کد

نام دوره

روزهای تشکیل

زمان تشکیل

تاریخ شروع

جنسیت

استاد

(شهریه (ریال

501/1

مکالمه نوجوانان - L1

شنبه - چهارشنبه

(19:30 تا 21)

1397/01/18

خانم

 

1200000

501/3

مکالمه نوجوانان - L1

شنبه -چهارشنبه

(17:30 تا 19)

1397/01/18

خانم

عطيه ميثمي

1200000

501/7

مکالمه بزرگسالان - L1

فاقد زمانبندی

فاقد زمانبندی

1397/01/18

خانم

 

1020000

501/2

مکالمه بزرگسالان - L1

یکشنبه- سه شنبه

(20 تا 21:30)

1397/01/19

مختلط

 

1200000

501/4

مکالمه نوجوانان - L1

یکشنبه - سه شنبه

(16 تا 17:30)

1397/01/19

مختلط

ناهيد سلطانيان

1200000

501/6

مکالمه نوجوانان - L1

دوشنبه - پنج شنبه

(15:30 تا 17)

1397/01/20

آقا

آزيتا گلکار

1200000

501/8

مکالمه نوجوانان - L1

یکشنبه - سه شنبه

(18 تا 19:30)

1397/01/19

آقا

سحر عيش ابادي

1200000

502/1

مکالمه نوجوانان - L2

دوشنبه - پنج شنبه

(17:30 تا 19)

1397/01/20

خانم

سارامظلوميان

1200000

502/3

مکالمه نوجوانان - L2

دوشنبه - پنج شنبه

(19:30 تا 21)

1397/01/20

خانم

مينا سليمانيان

1200000

502/5

مکالمه نوجوانان - L2

شنبه- چهارشنبه

(17:30 تا 19)

1397/01/18

خانم

 

1200000

502/9

مکالمه بزرگسالان - L2

یکشنبه - سه شنبه

(10:30 تا 12)

1397/01/19

خانم

 

1020000

502/2

مکالمه بزرگسالان - L2

یکشنبه - سه شنبه

(16 تا 17:30)

1397/01/19

مختلط

مهشيد سليماني

1200000

502/4

مکالمه نوجوانان - L2

یکشنبه -سه شنبه

(18 تا 19:30)

1397/01/19

آقا

ناهيد سلطانيان

1200000

502/6

مکالمه نوجوانان - L2

دوشنبه  پنج شنبه

(15:30 تا 17)

1397/01/20

آقا

 

1200000

503/1

مکالمه نوجوانان - L3

شنبه - چهارشنبه

(17:30 تا 19)

1397/01/18

خانم

مينا سليمانيان

1200000

503/3

مکالمه نوجوانان - L3

شنبه -چهارشنبه

(19:30 تا 21)

1397/01/18

خانم

عطيه ميثمي

1200000

503/5

مکالمه نوجوانان - L3

دوشنبه  پنج شنبه

(19:30 تا 21)

1397/01/20

خانم

اکبر آذرکمند

1200000

503/9

مکالمه بزرگسالان - L3

یکشنبه - سه شنبه

(10:30 تا 12)

1397/01/19

خانم

عطيه ميثمي

1020000

503/2

مکالمه نوجوانان - L3

یکشنبه -سه شنبه

(15:30 تا 17)

1397/01/19

آقا

بهنوش اسعدي

1200000

503/4

مکالمه نوجوانان - L3

یکشنبه -سه شنبه

(18 تا 19:30)

1397/01/19

آقا

مهشيد سليماني

1200000

503/6

مکالمه بزرگسالان - L3

یکشنبه - سه شنبه

(20 تا 21:30)

1397/01/19

مختلط

سحر عيش ابادي

1200000

504/1

مکالمه نوجوانان - L4

شنبه- چهارشنبه

(17:30 تا 19)

1397/01/18

خانم

آذر رستمی نژاد

1200000

504/3

مکالمه نوجوانان - L4

شنبه  چهارشنبه

(17:30 تا 19)

1397/01/18

خانم

نازنين مصري

1200000

504/5

مکالمه نوجوانان - L4

شنبه  چهارشنبه

(15:30 تا 17)

