عناوین دوره ها

طول دوره

عناوین دوره ها

طول دوره

عکاسی پزشکی ودندانپزشکی

50

کمک های اولیه وفوریت های پزشکی

56

دستیار کنار دندانپزشک

248

آموزش نیمه حضوری کمک ها ی اولیه وفوریتهای پزشکی

36

دستیار کنار اندودنتکیس

30

مبانی کاربرد گیاهان دارویی دردرمان بیماریها

54

دستیار کنار ارتودنتیست

30

آشنایی با گیاهان دارویی وداروی گیاهی به روش مکاتبه ای

90

دستیار کنار پریودنتیست

30

کاربرد درمان گیاهان دارویی 1

37

دستیار کنارایمپلنتولوژیست

30

کاربرد درمان گیاهان دارویی 2

36

اصول ومقدمات بهداشت ورزشی

30

آشنایی با گیاهان دارویی درطب سنتی ومدرن

30

آشنایی با برخی از بیماریهای خاص

8

آموزش مقدماتی تکنسین داروخانه

100

عملی کردن آثارروزه

8

تکنسین داروخانه پیشرفته

130

اصول بهداشتی وتغذیه درماه مبارک رمضان

8

ساخت داروهای ترکیبی درداروخانه

40

امداد نجات آواربرداری

20

اصول عملکرد وتعمیرات تجهیزات پزشکی(دندانپزشکی ،آزمایشگاهی،تصیربرداری،فیزیوتراپی)

220

امداد نجات جاده ای

20

اصول بازرگانی تجهیزات پزشکی

40

کارگاه تربیت دستیار متخصص زنان درمطب

42

آشنایی با سرطان پستان وآموزش خودآزمایی آن

4

اصول عملکرد وتعمیرات تجهیزات پزشکی (اتاق عمل)

40

دوره جامع وکاربردی منشی گری پزشکی

88

آشنایی با ابزارها وکاربردهای آن ها درآزمایشگاه های سلولی ومولکولی

20

آموزش مراقبت ازسالمند

50

کاربرد گیاهان دارویی با دیدگاه طب سنتی

80

آشنایی با اصول انتقال وجابه جایی صحیح بیماران دربخش بیمارستانی

16

تربیت نیروی پذیرش وجوابدهی درآزمایشگاه تشخیص طبی

36

تربیت نیروهای خدماتی بیمارستانها ومراکز پزشکی

28

دفع صحیح واصولی پسامد پزشکی

8

تربیت نیروهای خدماتی بیمارستانها ومراکز پزشکی

40

 

 

عناوین دوره ها

طول دوره

عناوین دوره ها

طول دوره

کارگاه آموزشی کار باحیوانات آزمایشگاهی

14

تکنیک های مولکولی پیشرفته Multiplex PCR ومارکرها PAPD-AFLP-SSR-RFLP-SSCP

22

کاربردروشهای مولکولی درآزمایشگاه تشخیص طبی

22

تکنیک های علوم آزمایشگاهی پیشرفته

70

تکنیک های کاربردی درآزمایشگاه تشخیص طبی

48

کارگاه آموزشی آشنایی با اصول کار با میکروسکوپ الکترونی

18

کاربرد تکنیک های مولکولی مقدماتی درآزمایشگاه (RCR-RT-PCR)

14

 

 

 
دی ان ان evoq, دات نت نیوک ,dnn
دی ان ان