برنامه کلاسی مرکز وکیل آباد

 
برنامه زبان انگلیسی پاییز 98، مرکز وکیل آباد
کد کلاس دوره استاد تاریخ شروع تاریخ خاتمه جنسیت شهریه روزهای برگزاری
سطوح L
501/11 مکالمه بزرگسالان سطح L1 - 1398/7/10 1398/9/23 مختلط 2,100,000 شنبه (10:15 تا 11:45) چهارشنبه (10:15 تا 11:45)
501/22 مکالمه بزرگسالان سطح L1 کمال درافشانی 1398/7/9 1398/9/24 مختلط 2,100,000 یک شنبه (15:30 تا 17) سه شنبه (15:30 تا 17)
501/01 مکالمه نوجوانان سطح L1 حانیه صداقت 1398/7/9 1398/9/24 خانم 2,100,000 یکشنبه (15:30 تا 17) سه شنبه (15:30 تا 17)
502/11 مکالمه بزرگسالان سطح L2 رسول علیرضایی 1398/7/11 1398/9/25 مختلط 2,100,000 دوشنبه (17:15 تا 18:45) پنجشنبه (17:15 تا 18:45)
502/22 مکالمه بزرگسالان سطح L2 سید رضا طبسی 1398/7/10 1398/9/23 مختلط 2,100,000 شنبه (15:30 تا 17) چهارشنبه (15:30 تا 17)
502/02 مکالمه نوجوانان سطح L2 کمال درافشانی 1398/7/9 1398/9/24 آقا 2,100,000 یکشنبه (17:15 تا 18:45) سه شنبه (17:15 تا 18:45)
502/01 مکالمه نوجوانان سطح L2 حانیه صداقت 1398/7/11 1398/9/25 خانم 2,100,000 یکشنبه (19 تا 20:30) سه شنبه (19 تا 20:30)
502/03 مکالمه نوجوانان سطح L2 مریم کلانی 1398/7/9 1398/9/24 خانم 2,100,000 دوشنبه (15:30 تا 17) پنجشنبه (15:30 تا 17)
503/22 مکالمه بزرگسالان سطح L3 ویدا اخوان 1398/7/9 1398/9/24 مختلط 2,100,000 یکشنبه (15:30 تا 17) سه شنبه (15:30 تا 17)
503/02 مکالمه نوجوانان سطح L3 سید رضا طبسی 1398/7/11 1398/9/25 آقا 2,100,000 دوشنبه (19 تا 20:30) پنجشنبه (19 تا 20:30)
503/01 مکالمه نوجوانان سطح L3 حانیه صادقت 1398/7/9 1398/9/24 خانم 2,100,000 یکشنبه (17:15 تا 18:45) سه شنبه (17:15 تا 18:45)
503/11 مکالمه بزرگسالان سطح L3 رسول علیرضایی 1398/7/11 1398/9/25 مختلط 2,100,000 دوشنبه (19 تا 20:30) پنجشنبه (19 تا 20:30)
504/03 مکالمه نوجوانان سطح L4 فاطمه قیامی 1398/7/11 1398/9/25 خانم 2,100,000 دوشنبه (17:15 تا 18:45) پنجشنبه (17:15 تا 18:45)
504/02 مکالمه نوجوانان سطح L4 مسعود قربانی 1398/7/9 1398/8/24 آقا 2,100,000 یکشنبه (17:15 تا 18:45) سه شنبه (17:15 تا 18:45)
504/11 مکالمه بزرگسالان سطح L4 یاشا کهن فکر 1398/7/10 1398/8/23 مختلط 2,100,000 شنبه (8:30 تا 10) چهارشنبه (8:30 تا 10)
504/01 مکالمه نوجوانان سطح L4 کتایون باقرپور 1398/7/9 1398/9/24 خانم 2,100,000 یکشنبه (19 تا 20:30) سه شنبه (19 تا 20:30)
504/22 مکالمه بزرگسالان سطح L4 سید رضا طبسی 1398/7/10 1398/9/23 مختلط 2,100,000 شنبه (18:45 تا 17:15) چهارشنبه (18:45 تا 17:15)
505/1 مکالمه بزرگسالان سطح L5 گیتی اجلالی 1398/7/9 1398/9/24 خانم 2,100,000 یکشنبه (17:15 تا 18:45) سه شنبه (17:15 تا 18:45)
505/02 مکالمه نوجوانان سطح L5 مرجان اشتری 1398/7/9 1398/9/24 آقا 2,100,000 دوشنبه (19 تا 20:30) پنجشنبه (19 تا 20:30)