1397/01/18

خانم

مينا سليمانيان

1200000

504/7

مکالمه نوجوانان - L4

دوشنبه - پنج شنبه

(19:30 تا 21)

1397/01/20

خانم

سحر عيش ابادي

1200000

504/2

مکالمه نوجوانان - L4

یکشنبه -سه شنبه

(16 تا 17:30)

1397/01/19

آقا

سارا عيش آبادي

1200000

504/4

مکالمه نوجوانان - L4

دوشنبه - پنج شنبه

(15:30 تا 17)

1397/01/20

آقا

زهره فردوسي مشهدي

1200000

504/6

مکالمه بزرگسالان - L4

یکشنبه- سه شنبه

(20 تا 21:30)

1397/01/19

مختلط

مهديه زهدي راد

1200000

505/1

مکالمه بزرگسالان - L5

شنبه - چهارشنبه

(10:30 تا 12)

1397/01/18

خانم

آذر رستمي نژاد

1020000

505/3

مکالمه نوجوانان - L5

شنبه -چهارشنبه

(19:30 تا 21)

1397/01/18

خانم

نازنين مصري

1200000

505/5

مکالمه نوجوانان - L5

دوشنبه -پنج شنبه

(17:30 تا 19)

1397/01/20

خانم

نازنين مصري

1200000

505/7

مکالمه نوجوانان - L5

شنبه -چهارشنبه

(17:30 تا 19)

1397/01/18

خانم

تکتم شعباني

1200000

505/2

مکالمه نوجوانان - L5

یکشنبه- سه شنبه

(16 تا 17:30)

1397/01/19

آقا

آذر رستمي نژاد

1200000

505/4

مکالمه نوجوانان - L5

دوشنبه -پنج شنبه

(15:30 تا 17)

1397/01/20

آقا

آذر رستمي نژاد

1200000

505/6

مکالمه نوجوانان - L5

یکشنبه- سه شنبه

(20 تا 21:30)

1397/01/19

آقا

مهشيد سليماني

1200000

506/1

مکالمه نوجوانان - L6

شنبه -چهارشنبه

(15:30 تا 17)

1397/01/18

خانم

تکتم شعباني

1200000

506/3

مکالمه نوجوانان - L6

دوشنبه -پنج شنبه

(17:30 تا 19)

1397/01/20

خانم

آذر رستمي نژاد

1200000

506/5

مکالمه نوجوانان - L6

دوشنبه -پنج شنبه

(19:30 تا 21)

1397/01/20

خانم

نازنين مصري

1200000

506/7

مکالمه بزرگسالان - L6

یکشنبه- سه شنبه

(10:30 تا 12)

1397/01/19

خانم

مژگان اماميان

1020000

506/2

مکالمه نوجوانان - L6

دوشنبه -پنج شنبه

(15:30 تا 17)

1397/01/20

آقا

يلدا مرآتي

1200000

506/4

مکالمه نوجوانان - L6

یکشنبه- سه شنبه

(16 تا 17:30)

1397/01/19

آقا

مهديه زهدي راد

1200000

506/6

مکالمه نوجوانان - L6

یکشنبه- سه شنبه

(20 تا 21:30)

1397/01/19

مختلط

آذر رستمي نژاد

1200000

507/1

مکالمه نوجوانان - L7

شنبه -چهارشنبه

(17:30 تا 19)

1397/01/18

خانم

آذر رستمي نژاد

1200000

507/3

مکالمه نوجوانان - L7

شنبه -چهارشنبه

(15:30 تا 17)

1397/01/18

خانم

نازنين مصري

1200000

507/5

مکالمه نوجوانان - L7

دوشنبه -پنج شنبه

(19:30 تا 21)

1397/01/20

خانم

آذر رستمي نژاد

1200000

507/2

مکالمه نوجوانان - L7

یکشنبه- سه شنبه

(18 تا 19:30)

1397/01/19

آقا

آذر رستمي نژاد

1200000

507/4

مکالمه نوجوانان - L7

دوشنبه -پنج شنبه

(15:30 تا 17)

1397/01/20

آقا

حسن طبسي

1200000

508/1

مکالمه نوجوانان - L8

شنبه -چهارشنبه

(15:30 تا 17)

