دوره های فنی مهندسی

 
دورهﻫﺎي ﺗﺨﺼﺼﯽ آﻣﻮزش ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﻣﮑﺎﻧﯿﮏ
نرم افزار Carrier
نرم افزار ABAQUS
نرم افزار CATIA سطح مقدماتی
نرم افزار CATIA سطح متوسط
نرم افزار CATIA سطح پیشرفته
نرم افزار Solid Works
نرم افزار ANSIS
ماژول های نرم افزار MATLAB در مهندسی مکانیک
طراحی مخازن تحت فشار با نرم افزار PV-Ellit
آنالیزهای تنش با نرم افزار CAESAR II
 

 

 

 
دورهﻫﺎي ﺗﺨﺼﺼﯽ آﻣﻮزش ﻋﻠﻮم ﭘﺎﯾﻪ ﮐﺎرﺑﺮدي
ﺗﺠﺰﯾﻪوﺗﺤﻠﯿﻞﻫﺎي ﻋﺪدي ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از نرم افزار Maple
سنجش از راه دور با استفاده از نرم افزار PCI
سنجش از راه دور با استفاده از نرم افزار ENVI
سنجش از راه دور با استفاده از نرم افزار ER Mapper
شناخت و کاربرد عملی دستگاه GPS
نرم افزار ArcGIS (مقدماتی و پیشرفته)
نرم افزار ArcView (مقدماتی و پیشرفته)
کاربرد نرم افزار ArcView در معرفی نواحی امیدبخش معدنی
اصول، مبانی  و انواع لیزر
کاربردهای لیزر صنعتی
 

 

 

 
دورهﻫﺎي ﺗﺨﺼﺼﯽ آﻣﻮزش ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ شیمی، مواد و نساجی
شبیه سازی فرایندها با استفاده از نرم افزار HYSYS (مقدماتی)
شبیه سازی فرایندها با استفاده از نرم افزار HYSTS (پیشرفته)
شبیه سازی دینامیک فرایندها با استفاده از نرم افزار HYSYS
شبیه سازی فرایندها با استفاده از نرم افزار Aspen Plus
طراحی و ترسیم نقشه های P&ID و PFD
طراحی مبدل های حرارتی پوسته و لوله با نرم افزار Aspen B-JAC
مدلسازی واحدهای فرایندی با استفاده از نرم افزار PDMS
پیش بینی خواص ترمودینامیکی سیالات با استفاده از نرم افزار PVTi
تحلیل و شبیه سازی سیالات با استفاده از نرم افزار PIPESIM
آنالیزهای آزمایش های فشارگذرا با استفاده از نرم افزار Pan System
 

 

 

 
دورهﻫﺎي ﺗﺨﺼﺼﯽ آﻣﻮزش ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﺑﺮق
ﻃﺮاﺣﯽ ﺑﺮدﻫﺎي ﻣﺪار ﭼﺎﭘﯽ ﺑﺎ ﻧﺮم اﻓﺰار Protel Alitum Designer
اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ ﮐﺎرﺑﺮدي
ﺗﻌﻤﯿﺮ ﻣﺎﻧﯿﺘﻮر
ﺗﻌﻤﯿﺮات ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻤﺮاه
ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺗﻐﺬﯾﻪ و ﺳﻮﺋﯿﭽﯿﻨﮓ
ﻧﺮم اﻓﺰار ETAP
ﻣﯿﮑﺮوﮐﻨﺘﺮﻟﺮﻫﺎي AVR
ﻃﺮاﺣﯽ ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ دﯾﺠﯿﺘﺎل ﺑﺎ FPGA
PIC ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻧﻮﯾﺴﯽ ﻣﯿﮑﺮوﮐﻨﺘﺮﻟﺮﻫﺎي
ﮐﻨﺘﺮلﮐﻨﻨﺪهﻫﺎي ﻗﺎﺑﻞﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰي (PLC)
 

 

 

 
دورهﻫﺎي ﺗﺨﺼﺼﯽ آﻣﻮزش ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﺻﻨﺎﯾﻊ
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰي ﻧﮕﻬﺪاري و ﺗﻌﻤﯿﺮات
اﺻﻮل ﮐﻨﺘﺮل ﮐﯿﻔﯿﺖ
اﻗﺘﺼﺎد ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ
ﻧﺮم اﻓﺰار Comfar Expert
ﻧﺮم اﻓﺰار Primavera
ﻧﺮم اﻓﺰار Microsoft Project
ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ و ﮐﻨﺘﺮل ﭘﺮوژه
آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ارزش
ﺷﺒﯿﻪﺳﺎزي ﺑﺎ ﻧﺮم اﻓﺰار Arena
اﺻﻮل ﮐﻠﯽ ﻣﺘﺪوﻟﻮژي 6 سیگما
 

 

 

 
دورهﻫﺎي ﺗﺨﺼﺼﯽ آﻣﻮزش ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﻋﻤﺮان و ﻣﻌﻤﺎري
نرم افزارهای Safe, Etabs, SAP
ﻃﺮاﺣﯽ دال و ﺳﻘﻒ ﭘﯿﺶ ﺗﻨﯿﺪه ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﺮم اﻓﺰار Adapt Pt
آمادگی آزمون نظام مهندسی و ارتقا پایه (ساختمان)
ﻣﻘﺎومﺳﺎزي ﺳﺎزهﻫﺎ (ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﯽ، ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ و ﺗﮑﻤﯿﻠﯽ)
نرم افزار راه سازی Auto CAD Civil 3D
ﻧﺮم اﻓﺰار طراحی توپوگرافی Surfer
استفاده از Auto CAD 2D & 3D در طراحی دوبعدی و سه بعدی
استفاده از 3DMax & Vray در طراحی سه بعدی و اختصاصی مصالح (مقدماتی و پیشرفته)
نرم افزار Space Syntax برای چیدمان فضا در طراحی شهری
نرم افزار طراحی پل Csi Bridge 2014
 

 

 

دی ان ان evoq, دات نت نیوک ,dnn
دی ان ان