505/11 مکالمه بزرگسالان سطح L5 ویدا اخوان 1398/7/9 1398/9/24 مختلط 2,100,000 یکشنبه (10:15 تا 11:45) سه شنبه (10:15 تا 11:45)
505/22 مکالمه بزرگسالان سطح L5 سید رضا طبسی 1398/7/11 1398/9/25 مختلط 2,100,000 دوشنبه (17:15 تا 18:45) پنجشنبه (17:15 تا 18:45)
506/1 مکالمه بزرگسالان سطح L6 مسعود قربانی 1398/7/9 1398/9/24 خانم 2,100,000 یکشنبه (15:30 تا 17) سه شنبه (15:30 تا 17)
506/22 مکالمه بزرگسالان سطح L6 سید رضا طبسی 1398/7/10 1398/9/23 مختلط 2,100,000 شنبه (19 تا 20:30) چهارشنبه (19 تا 20:30)
506/01 مکالمه نوجوانان سطح L6 ویدا اخوان 1398/7/10 1398/9/23 خانم 2,100,000 شنبه (17:15 تا 18:45) چهارشنبه (17:15 تا 18:45)
507/11 مکالمه بزرگسالان سطح L7 فاطمه قیامی 1398/7/11 1398/9/25 خانم 2,100,000 دوشنبه (15:30 تا 17) پنجشنبه (15:30 تا 17)
507/1 مکالمه بزرگسالان سطح L7 کمال درافشانی 1398/7/10 1398/9/23 خانم 2,100,000 شنبه (17:15 تا 18:45) چهارشنبه (17:15 تا 18:45)
507/22 مکالمه بزرگسالان سطح L7 کمال درافشانی 1398/7/9 1398/9/24 مختلط 2,100,000 یکشنبه (19 تا 20:30) سه شنبه (19 تا 20:30)
508/22 مکالمه بزرگسالان سطح L8 مسعود قربانی 1398/7/11 1398/9/25 مختلط 2,100,000 دوشنبه (17:15 تا 18:45) پنجشنبه (17:15 تا 18:45)
508/11 مکالمه بزرگسالان سطح L8 گیتی اجلالی 1398/7/9 1398/9/24 مختلط 2,100,000 یکشنبه (19 تا 20:30) سه شنبه (19 تا 20:30)
509/22 مکالمه بزرگسالان سطح L9 مسعود قربانی 1398/7/11 1398/9/25 مختلط 2,100,000 دوشنبه (19 تا 20:30) پنجشنبه (19 تا 20:30)
509/11 مکالمه بزرگسالان سطح L9 کمال درافشانی 1398/7/10 1398/9/23 مختلط 2,100,000 شنبه (15:30 تا 17) چهارشنبه (15:30 تا 17)
510/11 مکالمه بزرگسالان L10 مسعود قربانی 1398/7/11 1398/9/25 مختلط 2,100,000 دوشنبه (15:30 تا 17) پنجشنبه (15:30 تا 17)
510/22 مکالمه بزرگسالان سطح L10 کمال درافشانی 1398/7/10 1398/9/23 مختلط 2,100,000 شنبه (19 تا 20:30) چهارشنبه (19 تا 20:30)
511/22 مکالمه بزرگسالان سطح L11 ویدا اخوان 1398/7/10 1398/9/23 خانم 2,250,000 شنبه (15:30 تا 17) چهارشنبه (15:30 تا 17)
511/11 مکالمه بزرگسالان سطح L11 مسعود قربانی 1398/7/9 1398/9/24 مختلط 2,250,000 بکشنبه (19 تا 20:30) سه شنبه (19 تا 20:30)
512/11 مکالمه بزرگسالان سطح L12 ویدا اخوان 1398/7/10 1398/9/23 مختلط 2,250,000 شنبه (19 تا 20:30) چهارشنبه (19 تا 20:30)
512/1 مکالمه بزرگسالان سطح L12 مرجان اشتری 1398/7/9 1398/9/24 خانم 2,250,000 بکشنبه (15:30 تا 17) سه شنبه (15:30 تا 17)
513/11 مکالمه بزرگسالان سطح L13 مرجان اشتری 1398/7/9 1398/9/24 مختلط 2,250,000 یکشنبه (19 تا 20:30) سه شنبه (19 تا 20:30)
514/11 مکالمه بزرگسالان سطح L14 مرجان اشتری 1398/7/9 1398/9/24 مختلط 2,250,000 یکشنبه (17:15 تا 18:45) سه شنبه (17:15 تا 18:45)
