمامحموديان

1397/10/08

1397/12/22

خانم

1.500.000

شنبه (14:45 تا 16:15) چهارشنبه (14:45 تا 16:15)

 1.  

500/241

مکالمه نوجوانان-S4 دخترچرخشي

هديه امين طوسي

1397/10/08

1397/12/22

خانم

1.500.000

شنبه (8:30 تا 10) چهارشنبه (8:30 تا 10)

 1.  

500/243

مکالمه نوجوانان-S4دختر

الهه مهدوي شکيب

1397/10/08

1397/12/22

خانم

1.500.000

شنبه (16:30 تا 18) چهارشنبه (16:30 تا 18)

 1.  

500/241

مکالمه نوجوانان-S4دختر چرخشي

هديه امين طوسي

1397/10/08

1397/12/22

خانم

1.500.000

شنبه (14:45 تا 16:15) چهارشنبه (14:45 تا 16:15)

 1.  

500/255

مکالمه نوجوانان-S5دختر

نيره مادرشاهيان

1397/10/08

1397/12/22

خانم

1.500.000

شنبه (16:30 تا 18) چهارشنبه (16:30 تا 18)

 1.  

500/253

مکالمه نوجوانان-S5دختر

فرزانه بيچرانلويي

1397/10/08

1397/12/22

خانم

1.500.000

شنبه (16:30 تا 18) چهارشنبه (16:30 تا 18)

 1.  

500/251

مکالمه نوجوانان-S5دختر

الهه مهدوي شکيب

1397/10/08

1397/12/22

خانم

1.500.000

شنبه (18:15 تا 19:45) چهارشنبه (18:15 تا 19:45)

 1.  

500/263

مکالمه نوجوانان-s6دختر

فرزانه بيچرانلويي

1397/10/08

1397/12/22

خانم

1.500.000

شنبه (18:15 تا 19:45) چهارشنبه (18:15 تا 19:45)

 1.  

500/261

مکالمه نوجوانان-s6دختر

مريم توکلي

1397/10/12

1397/12/22

خانم

1.500.000

شنبه (16:30 تا 18) چهارشنبه (16:30 تا 18)

 1.  

500/205

مکالمه نوجوانان-SO1دختر

 

1397/10/08

1397/12/22

خانم

1.500.000

شنبه (18:15 تا 19:45) چهارشنبه (18:15 تا 19:45)

 1.  

500/203

مکالمه نوجوانان-SO1دختر

فاطمه کريم نژاد

1397/10/08

1397/12/22

خانم

1.500.000

شنبه (16:30 تا 18) چهارشنبه (16:30 تا 18)

 1.  

500/305

مکالمه نوجوانان-so2 دختر

ياسمن حسيني معصوم

1397/10/08

1397/12/22

خانم

1.500.000

شنبه (18:15 تا 19:45) چهارشنبه (18:15 تا 19:45)

 1.  

500/303

مکالمه نوجوانان-so2 دختر

سيده يلدا لطفي

1397/10/08

1397/12/22

خانم

1.500.000

شنبه (16:30 تا 18) چهارشنبه (16:30 تا 18)

 1.  

101/2

مکالمه کودکان - C1 پسر

هانيه صفريان

1397/10/09

1397/12/21

آقا

1.550.000

یکشنبه (18:15 تا 19:45) سه شنبه (18:15 تا 19:45)

 1.  

110/2

مکالمه کودکان - C10 پسر

طليعه صادقي

1397/10/09

1397/12/21

آقا

1.550.000

یکشنبه (18:15 تا 19:45) سه شنبه (18:15 تا 19:45)

 1.  

110/4

مکالمه کودکان - C10 پسر

بيتا کرامتي

1397/10/09

1397/12/21

آقا

1.550.000

یکشنبه (16:30 تا 18) سه شنبه (16:30 تا 18)

 1.  

111/2

مکالمه کودکان - C11 پسر

هانيه صفريان

1397/10/09

1397/12/21

آقا

1.550.000

یکشنبه (16:30 تا 18) سه شنبه (16:30 تا 18)

 1.  

112/1

مکالمه کودکان - C12دختر

ريحانه حسيني

1397/10/10

1397/12/23

خانم

1.550.000

دوشنبه (16:30 تا 18) پنج شنبه (16:30 تا 18)

 1.  

113/2

مکالمه کودکان - C13پسر

هانيه صفريان

1397/10/10

1397/12/23

آقا

1.550.000

دوشنبه (18:15 تا 19:45) پنج شنبه (18:15 تا 19:45)

 1.  

101/1

مکالمه کودکان - C1دختر

حانيه امين

1397/10/10

1397/12/23

خانم

1.550.000

دوشنبه (16:30 تا 18) پنج شنبه (16:30 تا 18)

 1.  

102/8

مکالمه کودکان - C2  چرخشي پسر

هانيه صفريان

1397/10/09

1397/12/21

آقا

1.550.000

یکشنبه (14:45 تا 16:15) سه شنبه (14:45 تا 16:15)

 1.  

