دوره های علوم پزشکی

 

 
عناوین دوره ها طول دوره
کمک های اولیه وفوریت های پزشکی 56
آموزش نیمه حضوری کمک ها ی اولیه وفوریتهای پزشکی 36
مبانی کاربرد گیاهان دارویی دردرمان بیماریها 54
آشنایی با گیاهان دارویی وداروی گیاهی به روش مکاتبه ای 90
کاربرد درمان گیاهان دارویی 1 37
کاربرد درمان گیاهان دارویی 2 36
آشنایی با گیاهان دارویی درطب سنتی ومدرن 30
آموزش مقدماتی تکنسین داروخانه 100
تکنسین داروخانه پیشرفته 130
ساخت داروهای ترکیبی درداروخانه 40
 

 

 

 
عناوین دوره ها طول دوره
اصول بازرگانی تجهیزات پزشکی 40
آشنایی با سرطان پستان وآموزش خودآزمایی آن 4
دوره جامع وکاربردی منشی گری پزشکی 80
آموزش مراقبت ازسالمند 50
آشنایی با اصول انتقال وجابه جایی صحیح بیماران دربخش بیمارستانی 16
تربیت نیروهای خدماتی بیمارستانها ومراکز پزشکی 28
تربیت نیروهای خدماتی بیمارستانها ومراکز پزشکی 40
تکنیک های علوم آزمایشگاهی پیشرفته 70
 

 

 

 
عناوین دوره ها طول دوره
کارگاه آموزشی آشنایی با اصول کار با میکروسکوپ الکترونی 18
اصول عملکرد وتعمیرات تجهیزات پزشکی (دندانپزشکی، آزمایشگاهی، تصویربرداری، فیزیوتراپی) 220
تکنیک های مولکولی پیشرفته Multiplex PCR ومارکرها PAPD-AFLP-SSR-RFLP-SSCP 22
 
 
عناوین دوره ها طول دوره
عکاسی پزشکی ودندانپزشکی 50
دستیار کنار دندانپزشک 248
دستیار کنار اندودنتکیس 30
دستیار کنار ارتودنتیست 30
دستیار کنار پریودنتیست 30
دستیار کنارایمپلنتولوژیست 30
اصول ومقدمات بهداشت ورزشی 30
آشنایی با برخی از بیماریهای خاص 8
عملی کردن آثارروزه 8
اصول بهداشتی وتغذیه درماه مبارک رمضان 8
 

 

 

 
عناوین دوره ها طول دوره
امداد نجات آواربرداری 20
امداد نجات جاده ای 20
کارگاه تربیت دستیار متخصص زنان درمطب 42
اصول عملکرد وتعمیرات تجهیزات پزشکی (اتاق عمل) 40
آشنایی با ابزارها وکاربردهای آن ها درآزمایشگاه های سلولی ومولکولی 20
کاربرد گیاهان دارویی با دیدگاه طب سنتی 80
تربیت نیروی پذیرش وجوابدهی درآزمایشگاه تشخیص طبی 36
دفع صحیح واصولی پسامد پزشکی 8
 

 

 

 
عناوین دوره ها طول دوره
کارگاه آموزشی کار باحیوانات آزمایشگاهی 14
کاربردروشهای مولکولی درآزمایشگاه تشخیص طبی 22
تکنیک های کاربردی درآزمایشگاه تشخیص طبی 48
کاربرد تکنیک های مولکولی مقدماتی درآزمایشگاه (RCR-RT-PCR) 16
 

 

 

دی ان ان evoq, دات نت نیوک ,dnn
دی ان ان