515/11 مکالمه بزرگسالان سطح L15 میلاد مزاری 1398/7/10 1398/9/23 مختلط 2,250,000 شنبه (17:15 تا 18:45) چهارشنبه (17:15 تا 18:45)
دوره های تخصصی
516/11 زبان تخصصی FCE1 فاطمه رخشی 1398/7/10 1398/9/23 مختلط 2,700,000 شنبه (19 تا 20:30) چهارشنبه (19 تا 20:30)
516/22 زبان تخصصی FCE2 میلاد مزاری 1398/7/10 1398/9/23 مختلط 2,700,000 شنبه (19 تا 20:30) چهارشنبه (19 تا 20:30)
600/1 ECLC شش ماهه آقای بنی هاشمی 1398/7/10 1398/12/24 مختلط 8,800,000
(%20 تخفیف)
شنبه (8:30 تا 10) چهارشنبه (8:30 تا 10)
600/2 ECLC شش ماهه آقای بنی هاشمی 1398/7/10 1398/12/24 مختلط 11,000,000 شنبه (19 تا 20:30) چهارشنبه (19 تا 20:30)
519/11 Pre IELTS 1,2 فاطمه رخشی 1398/7/10 1398/12/24 مختلط 11,500,000 شنبه (15:30 تا 18:45) چهارشنبه (15:30 تا 18:45)
519/11 Pre IELTS 2 میلاد مزاری 1398/7/9 1398/9/24 مختلط 6,500,000 یکشنبه (17:15 تا 20:30) سه شنبه (17:15 تا 20:30)
سطوح C
100/01 مکالمه کودکان سطح CO نگار راستگو 1398/7/10 1398/9/23 خانم 1,900,000 شنبه (15:30 تا 17) چهارشنبه (15:30 تا 17)
100/2 مکالمه کودکان سطح CO لیلا شمع ریز 1398/7/10 1398/9/23 آقا 1,900,000 شنبه (15:30 تا 17) چهارشنبه (15:30 تا 17)
101/3 مکالمه کودکان سطح C1 زینب خیامی 1398/7/11 1398/9/25 خانم 1,900,000 دوشنبه (19 تا 20:30) پنجشنبه (19 تا 20:30)
101/4 مکالمه کودکان سطح C1 نگار زیارت نیا 1398/7/11 1398/9/25 آقا 1,900,000 دوشنبه (19 تا 20:30) پنج شنبه (19 تا 20:30)
101/1 مکالمه کودکان سطح C1 زینب خیامی 1398/7/11 1398/9/25 خانم 1,900,000 پنجشنبه (9 تا 12:15)
101/2 مکالمه کودکان سطح C1 خانم مقدسیان 1398/7/11 1398/9/25 آقا 1,900,000 پنجشنبه (9 تا 12:15)
102/2 مکالمه کودکان سطح C2 ریحانه رحمت آبادی 1398/7/9 1398/9/24 آقا 1,900,000 یکشنبه (19 تا 20:30) پنجشنبه (19 تا 20:30)
102/1 مکالمه کودکان سطح C2 ریحانه رحمت آبادی 1398/7/10 1398/9/23 خانم 1,900,000 شنبه (19 تا 20:30) چهارشنبه (19 تا 20:30)
103/11 مکالمه کودکان سطح C3 نگار راستگو 1398/7/10 1398/9/23 مختلط 1,900,000 شنبه (17:15 تا 18:45) چهارشنبه (17:15 تا 18:45)
105/1 مکالمه کودکان سطح C5 خانم زیارت نیا 1398/7/11 1398/9/25 خانم 1,900,000 دوشنبه (17:15 تا 18:45) پنجشنبه (17:15 تا 18:45)
105/2 مکالمه کودکان سطح C5 تکتم خانی 1398/7/11 1398/9/25 آقا 1,900,000 دوشنبه (19 تا 20:30) پنجشنبه (19 تا 20:30)
106/1 مکالمه کودکان سطح C6 لیلا شمع ریز 1398/7/10 1398/9/23 خانم 1,900,000 شنبه (19 تا 20:30) چهارشنبه (19 تا 20:30)
106/2 مکالمه کودکان سطح C6 نگار راستگو 1398/7/11 1398/9/25 آقا 1,900,000 دوشنبه (19 تا 20:30) پنجشنبه (19 تا 20:30)
107/11 مکالمه کودکان سطح C7 نگار راستگو 1398/7/10 1398/9/23 مختلط 1,900,000 شنبه (19 تا 20:30) چهارشنبه (19 تا 20:30)