1397/01/18

خانم

آذر رستمي نژاد

1200000

508/3

مکالمه نوجوانان - L8

دوشنبه -پنج شنبه

(19:30 تا 21)

1397/01/20

خانم

يلدا مرآتي

1200000

508/2

مکالمه نوجوانان - L8

دوشنبه -پنج شنبه

(15:30 تا 17)

1397/01/20

آقا

مژگان اماميان

1200000

508/4

مکالمه نوجوانان - L8

یکشنبه- سه شنبه

(18 تا 19:30)

1397/01/19

آقا

سارا عيش آبادي

1200000

509/1

مکالمه نوجوانان - L9

شنبه -چهارشنبه

(19:30 تا 21)

1397/01/18

خانم

الهام جنگيان

1200000

509/3

مکالمه نوجوانان - L9

دوشنبه -پنج شنبه

(17:30 تا 19)

1397/01/20

خانم

يلدا مرآتي

1200000

509/2

مکالمه نوجوانان - L9

یکشنبه- سه شنبه

(16 تا 17:30)

1397/01/19

آقا

زهره فردوسي مشهدي

1200000

510/1

مکالمه نوجوانان - L10

شنبه -چهارشنبه

(15:30 تا 17)

1397/01/18

خانم

مژگان اماميان

1200000

510/2

مکالمه نوجوانان - L10

یکشنبه- سه شنبه

(16 تا 17:30)

1397/01/19

آقا

مژگان اماميان

1200000

510/4

مکالمه نوجوانان - L10

دوشنبه -پنج شنبه

(15:30 تا 17)

1397/01/20

آقا

مهديه زهدي راد

1200000

510/3

مکالمه نوجوانان - L10

یکشنبه- سه شنبه

(20 تا 21:30))

1397/01/19

آقا

حمیدرضا سلیمانی

1200000

511/1

مکالمه نوجوانان - L11

دوشنبه -پنج شنبه

(17:30 تا 19)

1397/01/20

خانم

مهديه زهدي راد

1300000

511/2

مکالمه نوجوانان - L11

یکشنبه- سه شنبه

(18 تا 19:30)

1397/01/19

آقا

زهره فردوسي مشهدي

1300000

512/1

مکالمه نوجوانان - L12

شنبه -چهارشنبه

(17:30 تا 19)

1397/01/18

خانم

حميدرضا سليماني

1300000

512/3

مکالمه نوجوانان - L12

دوشنبه -پنج شنبه

(19:30 تا 21)

1397/01/20

خانم

حسن طبسي

1300000

512/2

مکالمه نوجوانان - L12

یکشنبه- سه شنبه

(18 تا 19:30)

1397/01/19

آقا

مهديه زهدي راد

1300000

513/1

مکالمه نوجوانان - L13

دوشنبه -پنج شنبه

(17:30 تا 19)

1397/01/20

خانم

حسن طبسي

1300000

513/3

مکالمه نوجوانان - L13

شنبه -چهارشنبه

(19:30 تا 21)

1397/01/18

خانم

حميدرضا سليماني

1300000

513/2

مکالمه نوجوانان - L13

یکشنبه- سه شنبه

(17:15 تا 18:45)

1397/01/19

آقا

بهنوش اسعدي

1300000

514/1

مکالمه نوجوانان - L14

شنبه -چهارشنبه

(17:30 تا 19)

1397/01/18

خانم

بهنوش اسعدي

1300000

514/2

مکالمه نوجوانان - L14

یکشنبه- سه شنبه

(16 تا 17:30)

1397/01/19

آقا

حسن طبسي

1300000

515/1

مکالمه نوجوانان - L15

شنبه -چهارشنبه

(15:30 تا 17)

1397/01/18

خانم

بهنوش اسعدي

1300000

515/5

مکالمه نوجوانان - L15

ویژه پزشکان

شنبه- چهارشنبه

(15:30 تا 17)

1397/01/18

مختلط

حسن طبسي

1750000

515/2

مکالمه نوجوانان - L15

یکشنبه- سه شنبه

(18 تا 19:30)