102/6

مکالمه کودکان - C2 پسر

فاطمه گودرزي

1397/10/09

1397/12/21

آقا

1.550.000

یکشنبه (18:15 تا 19:45) سه شنبه (18:15 تا 19:45)

 1.  

102/4

مکالمه کودکان - C2 پسر

ريحانه حسيني

1397/10/09

1397/12/21

آقا

1.550.000

یکشنبه (16:30 تا 18) سه شنبه (16:30 تا 18)

 1.  

102/2

مکالمه کودکان - C2پسر

زهره جنگي

1397/10/10

1397/12/23

آقا

1.550.000

دوشنبه (18:15 تا 19:45) پنج شنبه (18:15 تا 19:45)

 1.  

102/9

مکالمه کودکان - C2دختر

فاطمه اصفهاني زاده

1397/10/10

1397/12/23

خانم

1.550.000

دوشنبه (16:30 تا 18) پنج شنبه (16:30 تا 18)

 1.  

102/11

مکالمه کودکان - C2دختر

فاطمه سروقدي

1397/10/10

1397/12/23

خانم

1.550.000

دوشنبه (14:45 تا 16:15) پنج شنبه (14:45 تا 16:15)

 1.  

103/4

مکالمه کودکان - C3 پسر

فاطمه گودرزي

1397/10/09

1397/12/21

آقا

1.550.000

یکشنبه (14:45 تا 16:15) سه شنبه (14:45 تا 16:15)

 1.  

103/2

مکالمه کودکان - C3پسر

فاطمه کريم نژاد

1397/10/09

1397/12/21

آقا

1.550.000

یکشنبه (18:15 تا 19:45) سه شنبه (18:15 تا 19:45)

 1.  

103/1

مکالمه کودکان - C3دختر

مطهره امامي

1397/10/10

1397/12/23

خانم

1.550.000

دوشنبه (16:30 تا 18) پنج شنبه (16:30 تا 18)

 1.  

104/2

مکالمه کودکان - C4پسر

حانيه امين

1397/10/10

1397/12/23

آقا

1.550.000

دوشنبه (18:15 تا 19:45) پنج شنبه (18:15 تا 19:45)

 1.  

104/1

مکالمه کودکان - C4دختر

مهسابلوريان حقيقي . .

1397/10/10

1397/12/23

خانم

1.550.000

دوشنبه (14:45 تا 16:15) پنج شنبه (14:45 تا 16:15)

 1.  

105/2

مکالمه کودکان - C5 پسر

ياسمن حسيني معصوم

1397/10/09

1397/12/21

آقا

1.550.000

یکشنبه (18:15 تا 19:45) سه شنبه (18:15 تا 19:45)

 1.  

105/4

مکالمه کودکان - C5پسر

مطهره امامي

1397/10/10

1397/12/23

آقا

1.550.000

دوشنبه (18:15 تا 19:45) پنج شنبه (18:15 تا 19:45)

 1.  

105/1

مکالمه کودکان - C5دختر

هانيه صفريان

1397/10/10

1397/12/23

خانم

1.550.000

دوشنبه (16:30 تا 18) پنج شنبه (16:30 تا 18)

 1.  

106/2

مکالمه کودکان - C6 پسر

فاطمه اصفهاني زاده

1397/10/10

1397/12/23

آقا

1.550.000

دوشنبه (18:15 تا 19:45) پنج شنبه (18:15 تا 19:45)

 1.  

106/4

مکالمه کودکان - C6 چرخشي پسر

ياسمن حسيني معصوم

1397/10/09

1397/12/21

آقا

1.550.000

یکشنبه (14:45 تا 16:15) سه شنبه (14:45 تا 16:15)

 1.  

106/4

مکالمه کودکان - C6 چرخشي پسر

ياسمن حسيني معصوم

1397/10/09

1397/12/21

آقا

1.550.000

یکشنبه (8:30 تا 10) سه شنبه (8:30 تا 10)

 1.  

106/7

مکالمه کودکان - C6دختر

هدا جبروتي

1397/10/10

1397/12/23

خانم

1.550.000

دوشنبه (14:45 تا 16:15) پنج شنبه (14:45 تا 16:15)

 1.  

106/5

مکالمه کودکان - C6دختر

مهسامحبي

1397/10/10

1397/12/23

خانم

1.550.000

دوشنبه (16:30 تا 18) پنج شنبه (16:30 تا 18)

 1.  

107/2

مکالمه کودکان - C7 پسر

الهه مهدوي شکيب

1397/10/09

1397/12/21

آقا

1.550.000

یکشنبه (18:15 تا 19:45) سه شنبه (18:15 تا 19:45)

 1.  

108/2

مکالمه کودکان - C8 پسر

هانيه رضائي فر

1397/10/09

1397/12/21

آقا

1.550.000

یکشنبه (16:30 تا 18) سه شنبه (16:30 تا 18)

 1.  