108/11 مکالمه کودکان سطح C8 نگار راستگو 1398/7/11 1398/9/25 مختلط 1,900,000 دوشنبه (17:15 تا 18:45) پنجشنبه (17:15 تا 18:45)
109/11 مکالمه کودکان سطح C9 فتانه امیرپور 1398/7/11 1398/9/25 مختلط 1,900,000 دوشنبه (17:15 تا 18:45) پنج شنبه (17:15 تا 18:45)
سطوح S
500/204 مکالمه نوجوانان سطح SO1 لیلا شمع ریز 1398/7/11 1398/9/25 آقا 1,800,000 پنجشنبه (9 تا 12:15)
500/302 مکالمه نوجوانان سطح SO2 مریم کلالی 1398/7/11 1398/9/25 آقا 1,800,000 پنجشنبه (9 تا 12:15)
500/301 مکالمه نوجوانان سطح SO2 ریحانه رحمت آبادی 1398/7/10 1398/9/23 خانم 1,800,000 شنبه (17:15 تا 18:45) چهارشنبه (17:15 تا 18:45)
500/304 مکالمه نوجوانان سطح SO2 خانم چرم فروشان 1398/7/10 1398/9/27 آقا 1,800,000 دوشنبه (17:15 تا 18:45) پنجشنبه (17:15 تا 18:45)
500/213 مکالمه نوجوانان سطح S1 نیره مادرشاهیان 1398/7/11 1398/9/25 خانم 1,800,000 پنجشنبه (9 تا 12:15)
500/212 مکالمه نوجوانان سطح S1 ریحانه رحمت آبادی 1398/7/9 1398/8/24 آقا 1,800,000 یکشنبه (17:15 تا 18:45) سه شنبه (17:15 تا 18:45)
500/121 مکالمه نوجوانان سطح S1 تکتم خانی 1398/7/11 1398/9/25 خانم 1,800,000 دوشنبه (17:15 تا 18:45) پنجشنبه (17:15 تا 18:45)
500/221 مکالمه نوجوانان سطح S2 خانم چرم فروشان 1398/7/11 1398/9/25 خانم 1,800,000 دوشنبه (19 تا 20:30) پنجشنبه (19 تا 20:30)
500/222 مکالمه نوجوانان سطح S2 فاطمه قیامی 1398/7/11 1398/9/25 آقا 1,800,000 دوشنبه (19 تا 20:30) پنجشنبه (19 تا 20:30)
500/224 مکالمه نوجوانان سطح S2 فتانه امیرپور 1398/7/10 1398/9/23 آقا 1,800,000 شنبه (15:30 تا 17) چهارشنبه (15:30 تا 17)
500/223 مکالمه نوجوانان سطح S2 فتانه امیرپور 1398/7/11 1398/9/25 آقا 1,800,000 پنجشنبه (9 تا 12:15)
500/232 مکالمه نوجوانان سطح S3 نگار راستگو 1398/7/11 1398/9/25 آقا 1,800,000 دوشنبه (15:30 تا 17) پنجشنبه (15:30 تا 17)
500/234 مکالمه نوجوانان سطح S3 تکتم خانی 1398/7/9 1398/9/24 آقا 1,800,000 یکشنبه (18 تا 19:30) سه شنبه (18 تا 19:30)
500/231 مکالمه نوجوانان سطح S3 لیلا شمع ریز 1398/7/10 1398/9/23 خانم 1,800,000 شنبه (17:15 تا 18:45) چهارشنبه (17:15 تا 18:45)
500/233 مکالمه نوجوانان سطح S3 فائزه قدیریان 1398/7/11 1398/9/25 خانم 1,800,000 پنجشنبه (9 تا 12:15)
500/242 مکالمه نوجوانان سطح S4 کتایون باقرپور 1398/7/9 1398/9/24 آقا 1,800,000 یکشنبه (17:15 تا 18:45) سه شنبه (17:15 تا 18:45)
500/241 مکالمه نوجوانان سطح S4 فتانه امیرپور 1398/7/10 1398/9/23 خانم 1,800,000 شنبه (19 تا 20:30) چهارشنبه (19 تا 20:30)
500/252 مکالمه نوجوانان سطح S5 فتانه امیرپور 1398/7/11 1398/9/25 آقا 1,800,000 دوشنبه (19 تا 20:30) پنجشنبه (19 تا 20:30)