1397/01/19

آقا

حسن طبسي

1300000

516/1

FCE1

یکشنبه- سه شنبه

(20 تا 21:30)

1397/01/19

مختلط

حسن طبسي

1450000

 

کد

نام دوره

روزهای تشکیل

زمان تشکیل

تاریخ شروع

جنسیت

استاد

(شهریه (ریال

50/01

مکالمه نوجوانان - SO1

شنبه - چهارشنبه

 (17:30 تا 19)

1397/01/18

خانم

مريم بيان

1200000

50/03

مکالمه نوجوانان - SO1

دوشنبه - پنج شنبه

 (19:30 تا 21)

1397/01/20

خانم

پريسا خاکسار

1200000

50/02

مکالمه نوجوانان - SO1

یکشنبه - سه شنبه

 (18 تا 19:30)

1397/01/18

آقا

عطيه ميثمي

1200000

50/04

مکالمه نوجوانان - SO1

یکشنبه - سه شنبه

 (16 تا 17:30)

1397/01/19

آقا

سحر عيش ابادي

1200000

50/001

مکالمه نوجوانان - SO2

شنبه - چهارشنبه

 (17:30 تا 19)

1397/01/18

خانم

پريسا خاکسار

1200000

50/003

مکالمه نوجوانان - SO2

شنبه - چهارشنبه

 (19:30 تا 21)

1397/01/18

خانم

 

1200000

50/002

مکالمه نوجوانان - SO2

یکشنبه - سه شنبه

 (18 تا 19:30)

1397/01/19

آقا

مريم بيان

1200000

50/004

مکالمه نوجوانان - SO2

یکشنبه - سه شنبه

 (16 تا 17:30)

1397/01/19

آقا

پريسا خاکسار

1200000

50/101

مکالمه نوجوانان - S1

شنبه - چهارشنبه

 (17:30 تا 19)

1397/01/18

خانم

فاطمه حصارنوي

1200000

50/103

مکالمه نوجوانان - S1

شنبه - چهارشنبه

 (19:30 تا 21)

1397/01/18

خانم

مريم بيان

1200000

50/102

مکالمه نوجوانان - S1

یکشنبه - سه شنبه

 (16 تا 17:30)

1397/01/19

آقا

سارامظلوميان

1200000

50/104

مکالمه نوجوانان - S1

یکشنبه - سه شنبه

 (20 تا 21:30)

1397/01/19

آقا

عطيه ميثمي

1200000

50/201

مكالمه نوجوانان - S2

دوشنبه - پنج شنبه

 (17:30 تا 19)

1397/01/20

خانم

مينا سليمانيان

1200000

50/203

مكالمه نوجوانان - S2

شنبه - چهارشنبه

(15:30 تا 17)

1397/01/18

خانم

آناهيتا بيضائي

1200000

50/205

مكالمه نوجوانان - S2

شنبه - چهارشنبه

 (15:30 تا 17)

1397/01/18

خانم

 

1200000

50/207

مكالمه نوجوانان - S2

شنبه - چهارشنبه

 (15:30 تا 17)

1397/01/18

خانم

پريسا خاکسار

1200000

50/209

مكالمه نوجوانان - S2

شنبه - چهارشنبه

 (17:30 تا 19)

1397/01/18

خانم

تکتم منتظري

1200000

50/211

مكالمه نوجوانان - S2

دوشنبه - پنج شنبه

 (19:30 تا 21)

1397/01/20

خانم

بهنوش قهرمان زاده

1200000

50/213

مكالمه نوجوانان - S2

شنبه - چهارشنبه

 (17:30 تا 19)

1397/01/18

خانم

نوشين شعباني

1200000

50/202

مكالمه نوجوانان - S2

یکشنبه - سه شنبه

 (16 تا 17:30)

1397/01/19

آقا

عطيه ميثمي

1200000

50/204

مكالمه نوجوانان - S2

یکشنبه - سه شنبه

 (20 تا 21:30)

1397/01/19

آقا

نرگس نظريان

1200000

50/206

مكالمه نوجوانان - S2

یکشنبه - سه شنبه

 (16 تا 17:30)

1397/01/19

آقا

فاطمه حصارنوي

1200000

50/208

مكالمه نوجوانان - S2

یکشنبه - سه شنبه

 (18 تا 19:30)