109/2

مکالمه کودکان - C9 پسر

ريحانه حسيني

1397/10/09

1397/12/21

آقا

1.550.000

یکشنبه (18:15 تا 19:45) سه شنبه (18:15 تا 19:45)

 1.  

100/2

مکالمه کودکان - COپسر

سارا احمديان

1397/10/10

1397/12/23

آقا

1.550.000

دوشنبه (18:15 تا 19:45) پنج شنبه (18:15 تا 19:45)

 1.  

100/4

مکالمه کودکان - COپسر

الهه مهدوي شکيب

1397/10/09

1397/12/21

آقا

1.550.000

یکشنبه (14:45 تا 16:15) سه شنبه (14:45 تا 16:15)

 1.  

100/3

مکالمه کودکان - COدختر

حانيه امين

1397/10/10

1397/12/23

خانم

1.550.000

دوشنبه (14:45 تا 16:15) پنج شنبه (14:45 تا 16:15)

 1.  

107/1

مکالمه نوجوانان -C7دختر

مهسابلوريان حقيقي . .

1397/10/10

1397/12/22

خانم

1.550.000

دوشنبه (16:30 تا 18) پنج شنبه (16:30 تا 18)

 1.  

500/213

مکالمه نوجوانان -S1 دختر

فائزه نقوي نيا

1397/10/08

1397/12/22

خانم

1.550.000

شنبه (14:45 تا 16:15) چهارشنبه (14:45 تا 16:15)

 1.  

110/1

مکالمه نوجوانان-C10 دختر

هديه امين طوسي

1397/10/08

1397/12/22

خانم

1.550.000

شنبه (18:15 تا 19:45) چهارشنبه (18:15 تا 19:45)

 1.  

111/1

مکالمه نوجوانان-C11دختر

سيمامحموديان

1397/10/08

1397/12/22

خانم

1.550.000

شنبه (16:30 تا 18) چهارشنبه (16:30 تا 18)

 1.  

112/2

مکالمه نوجوانان-C12پسر

فتانه امير پور

1397/10/09

1397/12/21

آقا

1.550.000

یکشنبه (18:15 تا 19:45) سه شنبه (18:15 تا 19:45)

 1.  

113/1

مکالمه نوجوانان-C13 دختر

مريم توکلي

1397/10/12

1397/12/22

خانم

1.550.000

شنبه (18:15 تا 19:45) چهارشنبه (18:15 تا 19:45)

 1.  

101/3

مکالمه نوجوانان-C1دختر

الهه مهدوي شکيب

1397/10/08

1397/12/22

خانم

1.550.000

شنبه (14:45 تا 16:15) چهارشنبه (14:45 تا 16:15)

 1.  

102/8

مکالمه نوجوانان-C2 پسرچرخشي

هانيه صفريان

1397/10/09

1397/12/21

آقا

1.550.000

یکشنبه (8:30 تا 10) سه شنبه (8:30 تا 10)

 1.  

102/3

مکالمه نوجوانان-c2دختر

طليعه صادقي

1397/10/08

1397/12/22

خانم

1.550.000

شنبه (16:30 تا 18) چهارشنبه (16:30 تا 18)

 1.  

102/5

مکالمه نوجوانان-c2دختر

هانيه رضائي فر

1397/10/08

1397/12/22

خانم

1.550.000

شنبه (16:30 تا 18) چهارشنبه (16:30 تا 18)

 1.  

102/1

مکالمه نوجوانان-c2دختر

سيده يلدا لطفي

1397/10/08

1397/12/22

خانم

1.550.000

شنبه (14:45 تا 16:15) چهارشنبه (14:45 تا 16:15)

 1.  

103/3

مکالمه نوجوانان-C3دختر

ياسمن حسيني معصوم

1397/10/08

1397/12/22

خانم

1.550.000

شنبه (14:45 تا 16:15) چهارشنبه (14:45 تا 16:15)

 1.  

104/3

مکالمه نوجوانان-C4دختر

مهسامحبي

1397/10/08

1397/12/22

خانم

1.550.000

شنبه (18:15 تا 19:45) چهارشنبه (18:15 تا 19:45)

 1.  

106/1

مکالمه نوجوانان-C6 دختر

سيده يلدا لطفي

1397/10/08

1397/12/22

خانم

1.550.000

شنبه (18:15 تا 19:45) چهارشنبه (18:15 تا 19:45)

 1.  

106/3

مکالمه نوجوانان-C6 دختر

مهسامحبي

1397/10/08

1397/12/22

خانم

1.550.000

شنبه (16:30 تا 18) چهارشنبه (16:30 تا 18)

 1.  

108/1

مکالمه نوجوانان-C8دختر

سيمامحموديان

1397/10/08

1397/12/22

خانم

1.550.000

شنبه (18:15 تا 19:45) چهارشنبه (18:15 تا 19:45)

 1.  