500/251 مکالمه نوجوانان سطح S5 فتانه امیرپور 1398/7/10 1398/9/23 خانم 1,800,000 شنبه (17:15 تا 18:45) چهارشنبه (17:15 تا 18:45)
500/261 مکالمه نوجوانان سطح S6 فائزه قدیریان 1398/7/10 1398/9/23 خانم 1,800,000 شنبه (17:15 تا 18:45) چهارشنبه (17:15 تا 18:45)
500/264 مکالمه نوجوانان سطح S6 فائزه قدیریان 1398/7/10 1398/9/23 آقا 1,800,000 شنبه (19 تا 20:30) چهارشنبه (19 تا 20:30)
500/262 مکالمه نوجوانان سطح S6 فتانه امیرپور 1398/7/11 1398/9/25 آقا 1,800,000 دوشنبه (15:30 تا 17) پنجشنبه (15:30 تا 17)
 
 
 
برنامه گروه کامپیوتر تابستان 98، مرکز وکیل آباد (بزرگسالان)
کد دوره نام درس روزهای تشکیل زمان تشکیل طول دوره (ساعت) شهریه (ریال) زمان شروع پیشنیاز
طراحی و گرافیک
133/11 فتوشاپ مقدماتی یکشنبه-سه شنبه 16:30 الی 20 30 2,400,000 اعلام تلفنی -
133/1 فتوشاپ مقدماتی و پیشرفته یکشنبه-سه شنبه 16:30 الی 20 75 4,900,000 اعلام تلفنی -
109/11 اتوکد مقدماتی دوشنبه-پنجشنبه 18 الی 20:30 30 2,500,000 اعلام تلفنی -
110/1 3DMAX یکشنبه-سه شنبه 15 الی 16:30 40 3,600,000 98/4/16 فتوشاپ یا اتوکد مقدماتی
برنامه نویسی
106/1 ++C (خواهران) دوشنبه 9 الی 12:30 30 2,300,000 اعلام تلفنی -
106/2 ++C شنبه 18 الی 20:30 30 2,300,000 اعلام تلفنی -
104/1 #C پنجشنبه 9 الی 12:30 40 4,000,000 اعلام تلفنی ++C
107/1 Python دوشنبه 18 الی 20:30 40 3,900,000 اعلام تلفنی -
دوره های عمومی
140/100 ICDL هفت مهارت شنبه-دوشنبه-چهارشنبه 14:45 الی 18 130 5,750,000 اعلام تلفنی -
140/101 ICDL 1 (مفاهیم، ویندوز، Word، اینترنت) شنبه-دوشنبه-چهارشنبه 14:45 الی 18 70 3,150,000 اعلام تلفنی -
140/102 ICDL 1 (مفاهیم، ویندوز، Word، اینترنت) خواهران یکشنبه-سه شنبه 9 الی 12:30 70 3,150,000 اعلام تلفنی -
دوره های مجازی ICDL
1400/01 ICDL هفت مهارت در 24 ساعت شبانه روز به صورت اینترنتی 130 4,800,000 یک هفته پس از ثبت نام -
1400/02 ICDL 1 (مفاهیم، ویندوز، Word، اینترنت) در 24 ساعت شبانه روز به صورت اینترنتی 62 2,500,000 ایک هفته پس از ثبت نام -
1400/03 ICDL 2 (نرم افزارهای Excel Access PowerPoint) در 24 ساعت شبانه روز به صورت اینترنتی 72 2,700,000 یک هفته پس از ثبت نام ICDL 1
1400/04 مفاهیم در 24 ساعت شبانه روز به صورت اینترنتی 12 550,000 یک هفته پس از ثبت نام -
1400/05 ویندوز در 24 ساعت شبانه روز به صورت اینترنتی 12 550,000 یک هفته پس از ثبت نام -
1400/06 Word در 24 ساعت شبانه روز به صورت اینترنتی 26 1,100,000 یک هفته پس از ثبت نام -
1400/07 Excel در 24 ساعت شبانه روز به صورت اینترنتی 26 1,100,000 یک هفته پس از ثبت نام ICDL 1
1400/08 Access در 24 ساعت شبانه روز به صورت اینترنتی 26 1,100,000 یک هفته پس از ثبت نام ICDL 1
1400/09 PowerPoint در 24 ساعت شبانه روز به صورت اینترنتی 20 850,000 یک هفته پس از ثبت نام ICDL 1