1397/01/19

آقا

تکتم منتظري

1200000

50/210

مكالمه نوجوانان - S2

یکشنبه - سه شنبه

 (20 تا 21:30)

1397/01/19

آقا

سارامظلوميان

1200000

50/212

مكالمه نوجوانان - S2

یکشنبه - سه شنبه

 (18 تا 19:30)

1397/01/19

آقا

آناهيتا بيضائي

1200000

50/214

مكالمه نوجوانان - S2

دوشنبه - پنج شنبه

 (15:30 تا 17)

1397/01/20

آقا

مينا سليمانيان

1200000

50/301

مكالمه نوجوانان - S3

شنبه - چهارشنبه

 (15:30 تا 17)

1397/01/18

خانم

عطيه ميثمي

1200000

50/303

مكالمه نوجوانان - S3

شنبه - چهارشنبه

 (19:30 تا 21)

1397/01/18

خانم

تکتم منتظري

1200000

50/302

مكالمه نوجوانان - S3

یکشنبه - سه شنبه

 (18 تا 19:30)

1397/01/19

آقا

پريسا خاکسار

1200000

50/304

مكالمه نوجوانان - S3

دوشنبه - پنج شنبه

 (15:30 تا 17)

1397/01/20

آقا

سارامظلوميان

1200000

50/401

مکالمه نوجوانان - S4

شنبه - چهارشنبه

 (19:30 تا 21)

1397/01/18

خانم

پريسا خاکسار

1200000

50/403

مکالمه نوجوانان - S4

شنبه - چهارشنبه

 (15:30 تا 17)

1397/01/18

خانم

نوشين شعباني

1200000

50/405

مکالمه نوجوانان - S4

دوشنبه - پنج شنبه

 (17:30 تا 19)

1397/01/20

خانم

بهنوش قهرمان زاده

1200000

50/402

مکالمه نوجوانان - S4

یکشنبه - سه شنبه

 (16 تا 17:30)

1397/01/19

آقا

تکتم منتظري

1200000

50/404

مکالمه نوجوانان - S4

دوشنبه - پنج شنبه

 (15:30 تا 17)

1397/01/20

آقا

بهنوش قهرمان زاده

1200000

50/406

مکالمه نوجوانان - S4

یکشنبه - سه شنبه

 (18 تا 19:30)

1397/01/19

آقا

فاطمه حصارنوي

1200000

50/501

مکالمه نوجوانان - S5

شنبه - چهارشنبه

 (15:30 تا 17)

1397/01/18

خانم

فاطمه حصارنوي

1200000

50/503

مکالمه نوجوانان - S5

شنبه - چهارشنبه

 (19:30 تا 21)

1397/01/18

خانم

بهاره نعمتي

1200000

50/505

مکالمه نوجوانان - S5

دوشنبه - پنج شنبه

 (17:30 تا 19)

1397/01/20

خانم

فاطمه حصارنوي

1200000

50/502

مکالمه نوجوانان - S5

یکشنبه - سه شنبه

 (16 تا 17:30)

1397/01/19

آقا

آناهيتا بيضائي

1200000

50/504

مکالمه نوجوانان - S5

دوشنبه - پنج شنبه

 (15:30 تا 17)

1397/01/20

آقا

پريسا خاکسار

1200000

50/506

مکالمه نوجوانان - S5

یکشنبه - سه شنبه

 (18 تا 19:30)

1397/01/19

آقا

بهاره نعمتي

1200000

50/601

مکالمه نوجوانان - S6

شنبه - چهارشنبه

 (15:30 تا 17)

1397/01/18

خانم

بهاره نعمتي

1200000

50/603

مکالمه نوجوانان - S6

دوشنبه - پنج شنبه

 (17:30 تا 19)

1397/01/20

خانم

پريسا خاکسار

1200000

50/605

مکالمه نوجوانان - S6

شنبه - چهارشنبه

 (19:30 تا 21)

1397/01/18

خانم

فاطمه حصارنوي

1200000

50/602

مکالمه نوجوانان - S6

یکشنبه - سه شنبه

 (16 تا 17:30)