109/1

مکالمه نوجوانان-C9 دختر

مريم توکلي

1397/10/12

1397/12/22

خانم

1.550.000

شنبه (14:45 تا 16:15) چهارشنبه (14:45 تا 16:15)

 1.  

100/1

مکالمه نوجوانان-co دختر

زهره جنگي

1397/10/08

1397/12/22

خانم

1.550.000

شنبه (18:15 تا 19:45) چهارشنبه (18:15 تا 19:45)

 1.  

501/8

مکالمه نوجوانان - L1 پسر

هانيه رضائي فر

1397/10/09

1397/12/21

آقا

1.750.000

یکشنبه (18:15 تا 19:45) سه شنبه (18:15 تا 19:45)

 1.  

501/6

مکالمه نوجوانان - L1 پسر

ندانمايي

1397/10/09

1397/12/21

آقا

1.750.000

یکشنبه (16:30 تا 18) سه شنبه (16:30 تا 18)

 1.  

501/2

مکالمه نوجوانان - L1 پسرفراگيران c13

زهرا نيک سيرت

1397/10/09

1397/12/21

آقا

1.750.000

یکشنبه (18:15 تا 19:45) سه شنبه (18:15 تا 19:45)

 1.  

510/4

مکالمه نوجوانان - L10 پسر

محمد رضا گلشني

1397/10/09

1397/12/21

آقا

1.750.000

یکشنبه (16:30 تا 18) سه شنبه (16:30 تا 18)

 1.  

510/6

مکالمه نوجوانان - L10 پسر

سميرا ريحاني

1397/10/09

1397/12/21

آقا

1.750.000

یکشنبه (18:15 تا 19:45) سه شنبه (18:15 تا 19:45)

 1.  

510/2

مکالمه نوجوانان - L10 پسر

سمانه تيموري

1397/10/09

1397/12/21

آقا

1.750.000

یکشنبه (14:45 تا 16:15) سه شنبه (14:45 تا 16:15)

 1.  

501/7

مکالمه نوجوانان - L1دختر

 

1397/10/10

1397/12/23

خانم

1.750.000

دوشنبه (16:30 تا 18) پنج شنبه (16:30 تا 18)

 1.  

502/6

مکالمه نوجوانان - L2 پسر

زينب اخوان ثالث

1397/10/09

1397/12/21

آقا

1.750.000

یکشنبه (16:30 تا 18) سه شنبه (16:30 تا 18)

 1.  

502/2

مکالمه نوجوانان - L2 پسر

شهرزاد ذره پرور مقدم

1397/10/09

1397/12/21

آقا

1.750.000

یکشنبه (16:30 تا 18) سه شنبه (16:30 تا 18)

 1.  

502/5

مکالمه نوجوانان - L2دختر

سعيده کاووسي

1397/10/10

1397/12/23

خانم

1.750.000

دوشنبه (14:45 تا 16:15) پنج شنبه (14:45 تا 16:15)

 1.  

503/6

مکالمه نوجوانان - L3 پسر

ندانمايي

1397/10/09

1397/12/21

آقا

1.750.000

یکشنبه (14:45 تا 16:15) سه شنبه (14:45 تا 16:15)

 1.  

503/4

مکالمه نوجوانان - L3 پسر

مژگان مرشديان

1397/10/09

1397/12/21

آقا

1.750.000

یکشنبه (18 تا 19:30) سه شنبه (18 تا 19:30)

 1.  

503/2

مکالمه نوجوانان - L3پسر

زهرا نيک سيرت

1397/10/10

1397/12/23

آقا

1.750.000

دوشنبه (18:15 تا 19:45) پنج شنبه (18:15 تا 19:45)

 1.  

503/7

مکالمه نوجوانان - L3دختر

ريحانه رئوفي

1397/10/10

1397/12/23

خانم

1.750.000

دوشنبه (14:45 تا 16:15) پنج شنبه (14:45 تا 16:15)

 1.  

504/2

مکالمه نوجوانان - L4 پسر

سميرا ريحاني

1397/10/09

1397/12/21

آقا

1.750.000

یکشنبه (14:45 تا 16:15) سه شنبه (14:45 تا 16:15)

 1.  

504/4

مکالمه نوجوانان - L4 پسر

شهرزاد ذره پرور مقدم

1397/10/09

1397/12/21

آقا

1.750.000

یکشنبه (18:15 تا 19:45) سه شنبه (18:15 تا 19:45)

 1.  

504/6

مکالمه نوجوانان - L4 پسر

مژگان مرشديان

1397/10/09

1397/12/21

آقا

1.750.000

یکشنبه (16:30 تا 18) سه شنبه (16:30 تا 18)

 1.  

504/1

مکالمه نوجوانان - L4دختر

زينب اخوان ثالث

1397/10/29

1397/12/22

خانم

1.750.000

شنبه (14:45 تا 16:15) دوشنبه (14:45 تا 16:15) چهارشنبه (14:45 تا 16:15)

 1.  

