بازه زمانی ثبت نام

بازه زمانی شروع ترم

نام دوره

بهار

26/12/96

 الی

2/1/97

15/1/96

الی

20/1/97

خوشنویسی انگلیسی

بازی های نمایشی خلاق

مکالمه زبان عربی و رو خوانی و روانخوانی قرآن کریم

تابستان

2/4/97

 الی

 5/4/97

9/4/97

الی

11/4/97

خوشنویسی انگلیسی

بازی های نمایشی خلاق

مکالمه زبان عربی و رو خوانی و روانخوانی قرآن کریم

پاییز

26/6/97

الی

2/7/97

7/7/97 

الی

9/7/97

خوشنویسی انگلیسی

بازی های نمایشی خلاق

مکالمه زبان عربی و  رو خوانی و روانخوانی قرآن کریم

زمستان

29/9/97

الی

4/10/97

8/10/97

الی

10/10/97

خوشنویسی انگلیسی

بازی های نمایشی خلاق

مکالمه زبان عربی و رو خوانی و روانخوانی قرآن کریم

 
دی ان ان evoq, دات نت نیوک ,dnn
دی ان ان