1400/10 اینترنت در 24 ساعت شبانه روز به صورت اینترنتی 12 550,000 یک هفته پس از ثبت نام -
 


 
برنامه گروه کامپیوتر تابستان 98، مرکز وکیل آباد (دوره های دانش آموزی)
کد دوره نام درس روزهای تشکیل زمان تشکیل طول دوره (ساعت) شهریه (ریال) زمان شروع پیشنیاز
دوره های دانش آموزی
140/103 ICDL 1 (مفاهیم، ویندوز، Word، اینترنت) - دختران یکشنبه-سه شنبه 9 الی 12:30 70 3,150,000 اعلام تلفنی -
140/104 ICDL 1 (مفاهیم، ویندوز، Word، اینترنت) - پسران شنبه-چهار شنبه 9 الی 12:30 70 3,150,000 اعلام تلفنی -
140/105 ICDL 2 (نرم افزارهای Excel Access PowerPoint) - دختران دوشنبه-پنجشنبه 9 الی 12:30 72 3,300,000 اعلام تلفنی ICDL1
140/106 ICDL 2 (نرم افزارهای Excel Access PowerPoint) - پسران دوشنبه-پنجشنبه 9 الی 12:30 72 3,300,000 اعلام تلفنی ICDL2
133/11 فتوشاپ مقدماتی - دختران یکشنبه-سه شنبه 16:30 الی 20 30 2,400,000 اعلام تلفنی قبل از ثبت نام مراجعه به دفتر آموزش
133/12 فتوشاپ مقدماتی - پسران یکشنبه-سه شنبه 16:30الی 20 30 2,400,000 اعلام تلفنی -
109/11 اتوکد مقدماتی - دختران چهارشنبه 18 الی 20:30 30 2,500,000 اعلام تلفنی قبل از ثبت نام مراجعه به دفتر آموزش
109/12 اتوکد مقدماتی - پسران چهارشنبه 18 الی 20:30 30 2,500,000 اعلام تلفنی -
107/11 VB (1)  - دختران دوشنبه 9 الی 12:30 30 2,200,000 اعلام تلفنی قبل از ثبت نام مراجعه به دفتر آموزش
107/12 VB (1)  - پسران دوشنبه 9 الی 12:30 30 2,200,000 اعلام تلفنی -
106/11 ++C (دختران) دوشنبه 9 الی 12:30 30 2,300,000 98/4/23 قبل از ثبت نام مراجعه به دفتر آموزش
106/12 ++C (پسران) شنبه 18 الی 20:30 30 2,300,000 اعلام می گردد -
دوره های مجازی ICDL
1400/01 ICDL هفت مهارت در 24 ساعت شبانه روز به صورت اینترنتی 130 4,800,000 یک هفته پس از ثبت نام -
1400/02 ICDL 1 (مفاهیم، ویندوز، Word، اینترنت) در 24 ساعت شبانه روز به صورت اینترنتی 62 2,500,000 ایک هفته پس از ثبت نام -
1400/03 ICDL 2 (نرم افزارهای Excel Access PowerPoint) در 24 ساعت شبانه روز به صورت اینترنتی 72 2,700,000 یک هفته پس از ثبت نام -
1400/04 مفاهیم در 24 ساعت شبانه روز به صورت اینترنتی 12 550,000 یک هفته پس از ثبت نام -
1400/05 ویندوز در 24 ساعت شبانه روز به صورت اینترنتی 12 550,000 یک هفته پس از ثبت نام -
1400/06 Word در 24 ساعت شبانه روز به صورت اینترنتی 26 1,100,000 یک هفته پس از ثبت نام -
1400/07 Excel در 24 ساعت شبانه روز به صورت اینترنتی 26 1,100,000 یک هفته پس از ثبت نام -
1400/08 Access در 24 ساعت شبانه روز به صورت اینترنتی 26 1,100,000 یک هفته پس از ثبت نام -
1400/09 PowerPoint در 24 ساعت شبانه روز به صورت اینترنتی 20 850,000 یک هفته پس از ثبت نام -
1400/10 اینترنت در 24 ساعت شبانه روز به صورت اینترنتی 12 550,000 یک هفته پس از ثبت نام -
 
 
 
دی ان ان evoq, دات نت نیوک ,dnn
دی ان ان