504/7

مکالمه نوجوانان - L4دختر

رضا سعيدي

1397/10/10

1397/12/23

خانم

1.750.000

دوشنبه (16:30 تا 18) پنج شنبه (16:30 تا 18)

 1.  

505/8

مکالمه نوجوانان - L5 پسر

ندانمايي

1397/10/09

1397/12/21

آقا

1.750.000

یکشنبه (18:15 تا 19:45) سه شنبه (18:15 تا 19:45)

 1.  

505/6

مکالمه نوجوانان - L5 پسر

ريحانه رئوفي

1397/10/09

1397/12/21

آقا

1.750.000

یکشنبه (14:45 تا 16:15) سه شنبه (14:45 تا 16:15)

 1.  

505/4

مکالمه نوجوانان - L5 پسر

زهرا نيک سيرت

1397/10/09

1397/12/21

آقا

1.750.000

یکشنبه (16:30 تا 18) سه شنبه (16:30 تا 18)

 1.  

505/2

مکالمه نوجوانان - L5پسر

اميرحسين شمس آبادي

1397/10/10

1397/12/23

آقا

1.750.000

دوشنبه (18:15 تا 19:45) پنج شنبه (18:15 تا 19:45)

 1.  

505/7

مکالمه نوجوانان - L5دختر

سعيده کاووسي

1397/10/10

1397/12/23

خانم

1.750.000

دوشنبه (16:30 تا 18) پنج شنبه (16:30 تا 18)

 1.  

506/2

مکالمه نوجوانان - L6 پسر

اميرحسين شمس آبادي

1397/10/09

1397/12/21

آقا

1.750.000

یکشنبه (14:45 تا 16:15) سه شنبه (14:45 تا 16:15)

 1.  

506/4

مکالمه نوجوانان - L6 پسر

عليرضا رحيميان

1397/10/09

1397/12/21

آقا

1.750.000

یکشنبه (16:30 تا 18) سه شنبه (16:30 تا 18)

 1.  

506/6

مکالمه نوجوانان - L6 فشرده پسر

ريحانه رئوفي

1397/10/30

1397/12/19

آقا

1.750.000

یکشنبه (18 تا 19:30) سه شنبه (18 تا 19:30) پنج شنبه (18 تا 19:30)

 1.  

506/8

مکالمه نوجوانان - L6پسر

سعيده کاووسي

1397/10/10

1397/12/23

آقا

1.750.000

دوشنبه (18:15 تا 19:45) پنج شنبه (18:15 تا 19:45)

 1.  

506/7

مکالمه نوجوانان - L6دختر

هدي حائري

1397/10/10

1397/12/23

خانم

1.750.000

دوشنبه (14:45 تا 16:15) پنج شنبه (14:45 تا 16:15)

 1.  

507/2

مکالمه نوجوانان - L7 پسر

سميرا ريحاني

1397/10/09

1397/12/21

آقا

1.750.000

یکشنبه (16:30 تا 18) سه شنبه (16:30 تا 18)

 1.  

507/4

مکالمه نوجوانان - L7 پسر

شيوا قندريز

1397/10/09

1397/12/21

آقا

1.750.000

یکشنبه (18:15 تا 19:45) سه شنبه (18:15 تا 19:45)

 1.  

507/6

مکالمه نوجوانان - L7پسر

رضا سعيدي

1397/10/10

1397/12/23

آقا

1.750.000

دوشنبه (18:15 تا 19:45) پنج شنبه (18:15 تا 19:45)

 1.  

507/3

مکالمه نوجوانان - L7دختر

محترم رئوفي پور 

1397/10/10

1397/12/23

خانم

1.750.000

دوشنبه (14:45 تا 16:15) پنج شنبه (14:45 تا 16:15)

 1.  

508/2

مکالمه نوجوانان - L8 پسر

اميرحسين شمس آبادي

1397/10/09

1397/12/21

آقا

1.750.000

یکشنبه (16:30 تا 18) سه شنبه (16:30 تا 18)

 1.  

508/4

مکالمه نوجوانان - L8پسر

عليرضا صالحي

1397/10/10

1397/12/23

آقا

1.750.000

دوشنبه (18:15 تا 19:45) پنج شنبه (18:15 تا 19:45)

 1.  

510/1

مکالمه نوجوانان - L8دختر

ريحانه رئوفي

1397/10/10

1397/12/23

خانم

1.750.000

دوشنبه (16:30 تا 18) پنج شنبه (16:30 تا 18)

 1.  

509/4

مکالمه نوجوانان - L9 پسر

هدي حائري

1397/10/09

1397/12/21

آقا

1.750.000

یکشنبه (14:45 تا 16:15) سه شنبه (14:45 تا 16:15)

 1.  

509/6

مکالمه نوجوانان - L9 پسر

اميرحسين شمس آبادي

1397/10/09

1397/12/21

آقا

1.750.000

یکشنبه (18:15 تا 19:45) سه شنبه (18:15 تا 19:45)

 1.  