1397/01/19

آقا

بهاره نعمتي

1200000

50/604

مکالمه نوجوانان - S6

دوشنبه - پنج شنبه

 (15:30 تا 17)

1397/01/20

آقا

فاطمه حصارنوي

1200000

50/606

مکالمه نوجوانان - S6

یکشنبه - سه شنبه

 (20 تا 21:30)

1397/01/19

آقا

پريسا خاکسار

1200000

 

کد

نام دوره

روزهای تشکیل

زمان تشکیل

تاریخ شروع

جنسیت

استاد

(شهریه (ریال

102/1

مکالمه کودکان - C2

شنبه  -چهارشنبه

 (19:30 تا 21)

1397/01/18

خانم

بهنوش قهرمان زاده

1200000

103/1

مکالمه کودکان - C3

شنبه - چهارشنبه

(17:30 تا 19)

1397/01/18

خانم

آناهيتا بيضائي

1200000

104/1

مکالمه کودکان - C4

دوشنبه  -پنج شنبه

 (17:30 تا 19)

1397/01/20

خانم

آزيتا گلکار

1200000

104/3

مکالمه کودکان - C4

شنبه  -چهارشنبه

(15:30 تا 17)

1397/01/18

خانم

بهنوش قهرمان زاده

1200000

104/2

مکالمه کودکان - C4

یکشنبه - سه شنبه

(16 تا 17:30)

1397/01/19

آقا

نرگس نظريان

1200000

104/4

مکالمه کودکان - C4

دوشنبه  -پنج شنبه

(15:30 تا 17)

1397/01/20

آقا

سحر عيش ابادي

1200000

108/1

مکالمه کودکان - C8

شنبه  -چهارشنبه

(17:30 تا 19)

1397/01/18

خانم

بهنوش قهرمان زاده

1200000

108/2

مکالمه کودکان - C8

یکشنبه -سه شنبه

(18 تا 19:30)

1397/01/19

آقا

سارامظلوميان

1200000

109/1

مکالمه کودکان - C9

شنبه  -چهارشنبه

 (19:30 تا 21)

1397/01/18

خانم

مينا سليمانيان

1200000

111/2

مکالمه کودکان - C11

دوشنبه - پنج شنبه

(17:30 تا 19)

1397/01/20

مختلط

سحر عيش ابادي

1200000

112/1

مکالمه کودکان - C12

شنبه  -چهارشنبه

(17:30 تا 19)

1397/01/18

خانم

بهاره نعمتي

1200000

112/2

مکالمه کودکان - C12

یکشنبه – سه شنبه

(18 تا 19:30)

1397/01/19

آقا

نرگس نظريان

1200000

 

کد

نام دوره

روزهای تشکیل

زمان تشکیل

تاریخ شروع

جنسیت

استاد

(شهریه (ریال

1/601

مکالمه فرانسه - A1/1

شنبه - چهارشنبه

(17:30 تا 19)

18/01/1397

مختلط

 

1400000

1/603

مکالمه فرانسه - A1/3

شنبه - چهارشنبه

 (20:30 تا 22)

18/01/1397

مختلط

راحله روحاني

1400000

1/605

مکالمه فرانسه - N5 (شعبه مرکزي)

شنبه  - چهارشنبه

(19:30 تا 21)

18/01/1397

خانم

 

1750000

 

کد

نام دوره

روزهای تشکیل

زمان تشکیل

تاریخ شروع

جنسیت

استاد

(شهریه (ریال

702/5

ICDl2 (مفاهيم، ويندوز10 و اينترنت)

فاقد زمانبندی

----

1397/01/18

مختلط

------

1,500,000

702/3

ICDL2 (مفاهيم، ويندوز10 و اينترنت)

فاقد زمانبندی

-----

1397/01/18

مختلط

------

1,500,000

702/1

ICDL2 (مفاهيم، ويندوز10 و اينترنت)

فاقد زمانبندی

-----

1397/01/18

مختلط

------

1,500,000

701/1

ICDL1 Word,Access,Excel,Power point

فاقد زمانبندی

-----

1397/01/18

مختلط

------

3,000,000

 
دی ان ان evoq, دات نت نیوک ,dnn
دی ان ان