509/2

مکالمه نوجوانان - L9 پسر

ريحانه رئوفي

1397/10/09

1397/12/21

آقا

1.750.000

یکشنبه (16:30 تا 18) سه شنبه (16:30 تا 18)

 1.  

509/5

مکالمه نوجوانان - L9دختر

عليرضا رحيميان

1397/10/10

1397/12/23

خانم

1.750.000

دوشنبه (14:45 تا 16:15) پنج شنبه (14:45 تا 16:15)

 1.  

509/1

مکالمه نوجوانان - L9دختر

عليرضا صالحي

1397/10/10

1397/12/23

خانم

1.750.000

دوشنبه (16:30 تا 18) پنج شنبه (16:30 تا 18)

 1.  

501/10

مکالمه نوجوانان-L1 پسر فشرده

زهرا نيک سيرت

1397/10/30

1397/12/21

آقا

1.750.000

یکشنبه (14:45 تا 16:15) سه شنبه (14:45 تا 16:15) پنج شنبه (14:45 تا 16:15)

 1.  

501/1

مکالمه نوجوانان-L1 فراگيران C13دختر

سعيده کاووسي

1397/10/08

1397/12/22

خانم

1.750.000

شنبه (18:15 تا 19:45) چهارشنبه (18:15 تا 19:45)

 1.  

510/3

مکالمه نوجوانان-L10دختر

 

1397/10/08

1397/12/22

خانم

1.750.000

شنبه (18:15 تا 19:45) چهارشنبه (18:15 تا 19:45)

 1.  

501/3

مکالمه نوجوانان-L1دختر

سپيده کاشاني

1397/10/08

1397/12/22

خانم

1.750.000

شنبه (18:15 تا 19:45) چهارشنبه (18:15 تا 19:45)

 1.  

501/9

مکالمه نوجوانان-L1دختر

سعيده خرمي

1397/10/08

1397/12/22

خانم

1.750.000

شنبه (16:30 تا 18) چهارشنبه (16:30 تا 18)

 1.  

502/8

مکالمه نوجوانان-L2 پسر

زينب اخوان ثالث

1397/10/09

1397/12/21

آقا

1.750.000

یکشنبه (18:15 تا 19:45) سه شنبه (18:15 تا 19:45)

 1.  

502/3

مکالمه نوجوانان-L2 دختر

محترم رئوفي پور 

1397/10/08

1397/12/22

خانم

1.750.000

شنبه (14:45 تا 16:15) چهارشنبه (14:45 تا 16:15)

 1.  

502/1

مکالمه نوجوانان-L2 دخترفشرده

شيوا قندريز

1397/10/29

1397/12/22

خانم

1.750.000

شنبه (18:15 تا 19:45) دوشنبه (18:15 تا 19:45) چهارشنبه (18:15 تا 19:45)

 1.  

502/4

مکالمه نوجوانان-L2پسر

 

1397/10/10

1397/12/23

آقا

1.750.000

دوشنبه (18:15 تا 19:45) پنج شنبه (18:15 تا 19:45)

 1.  

502/7

مکالمه نوجوانان-L2دختر

سپيده کاشاني

1397/10/08

1397/12/22

خانم

1.750.000

شنبه (16:30 تا 18) چهارشنبه (16:30 تا 18)

 1.  

503/3

مکالمه نوجوانان-L3دختر

سعيده خرمي

1397/10/08

1397/12/22

خانم

1.750.000

شنبه (14:45 تا 16:15) چهارشنبه (14:45 تا 16:15)

 1.  

503/9

مکالمه نوجوانان-L3دختر

 

1397/10/08

1397/12/22

خانم

1.750.000

شنبه (18:15 تا 19:45) چهارشنبه (18:15 تا 19:45)

 1.  

503/5

مکالمه نوجوانان-L3دختر

محترم رئوفي پور 

1397/10/08

1397/12/22

خانم

1.750.000

شنبه (16:30 تا 18) چهارشنبه (16:30 تا 18)

 1.  

503/1

مکالمه نوجوانان-L4 دخترفشرده

شيوا قندريز

1397/10/29

1397/12/22

خانم

1.750.000

شنبه (16:30 تا 18) دوشنبه (16:30 تا 18) چهارشنبه (16:30 تا 18)

 1.  

504/3

مکالمه نوجوانان-L4دختر

سمانه تيموري

1397/10/08

1397/12/22

خانم

1.750.000

شنبه (16:30 تا 18) چهارشنبه (16:30 تا 18)

 1.  

504/5

مکالمه نوجوانان-L4 دختر

محترم رئوفي پور 

1397/10/08

1397/12/22

خانم

1.750.000

شنبه (18:15 تا 19:45) چهارشنبه (18:15 تا 19:45)

 1.  

505/3

مکالمه نوجوانان-L5 دختر

زينب فرخزاد

1397/10/08

1397/12/22

خانم

1.750.000

شنبه (14:45 تا 16:15) چهارشنبه (14:45 تا 16:15)

 1.  

505/1

مکالمه نوجوانان-L5 دختر

راحله احمديان

1397/10/08

1397/12/22

خانم

1.750.000

شنبه (16:30 تا 18) چهارشنبه (16:30 تا 18)

 1.  

505/5

مکالمه نوجوانان-L5 دختر

زينب اخوان ثالث

1397/10/29

1397/12/22

خانم

1.750.000

شنبه (18:15 تا 19:45) دوشنبه (18:15 تا 19:45) چهارشنبه (18:15 تا 19:45)

 1.  

506/3

مکالمه نوجوانان-L6دختر

سعيده خرمي

1397/10/08

1397/12/22

خانم

1.750.000

شنبه (18:15 تا 19:45) چهارشنبه (18:15 تا 19:45)

 1.  

506/5

مکالمه نوجوانان-L6دختر

 

1397/10/08

1397/12/22

خانم

1.750.000

شنبه (16:30 تا 18) چهارشنبه (16:30 تا 18)

 1.  

506/1

مکالمه نوجوانان-L6دختر فشرده

انسيه بوژمهراني

1397/10/29

1397/12/22

خانم

1.750.000

شنبه (14:45 تا 16:15) دوشنبه (14:45 تا 16:15) چهارشنبه (14:45 تا 16:15)

 1.  

507/5

مکالمه نوجوانان-L7 دختر

سمانه تيموري

1397/10/08

1397/12/22

خانم

1.750.000

شنبه (14:45 تا 16:15) چهارشنبه (14:45 تا 16:15)

 1.  

507/7

مکالمه نوجوانان-L7 دختر

سميرا ريحاني

1397/10/08

1397/12/22

خانم

1.750.000

شنبه (18:15 تا 19:45) چهارشنبه (18:15 تا 19:45)

 1.  

507/1

مکالمه نوجوانان-L7 فشرده دختر

زينب اخوان ثالث

1397/10/29

1397/12/22

خانم

1.750.000

شنبه (16:30 تا 18) دوشنبه (16:30 تا 18) چهارشنبه (16:30 تا 18)

 1.  

508/3

مکالمه نوجوانان-L8دختر

سميرا ريحاني

1397/10/08

1397/12/22

خانم

1.750.000

شنبه (16:30 تا 18) چهارشنبه (16:30 تا 18)

 1.  

508/5

مکالمه نوجوانان-L8دختر

راحله احمديان

1397/10/08

1397/12/22

خانم

1.750.000

شنبه (18:15 تا 19:45) چهارشنبه (18:15 تا 19:45)

 1.  

508/1

مکالمه نوجوانان-L8دختر فشرده

شيوا قندريز

1397/10/29

1397/12/22

خانم

1.750.000

شنبه (14:45 تا 16:15) دوشنبه (14:45 تا 16:15) چهارشنبه (14:45 تا 16:15)

 1.  

509/3

مکالمه نوجوانان-L9فشرده دختر

زينب فرخزاد

1397/10/29

1397/12/22

خانم

1.750.000

شنبه (18:15 تا 19:45) دوشنبه (18:15 تا 19:45) چهارشنبه (18:15 تا 19:45)

 1.  

511/2

مکالمه نوجوانان - L11 پسر

شيوا قندريز

1397/10/09

1397/12/21

آقا

1.850.000

یکشنبه (16:30 تا 18) سه شنبه (16:30 تا 18)

 1.  

511/4

مکالمه نوجوانان - L11 پسر

هدي حائري

1397/10/10

1397/12/23

آقا

1.850.000

دوشنبه (18:15 تا 19:45) پنج شنبه (18:15 تا 19:45)

 1.  

512/2

مکالمه نوجوانان - L12 پسر

هدي حائري

1397/10/09

1397/12/21

آقا

1.850.000

یکشنبه (16:30 تا 18) سه شنبه (16:30 تا 18)

 1.  

512/4

مکالمه نوجوانان - L12 فشرده پسر

عليرضا رحيميان

1397/10/30

1397/12/19

آقا

1.850.000

یکشنبه (18 تا 19:30) سه شنبه (18 تا 19:30) پنج شنبه (18 تا 19:30)

 1.  

512/3

مکالمه نوجوانان - L12دختر

محترم رئوفي پور 

1397/10/10

1397/12/23

خانم

1.850.000

دوشنبه (16:30 تا 18) پنج شنبه (16:30 تا 18)

 1.  

513/4

مکالمه نوجوانان - L13 پسر

سمانه اسکندري

1397/10/09

1397/12/21

آقا

1.850.000

یکشنبه (16:30 تا 18) سه شنبه (16:30 تا 18)

 1.  

513/2

مکالمه نوجوانان - L13پسر

سمانه تيموري

1397/10/09

1397/12/21

آقا

1.850.000

یکشنبه (18:15 تا 19:45) سه شنبه (18:15 تا 19:45)

 1.  

514/2

مکالمه نوجوانان - L14 پسر

محمد رضا گلشني

1397/10/09

1397/12/21

آقا

1.850.000

یکشنبه (18:15 تا 19:45) سه شنبه (18:15 تا 19:45)

 1.  

514/1

مکالمه نوجوانان - L14دختر

اميرحسين شمس آبادي

1397/10/10

1397/12/23

خانم

1.850.000

دوشنبه (16:30 تا 18) پنج شنبه (16:30 تا 18)

 1.  

515/2

مکالمه نوجوانان - L15 پسر

هدي حائري

1397/10/09

1397/12/21

آقا

1.850.000

یکشنبه (18:15 تا 19:45) سه شنبه (18:15 تا 19:45)

 1.  

515/1

مکالمه نوجوانان - L15دختر

دکتر عباس اقدسي

1397/10/08

1397/12/22

خانم

1.850.000

شنبه (18:15 تا 19:45) چهارشنبه (18:15 تا 19:45)

 1.  

511/1

مکالمه نوجوانان-L11 دختر

زينب فرخزاد

1397/10/10

1397/12/23

خانم

1.850.000

دوشنبه (14:45 تا 16:15) پنج شنبه (14:45 تا 16:15)

 1.  

511/3

مکالمه نوجوانان-L11دختر

سمانه تيموري

1397/10/08

1397/12/22

خانم

1.850.000

شنبه (18:15 تا 19:45) چهارشنبه (18:15 تا 19:45)

 1.  

512/1

مکالمه نوجوانان-L12 دختر

انسيه بوژمهراني

1397/10/08

1397/12/22

خانم

1.850.000

شنبه (18:15 تا 19:45) چهارشنبه (18:15 تا 19:45)

 1.  

513/3

مکالمه نوجوانان-L13دختر

هدي حائري

1397/10/10

1397/12/23

خانم

1.850.000

دوشنبه (16:30 تا 18) پنج شنبه (16:30 تا 18)

 1.  

513/1

مکالمه نوجوانان-L13دختر فشرده

زينب فرخزاد

1397/10/29

1397/12/22

خانم

1.850.000

شنبه (16:30 تا 18) دوشنبه (16:30 تا 18) چهارشنبه (16:30 تا 18)

 1.  

514/4

مکالمه نوجوانان-L14پسر

سمانه تيموري

1397/10/08

1397/12/23

آقا

1.850.000

یکشنبه (16:30 تا 18) سه شنبه (16:30 تا 18)

 1.  

517/2

FCE1 پسر

بهنازمعاون

1397/10/09

1397/12/21

آقا

2.250.000

یکشنبه (16:30 تا 18) سه شنبه (16:30 تا 18)

 1.  

517/6

FCE2

سمانه اسکندري

1397/10/09

1397/12/21

آقا

2.250.000

یکشنبه (18:15 تا 19:45) سه شنبه (18:15 تا 19:45)

 1.  

517/1

مکالمه نوجوانان-FCE1 دختر

دکتر شقايق شايسته

1397/10/08

1397/12/22

خانم

2.250.000

شنبه (16:30 تا 18) چهارشنبه (16:30 تا 18)

 1.  

517/5

مکالمه نوجوانان-FCE2دختر

عليرضا رحيميان

1397/10/08

1397/12/22

خانم

2.250.000

دوشنبه (16:30 تا 18) پنج شنبه (16:30 تا 18)

 1.  

517/3

مکالمه نوجوانان-FCE3

دکتر شقايق شايسته

1397/10/08

1397/12/22

خانم

2.250.000

شنبه (18:15 تا 19:45) چهارشنبه (18:15 تا 19:45)

 1.  

800/1

دختر TCLC1

عليرضا رحيميان

1397/10/10

1397/12/23

خانم

7.500.000

شنبه (18:15 تا 19:45) چهارشنبه (18:15 تا 19:45)

 1.  

900

مکالمه نوجوانان-TCLC2دختر

انسيه بوژمهراني

1397/10/25

1398/03/28

خانم

7.500.000

دوشنبه (16:30 تا 18) پنج شنبه (16:30 تا 18)

 1.  

517/4

FCE3 پسر

مريم حامدي

1397/10/09

1397/12/21

آقا

2250.000

دوشنبه (18:15 تا 19:45) پنج شنبه (18:15 تا 19:45)

 1.  

516/2

Panel پسر

بهنازمعاون

1397/10/09

1397/12/21

آقا

2250.000

یکشنبه (18:15 تا 19:45) سه شنبه (18:15 تا 19:45)

 1.  

9999

TTC Lجذب

راحله صفاري

1397/09/25

1397/10/26

مختلط

3000.000

یکشنبه (9 تا 12)

 
 
دی ان ان evoq, دات نت نیوک ,dnn
دی ان ان